بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران مطالعه موردی بانک پارسیان- قسمت ۱۱

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران مطالعه موردی بانک پارسیان- قسمت ۱۱

-تجربه خرید اینترنتی قبلی
سهولت استفاده درک شده
اعتماد
رضایتمندی از :
-شعب بانک های سنتی
-دستگاه ATM
شکل(۱-۱) مدل مفهومی سنتوریدیز و کریستی
۱-۸-روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشد، همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طور عملی مورد استفاده قرارگیرد، یک تحقیق پژوهشی کاربردی نیز می باشد؛ و از نظرشیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی است؛ وضع موجود را بررسی می نماید و آن را به طور منظم و روشمند با ارتباط بین متغیرها تجزیه و تحلیل می نماید. شیوه جمع آوری داده ها تلفیقی از روش کتابخانه ای شامل مطالعه اسناد و مدارک، پرسشنامه می باشد. برای گردآوری داده های اولیه از پرسشنامه استفاده شده است.
روش تجزیه وتحلیل داده های کمی: استفاده از روش های شاخص آماری توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار) آزمون Spss.
۱-۹-قلمرو تحقیق
۱-۹-۱-قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شامل شعب بانک پارسیان در استان مازندران می باشد که تعداد آنها ۱۳ می باشد و همچنین کاربران بانکداری اینترنتی بانک پارسیان می باشد.
۱-۹-۲-قلمرو زمانی
قلمرو زمانی انجام تحقیق حاضر سال۱۳۹۳ می باشد.
۱-۹-۳-قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران می باشد.
۱-۱۰-تعریف واژگان کلیدی
پذیرش بانکداری اینترنتی:
استفاده از سرعت و سادگی منحصر به فرد اینترنت در انجام تراکنش های بانکی را اصطلاحا بانکداری اینترنتی می گویند. در این راستا مشتریان سرویس مورد نیاز خود –یا هرگونه تراکنش با بانک –از طریق وب سایت برروی اینترنت انجام می دهند.از سوی دیگر بانک ها نیز سرویس های خود را برروی وب سایت قرار می دهند.شرکت های ثالث نیز با فراهم سازی تکنولوژی سیستم های بانکداری تحت وب، در بانکداری اینترنتی سهیم می باشند. برای انجام عملیات بانکی تحت وب لازم است مشتریان اطلاعاتی در مورد بانک مربوطه سرویس های مورد نیاز و مشخصات آن ها داشته باشند. بانک ها نیز همچنان که از فعالیت ها و استراتژی تجاری بهره می برند، از زیر ساخت های تکنولوژی جهت پشتیبانی از وب سایت ها یشان استفاده می کنند.(مانند سرورها ،سیستم های اطلاعاتی، پایگاه داده، سیستم های پرداخت و مکانیسم های امنیت و محرمانه). برخی از خدمات پایه مثل نمایش اطلاعات بانکی پروسه انجام تراکنش های بانکی و پشتیبانی از مشتریان (قبل ،در طول و بعد از انجام فعالیت بانکی) باید از طریق وب سایت ها فراهم شوند (درودچی و آذرمهر،۱۳۸۷).
بانک ها با حضور خود در شبکه اینترنت قادر خواهند بود خدمات سنتی خود را با کارایی بیشتر برای توسعه و فروش توسط کاربران در تجارت الکترونیکی ارائه نمایند.استفاده از اینترنت به عنوان کانال مکمل برای توزیع و ارائه محصولات و خدمات به کاربران و تجار است(صنایعی، ۱۳۸۰).
با توجه به تنوع و گستردگی ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی ، همچنین ظرفیت ها و نیازهای موجود در سیستم های بانکی، زیرساختهای مورد نیاز در توسعه بانکداری الکترونیکی عبارتند از: زیرساختهای ارتباطی، زیرساختهای مالی و بانکی، زیرساختهای حقوقی و قانونی، زیر ساختهای نیروی انسانی، زیرساختهای نرم افزاری و امنیتی و زیرساخت های فرهنگی و آموزشی (سرافرازی و معمارزاده،۱۳۸۸).
مدل پذیرش تکنولوژی:
هدف از این تئوری پیش بینی چگونگی پذیرش و استفاده کاربران از یک فناوری است و پیشنهاد می دهدکه فواید ادراک شده و سهولت استفاده درک شده با رفتار پذیرش کامپیوتر مرتبط هستند(صنایعی و همکاران، ۱۳۹۱).
طبق مدل پذیرش تکنولوژی رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی به وسیله ی قصد استفاده از آن سیستم خاص تعیین می شود و قصد استفاده نیز به نوبه ی خود به وسیله ی میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه استفاده کننده و سهولت استفاده از سیستم توسط او تعیین می شود.محققان سیستم های اطلاعاتی به روی اعتبار این مدل در پیش بینی پذیرش فناوری های اطلاعاتی توسط افراد توافق نظر دارند (سید جوادین و یزدانی ،۱۳۸۴).
۱-۱۱-خلاصه فصل
در این فصل ابتدا معرفی و مقدمه­ای بیان می شود و به بیان مسأله­ پژوهش و اهمیت و ضرورت انجام آن در ایران پرداخته می شود. در ادامه اهداف تحقیق و قلمرو از حیث زمان و مکانی مشخص می گردد. الگوی مفهومی به عنوان طرح مفهومی که مفاهیم پژوهش را به هم ارتباط و پیوند می دهند تبیین می گردد و سپس سوالات بر مبنای مدل مفهومی تحقیق و متغیر های تحقیق (مستقل و وابسته) مشخص می گردد و در پایان فصل نیز تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات بیان می شود.
فصل دوم
مرور ادبیات پژوهش
۲-۱-مقدمه
در دنیای امروزی اینترنت توانسته است توجه بسیاری از محققان، مشارکت کنندگان در تجارت، دولت ها و مفسران رسانه ها را در سال های اخیر به خود معطوف نما ید. در واقع، اینترنت در بین اکثر بخش های جامعه ما با سرعت رشد بسیاری نموده است. با به کارگیری شبکه جها نی، کاربردهای تجاری از آن به سرعت افز ایش یافت و هیچ شکی نیست که کاربردهای اینترنت در بازاریابی نیز با سرعت افزایش یابد. اینترنت اثربخشی بسیار زیادی را برای به دست آوردن، سازمان دادن و ارتباط اطلاعات در سازمان های تجاری ارائه داده است(وظیفه دوست و نیک نژاد تهرانی،۱۳۸۶).
پیشرفتهای تکنولوژی چهره جهان را دگرگون ساخته است. در طول دو دهه گذشته صنعت بانکداری برای استفاده از فناوری اطلاعات (IT) سرمایه گذاری های زیادی انجام شده است. در پاسخ به قوانین جدید، رشد شبکه های جهانی و افزایش سطح درآمدها صنعت بانکداری تکنولوژی های جدیدی را با عنوان بانکداری الکترونیکی با هدف دستیابی و حفظ مزیت های استراتژیک به کار می گیرد. بانکداری الکترونیکی به فعالیت های مالی گفته می شود که با بهره گرفتن از تکنولوژی الکترونیکی انجام می گیرد. بانکداری الکترونیکی به بانک ها این فرصت را می دهد تا به نیازهای متفاوت مشتریان در مکانهای گوناگون به صورت همزمان پاسخ گویند. علی رغم ظهور این سیستم های تکنولوژی در بانکداری، پذیرش این تکنولوژی ها از طرف مشتریان دچار نوعی عقب افتادگی بوده و میزان رشد افراد استفاده کننده از این خدمات در حد انتظار نمی باشد (علامه و همکار،۲۰۰۸).
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
نقش و جایگاه پول در اقتصاد و تجارت بر همگان آشکار است و هیچ گونه ابهامی در این زمینه وجود ندارد.از دوران قدیم بشر متناسب با پیشرفت های اقتصادی و بازرگانی خود ، وسیله ای را جهت معامله و پرداخت ابداع کرده است.این مفاهیم شامل انتقال الکترونیکی وجوه، کارتهای بانکی، پول الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی صورت حساب ها، اتاق پایاپای خودکار و… می باشند که برای تجارت امروز ضروری است.
عکس مرتبط با اقتصاد
در کشورهای پیشرفته دنیا مذاکرات بین خریدار و فروشنده ؛ سفارش خرید، تهیه بیمه نامه، انتقال پول، حمل و نقل کالا و ترخیص از گمرکات به صورت الکترونیکی پشتیبانی می شود و روش های انتقال پول به صورت الکترونیکی و حمل و نقل کالا بر اساس درخواست های الکترونیکی است که در این راستا بانکداری الکترونیکی از ارکان اصلی تحقق این مهم است (لاری سمنانی،۱۳۸۹).
۲-۲-مدل پذیرش تکنولوژی
تحقیقات زیادی در مورد بررسی عواملی که پذیرش تکنولوژی را بین استفاده کنندگان تحت تاثیر قرار می دهد، صورت گرفته است. در بین مدل های ارائه شده، مدل پذیرش فناوری دیویس متداول ترین آن ها است (رستگار و آقامحمدی ، ۱۳۹۰).
دلایل استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی در تحقیقات را می توان به صورت زیر بر شمرد :

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

    1. این مدل به عنوان یکی از مدلهای پر کاربرد و مورد استفاده به صورت وسیع به دلیل صرفه جو بودن و قدرت پیش بینی شناخته شده است و استفاده از آن را در شرایط مختلف آسان می باشد.

 

    1. اعتبار این مدل توسط محققان مختلف تایید شده است

 

  1. علاوه بر قدرت آن و به صرفه بودن، مزیت این مدل این است که کاربران را قادر می سازد تفاوتها را تفسیر کنند در حالی که تنها دو بعد مورد استفاده قرار می گیرد (علامه وزارع،۲۰۰۸).

 

هدف از این تئوری پیش بینی چگونگی پذیرش و استفاده کاربران از یک فناوری است و پیشنهاد می دهدکه فواید ادراک شده و سهولت استفاده درک شده با رفتار پذیرش کامپیوتر مرتبط هستند(صنایعی و همکاران، ۱۳۹۱).
طبق مدل پذیرش تکنولوژی رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی به وسیله ی قصد استفاده از آن سیستم خاص تعیین می شود و قصد استفاده نیز به نوبه ی خود به وسیله ی میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه استفاده کننده و سهولت استفاده از سیستم توسط او تعیین می شود.محققان سیستم های اطلاعاتی به روی اعتبار این مدل در پیش بینی پذیرش فناوری های اطلاعاتی توسط افراد توافق نظر دارند (سید جوادین و یزدانی ،۱۳۸۴).
این مدل توسط دیویس در سال ۱۹۸۹ ارائه گردید که براساس آن استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی به وسیله قصد استفاده از یک سیستم خاص تعیین می شود و قصد استفاده نیز به نوبه ی خود به وسیله ی میزان مفید بودن تکنولوژی موردنظر از دیدگاه استفاده کننده و سهولت استفاده از سیستم توسط او تعیین می شود (حسینی و همکاران،۱۳۹۱).
براساس مدل اولیه دیویس دو باور نقش اساسی را در پذیرش تکنولوژی اطلاعاتی ایفا می کنند. این دو باور که به نوبه ی خود می توانند از متغیرهای برونزا نیز تاثیر پذیرند به ترتیب عبارتند از برداشت از فایده و برداشت از سهولت کاربرد. این دو باور در مجموع باعث ایجاد نگرش به استفاده از سیستم مورد نظر شده و به نوبه ی خود بر مقاصد و نیت های استفاده تاثیر گذاشته و در نهایت ، سطح واقعی را تعیین می کنند.مدل اولیه پذیرش فناوری دیویس در شکل ۲-۱ نمایش داده شده است(وظیفه وهمکاران،۱۳۹۲).
متغیرهای برونزا
برداشت از فایده
استفاده واقعی از سیستم
قصد رفتاری برای استفاده
نگرشها به استفاده از یک سیستم
برداشت از سهولت کاربرد

شکل۲-۱: مدل اولیه پذیرش فناوری دیویس (TAM)
برداشت از فایده به عنوان درجه ای که یک عضو باور دارد که استفاده از یک سیستم خاص عملکرد شغلی وی را بهبود داد تعریف می شود. برداشت از سهولت کاربرد نیز به عنوان درجه ای که یک عضو سازمان باور دارد که استفاده از یک سیستم خاص بدون سختی و بی نیاز به تلاش زیاد است تعریف می شود.با توجه به مدل پذیرش فناوری (شکل ۲-۱) دیویس متغیرهای برونزا را به عنوان عوامل موثر بر براشت از فایده و برداشت از سهولت کاربرد در نظر گرفته است که ما در پژ و هش حاضر با مطالعه مقالات تالیف شده در این زمینه متغیر های دیگری چون اعتماد و عوامل خارجی را به مدل اضافه نمودیم. بنابراین با توجه به توضیحات بالا مدل مفهومی پژوهش در شکل ۲-۲ نشان داده شده است.
عوامل خارجی
پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی
سودمندی درک شده
-شدت استفاده از وب
-دامنه تمایل به نو آوری
-تجربه خرید اینترنتی قبلی
سهولت استفاده درک شده
اعتماد
رضایتمندی از :
-شعب بانک های سنتی
-دستگاه ATM
شکل۲-۲: مدل مفهومی پژوهش
۲-۳-اعتماد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *