بررسی حقوقی حمایت از علامت تجاری درحقوق ایران ، آمریکا وکنوانسیون های بین المللی- قسمت ۲

بررسی حقوقی حمایت از علامت تجاری درحقوق ایران ، آمریکا وکنوانسیون های بین المللی- قسمت ۲

۲-۳-۵ گفتار پنجم: ویژگیهای علامت تجاری……………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۳-۵-۱ وجه تمایز………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۳-۵-۲ جدید بودن علامت……………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۳-۵-۳ عدم مخالفت علامت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه……………………………………………………………..۳۸
۲-۳-۵-۴ عدم اختصاص علامت مورد استفاده کشور، موسسات عمومی و سازمان های بین المللی………………۳۹
۲-۳-۶ گفتار ششم: اهداف و کاربردهای علامت تجاری……………………………………………………………………….۴۰
۲-۳-۶-۱ تمایز کردن کالاها و منشاء آن …………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۳-۶-۲ کاربرد صنعتی علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۳-۶-۳ بیان کیفیت خاص کالاها یا خدمات…………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۳-۶-۴ افزایش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۳-۷ گفتار هفتم: انواع علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۳-۷-۱ علائم ازحیث موضوع حمایت……………………………………………………………………………………………..۴۳
الف: علامت صنعتی و تولیدی…………………………………………………………………………………………………………….۴۴
ب: علائم تجار و بازرگانان و توزیعی………………………………………………………………………………………………….۴۴
ج: علائم خدماتی……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۳-۷-۲ علائم قابل ثبت…………………………………………………………………………………………………………………۴۵
الف: کلمه یا کلمات و علائم بیانی……………………………………………………………………………………………………..۴۵
ب: اعداد، حروف و حروف اختصاری……………………………………………………………………………………………….۴۶
ج: علائم رنگی……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
د: علائم جنبشی و متحرک……………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۳-۷-۳ علائم نامرئی- غیرمادی……………………………………………………………………………………………………۴۸
الف: بند اول: علائم صوتی………………………………………………………………………………………………………………۴۸
ب: بند دوم: علائم بویایی………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
ج: بند سوم: سایر علائم نامرئی………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۲-۳-۷-۴ علائم جمعی و تایید کننده……………………………………………………………………………………………….۵۰
الف: بند اول: تعریف علامت جمعی…………………………………………………………………………………………………۵۰
ب: بند دوم: تعریف علامت تایید کننده…………………………………………………………………………………………….۵۰
ج: بند سوم: حمایت کنوانسیون پاریس از علائم جمعی………………………………………………………………………۵۰
۲-۳-۷-۵ علائم مشهور و دامنه اینترنتی……………………………………………………………………………………………۵۱
الف: بند اول: تعریف علائم مشهور…………………………………………………………………………………………………..۵۱
ب: بند دوم: مفهوم دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………………………………۵۱
ج: بند سوم: تفاوت علائم تجاری با دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۳-۷-۶ برند………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
الف: بند اول: تعریف برند………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
ب: بند دوم: تفاوت برند و علائم تجاری……………………………………………………………………………………………..۵۳
۲-۳-۷-۷ اسم و نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………۵۳
الف: بند اول: مفهوم اسم تجاری…………………………………………………………………………………………………………۵۳
ب: بند دوم : تفاوت علامت تجاری با اسم تجاری……………………………………………………………………………….۵۳
مرجع ثبت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
مدت اعتبار……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
تعدد اختیار علامت یا نام تجاری……………………………………………………………………………………………………….۵۵
ثبت بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
انتقال حقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
الزامی یا اختیاری بودن ثبت………………………………………………………………………………………………………………۵۶
جواز استفاده از کلمات و اعداد…………………………………………………………………………………………………………۵۶
طبقه بندی کالاها و خدمات……………………………………………………………………………………………………………..۵۶
نشان جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
الف: بند اول: مفهوم نشان جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………۵۶
ب: بند دوم: تفاوت علامت تجاری با نشان جغرافیایی…………………………………………………………………………۵۷
۲-۳-۷-۸ علائم غیر قابل ثبت…………………………………………………………………………………………………………۵۷
الف: مستثنیات از ثبت بدلیل فقدان وجه تمایز…………………………………………………………………………………….۵۷
ب: واژه های عام یا غیر اختصاصی……………………………………………………………………………………………………..۵۸
ج: نشانه های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
د: مغایر بودن علامت تجاری با نظم عمومی و اخلاق حسنه…………………………………………………………………..۵۸
ه: علامت های تجاری فریبنده…………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۲-۳-۸ گفتار هشتم: زیبایی شناسی وعناصر تشکیل دهنده علامت تجاری………………………………………………..۵۹
۲-۴ مبحث چهارم: وضع مقررات داخلی و بین المللی برای علامت تجاری……………………………………………. ۶۰
۲-۴-۱ وضع مقررات در ایران…………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۲-۴-۲وضع مقررات در ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………..۶۱
۲-۴-۳وضع مقررات در کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………………………….۶۲
۲-۴-۳-۱ کنوانسیون پاریس (برای حمایت از مالکیت صنعتی)……………………………………………………………….۶۲
۲-۴-۳-۲ کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)…………………………………………………………………….۶۳
۲-۴-۳-۳ موافقت نامه مادرید (راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری) ………………………………………………….۶۴
۲-۴-۳-۴ موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)…………………………………………………۶۵
فصل سوم: بررسی شرایط شکلی و ماهوی علامت تجاری در قوانین ایران و آمریکا و کنوانسی.ونهای بین المللی
۳-۱ مبحث اول: بررسی شرایط شکلی……………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۳-۱-۱ گفتار اول: نظام شکلی ثبت علائم تجاری………………………………………………………………………………….۶۷

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *