پایان نامه رایگان درباره اعضای هیئت علمی، حقوق آمریکا، حق ثبت اختراع، مالکیت فکری

بهره ورداری کند، باید جدا از قرارداد استخدام موافقت اون رو جذب کند. در حقوق ایران قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان1348 در مورد اثر پدیدآمده به…

Continue Reading

تحقیق درمورد فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی

در این صورت جبران خسارات برعهده این افراد هستش. باب ششم - متفرقه ماده 79 - وزارت بازرگانی موظفه زمینه های مربوط به تجارت الکترونیکی رو که در اجرای این…

Continue Reading

تحقیق درمورد اسناد الکترونیکی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی

و اسناد الکترونیکی پدید آمدهه و از فناوری امضای دیجیتال به اجرا در می آید. همونطور که دیده شد روش ارسال اسناد رسمی با روش ارسال اسناد الکترونیکی مطمئن تفاوتهای…

Continue Reading

تحقیق درمورد سند رسمی، قانون مدنی، ثبت اسناد، اسناد الکترونیکی

الکترونیکی پذیرفته شده 1382 در مقام بیان انواع اسناد الکترونیکی برنیامدهه، اما با توجه به طبقه بندی پذیرفته شده در قانون مدنی راجبه اسناد سنتی، میشه اسناد الکترونیکی رو دارای…

Continue Reading
Close Menu