پایان نامه ارشد رایگان با موضوع کشور ایران، آنتی اکسیدانت، تری گلیسرید

تزریق دی اتیل نیتروزآمین DEN (100 mg/kg bw) با دژنراسیون و نکروز سلولهای کبدی باعث کاهش معنی دار گزانتین اکسیداز بافتی، گلوتامین، گلوتاتیون s ترانسفراز و افزایش برجسته ای در…

Continue Reading
Close Menu