مخاصمات مسلحانه

داشت.3-برنامه آموزشی جامع آموزشی راجع به تسلیحات آتشین:هدف از اجرای برنامه آموزشی جامع آموزشی راجع به تسلیحات آتشین آندوک،تسهیل برقراری کمک استاندارد به ویژه به مامورین انتظامی و قضات و…

Continue Reading

حقوق بشر

1-کمیته ستاد فرماندهی نظامی:   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  کمیته ستاد فرماندهی نظامی به عنوان تنها رکن فرعی سازمان ملل متحد که بدان در منشور…

Continue Reading
Close Menu