پایان نامه حقوق در مورد : حقوق مالکیت فکری

ند چهارم-موافقتنامه تریپس 16 گفتار دوم-جایگاه حقوق مالکیت فکری در معاهدات فضا 16بند اول-معاهدات 16 الف-معاهده فضا 16 ب-معاهده نجات فضانوردان 17 پ-کنوانسیون مسئولیت بین المللی 17 ت-کنوانسیون ثبت 18…

ادامه خواندن

پایان نامه ارشد حقوق : پدیده مجرمانه

..................................................... 57ب : اعلام جرم به پلیس 110 ..................................................................... 57بند سوم : آگاهی از جرائم مشهود.................................................................. 58گفتار دوم : اقدام قضائی فوری پلیس.............................................................. 61   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل…

ادامه خواندن

پایان نامه رشته حقوق : مقرون به آزار یا تهدید

بند نخست- تعریف عامّ 31بند دوم- تعریف خاصّ 32گفتار دوّم: اقسام پیشگیری 33مبحث نخست: پیشگیری واکنشی 33مبحث دوّم: پیشگیری کنشی 34بند نخست: پیشگیری موقعیّت مدار 35بند دوّم: پیشگیری اجتماعی 35گفتار…

ادامه خواندن
بستن منو