منبع تحقیق با موضوع نظام های حقوقی

...................119بند سوم : نمونه کاربردی افراز منافع در قالب صلح زمانی منافع:......… …………………….........................................................120 الف- نمونه کاربردی…...……………………………………………………...................................................................121 ب- نمونه پرونده قضائی:………....……………………………………………………………......................................123 ج-رای دادگاه.….….……………………………………………………….................................................................124نتیجه…....………………………………………………………………...............................................125نظر پیشنهادی..............................................................................................................................................................................................126منابع و ماخذ.................................................................................................................................................................................................127چکیده انگلیسی............................................................................................................................................................................................131چکیدهافراز منافع شکلی از تسهیم…

ادامه خواندن

منبع مقاله با موضوع کادر اداری دادگاه

......................................................63 گفتار سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد.............................................................................................65 بند اول: خارج نویس کردن سند...................................................................................................................65   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  بند دوم: رساندن سند موردادعای…

ادامه خواندن

منابع تحقیق با موضوع مبانی مشروعیت

..........................................752-2-5-1تعریف عقد اجاره.......................................................................................................................................75   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  2-2-5-2 شرایط اساسی عقد اجاره.......................................................................................................................762-2-5-3 تفاوت عقد اجاره با مالکیت زمانی.......................................................................................................762-2-6مقایسه مالکیت زمانی با عقد صلح.............................................................................................................772-2-6-1تعریف صلح................................................................................................................................................782-2-6-2…

ادامه خواندن
بستن منو