پایان نامه ارشد درمورد روابط بین الملل

ر سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی......................................................................................................................................................344بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی........................................................344بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی...................................345مبحث…

Continue Reading

پایان نامه ارشد درمورد مخاصمات مسلحانه

باماکو.......................................................................................................................169بند دوم:کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط................................................................................................................................................170بند سوم:پروتکل نایروبی...................................................................................................................171بند چهارم:پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد…

Continue Reading

حقوق بشر

مورد استفاده قرار گرفت. یک دولت چهارچوب عمدتا مراکز فرماندهی عملیاتی و احتمالا سهم قابل توجهی از نیروها را تامین می نماید. این هم چنین،بخش عمده ای از مسئولیت های…

Continue Reading
Close Menu