تحقیق درمورد
اسناد الکترونیکی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی

تحقیق درمورد اسناد الکترونیکی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی

و اسناد الکترونیکی پدید آمدهه و از فناوری امضای دیجیتال به اجرا در می آید. همونطور که دیده شد روش ارسال اسناد رسمی با روش ارسال اسناد الکترونیکی مطمئن تفاوتهای خیلی داره، و ضمنا سازمان ارسال هر دو نوع اسناد باهم متفاوته. چون واسه ارسال اسناد رسمی خواهندگان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضور داشته باشن، بنابراین دخالت ماموران رسمی و حضور متعامل یا متعاملین پیش اونا الزامیه، چون که سند رسمی اعتبار خودشو از حضور مامور رسمی (در اسناد رسمی حقوق ثبت شخص سردفتر) و تنظیم شدن برابر قانون و مقررات و طی نمودن تشریفات به دست می بیاره. اما در مقابل، اسناد الکترونیکی مطمئن فقط اسنادی هستن که صحت پیوند امضاء به ممضی به وسیله منبع ارسال گواهی الکترونیکی تضمین شده، و البته این منبع هیج نظارتی بر مفاد و مندرجات سند و گرفتن اهلیت و هویت متعاملین و …. نداره. ضمنا این گواهی فقط هویت صاحب امضاء و تعلق کلید عمومی بکارگرفته شده در امضاء رو تایید می کند، ولی این گواهی می میتونه ثابت کند کی در ارسال اسناد الکترونیکی مطمئن از اون کلیدها استفاده می کند؟ می میتونه ثابت کند که صاحب امضا در چه مواردی از اونا استفاده می کنن؟ مثل اینکه جواب این پرسشا منفی هستش. بنابراین با اینکه به وسیله مراجع گواهی ارسال گواهی امضای الکترونیکی، صحت پیوند امضا به صادر کننده سند گرفتن گردیده، اما هیچ شخص و نهاد مسئولی بر هویت امضا کننده و رضایت اون از انجام معامله، اهلیت اون، ممنوع المعامله نبودن اون و …. نظارتی نداره.
واسه همین ادعای برابری داده پیام مطمئن (سند الکترونیکی مطمئن) با سند رسمی ادعایی بی مورد هستش و از نظر توان اثباتی نمیشه سند الکترونیکی مطمئن رو در جایگاه سند رسمی قرار داد، گرچه قانونگذار واسه اسناد الکترونیکی مطمئن هم توان اثباتی پیش بینی کرده. خاطر این هم روشنه چراکه در تنظیم اسناد رسمی، سردفتران به عنوان یه مامور قانونی، دخالت دارن و اصول مربوط به تنظیم قراردادها و اسناد رو در هنگام تنظیم اسناد بررسی می کنن. اما در ارسال اسناد الکترونیکی مطمئن هیچ شخصی، دخالت نداره و آخر دخالت ماموران قانونی تا جاییه که گواهیای دیجیتالی صادر می شن و پس از اون هیچ نظارتی وجود نخواد داشت.
دیگه اینکه سند رسمی الکترونیکی مثل سند رسمی دارای قدرت اجراییه. اما گسترش این قدرت به اسناد الکترونیکی مطمئن نیازمند تصریح قانونگذار بر مواردی خاصه و اصل بر این موضوع تاکید داره که سند الکترونیکی مطمئن بدون قدرت اجراییه.
در آخر به این نکته باید اقرار داشت که تاسیس حقوقی سند الکترونیکی مطمئن واسه ایجاد امنیت و آرامش روانی در تبادل اسناد و معاملات در تجارت الکترونیکی بوده. بنابراین بنا به کیفیت ارسال این نوع از اسناد در گروه اسناد عادی قرار خواهند گرفت.

2-2-4 ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و بررسی توان اون در مقابل بقیه دلایل
هر دعوا دارای دو جنبه اساسی هستش : یکی جنبه موضوعی و دیگری جنبه حکمی. جنبه موضوعی مربوط به اعمال حقوقی یا مادیه که باعث طرح دعوی رو ایجاد میده و جنبه حکمی دعوی مربوط به قوانین، مقررات، قوانین و اصول کلی که وضعیت و احکام اعمال حقوقی یا مادی رو مشخص می کند. دلایلی که جنبه موضوعی دعوی رو اثبات می کند، دلایل اثبات دعوی نامیده می شه و دلایلی که جنبه حکمی اون رو نشون میده دلایل اثبات احکام نام دارد157. در مورد دلایل اثبات دعوی، به باعث بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م، خواهان باید دلایل و وسایلی رو که واسه اثبات ادعای خود در اختیار داره رو اشاره کنه. این دلایل ممکنه دلایل اثبات دعوا موضوع ماده 1258 ق.م یعنی اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم باشه و یا اماراتی که در قانون آئین قضاوت مدنی یعنی کارشناسی، تحقیق محلی و معاینه محل باشن. حقوق ایران بر مبنای نظام دلایلی استواره و دادرس در تشخیص واقع می میتونه هریک از دلایل مزبور رو با توجه به توان اثباتی که قانون مقرر نموده، مورد خاطر قرار بده.
ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران در مورد توانایی خاطر داده پیام در مقام اسناد و دلایل اثبات دعوی مقرر میدارد: «اسناد و دلایل اثبات دعوی ممکنه به شکل داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیشه طبق قوانین دلایل موجود، ارزش اثباتی « داده پیام» رو فقطً به خاطر شکل و قالب اون رد کرد». عبارت «دلایل اثبات دعوی» که در این ماده به کار رفتهه، به این معناست که همه دلایل پنج گانه موضوع ماده 1258 قانون مدنی، اگر به شکل داده پیام باشن، باید موردقبول قرار گیرند.
از نظر فنی، ابزارهای الکترونیکی می تونن واسه ثبت اقرار، شهادت یا سند مورد استفاده قرار گیرند. این توانایی به وسیله سیستمای چند رسانه ای158 که مجموعه ای از صدا، تصویر، و متن رو پردازش می کنن، فراهم می شه. با وجود این، همه دلایل الکترونیکی به شکل داده پیام هستن. داده پیام امریه که هر نمادی از واقع، اطلاعات یا معنی رو در بر می گیرد و با توجه به اینکه «نماد» عنوانی بیشتر، تموم اطلاعات ثبت شده به وسیله ابزارهای الکترونیکی مثل شفاهی یا کتبی رو شامل می شه.159
در ادامه توضیح داده میشه که درباره اسناد، تردیدی در اعمال ماده 12 نخواد بود ولی نسبت به بقیه دلایل موضوع کمی پیچیده می شه. با اینکه میشه صدا و تصویر اقرار یا شهادت افراد
رو با ابزارهای الکترونیکی ضبط کرده و در دادگاه به سمع و نظر دادرس رساند، اما نمیشه اظهاراتی رو که به خاطر ابزارهای الکترونیکی در دادگاه ارائه می شن، در حکم اقرار و شهادت شفاهی دونست. چون واژه «شفاهی» مربوط به «شفاه» است که به معنای لبا هستش. یعنی اقرار و شهادت شفاهی باید مستقیما و با زبون اعلام کننده در دادگاه مطرح شه.
با اینحال طبق ماده 1280 قانون مدنی که اقرار کتبی رو در حکم اقرار شفاهی می داند، باید گفت داده پیامی که به عنوان اقرار مورد خاطر قرار می گیرد، در صورتی که پیوند اون به مقر گرفتن شه، باید موردقبول بگیره. با اینحال اگه داده پیام شامل اقرار، پیشاپیش به وسیله یکی از دو طرف واسه ارائه احتمالی در دادگاه انجام شده باشه، اینجور اقرارای ارزش اقرار خارج از دادگاه رو داره و از امتیازات اقرار در دادگاه بهره مند نخواد بود.160
در مورد شهادت هم باید گفت گرچه از ظاهر برخی مقررات قانون مدنی و قانون آیین قضاوت مدنی، اینجور بر می آید که شهادت باید در مقابل دادرس ادا شه ولی اعلام شاهد، اگه کتبی و خارج از دادگاه هم باشه، شهادته و شیاع تایید اون در دادگاه به خاطر شنیدن ایرادهای دو طرف و زخم شهادت و حصول اطمینان از اصل شهادت نامهه و نباید فرآیند استماع شهادت رو از ارکان اون شمرد. ماده 1285 قانون مدنی که میگه: «شهادت نامه سند حساب نمی شه و فقط اعتبار شهادت رو خواهد داست.»، هم مزید استدلاله.161 بنابراین خاطر به گواهی گواهان به شکل داده پیام با رعایت بقیه مقررات راجبه گواهان و گواهی و نحوه ادای اون، هست.162
با توجه به اینکه سوگند، اعلام اراده تشریفاتیه که به نام خداوند متعال انجام می شه و اعلام کننده، نه که شاهد راستگویی خودشو خداوند می سازد، بدین وسیله خودشو روبروی مکافات قسم دروغ قرار میده.163 اینطوری میشه اون رو از دلایل شفاهی به شمار بیاره. مثل تشریفات سوگند، اثبات اون پیش قاضیه. بنابراین داده پیامی که شامل سوگند از پیش تمهید شده باشه، در مقابل قاضی توانایی خاطر نداره و باید اون رو از عمومیت ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی خارج دونست.164 با این حال قابل ذکره که خاطر الکترونیکی در هر قالبی که باشه، دارای ارزش اثباتی برابر همون قالب در نظام دلایل سنتیه. یعنی شهادت نامه الکترونیکی دارای اعتبار شهادت نامه سنتیه.165

2-2-4-1 توان اثباتی اسناد الکترونیکی عادی (راحت و مطمئن)
در مورد اسناد الکترونیکی، مواد 12 و 13 قانون تجارت الکترونیکی با اشاره کلمه اسناد، نوشته های الکترونیکی رو که میشه در مقام دفاع در دادگاه ارائه کرد به عنوان سند موضوع مواد 1284 تا 1305 قانون مدنی، موردقبول قرار داده.166 و این اصل واسه همه اقسام سند مثل عادی و رسمی جاریه. ضمنا در بیان پذیرش قانون تجارت الکترونیکی ایران با اقتباس از قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال در ماده 13 خود مقرر می داره؛ ارزش اثباتی داده پیاما با توجه به عوامل مطمئنه تعیین می شود167. این یه قانون کلیه و از عبارت ماده 13 اینجور برداشت می شه که، قانونگذار بررسی ارزش اثباتی داده پیام مطمئن رو به قاضی محول نمودهه.
اما بی معطلی در ماده 14 و 15 ارزش اثباتی داده پیام رو بی نیاز به نظر قاضی به روشنی مشخص می کند168. در نگاه اول مثل اینکه که یه جور اختلاف میون این مواد نگاه می شه چون برابر ماده 14 ق.ت.ا. کلیه « داده پیام» ایی که به راه مطمئن ایجاد و نگهداری شده ان از حیث محتویات و امضای مندرج در اون، تعهدات دو طرف یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی اونا حساب می شن، اجرای مفاد اون و بقیه کارا در حکم اسناد معتبر و قابل خاطر در مراجع قضائی و حقوقیه و طبق ماده 15 ق.ت.ا.ا نسبت به « داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، رد و دودلی مسموع نیس و تنها میشه ادعای جعلیت به « داده پیام» مزبور کرد که « داده پیام» مورد توجه به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده.
در بیان رفع اختلاف این موضوع باید گفت، قانونگذار در ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی بر این هدف بوده تا شرایط برابری «داده پیام» و «نوشته» رو اشاره کنه و در این رابطه عوامل مطمئنه رو به عنوان این شرایط برشمردهه. اسناد الکترونیکی از نگاه رعایت شرایط اطمینان از حیث داده پیام و امضاء، از اقسام دلایل به شمار می روش. واسه همین وقتی که از دریافت شرایط اطمینان از حیث داده پیام و امضاء در اسناد الکترونیکی (داده پیام) مطمئن، اطمینان بدست اومد، قانونگذار در صدد اون برآمده تا داده پیام و سند الکترونیکی مطمئن رو از نگاه ارزش اثباتی و نه ارزش اجرایی در حکم اسناد رسمی مثل الکترونیکی و غیر الکترونیکی قرار بده، گرچه به روشنی به اون اشاره نکردهه اما با اشاره عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل خاطر» سعی در توضیح این موضوع داشته. بنابراین داده پیام مطمئن (سند الکترونیکی مطمئن) طبق ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی در حکم اسناد معتبر دانسته شده و طبق ماده 15 همین قانون، رد و دودلی نسبت به اون مسموع نمی باشه و شخصی که اینجور سندی در برابر اون مورد استفاده قرار گرفته فقط می میتونه نسبت به اون ادعای جعلیت کند.
در تایید این گفتار، بند 2 ماده 9 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال (1996) در مورد ارزش و توان اثباتی داده پیام مقرر می داره: «اط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *