ممیّز

کتبی بودن برخی قراردادهای ساده منجر به ایجاد یک اعتقاد عمومی شده است که تنها قراردادهای مکتوب لازم الاجراء هستند، اعتقادی که کاملاً نادرست است و نمیتواند نقشی در تشکیل…

Continue Reading
Close Menu