منبع تحقیق با موضوع نظام های حقوقی

...................119بند سوم : نمونه کاربردی افراز منافع در قالب صلح زمانی منافع:......… …………………….........................................................120 الف- نمونه کاربردی…...……………………………………………………...................................................................121 ب- نمونه پرونده قضائی:………....……………………………………………………………......................................123 ج-رای دادگاه.….….……………………………………………………….................................................................124نتیجه…....………………………………………………………………...............................................125نظر پیشنهادی..............................................................................................................................................................................................126منابع و ماخذ.................................................................................................................................................................................................127چکیده انگلیسی............................................................................................................................................................................................131چکیدهافراز منافع شکلی از تسهیم…

Continue Reading

منبع مقاله با موضوع کادر اداری دادگاه

......................................................63 گفتار سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد.............................................................................................65 بند اول: خارج نویس کردن سند...................................................................................................................65   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  بند دوم: رساندن سند موردادعای…

Continue Reading
Close Menu