بررسی رابطه بین رابطه ویژگی‌های شخصیت (مدل پنج عاملی) و خودپنداره با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در نیمسال اول ۹۴-۱۳۹۳-

بررسی رابطه بین رابطه ویژگی‌های شخصیت (مدل پنج عاملی) و خودپنداره با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در نیمسال اول ۹۴-۱۳۹۳-

در این پژوهش از سه ابزار استفاده خواهد گردید:
الف) پرسش‌نامۀ پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه (NEO-FFI): برای سنجش ویژگی‌های شخصیت از فرم کوتاه (NEO-FFI) استفاده شد. این پرسش‌نامه ۶۰ سؤال است که برای نخستین بار در سال ۱۹۸۵ ساخته شده و در سال ۱۹۹۱ مورد بررسی مجدد قرار گرفته است (کاستا و مک کری، ۱۹۹۹). ترجمه و انطباق فارسی این آزمون نیز توسط دکتر حسین حق شناس انجام شده است (حق شناس، ۲۰۰۶). این پرسش‌نامه از پنج عامل اصلی شخصیت، شامل روان رنجوری (Neurotic)، برون‌گرایی Extraversion)) ، باز بودن به تجربه Openness))، توافق پذیری Agreeableness)) و وجدانی بودن (Conscientiousness) تشکیل شده است. پرسش‌نامه از لحاظ ساختاری و گزاره ها از نوع ۵ درجه ای لیکرت است که مقوله‌های پاسخ آن یکسان است. این پرسش‌نامه به صورت پرسش های ماتریس سازمان‌دهی شده است و در شماره پرسش‌نامه‌های با پاسخ به شمار می‌آید (کاستا و مک کری، ۱۹۹۹). کیامهر این پرسش‌نامه را بر روی ۳۸۰ دانشجوی دانشگاه تهران اعتباریابی کرد و ضریب حاصل از همسانی درونی این پرسش‌نامه را با آلفای کرونباخ بین ۵۴/۰ تا ۷۹/۰ به دست آورد که گویای اعتبار بالای این مقیاس جهت سنجش مؤلفه ها ی شخصیتی است (کیامهر، ۲۰۰۲).
ب) پرسش‌نامۀ خود پندارۀ راجرز[۱۰۹] : برای سنجش خودپنداره از پرسش‌نامۀ خود پندارۀ راجـرز) ۱۹۵۱، به نقل از رقیبی و میناخانی، (۱۳۹۰که دو فرم الف و ب دارد استفاده شد. فرم الف شامل ۴۱ جفت صفت است که در اختیار پاسخگو قرار داده می‌شود و از وی خواسته می‌شود با توجه به مقیاس هفت درجه ای (۱ تا ۷) بالای پرسش‌نامه، عددی را برحسب دوری یا نزدیکی هر صفت با صفاتی که در خود سراغ دارد، علامت بزند. در مرحلۀ بعد فرم ب در اختیار فرد پاسخگو قرار می‌گیرد و از وی سؤال می‌شود که دوست دارید چگونه شخصی باشید و یا فرد ایده‌آل شما کیست؟ پس از این سؤال، از فرد پاسخگو خواسته می‌شود تا دوباره در یک مقیاس هفت درجه ای (انتخاب ۱ تا ۷ برای هر دو صفت) عدد مورد نظر خود را انتخاب کند. در این مرحله، عدد انتخابی فرم الف را در ردیف x و عدد انتخابی در فرم ب را در ردیف Y ثبت می کنیم. سپس تفاضل این دو را به توان ۴ رسانده و مجذور مجموع تفاوت ها را محاسبه می کنیم. اگر مجذور به دست آمده بین ۰تا ۷ باشد، نشان‌دهندۀ خود پنداره طبیعی (مثبت، اگر بین۷/۰۱ تا ۱۰ باشد، نشان‌دهنده خود پنداره ضعیف (منفی) و اگر ۰۱/۱۰ باشد، نشان‌دهنده خود پنداره روان رنجور است. روایی و پایایی این پرسش‌نامه به دفعات در ایران بررسی شده است (نوربخش و حسن پور، ۱۳۸۳؛ صنم نژاد، ۱۳۸۶). نوربخش و حسن پور (۱۳۸۳) روایی همگرای پرسش‌نامۀ خود پندارۀ راجرز را بر مبنای همبستگی با پرسش‌نامۀ خود پندارۀ بک گرارش نموده و رقیبی و میناخانی (۱۳۹۰) آلفای کرونباخ فرم الف و ب را به ترتیب ۶۹/۰ و ۶۰/۰ گزارش کرده‌اند.
ج) پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی[۱۱۰] (SF-12: برای سنجش کیفیت زندگی، پرسش‌نامه‌های متعددی وجود دارد که یکی از پرسش‌نامه‌هایی که اغلب به منظور سنجش سریع مورد توجه قرار گرفته پرسشنامه کیفیت زندگی ۱۲ سوالی است. این پرسشنامه کیفیت زندگی را از نظر درک کلی از سلامت خود (عبارت ۱)، عملکرد فیزیکی (عبارات ۳ و ۲)، سلامت جسمانی (عبارات ۵ و ۴)، مشکلات جسمانی (عبارات ۷ و ۶)، درد جسمانی (پرسش ۸)، عملکرد اجتماعی (عبارت ۹)، نشاط و انرژی حیاتی (عبارت ۱۱) و سلامت روان (عبارت ۱۲ و۱۱) قرار می‌دهد (کامکاری و عسگریان، ۱۳۸۹).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
روایی[۱۱۱] ابزار مورد استفاده در این پژوهش با روش روایی محتوی سنجیده شد و جهت تعیین اعتبار[۱۱۲] ابزار از روش آزمون مجدد استفاده گردید (r = 0/09) (حبیبی سولا و همکاران، ۱۳۸۷). همچنین این پرسش‌نامه در جامعه سالمندان و کل جامعه ایرانی اعتبار یابی شده است (رزنیک و ناهم[۱۱۳]، ۲۰۰۱؛ منتظری و همکاران، ۲۰۰۹). سوالات هم با مقیاس چندگزینه ای لیکرت و هم به صورت بلی و خیر است. نمره کل پرسش‌نامه از جمع نمرات مربوطه به ۱۲ پرسش محاسبه و به دست می‌آید. به عبارت دیگر عدد جلوی هر پاسخ نمره مربوطه به آن پرسش است که آزمونگر می‌تواند با جمع کردن نمرات هر پرسش نمره کل پرسش‌نامه و یا نمره کل کیفیت زندگی آزمودنی را محاسبه کند. همچنین سوالات ۱ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ به صورت معکوس نمره گذاری می‌شود. به عنوان مثال نمره ۵ در عبارت شماره یک به ۱ و نمره ۱ در همان پرسش به نمره ۵ تبدیل شود. افراد بر حسب نمره‌ای که در پرسشنامه کسب می‌کنند به سه دسته ضعیف نمره (۲۴ – ۱۲)، متوسط نمره (۳۶ – ۲۵) و خوب نمره (۴۸ – ۳۷) طیقه بندی می‌شوند. دامنه نمرات از ۱۲ تا ۴۸ متغیر است. به عبارت دیگر امتیاز بالا نشان‌دهنده کیفیت زندگی بالاتر است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۳- ۹– شیوه اجرای پژوهش

 

ابتدا از معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه مجوز اخذ شده پرسشنامه به صورت تصادفی خوشه‌ای در بین دانشجویان پخش و پس از توزیع پرسشنامه و قبل از پاسخ به سوالات دستور العمل را برای دانشجویان قرائت کرده و از دانشجویان تقاضا شده است که به تمام سوالات پاسخ دهند داده‌ها با بهره گرفتن از پرسش‌نامه فرم کوتاه پنج عامل بزرگ شخصیت (NEO-FFI) و پرسش‌نامۀ خود پندارۀ راجرز و همچنین پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی (SF-12) از دانشجویان به دست آمده است. اجرای آزمون فرم کوتاه پنج عامل بزرگ شخصیت (NEO-FFI)   حدود ۲۰ – ۱۵ دقیقه، آزمون خود پندارۀ راجرز ۸ – ۶ دقیقه و پرسش‌نامه کیفیت زندگی  (SF-12) حدود ۶-۴ دقیقه زمان لارم داشت که بدون محدویت زمانی و ایجاد اضطراب در آزمودنی به آن‌ ها وقت کافی داده شد.

 

۳-۱۰- روش تحلیل داده‌ها

 

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص آمار توصیفی که شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار می‌باشد و هم از شاخص آماری استنباطی که شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون است استفاده شده است. برای به دست آوردن داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-19 استفاده گردید.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱- پیش‌درآمد فصل چهارم

 

در این فصل نتایج مربوط به تحلیل داده‌های پژوهش با بهره گرفتن از روش های آمارتوصیفی و آمار استنباطی انجام می‌شود. جهت توصیف داده‌ها از جدول توزیع فراوانی و درصد، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است. برای ‌تحلیل داده‌های پژوهش، به منظور بررسی فرضیه ها؛ از آزمون‌های آماری تحلیل ضریب همبستگی پیرسون جهت سنجش میزان همبستگی مان متغیرها و آزمون تحلیل رگرسیون (همزمان و گام به گام) جهت محاسبه میزان پیش بینی وتبیین کنندگی متغیرهای مستقل بر متغییر وابسته استفاده شده است. تحلیل داده‌های پژوهش با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS-19انجام گرفت.

 

۴-۲- یافته های توصیفی

 

جدول (۴- ۱): توزیع فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت فراوانی درصد
مرد ۳۲۲ ۸۲٫۴
زن ۶۹ ۱۷٫۶
کل ۳۹۱ ۱۰۰

 

نمونه آماری این پژوهش شامل ۳۹۱ دانشجو بود که ۳۲۲ نفر از آن ها (۸۲٫۴ درصد) مرد، و ۶۹ نفر (۱۷٫۶ درصد) زن بودند. در جدول (۴- ۱) توزیع فراوانی و درصد برحسب جنسیت آزمودنی ها آمده است.

نمودار (۴- ۱): توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت
جدول (۴- ۲): توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب تأهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت تأهل فراوانی درصد
مجرد ۲۵۴ ۶۵
متأهل ۱۳۷ ۳۵
کل ۳۹۱ ۱۰۰

 

همان‌گونه که در جدول (۴- ۲) آمده است وضعیت تاهل در نمونه مورد بررسی شامل ۲۵۴ نفر مجرد (۶۵ درصد) و ۱۳۷ نفر متاهل (۳۵ درصد) بودند.

نمودار (۴- ۲): فراوانی آزمودنی ها برحسب تأهل
جدول (۴- ۳): توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب رشته تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *