پایان نامه حقوق درباره : جرایم سازمان یافته

اتحادیه اروپا، میزان نگهداری دادهها و اطلاعات، افزایش یافته و همکاری پلیس و دست اندرکاران گردآوری اطلاعات نیز گسترده شده است.یکی از شیوههای نوین برای گردآوری اطلاعات، بهرهگیری از فناوری…

Continue Reading

پایان نامه حقوق درباره : جرایم سازمان یافته

ق مواد مخدر پیشبینی شدهاند عبارتند از:تأسیس مؤسسات اجرای قانونترفیع ظرفیتها و فعالیتهای مؤسسات اجرایی قانونافزایش تأثیرگذاری سیستم عدالت کیفریاز طرف دیگر اقداماتی که در سطح داخلی کشورهای عضو باید…

Continue Reading
Close Menu