رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره اصل حاکمیت اراده

تقدم اراده باطنی صحه گذاشتهاند. مبحث دوم: حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاچنانکه اکثر حقوقدانان ایران معتقد هستند اصل حاکمیت اراده در حقوق ما با قاعده معروف العقود تابعه للقصود بهرسمیت…

Continue Reading
Close Menu