پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت، انتقال فناوری

مشخص شده است و تعهداتی که دانشگاه در قرارداد به عهده گرفته است به همان میزان تعهد دارد. در مورد زمان قرارداد نیز این موضوع حائز اهمیت است که قرارداد…

Continue Reading

پایان نامه رایگان درباره قانون مدنی، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت

مشترک، منافاتی با استفاده دیگه پدیدآورندگان نخواد داشت و اونا هم می میتونن به همون اندازه و مثل استفاده کننده اول از حقوقی که به اثر تعلق میگیره، بهره ورداری…

Continue Reading

پایان نامه رایگان درباره اعضای هیئت علمی، حقوق آمریکا، حق ثبت اختراع، مالکیت فکری

بهره ورداری کند، باید جدا از قرارداد استخدام موافقت اون رو جذب کند. در حقوق ایران قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان1348 در مورد اثر پدیدآمده به…

Continue Reading

پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، حقوق شهروندی، سازمان ملل، مجمع عمومی

شه انجام دهنده یا آمر به بیشترین حد مجازات محکوم میشه.ماده 582: هر یه از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی افراد رو در غیر مواردی…

Continue Reading
Close Menu