دانلود پایان نامه درمورد مدل‌سازی، سریهای وقتی، مثل‌سازی، عمل طراحی

(عمقسنجی) موردنیاز، از نقشه هیدروگرافی انجام شده به وسیله سازمان بنادر و دریانوردی در سال 1392 استفاده شده. مدل، پخش امواج رو در شبکه کارتزین دوبعدی شبیهسازی میکند. محدوده محاسباتی…

Continue Reading

تحقیق با موضوع معیارهای طراحی، پیشرفت اقتصادی، طراحی مهندسی، تجارت جهانی

ickscat..................................................................................36شکل 3-4: گلباد سالیانه 12 ساله حاصل از دادههای ECMWF..............................................................37شکل 3-5: گلموج سالیانه آب عمیق.............................................................................................................41شکل 3-6: گلموج سالیانه آب کمعمق.........................................................................................................42شکل 4-1: نقشه عمقسنجی محدوده موردمطالعه.....................................................................................52شکل 4-2: خشکیهای مصنوعی در مدل......................................................................................................53شکل4-3:…

Continue Reading

منبع پایان نامه درباره معیارهای طراحی، پیشرفت اقتصادی، طراحی مهندسی، تجارت جهانی

...................................................29شکل 3-1: آب نگاری منطقه موردمطالعه.......................................................................................................32شکل 3-2: گلباد سالیانه 11 ساله ایستگاه سینوپتیک بندر دیر............................................................35شکل 3-3: گلباد سالیانه 6 ساله ماهواره Quickscat..................................................................................36شکل 3-4: گلباد سالیانه 12 ساله حاصل از دادههای…

Continue Reading
Close Menu