تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو- قسمت ۲

تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو- قسمت ۲

۲-۳ سیستم­های تشکیل دهنده برنامه ­ریزی منابع سازمان ۱۷
۲-۴ چرخه عمر سیستمهای برنامه ­ریزی منابع سازمان ۱۸
۲-۵ ساختار و اجزای سیستم های برنامه ­ریزی منابع سازمان ۱۹
۲-۵-۱ اطلاعات پایه سازمان ۱۹
۲-۵-۲ برنامه ­ریزی تولید ۲۰
۲-۵-۳ بازاریابی ۲۰
۲-۵-۴ توزیع و فروش ۲۰
۲-۵-۵ مدیریت کیفیت جامع ۲۱
۲-۵-۶ مدیریت مواد ۲۱
۲-۵-۷ کنترل ۲۱
۲-۵-۸ منابع انسانی ۲۱
۲-۵-۹ مدیریت پروژه ۲۲
۲-۵-۱۰ امور مالی ۲۲
۲-۵-۱۱ نگهداری و تعمیرات کارخانه ۲۲
۲-۶ عوامل کلیدی موفقیت در سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان ۲۳
۲-۷ مزایا و معایب سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان ۲۸
۲-۷-۱ مزایا ۲۸
۲-۷-۲ معایب ۲۹
۲-۸ گزینه­ های پیاده سازی سیستم های برنامه ­ریزی منابع سازمان ۳۰
۲-۹ معیارهای ارزیابی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ۳۳
بخش دوم: مدیریت زنجیره تأمین ۳۴
۲-۱۰ مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تأمین ۳۴
۲-۱۱ پیشینه و سیر تحول مدیریت زنجیره­تأمین ۳۵
۲-۱۲ تعریف مدیریت زنجیره­تأمین ۳۸
۲-۱۳ یکپارچگی زنجیره­تأمین ۴۰
۲-۱۴ اهمیت یکپارچه سازی زنجیره­تأمین ۴۱
۲-۱۵ عملکرد زنجیره­تأمین ۴۲
۲-۱۶ افزایش کارایی و اثربخشی زنجیره­تأمین ۴۳
۲-۱۷ عملکرد های مدیریت در مقابله با چالش های زنجیره­تأمین ۴۷
۲-۱۸ ارزیابی عملکرد زنجیره­تامین ۴۹
بخش سوم ارتباط و تأثیر برنامه ­ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره­تأمین ۵۴
۲-۱۹ کشف استدلالهایی برای برنامه ­ریزی منابع سازمان و یکپارچگی مدیریت زنجیره تامین ۵۴
۲-۲۰ یکپارچگی برنامه ­ریزی منابع سازمان ومدیریت زنجیره تامین ۵۷
فصل سوم روش تحقیق ۵۹
مقدمه ۶۰
۳-۱ روش تحقیق ۶۰
۳-۲ جامعه آماری و دلایل انتخاب آن ۶۲
۳-۳ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ۶۳
۳-۳-۱ حجم نمونه ۶۳
۳-۳-۲ روش نمونه گیری ۶۴
۳-۴ ابزار و روش های گردآوری داده ­های تحقیق ۶۵
۳-۴-۱ مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق ۶۶
۳-۴-۲ سنجش روایی پرسشنامه ۶۷
۳-۴-۳ سنجش پایایی پرسشنامه ( ابزار تحقیق ) ۶۷
۳-۵ متغیرهای تحقیق ۶۹
فصل چهارم تحلیل داده ­ها ۷۲
مقدمه ۷۳
۴- ۱ بخش اول آمار توصیفی ۷۳
۴-۲ بخش دوم آمار استنباطی ۷۵
۲-۴-۱ بررسی جایگاه ماژول­ها در سازمان ۷۵
۲-۴-۲ بررسی تاثیر ماژول­های برنامه ­ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تامین ۷۸
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۲
مقدمه ۸۳
۵-۱ تحلیل یافته های تحقیق ۸۳
۵-۲ پیشنهادهای کاربردی مدیریتی از فرضیه های تحقیق ۸۵
۵-۳ محدودیت های تحقیق ۸۵
۵-۴ پیشنهاد به محققان برای تحقیقات آینده ۸۶
منابع ۸۷
Abstract 96
جداول و نمودار ها
جدول ۲-۱ : مزایا برنامه ریزی منابع سازمان و نحوه دستیابی به آن ها ۲۹
جدول ۲-۲ : معایب برنامه ریزی منابع سازمان و راه حل های غلبه بر آن ها ۳۰
شکل ۲-۱: روند تکامل زنجیره تامین ۳۹
جول ۳-۱ : میزان پایایی پرسشنامه ۸۰
شکل ۳-۱ متغیر های تحقیق ۸۱
پیوست : پرسشنامه

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

چکیده

 

امروزه سازمان­های تجاری با محیطی پیچیده­تر و رقابتی­تر از گذشته روبرو هستند. موفقیت تجاری یک سازمان تنها به تجزیه و تحلیل وضعیت درونی آن سازمان محدود نشده و تا اندازه ای زنجیره­تأمین و توزیع آن را نیز شامل می شود. مدیریت یکپارچه زنجیره­تامین یک فرایند پیچیده است، زیرا سازمان­ها و شرکای سازمانی بسیاری با منافع متفاوت در عملیات زنجیره­تأمین درگیر می­باشند. در زنجیره­تامین، مدیران و رؤسای هر سازمان به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان و افزایش حداکثری سودآوری، نیازمند همکاری متقابل با شرکای تجاریشان هستند.برنامه ریزی منابع سازمان همواره یک مولفه جدایی­ناپذیر از مدیریت زنجیره­تامین فرض شده است. هدف این تحقیق شناسایی و آماده سازی مدیران برای داشتن بینشی صحیح از تاثیر ۵ ماژول برنامه ­ریزی منابع سازمان (یکپارچگی، برنامه ریزی تولید، کنترل، مدیریت مواد و مدیریت جریان کار) بر عملکرد زنجیره­تامین می­باشد تا با توجه به نتایج آن به بهبود آن همت گمارند. روش تحقیق حاضر بر پایه هدف و ماهیت توصیفی- پیمایشی استوار بوده و ابزار اصلی آن پرسشنامه است. این پرسشنامه به صورت تصادفی میان کاربران بخش برنامه ریزی منابع سازمان در بین ۵ شرکت تامین کننده ایران­خودرو توزیع گردیده است. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیف آماری مورد استفاده قرار گرفته است. آماره­های توصیفی شامل جداول فراوانی بوده، در سطح استنباطی از معادله رگرسیون برای بررسی تأثیر آن و از روش آزمون میانگین تک متغیره برای تعیین جایگاه این ماژول­ها در سازمان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که ماژول­های یکپارچگی، برنامه ریزی تولید، مدیریت مواد، کنترل و مدیریت جریان کار تاثیری بر عملکرد زنجیره­تامین نداشته و به تبع آن سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تامین تاثیر نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *