تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود- قسمت ۱۴

تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود- قسمت ۱۴

میزان سهام در اختیار سهامداران عمده به کل سهام شرکت
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

 

 

رشد شرکت

 

 

نسبت اختلاف فروش سال جاری و سال قبل به سال قبل

 

 

متغیرهای کنترل تحقیق عبارتند از :
اهرم مالی: برابر است با نسبت بدهیها به کل دارائیهای شرکتها
اندازه شرکت: برابر است با لگاریتم فروشها یا جمع کل دارائیهای شرکتها
۴-۳ شیوه اندازه‌گیری متغیرها
در ادامه چگونگی استخراج متغیرهای لازم جهت استفاده در مدلهای آزمون فرضیه‌ها و منابع آن‌ ها بیان شد. برای به دست آوردن متغیرهای مورد نیاز مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌های مورد بررسی، به صورت‌های مالی فراهم‌شده در آرشیو الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه شد.
بخشی از اطلاعات مورد نیاز نیز از نرم‌افزارهای مرسوم به بانک‌های اطلاعاتی تدبیر پرداز و دنا سهم به دست آمد. در رابطه با تهیه چک‌لیست کفایت افشاء علاوه بر مراجعه به صورت‌های مالی، اطلاعات دیگری لازم است تا با بهره گرفتن از آن به تهیه چک لیست و تکمیل آن و در نتیجه متغیر وابسته تحقیق پرداخت. این اطلاعات از آخرین استانداردهای تجدیدنظر شده حسابداری استخراج شد. برای آماده‌سازی متغیرهای لازم از نرم‌افزار صفحه‌ گسترده EXCEL استفاده شد. به طوری که ابتدا اطلاعات گردآوری‌شده در کاربرگ های اولیه وارد می‌شود و سپس محاسبات لازم در خصوص نمره افشاء و نسبت‌های فعالیت برای دستیابی به متغیرهای این تحقیق انجام می‌شود و پس از محاسبه کلیه متغیرهای لازم، این متغیرها در صفحات کاری ترکیب می‌شوند تا به طور الکترونیکی به نرم‌افزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل‌های تحقیق منتقل شوند.
حسابداری

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

۵-۳٫ جامعه آماری

 

ازآنجا که پذیرفته شدن شرکتها وادامه حضورآنها در بورس اوراق بهادار، مستلزم ارائه ودردسترس عموم قراردادن اطلاعاتی است که درمطالعات عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین آسانترین و مطمئن ترین منبع اطلاعاتی دراین مورد ، اطلاعات شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهاداراست. ازاین رو جامعه آماری اولیه پژوهش از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شده است.

 

 

    • شرکت هایی که پایان سال مالی آنها به۲۹ اسفندختم نمی شود ،زیرااطلاعات این شرکت ها مربوط به دو سال می باشد و برای یکنواخت بودن سال مالی ،از جامعه آماری حذف می شوند.

 

    • شرکت هایی که طی قلمرو زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند.

 

  • جزء بانک ها ومؤسسات مالی (شرکتهای سرمایه گذاری ،واسطه گرهای مالی، شرکت های لیزینگ) نباشد. زیرا در این شرکتها دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کم تر صورت می گیرد و بیش تر از طریق فروش سرمایه گذاری ها و سایر روش های موجود صورت می گیرد.

 

بنابراین جمع‌ آوری داده‌ها محدود به شرکت‌هایی شد که حائز شرایط فوق بوده که منجر به انتخاب یک نمونه ۱۰۶تایی از شرکت‌های با اطلاعات کامل شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح مشاهده های حذف شده تعداد نمونه
جامعه آماری ۳۴۱
شرکت های بخش واسطه گری ۵۷
شرکتهای با سال مالی غیر از ۱۲/۲۹ ۷۶
شرکت های با تغییر سال مالی به ۱۲/۲۹ ۴۱
عدم دسترسی به اطلاعات مالی، مدیریتی، سال قبل و بعد ۶۱
تعداد نمونه نهایی ۱۰۶

 

۶-۳- روش‌های جمع‌ آوری اطلاعات و داده‌ها
۱-۶-۳- منبع اطلاعات
اطلاعات گردآوری‌شده ارقام و مشخصاتی است که گرچه با خود معانی مجرد می‌آورند اما این معانی به مدد کیفیت‌هایی استغنا می‌یابند که این کیفیت‌ها در قالب زبان آمار و احتمالات نمودار می‌شوند و به یافته‌های حاصل از آزمون تجربی بار اطلاعاتی معنی‌دار و گویاتری می‌بخشند. به بیان دیگر برای آنکه داده‌های تجربی را از حالت یک مجموعه نامنظم به صورت یک مجموعه سیستماتیک و متشکل درآوریم لازم است این داده‌ها را با بهره گرفتن از روش‌های معین تلخیص، تنظیم و طبقه‌بندی کنیم و به صورت جداول آماری نمایش دهیم(دلاور،۱۳۸۵).
با توجه به مطالب مطرح‌شده در بخش متغیرهای این تحقیق، در ادامه چگونگی استخراج متغیرهای لازم جهت استفاده در مدل‌های آزمون فرضیه‌ها و منابع آن‌ ها بیان می‌شود. برای به دست آوردن متغیرهای مورد نیاز مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌های مورد بررسی، به صورت‌های مالی فراهم آمده در آرشیوهای الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار تهران مراجعه شده است. بخشی از اطلاعات مورد نیاز نیز از نرم‌افزارهای موسوم به بانک‌های اطلاعاتیتدبیرپرداز ودناسهم به دست آمده است.
در رابطه با شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، افزون بر اطلاعات به دست آمده از صورت‌های مالی این شرکت‌ها، اطلاعات دیگری لازم است تا با بهره گرفتن از آن بتوان متغیرهای روش مستقیم را محاسبه شود. اطلاعات مربوط به محاسبه شاخص افشا از‌ صورت‌های مالی و یادداشت‌های‌ توضیحی‌ پیوست صورت‌های مالی استخراج شده است. برای به دست آوردن این اطلاعات از آرشیوهای الکترونیکی و فایل‌هایpdf صورت‌های مالی استفاده شده است.
۲-۶-۳- آماده سازی اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *