تحقیق درمورد اسناد الکترونیکی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی

و اسناد الکترونیکی پدید آمدهه و از فناوری امضای دیجیتال به اجرا در می آید. همونطور که دیده شد روش ارسال اسناد رسمی با روش ارسال اسناد الکترونیکی مطمئن تفاوتهای…

Continue Reading

تحقیق درمورد سند رسمی، قانون مدنی، ثبت اسناد، اسناد الکترونیکی

الکترونیکی پذیرفته شده 1382 در مقام بیان انواع اسناد الکترونیکی برنیامدهه، اما با توجه به طبقه بندی پذیرفته شده در قانون مدنی راجبه اسناد سنتی، میشه اسناد الکترونیکی رو دارای…

Continue Reading

تحقیق درمورد تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، سند الکترونیکی، فناوری اطلاعات

فصل اول: کلیات 1-1. بیان مسئلهدر مورد تعریف سند، وجود اون، ارکان ایجاد دهنده، اقسام و شرایط تنظیم، توان اثباتی و اجرایی اون، در قوانین مدنی و ثبتی و مقررات…

Continue Reading
Close Menu