تحقیق رایگان درمورد اختلالات روانی

. در نظر راحرز در رابطه با خود پنداره خویش است که فرد دست به ارزیابی تجربه های می زند و یک فرد سازگار و سالم خود پنداره آرمای دارد . هرچه خویشتن آرمانی به خویشتن واقعی نزدیکتر باشد فرد راضی تر خواهد بود ولی فاصله زیاد بین این دو به نارضایتی و نا خوشنودی منجر می شود . راجر برای روان سالم از خود پنداری مثبت و یالم سخن به میان می آورد و خصایص زیر را بر می شمرد :
پذیرش احساسات
عزت نفس
ارتباط خوب با دیگران
زندگی کامل در زمان حال
ادامه و یادگیری چگونه آموختن
توانایی تصمیم گیری
خلاقیت ( شعاری 1371 ، ص 61 )
از این نظریه دانان مزوم نخستین نظریه دانی است که سلامت روان را با خوشبختی برابر می داند خوشبختب بخش و جدایی ناپذیر شخصیت یالم است و نه محصول جنبی و تصادفی و حتی موجب اعتلا به یطوح عالی تر با روری می شود خوشبختی چنان بخش از زندگانی سالم است که می توان آن را گواهی بر میزان سلامت روانی که شخص جوان دست یافته است پنداشت .
مردم شخصیت انسانی را بیشتر محصول فرهنگ می داند و در نتیجه به اعتقاد وی سلامت روان بیش از آنکه امری فردی باشد مسئله ای اجتماعی است . ( خوشدل ، 1369 ص 39 )
14- ملاکهای مهم از نظر فیشن :
عبارتست
شناخت خود و محیط
استقلال فردی
رفتار بهنجار و منطبق با معیارهای جامعه

پکپارچگی شخصیت
او معتقد است انسان موجودی اجتماعی است که برای سلامت روان و جسم خویش به همنوع وابستگی کامل دارد . ( قرچه . 1370 ، ص 70 )

15- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی
بنابر تعریفی ساده تمام خصایص رفتاری فرد که موجب امتیاز او از دیگران می شوند شخصیت او را تشکیل می دهد وجود این خصایص در شکل دهی رفتار فرد نقش بسیزایی دارد .
از این روست که بین شخصیت فرد و بهداشت روانی او رابطه بسیار قوی وجود دارد . عوامل مؤثر در بهداشت روانی را می توان به دو دسته عوامل فردی و عوامل اجتماعی تقسیم کرد .

14- ملاکهای مهم از نظر فیشن :
عبارتست
شناخت خود و محیط
استقلال فرددی
رفتار بهنجار و منطبق با معیارهای جامعه
یکپارچگی شخصیت
او معتقد است انسان موجودی اجتماعی است که برای سلامت روان و جسم خویش به همنوع وابستگی کامل دارد . ( قرچه . 1370 ، ص 70 )

15- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی
بنابر تعریفی ساده تمام خصایص رفتاری فرد که موجب امتیاز او از دیگران می شوند شخصیت او را تشکیل می دهد وجود این خصایص در شکل دهی رفتار فرد نقش بسیزایی دارد .
از این روست که بین شخصیت فرد و بهداشت روانی او رابطه بسیار قوی وجود دارد . عوامل مؤثر در بهداشت روانی را می توان به دو دسته عوامل فردی و عوامل اجتماعی تقسیم کرد .
عوامل فردی :
تأمین نیازهای جسمانی :
بهداشت روانی مستلزم به بها دادن به تأمین نیازهای اولیه انسانی همچون آب ، غذا ، و… است به هم خوردن تعادل بدنی به عنوان یک خطر برای موجود زنده و موجب اختلال در بهداشت روانی خواهد شد .

تأمین نیازهای روانی
احساس ایمنی
این احساس در هر سنی وجود دارد و در هر سن منابع تولید آن متفاوت است هر تجربه ای که احساس ایمنی را تقویت کند سبب پیشرفت و سازش بیشتری در شخص می شود و احساس نا امینی و احساس غالب اختلالات روانی است .

احساس ارزشمندی
یکی دیگر از نیازهای بشر است که احساس ارزشمندی درجه تصویب تأیید و پذیرش و ارزشمندی است که شخخص نصبت به خویش تن احساس می کند هنگامی که این احساس در فرد متعادل است که خود ایده آل یعنی آن شخص که فرد میل داردد باشد ، خویشتن خود ، یعنی آن تصویری که فرد از خود دارد نزدیک باشد .

میل به موقعیت
شخص برای اینکه خود را حفظ کند باید احتیاج به پیشرفت و معالیت مثبت دارد ارضاء شود و اگر این تمایل مداوم سرکوب شود شخص دچار بیماریهای روانی می‌شود .

واقع بینی
شناختن تواناییها و محدودیت فردی و اجتماعی و واقع بینی ر رسیدن به هدف از اصول سلامت روان است سخص واقع بین اهدف خود را با توجه به شرایط موجود و استعدادهای خود طرح ریزی می کند .

یادگیری گذشته
اصول و قوانین یادگیری برای کسانی که در رشته بهداشت روانی مشغول به فعالیت هستند اهمیت خاص دارند رفتاری که در یک موقعیت بخصوص تولید شده است تمایل به تکرار مجدد شرایط مشابه را دارد .

عوامل اجتماعی
از آنجه که انسان نمی تواند به طور انفرادی زندگی کند خود را از تأثیر دیگران به دور نگه دارد به همین سبب بهداشت روانی فرد تحت تأثیر عوامل اجتماعی نیز هستند .

نمادهای اجتماعی : خانواده ، مدرسه و جامعه از نهادهای اجتماعی هستند که در شخصیت فرد اثر بسزایی دارند .

شرایط محیطی : به طور کلی منشأ بسیاری از اختلالهای روانی ،‌ناکامیها و تعارضهایی هستند که برای شخص اهمیت دارند ولی او از حل آنها عاجز است .
شرایط فشار روانی محیط ، ناکامی فرد ، سازگاری اجتماعی و وقایعی که موجب استرس می شود در پیدایش بیماریهای روانی نقش مهمی دارند .

اصلاح و سبک روش زندگی :
در حقیقت کار پیامبران الهی زیر بنای آنچه را که روانشناسان ، روانپزشکان فوق پس از مطالعه اختلالات و مشکلات روانی جوامع بشری به آن رسیده اند فراهم آورده اند .
بنظر می رسد سبک و روش خاص که پیامبران الهی برای زندگی بشر پیشنها کرده اند را انحصاری پیشگیری از اختلالات واکنشی روانی ، انحرافات جنسی و رفتارهای ضد اجتماعی باشد به نکته بسیار مهمی که در این مورد بررسی قرار می گیرد گستردگی آموزشهای الهی در جوامع بشری است .
این آموزشها شامل تمام گروه اجتماعی می گردند آموزشهای الهی با نوعی تنظیم شده اند که عملی ترین مسائل عملی و بهداشت روانی را با زبانی ساده که قابل فهم باشد بازگو نمایند .
17- نقش مذهب و فلسفه زندگی در بهداشت روانی :
در بخث مذهب و بهداشت روانی ، منظور ما بررسی اثرات مذهب بر بهداشت روانی است به عبارت ساده تر می خواهیم ببینیم که مذهب بر دو مفهوم بهداشت روانی یعنی سلامت و تکامل روانی و پیشگیری از بیماری های روانی چه تأثیر می دارد . چنین بحثی در بعضی از جوامع بشری یک سره مسخره می نماید زیرا مفهومی که آنها از مذهب دارند ، جای انتظار هیچگونه نقش مثبتی را باقی نمی گذارد و اصولاً ممکن است چنین عنوانی را در یک بحث علمی ، غیر غابل طرح تلقی نمایند عدم پذیرش مذهب در جوامع بشری را می توان در یکی از دو علت اصلی زیر خلاصه نمود :
غیر منطق بودن آموزشهای مذهبی که به فرد و جامعه معرفی شده اند و یا برخوردهای غیر منطقی متولیان مذهب .
اصول مذهبی از منطق قوی برخوردار هستند ولی فرد و جامعه به علت تضعیف فطرت ، بصیرت و آگاهی خویش را از دشت داده اند در نتیجه قابل به تشخیص نفع و ضرر خویشند .
خود آگاهی ، فرد و قوه تخیل ، آب هماهنگی را که خصیصه زندگی حیوانی است را برهم زده اند پیدایی آنها ، انسان را به یک موجود غیر عادی تبدیل کرده و اعجوبه طبیعتش ساخته است او جزدی از طبیعت است ، مشمول قوانین فیزیکی آن و عاجز از دگرگون ساختن آنها است ، در نتیجه آگاهی از خویشتن به ناتوانی و محودیت وجود خویشتن پی برده و پایان کار خود ، سعنی مرگ ، به تصور می آورد . او هرگز از دوگانگی هستی خود گریز نداشته و قادر به رهایی از فکر خود نمی باشد زندگی انسان نمی تواند با تکرار نحوه زندگی عمنوعانش بگذرد او باید زندگی کند او باید درباره نفس خد و درباره مفهوم هستی خویش به خود حساب پس بدهد انگیزه او برای غلبه بر این جدایی دورنی ، یک اشتیاق عذاب دهنده برای مطلوبیت یعنی نوع دیگری از وحدت و هماهنگی است که بتواند با فاجعه جدایی او از طبیعت ، از همنوعان و از خویشتن پایان دهد .
اگر انشان شعوری غیر متجسم بود ، مقصود و هدف او. با یک نظام فکری جامع تحقق پیدا می کرد ، اما از آنجا که کلیتی است دارای جسم و فکر مجبور ایت نه تنها در بخش فکری ، بلکه در فراگگرد زندگی و در قسمت احساسات و اعمالش نیز در برابر دوگانگی هستی واکنش نشان دهد و برای رسیدن به یک تعادل جدید ، باید وحدت و یگانگی با همه جنبه های هستی خویش را تجربه کند .
سرسپردگی به یک هدف یا نیروی برتر از انسان ، نظیر خداوند ، جلوه ای است از این نیاز انسان به کمال در فراگرد هستی او . اریک فروم بالاخره نیاز به یک نظام اعتقادی را جزء ذاتی انسان می داند اضافه می نماید از آنجا که نیاز به یک نظام جهت گیری و اعتقادی جزئ ذاتی هستی انسان است می توانبه وحدت و شدت این نیاز پی برد . به راستی هیچ منبع قدرتی قویتر از آن در بشر وجود ندارد .
با بررسی دیدگاه های روانشناسان می توان دریافت که ویژگیعای سلامت روان در یطح مورد نظر قرار گرفته است شخصیت در سطح بهنجاری و سپس در کمال .

18- انسان سالم :
روانشناسان با توجه به نگرشی که نیبت به ماهیت انسان انگیزه های او ، چگ.نگی تأثیر انگیزه ها ، برخورد و رشد شخصیت و عوامل مؤثر در آن دارند تعریفهای گوناگونی را از انسان سالم ارائه می دهند .
از دیدگاه فروید شخص سالم دو ویژگی دارد .
الف) می تواند دوست بدارد و دوست داشته شود .
ب) می خواهد و می توان کار بکند
یونگ به تکامل شخصیت در سراسر زندگی اعتقاد دارد و از انسان سالم به عنوان شخصیت فردیت یافته تعبیر می کند .
فردیک یافتگان به مراحل عالی خود شناسی رسیده اند و خویشتن را هم در سطح هوشیا رو نا هوشیار می شناسند و می پذیرند اشخاص سالم دیگران را پذیرا می باشند و با بردباری تحمل می کنند .
آلپورت مشخصه های فرد سالم را بدین شرح بیان می کند .
گسترش مفهوم خود
ارتباط صمیمانه با دیگران
امنیت روانی که توجه به نکات زیر حاصل می شود
شناخت نقاط فوت و ضعف خود
مهار احیایات خویش و هدایت آنها
تحمل ناکامیها و دلسردیها
ادرام واقع بینانه از واقعیت ها و پذیرش آنها به گونه ای که وجود دارند .
مسئولیت ، بدون داشتن ارزشمند بودن ایثار و تعهد انجام کار و پذیرش کار مهم مهارتهای کافی برای انجام دادن آن رسیدن به بلوغ و سلامت روانی میسر نیست .
داشتن فلسفه دو وحدت دهنده در زندگی .

11- ویژگیهای انسان سالم از نظر راجرز
پذسرش احساسات ، عزت نفس ، ارتباط خوب با دیگرانزندگی کامل در زمان حال ، ادامه یادگیری ، توانایی تصمیم گیری خلاقیت انسان سالم از نظر ویکتور فرانکل :
در انتخاب اعمالشان آزادند ، شخص مسول هداست زندگی هستند معلول نیروهای بیرونی خود نیستند و بر زندگیشان تسلط آگاهانه دارند د رزندگی همتای مناسب خود را یافته اند از توجه به خود فراتر رفته اند بر آینده می نگرند و به هدفها و خلاقیت اتی توجه می کنند . در نهایت امروزه شخص برخوردار از سلامت روانشناختی را با مفاهیمی زیر بیان می کنند .
برخورد از خود پنداری مثبت با رشد تکامل مداوم با دارای وحدت شخصیت با دانستن اددراک از دنیا و دیگران ، تسلط به محیط زمان کار و بازی ( پایان نامه ، ش 65 )
این نقایص اگر بسیار ضعیف هم باشند از طریق ازمونهای هوشی معلوم نمی شوند اما خود را در مقیاس هدفدار تر عصب – روانشناختی و نیز بی قرار و تکانشوری مداوم کودک نشان می دهد برای مثال در تحقیق از دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی که نتایج هوشبهر آنها بالاتر متوسط ، اما نتایج درسشان ضعیف بوده از طریق آزمونهای عصب روان شناختی مشخص گردید که کارکرد قشر پیشانی آنها آسیب دیدده است .
بعلاوه آنها تکانشی ، وضطرب و معمولاً خرابکار و دچار مشکل بودند که این نشانگر عدم کنترل قشر پیش پیشانی برخواسته ها و امیال دستگاه لیمبیک آنهاست این کودکان به رقم داشتن توان فکری فراوان بیش از سایرین در معرض خطراطی همچون شکست تحصیلی – الکلیسم و بزهکاری قرار دارند به این دلیل که توانایی فکری آنان ناقص است بله به این خاطر که کنترل آنها برای روی زندگی هیجانی نشان آسیب دیده است.

Lunyd . Su2emon6 Prefy.ntal-C.rter
Americam q.urdal .F Psychiutryh 1950-1995

روش تحقیق :
در این تحقیق تأثیر یک عامل را بر عامل دیگر مورد ایابی قرار می دهمی یعنی تأثیر هوش هیجانی را بر سلامت روانی ( مؤلفه های بدنی سازی – اضطراب – بدکارکردی اجتماعی – افسردگی و خیم ) بررسی می کنیم .

جامعه مورد بررسی
در این تحقیق جامعه مورد مطالعه ای جامعه ای است محدود که شامل دانشجویان دانشگاه آزاد کرج می باشد .

نمونه منتخب :
تعداد نمونه در این پژوهش 30 نفر می باشد که 15 نفر از دانشجویان شامل پسران و 15 نفر از دانشجویان شامل دختران می باشند حداکثر سن آزمودنی ها در این پژوهش 27 و حداقل سن آزمودنی در این پژوهش 19 سال می باشد .

روش نمونه گیری :
در روش نمونه گیری از نمونه قابل دسترسی استفاده شده است یعنی نمونه گیری به صورت داوطلبانه انجام گرفته است افراد پژوهش به صورت داوطلبی انتخاب شده اند هر فرد در صورت تمایل داوطلب شده است که به سؤالهای آزمونها پاسخ گوید .

ابزار و روش اجرای پژوهش
برای اندازه گیری متغیرهای مستقل و وابسته از دو پرسشنامه استفاده شده است که در سطوه زیر به توصیف آنها می پردازیم .

5-1- آزمون هوش هیجانی (سیبر یا شرینگ)
همچنان که قبلاً گفته شد تا کنون کسی موفق به ساخت یک ابزار علمی برای اندازه گیری هوش هیجانی افراد نشده است از آنجا که اهمیت نقش این سازه بر موفقیت افراد بر کسی پوشیده نیست تلاشهای زیادی در جهت ساخت ابزار مناسب برای سنین مختلف در کشورهای پیشرفته در حال انجام است که تمام سازندگان مبانی نظری ابزار خود را از میر و سالو وی گرفته اند و این ابزارهای در حالت اعتبار یابی هستند .
در این تحقیق از آزمون هوش هیجانی سیبر یا شرینگ استفاده شده است اطلاعات اصلی همراه این آزمون هوش هیجانی سیبر یا شرینگ استفاده شده است اطلاعات اصلی همراه این آزمون هوش هیجانی سیبر یا شرینگ استفاده شده است اطلاعات اصلی همراه این آزمون به پیشنهاد سازنده آن این است که این ابزار در حال اعتبار یابی می باشد و اطلاعات دقیقی مربوط به میزان در دسترس نمی باشد که بتوان نتایج تحقیق اخیر را با آن مقایسه کرد فرن اصلی این آزمون دارای 70 سؤال می باشد و از دو ققسمت تشکیل شده است قسمت اول 40 سؤال و قسمت دوم دارای 30 سؤال می باشد که در قسمت اول هر سوال حاکی از یک موقفعیت زندگی است و آزمودنی باید خود را در آن موقعیت قرار دهد یکی از گزینه های که به حالات روحی او مصادق بیشتری دارد انتخاب کند در قسمت دوم ابتدای هر سؤال یک داستان هیجانی آورده شده است از ازمودنی خواسته می شود تا پاسخ خود را با توجه به داستان انتخاب کند.

روش اجرای آزمون :
ابتدا پرسشنامه هوش هیجانی به هریک از آزمودنی داده شده و به آن آزمودنی توضیحاتی درباره عبارتهای توصیفی آن داده شده بدین صورت که این پرسشنامه درباره احساس شما نسبت به خود و دیگران است و دارای 33 سؤال می باشد در قسمت اول سؤالات مربوطه به ابعاد هوش هیجانی می باشد که نمره هرکدام از آنها جداگانه محاسبه می شوند این مؤلفه ها عبارتند از خودآگاهی – خود کنترلی – خود انگیزی هوشیاری اجتماعی و مهارتهای اجتماعی .
روش نمره گذاری :
هر آزمودنی 6 نمره جداگانه دریافت می کند که 5 نمره آن مربوط به هر کدام از مؤلفه های و 1 نمره به صورت کل می باشد سمت مربوط به هر سؤال و بعد در جدول الف آورده شده است و پاسخها به صورت 5 درجه و ترتیبی می باشد . در بعض یاز سؤالات چنانچه آزمودنی گزینه‌الف را انتخاب کند نمره 1 و چنانچه 5 را انتخاب کند نمره 5 می گیرد و بالعکس اگر آزمودنی در سؤالات 19-12-14-13-33-18-22-28 گزینه الف را انتخاب کند نمره ها و چنانچه آزمودنی ب و ج و د را انتخاب کند به ترتیب نمره کمتری می گیرد و نمره گذاری سؤالات دیگر بر عکس می باشد .

جدول مربوط به هر کدام از سؤالات در مؤلفه های هیجانی در آزمون سیریا شرینگ است

خود آگاهی خود کنترلی هوشیاری اجتماعی مهارتهای اجتماعی
1 5 2 17 7
9 10 11 22 8
15 11 16 25 11
20 24 18 29 28

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

26 32 23 4 13
31 33 30 3
21 27 5

12

5-2- پرسشنامه سلامت روانی( )
این پریشنامه توسط گلبرگ جهت تفکیک موارد مبتلا به اختلالات روانی از جمعیت مراجعه کننده ره مراکز پزشکی عمومی ساخته شده است و بنا به اظهار گلد برگ (1972) پرسشنامه سلامت عمومی در صدد یافتن ناراحتی های جدی اکسیز و