جالب

بانک ها و وظایف آنها در اقتصاد کشور

بانکا و وظایف اونا در اقتصاد کشور

نظام پولی و بانکی به خاطر نقش تعیین کننده پول در اقتصاد و اهمیت سیستم بانکی در اداره امور اقتصادی کشور، به ویژه در اعمال سیاستای پولی، خیلی تاثیرگذار و با اهمیت هستش.بانکها به خاطر اینکه بر جریان حجم پول در گردش و شبه پول نظارت داشته و علاوه بر در اختیار داشتن کل نقدینگی منهای اسکناس و مسکوک در دست افراد، خالق پول بانکی می باشن و با جمع بیاری سپردهای مردم پرداخت اعتبارات به خواهندگان رو از محل سپردهای مردمی ممکن می سازند، از عوامل کلی پیشرفت و رشد اقتصادی حساب می شن. بانکها با توجه به نسبت سپرده قانونی می میتونه ایجاد پول کرده باعث بروز تورم به دلیل افزایش خواسته و یا خارج شدن اقتصاد از حالت رکود شن. اگر کشور در مراحل ابتدایی رشد و پیشرفت اقتصادی باشه، بانکها می تونن با توجه به قدرت پول زایی خود ، اعتبارات و تسهیلات پولی خودشو به طرف بخشای تولیدی اقتصاد هدایت کرده و باعث افزایش تولید شده و با تامین سرمایه های مورد نیاز واسه اجرای طرحای تولیدی، تجهیز و گسترش واحدهای تولیدی موجود و تامین سرمایه در گردش این واحدها اونا رو در ادامه فعالیت کمک کنه و بدین وسیله باعث افزایش تولید و بالا رفتن توان اقتصادی کشور شن و برعکس. اگه در مراحل ابتدایی رشد و پیشرفت اقتصادی که معمولا واحدهای تولیدی از نبود سرمایه رنج می برند و طرحای تولیدی به خاطر کمبود منابع پولی به مرحله اجرا در نیامده و یا در نیمه راه متوقف شده ان، بانکها وامهای خودشو به طرف گروههای مصرف کننده جامعه هدایت کنه، باعث تورم پولی به دلیل رشد نقدینگی می شن،چون وقتی که تورم پولی نمایان می شه که میزان پول یا یعنی وسیله پرداخت زیادتر از احتیاجات اقتصادی کشور و حجم کالای موجود باشه(زارع، 1377).

همونطور که اشاره شد، بانکها از یه طرف سپرده پولی افراد جامعه رو جمع بیاری کرده و از طرف دیگه به خواهندگان وام و اعتبار می دن، میشه گفت بانکها به عنوان یه واسطه در سیستم اقتصادی مشغول فعالیت می باشن. بدین صورت که با قبول سپرده و افتتاح حسابهای دیداری و غیر دیداری با جمع بیاری صورت ها موجود در دست مردم، تجهیز منابع کرده و از طرف دیگه با توجه به اولویتای برنامه اقتصادی، دادن اعتبار و تخصیص منابع می کنه و بدین وسیله باعث هدایت سرمایه های مردمی به طرف فعالیتای مختلف اقتصادی می گردند(همون منبع).

علاوه بر نقش واسطه ای که بانکها به عهده دارن، توانایی اونا در ایجاد پول بانکی باعث شده تا از جایگاه ویژه ای در نظام اقتصادی هر کشور بهره مند گردند؛ برای مثال ، اگر نسبت سپرده قانونی که از طرف بانک مرکزی تعیین می شه و طبق اون  بانکها موظف هستن یه کسر (که معمولا واسه انواع سپردها متفاوت هستش) از موجودی حسابهایی رو که در پیش اونا ایجاد می شن، پیش بانک مرکزی نگهداری کنن، برابر 25% تعیین شه، بانکها با توجه به ضریب در حال افزایش پولی [1] قادر هستن به ازای هر 1000 ریال سپرده افراد پیش خود ، برابر 4000 ریال پول بانکی ایجاد کرده و در اختیار خواهندگان قرار دهند و بدین وسیله باعث باز شدن چند گانه اعتبار[2] گردند. از طرف دیگه الان بانکا به عنوان بزرگترین موسسات اقتصادی صاحب سرمایه می تونن در طرحای مختلف تولیدی، خدماتی و اجتماعی شرکت کرده و دولت رو در رسیدن به اهداف اقتصادی خود کمک کنن. بانکه می تونن با هدایت واما و اعتبارت خود به طرف یه بخش اقتصادی خاص، باعث رشد تولید و رونق اقتصادی اون بخش شن و خودداری از دادن اعتبار به هریک از بخشای اقتصادی قطعا رشد و رونق اقتصادی از اون بخش گرفته و باعث کند شدن فعالیتای اون میشه، که بر این پایه طبق بندهای 11 الی 13 از ماده 14، قسمت دوم قانون پولی و بانکی کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده، به خاطر حسن اجرای نظام پولی کشور از راه محدود کردن بانکا به انجام یه یا چند نوع از فعالیتای مربوط به طور موقت و تعیین بیشترین حد کل واما و اعتبارات در هریک از رشته های مختلف اقتصادی در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کنه(هوشمند، 1380).

[1]Money multiplier

[2]Multiple expansion of crdit