تحقیق رایگان درمورد همبستگی پیرسون

فری یا افسردگی سایکوتیک گرچه شواهد متعددی درباره این مقسای وجود دارد که حاکی از یافتن چنین مواردی است که امروزه اسن پرسشنامه دارای فرمهای مختلفی بوده و به منظور استفاده از فرهنگهای مختلف حداقل به 36 زباد ترجمه شده بسیاری از متخصصان تصریح کردند که این پرسشنامه هم استفاده بالینی داشته و هم در جامعه کاربرد دارد . فرم اصلی و اولیه این پرسشنامه مشتمل بر 60 عنوان از نوع ساخته پاسخ است .
متن پرسشنامه درباره وضع کسالت و ناراحتیها و به طور کلی سلامت عمومی فرد با تأکید بر مسائل روان شناختی جسمانی و اجتماعی در زمان حال است .
از این طریق علایم فرض یو حالتهای تندرستی فرد مورد ارزیابی قرار می گیرد . در تمام سؤالها ازمودنی باید گزینه هایی را که با اوضاع او بیشتر مطابقت دارد مشخص کند .
پاسخ آزمودنیها به هریک از پرسشنامه ها در یک چهار درجه ای ، صفر ، کمی ،‌زیاده ، خیلی زیاد ، یا بیشتر از همیشه مشخص می شود و در همه گزینه ها درجات پایین نشان دهنده سلامتی و در جات بالا حاکی از عدم یلامتی وجود ناراحتی در فرد است اولیه مشتمل بر چهار مقیاس فرعی است علائم جسمانی ، اضطراب و اختلال در خواب اختلال در کنش اجتماعی . افسردگی شدید .

روایی و اعتبار 1 :
مهمترین عامل در ارزشیابی یک وسیله سنجش ، روایی آن است مقصود از روایی یک تست مناسب بودن ، با معنا و مفید بودن استنباطهای خاصی اسا که از روی نمره های ان به عمل می اید . (‌مؤمن ، حیدر علی ، 1372 ، ص 307 )
جویز مندرس همبستگی بین نمرات حاصل از دو پرسشنامه و در استرلیا را به میزان 76/0 + گزارش نموده چوینگ و اسپرز (1994) و حیایست و ویژگی نسخه 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی بر روی جمعیت کامبوجی های ساکن کشور نیوزلند به ترتیب با 85/0 و 8/92/0 درصد گزارش نموده اند .
گلد برگ (1998 ) نتایج مربوط به 70 مطالعه انجام شده در مورد روایی در نقاط مختلف دنیا را با وزنی که برای واریانس مربوط به روایی های برآورده شد فرا تحلیل نمود و متوسط حساسیت ویژگیهای را به ترتیب برابر با 84% و 82% گزارش نموده .
روش اجرای آزمون :
طبق هماهنگی انجام شده جمعیت اجرای پرسشنامه ، ابتدا پژوهشگر هدف از اجرای آزمون را برای هر یک از آزمودنی ها توضیح داده و از آنها خواسته می شد که پس از کامل کردناطلاعات مربوط به پرسشهای دموگرافیک اطلاعاتی در زمینه‌ ( تاریخ ، تولید ، شغل و منطقه ، محل اشتقال ، و میزان تحصیلات ) پاسخ هنده ذکر نام به اختیار افراد گذاشته شدو این امر احساس امنیت و اطمینان و نیز رعایت صداقت در پاسخگویی به سؤالها را افزایش داده است لازم به ذکر ایت که بالا بودن نمره در پرسشنامه نشان سلامت و پایین بودن نمره نشان دهنده عدم سلامت فرد است .
کسانی که در یک ماه گذشته در زمینه های مورد نظر هیچ گونه احساس ناراحتی نکرده اند برای هر ماده نمره صفر و جمعاً 0=0*7 نمره می گیرند . اشخاصی که در زمان یاد شده در تمامی زمینه های مطرح شده ،‌مقدار کمی احساس ناراحتی کرده اند برای هر کدام نمره یک و جمعاً 7 نمره می گیرند به همین ترتیب کسانی که مقدار بسیار زیادی در زمینه های زیاد شده احیای ناراحتی داشته اند برای هر ماده نمره 3 و جمعاً 3*7نمره می گیرند .
روش نمره گذاری :

جهت نمره گذاری پاسخهای افراد به هر یک از سؤالهای پرسشنامه سلامت عمومی تا کنون 5 روش نمره گذاری تدوین گردیده است که عبارت هستند از :

روش قراردادی
روش های 1 و 2 قراردادی
مدل ساده لایاکرت
روش اصلاح شده لایاکرت
در تمام روش های یاد شده نمره پایین نشان دهنده سلامتی و نمره بالا نشانگر اختلال است در اثر اجرای این روشها برای هر فرد پنج نمره بدست می آید چهار نمره به مقیاس فرد و یک نمره به کل موارد پرسشنامه مربوط می شود .
بهترین و مناسبترین روش نمره گذاری استفاده از مدل ساده لایکر با نمره های (0-1-2-3) می باشد ( گلدبرک ، 1972 )

گزینه ها نمره ها
اصلاً 0
در حد معمولی 1
تقریباً بیشتر از معمولی 2
به مراتب بیشتر از حد معمول 3

شواهد دیگری نیز وجود دارد که کارایی روش نمره گذاری طیف ساده لایکرت را به چهر روش دیگر نشان می دهد مثلاً بنجامین و همکاران (1982) نشان داده اند که استفاده از نمره گذاری طیف ساده لایکرت نسبت به روش نمره گذاری قراردادی به طور معنا داری در تشخیص اختلالات مزمن بیماران روانی مؤثر بوده است . ( مرمن – 1376 )

5-3- روش های آماری و منطق استفاده از آن
روش های آماری در این پژوهش برای داده های توصیفی شامل محاسبه کلیه میانگینها ، انحراف استاندارد و هم نمودارها وی جداول مربوط می باشد نتایج چارچوب فرضیه ها با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون می باشد .

در این فصلا ابتدا یافته های توصیفی ارائه شده است سپس به تحلیل نتایج در چهار چوب فرضیه ها می پردازیم .
یافته های توصیفی :
یافته های توصیفی به منظور جمع آوری ، تلخیص ، تنظیم و ارائه اطلاعات به صورت روشن و قابل درک و در صورت لزوم تعیین روابط موجود بین اطلاعات جمع آوری شده به صورت جدول بندی یا ترسیمی است ( شریعتی نجفی زند ، 1370 ، ص 14 )
بنابر توضیح ذکر شده در این قسمت میانگینها ،‌ انحراف استانداردها ، تفاوت میانگین و تفاوت انحراف استانداردها ، حداقل و حداکثر نمره برای کلیه گروه ها و در ارتباط با هر دو متغیر مستقل و وابسته محاسبه و در قالب چندین جدول نمودار ارائه شده است و سعی بر این است که حتی الامکان هر آنچه به عنوان یافته توصیفی بدست آمده نمایش داده شود .
داده های توصیفی مربوط به الگوههای هوشی هیجانی و سلامت عمومی در جدول و نمودار ارائه شده است .

9025
9216
18496
9025
8100
13924
8649
9216
9216
8281

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

8281
26561
4624
10000
8641
10816
6889
14884
19044
8100
8836
21104
10000
10404 900
289
2500
729
1225
2500
1225
144
400
100
1600
3025
356
169
81
156
361
1849
1361
49
197
256
2500
3025 2850
1632
6800
2565
3150
2006
3325
1152
1960
910
3640
8965
1088
1300
837
3536
1577
5246
5106
630
1316
2363
1700
510 95
96
136
95
90
118
93
96
91
91
91
163
68
100
93
104
83
122
138
90
94
148
100
102 30
17
50
27
35
17
35
12
20
10
40
55
16
13
9
34
19
43
37
7
12
16
17
55

فرضیه اول رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی
میانگین

= انحراف استاندارد

= ضریب همبستگی پیرسون

آزمون معنارادی همبستگی

جدول در سطح معنادار بودن در سطح 5% با درجان آزادی 28 برابر با 25% است چون نسبت محاسبه شده 71/2 بزرگتر از جدول است بنابراین ضریب همبستگی محاسبه شده معنادار است .

14161
9604
8836
9416
18416
10404
10000
21904
8836
18100
19044
14884
6889
10816
8149
10000
4624
26569
8281
8281
9801
9216
8649
13924
8100
9025
1847
1216
1025
81
16
9
16
100
144
1
5
5
1
64
121
9
16
16
16
25
81
64
4
9
9
25
3
22
64
361
81
84
1071
392
846
834
1360
1224
100
740
470
90
1104
1342
249
416
372
400
340
1467
648
182
297
288
465
427
720
760
2584
864
760 119
98
94
96
136
102
100
148
94
138
122
83
104
13
100
68
163
91
91
99
96
93
118
90
95
136

96
95
19
4
3
4
10
12
1
5
5
1
8
11
3
4
4
4
5
9
8
2
3