تحقیق درمورد ثبت اسناد، سند رسمی، نظام حقوقی، تجارت الکترونیک

گواهی لازم در دستورالعمل شماره CE/93/1999 مورخ 13 دسامبر 1999 مجلس و شورای اروپا پیش بینی شده. ماده 2 این دستورالعمل، دولتهای عضو رو مجاز می سازد نسبت به تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی و یا نگاهداری دفاتر موجود، طبق شرایط مندرج در دستور العمل اقدام کنن.144 بر این پایه، مصوبه شماره 272-2001 مورخ 30 مارس 2001 شورای دولتی فرانسه علاوه بر تعریق گواهی الکترونیکی (بند 9 ماده 1) و گواهی الکترونیکی معتبر (بند 10 ماده 1)، شرایط لازم واسه گواهی الکترونیکی معتبر رو بر شمردهه.
در قانون تجارت الکترونیکی بعد از بیان تعریف این دفاتر، در ماده 32 جزئیات مربوط به سازمان این دفاتر و انواع اون رو به آیین نامه محول کرده. به همین خاطر همونطور که بیان شد آیین نامه ای به وسیله هیئت وزیران در تاریخ 11/06/1386 ناظر به ماده 32 قانون با عنوان «آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی» تصویب شده. علاوه بر این آیین نامه، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سندی با نام «سیاستای گواهی الکترونیکی ریشه» در تاریخ 30/07/1386 منتشر کرد که از کل این دو سند میشه انواع این دفاتر رو درآورده و گفت.
آیین نامه نامبرده که اجرای ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی145 واسه تعیین و توضیح توضیح وظایف و قوانین تاسیسه و این آیین نامه، اجرای فعالیتای دفاتر ارائه خدمات ارسال امضای الکترونیکی تعیین می کند. یعنی، نقش و وظیفه اصلی آیین نامه تعیین مراجع قانونی ذی صلاح در امر ارسال گواهی الکترونیکی و توضیح وظایف و اختیارات ایشان هستش. ضمنا سیاستا و دستورالعملای ارسال گواهی و زیرساختای کلید عمومی و تعاریف مربوط به اصطلاحات به کار رفته در آیین نامه هم مورد توجه هیئت دولت قرار گرفته. کلا، در آیین نامه نامبرده، چار منبع ذی ربط و ذی صلاح در امر ارسال گواهی الکترونیکی تاسیس شده ان که وظایف و اختیارات متفاوتی دارن و عبارتند از:
1. شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی ( موضوع ماده 2 آیین نامه)
2. مرکز ارسال گواهی الکترونیکی ریشه (موضوع بند الف ماده 4 آیین نامه)
3. مرکز ارسال گواهی الکترونیکی میانی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)
4. دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)146
در مقررات آنسیترال، ماده 9 مقررات قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) 147 فقط به بیان یه قانون کلی در مورد این دفاتر پرداخته و بیان جزئیات مربوط به سازمان و نحوه اداره مرکزها رو به قوانین کشورها واگذار کرده. این ماده در توضیح کارکرد ارائه دهنده خدمات ارسال گواهی الکترونیکی مقرر می داره:
«1- وقتی منبع ارائه دهنده خدمات گواهی، خدماتی رو در پشتیبانی از امضای الکترونیکی که به عنوان امضاء و به خاطر داشتن کارا حقوقی استفاده میشن، ارائه میده منبع ارائه دهنده خدمات باید:
الف- برابر با اظهاراتی که درباره سیاستا و خط مشیای انجام کارش بیان نمودهه انجام بده.
ب- احتیاط متعارفی رو در تحصیل اطمینان از صحت و تمامیت همه اظهارات اساسی که مربوط به گواهی در طول مدت اعتبارش یا اظهاراتی که در گواهی مندرجه اعمال کند.
ج – وسایل در دسترس و منقولی فراهم بیاره که طرف اعتماد کننده رو قادر سازد تا موارد زیر رو از گواهی گرفتن کند:
الف- هویت ارائه دهنده خدمات ارسال گواهی
ب- امضا کننده ای که در گواهی تعیین هویت شده بر داده تولید امضا در وقتی که گواهی صادر شده کنترل داشته.
ج- داده های تولید امضا در وقتی که گواهی صادر شده یا پیش از اون، معتبر بوده
د- وسایل در دسترس و متعارفی فراهم بیاره که طرف اعتماد کننده، عندالاقتضاء بتونه از گواهی یا به راههای دیگه گرفتن و تعیین کند:
1. روش ای رو که واسه امضا کننده به کار میره.
2. هر نوع محدود کردن در مورد هدف یا ارزشی که واسه اون، داده های تولید امضاء یا گواهی، استفاده میشن.
3. داده های تولید امضاء معتبره و بدون اعتبار نشده.
4. هر نوع محدود کردن در مورد قلمرو یا میزان مسئولیت که به وسیله ارائه دهنده خدمات ارسال گواهی مقرر شده.
5. وسایلی واسه امضا کننده هست تا برابر بند (ب) ماده 8 این قانون اعلام اخطار کند.
6. خدمات باطل شدن (گواهی) به موقع ارائه شده.
ه- در جایی که خدماتی به باعث بند فرعی (د) (5) ارائه می شه، طرق یا وسایلی واسه امضا کننده فراهم بیاره تا برابر ماده 8 بند 1 (ب) این قانون، اعلام اخطار کنه و وقتی خدماتی به باعث بند (د) (6) ارائه می شه، قابل دسترس بودن خدمات باطل شدن به موقع گواهی رو تضمین کنه.
ی- از سامانه، روش و نیروی انسانی مطمئن در ارائه خدماتش استفاده کند.
2- ارائه دهنده خدمات گواهی، متحمل نتایج حقوقی مسئولیت به دلیل خودداری از تحقق چیزای مهم بند 1 میشه».

2-2-3 -2 نحوه ارسال اسناد
در این قسمت به بررسی نحوه ارسال و تشریفات ثبت سند رسمی الکترونیکی و سند مطمئن الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و سایرنظامات حقوقی می پردازیم.
الف – تشریفات ثبت اسناد رسمی
در نظام حقوقی ایران واسه تنظیم و ثبت سند، شرایط شکلی و ماهوی مقرر شده. از مقررات شکلی تنظیم سند میشه به تنظیم سند در اوراق رسمی چاپی، داشتن تمبر، داشتن شماره اوراق سند، ضرورت مهر و امضاء و شماره و تاریخ سند148، تصریح به نوع سند، نوشته شدن به زبون پارسی149، ممنوع بودن قلم خوردگی و خدشه در اسناد و دفاتر150،
قید اقامتگاه متعاملین151، نوشتن در دو نسخه152، خوندن سند و امضاء به وسیله اصحاب معامله153، ضرورت ثبت تموم مندرجات سند154 و … اشاره کرد.
درباره شرایط ماهوی سند، باید این نکته رو یادآور شیم، که توجه به اینکه سند رسمی پیش مقام رسمی و به وسیله اون تنظیم و به ثبت می رسد، بعضی از شروظ ماهوی سند به سردفتر هم مربوطه. چون اون عامل رسمی واسه اتفاق معامله و کسیه که عقد با حضور اون منعقد می شه، ایقاع پیشه او واقع می شه و اقرار در محضر اون محقق می شه. بنابراین اهلیت و صلاحیت اون هم واسه تنظیم و ثبت سند ضروریه. با اینکه اون نه پایبند سنده و نه متعهدله، نه ایقاع کنندهه و نه طرف ایقاع، نه مقره و نه مقرله، نه موصی له و نه وصی.155 سردفتر باتوجه به ماده 1287 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت اسناد می باید به وسیله ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا پیش مامورین رسمی تنظیم شده باشه که صلاحیت تنظیم اون رو داشته باشن. بنابر این اگه سند طبق مقررات تنظیم نگردد و یا پیش مامورین رسمی و خارج از حدود اختیارات اونا تنظیم شه، از اعتبار اسناد رسمی ساقط می شن و ضمنا سندی که برابر قوانین به ثبت رسیده، رسمیه و تموم محتویات و امضاهای مندرجه در اون معتبر هستش مگه اینکه مجعولیت اون سند ثابت شه.156
یکی از شروط ماهوی در تنظیم سند بررسی اهلیت متعاملین به وسیله سردفتره. این شرط معنیش اینه که دو طرف معامله باید عاقل و بالغ و رشید باشن. قانون مدنی در ماده 190 به خلاصه از این شرط نام برده و در بند 2 به اشاره «اهلیت متعاملین» به عنوان یکی از شرایط اساسی واسه صحت معامله اکتفا نمودهه. از دیگه شروط ماهوی که به وسیله سردفتر گرفتن می گردند عبارتند از اراده متعاملین، گرفتن مالکیت متعاملین، قانون معامله و نبود مخالفت با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه هستش.
فرانسه یکی از کشورهای پیشرو در مورد ارسال اسناد رسمی در دنیا بوده و مقررات ویژه ای رو واسه ارسال اسناد رسمی مقرر داشته. در این کشور ارسال اسناد رسمی از اهمیت به سزایی بهره مند بوده و سردفتران به عنوان بازوی حکومت عمل می کنن. بنابراین در نظام حقوقی فرانسه، قوانین وضع شده مربوط به تنظیم و ثبت سند به باعث قانون وانتوز از قوانین آمرهه و بنابر این نمیشه در تنظیم اسناد اون قوانین رو ندیده گرفت و برخلاف اون به تنظیم و ثبت اسناد پرداخت و در تنظیم و ثبت اسناد باید اون قوانین خاص رو در نظر گرفت. بنابراین تنظیم و ثبت اسناد در فرانسه مثل کشور ایران به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی سند تقسیم می شه.
واسه ارسال سند رسمی، سردفتران در اول یا قراردادی رو که بر حکم قانون یا خواسته دو طرف باید به طور رسمی ثبت شه، دریافت کرده و نسبت به ثبت رسمی اون اقدام می کنن. طبق ماده 1317 قانون مدنی فرانسه، چار شرط زیر واسه یه سند رسمی (معتبر) لازمه:
– تحت نظارت یه مقام صالح عمومی صادر گردیده باشه.
– مقام صادر کننده، مجا به اقدام در جا و زمان ارسال سند باشه.
– کلیه قوانین و مقررات مربوط به ارسال سند به درستی اجرا شده باشه.
– ارسال سند در حدود صلاحیت اون مقام صالح عمومی باشه.
از این به بعد ماموریت سردفتر شروع می شه. خدماتی که اون ارائه میده از سه بعد زیر ایجاد شده:
– راستی و درستی در تنظیم سند (بی طرفی و قابل اعتماد بودن)
– رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند
– ویژگیای تجاری خدمات ارائه شده (نحوه ارائه خدمات به مشتری)
بنابراین، سردفتر واسه اونکه بتونه سندی با این مشخصات صادر کنه، باید پس از گرفتن هویت افراد، یکسری مقررات ماهوی رو رعایت کرده و در نوشتن سند هم کلیه کارا اون محدود به مقررات شکلیه که در قانون آمدهه.
ب – تشریفات ثبت اسناد الکترونیکی مطمئن
همونطور که گفته شد گواهی الکترونیکی همون شناسنامهه که هویت واقعی شما رو به شکل مجازی و واسه کار و کاسبی الکترونیکی تعیین می کند و بیان شد که کاربرد گواهی الکترونیکی واقعا ، استفاده از امضای الکترونیکی و رمز نگاری اطلاعاته. در صورتی که در فضای اینترنت ، هدف مبادله الکترونیکی با هویت مجازی مشخصی رو داشته باشن می تونید با اعتماد به امضای الکترونیکی طرف مقابل و معرفی خود با استفاده از امضای الکترونیکی تون ، به کار و کاسبی بپردازید.
در کل گواهی الکترونیکی سندیه که:
• به وسیله یه موجودیت قابل اعتماد صادر و ام
ضا شده.
• طبق تایید هویتیه که به وسیله یه مرکز صورت گرفته.
• شامل یه سری اطلاعات و کلید عمومی شخص یا سازمانه.
• مورد استفاده اون در گواهی قید شده.
• مدت اعتبار مشخص و محدودی داره.
ارسال گواهی الکترونیکی به وسیله دفاتر ارسال گواهی الکترونیکی و به سه روش گواهی افراد جداگونه ، گواهی افراد وابسته به بخش دولتی ، گواهی افراد وابسته به بخش غیر دولتی انجام می گیرد. خواسته کننده گواهی پس از مراجعه به دفتر ثبت نام و آگاهی از لیست مدارک مورد نیاز واسه ارسال گواهی، باید مدارک رو تهیه و به مسئول مربوطه تحویل دهد. در دفتر ثبت نام خواسته کننده باید فرم خواسته ارسال گواهی الکترونیکی رو کامل و درست پر کرده ، و مسئول ثبت نام تایید کند ؛ بنابراین ، بخش شناسایی و گرفتن هویت تقاضا کننده خواسته گواهی الکترونیکی در دفتر ثبت نام انجام می پذیرد. و در صورت نگاه ایراد یا مشکل در هر کدوم از قسمتای فرم واسه تکمیل موارد نامبرده به تقاضا کننده عودت می شه. مسئول ثبت نام ، برابری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *