توده‏ای، بندی، واریزه‏ای، طبقه‌بندی

جنگل ها و مراتع طبیعی و هرگونه پیشرفت معدنی در گرو تحقیقات پایداری شیب های طبیعی منطقه. نبود توجه به این مسئله خسارات جبران ناپذیری رو میتونه به دنبال داشته باشه.
کشور ایران با توجه به توپوگرافی بیشترً کوهستانی، شرایط جغرافیایی و سازنده های مختلف زمین شناختی، فعالیت های نئوتکتونیکی، لرزه پا شی، شرایط مناسبی رو واسه اتفاق پدیده زمین لغزش، به طور پنهون دارا هست. این پدیده هر ساله به ضرر های پولی و جانی، خراب کردن راه ها، خطوط لوله، خطوط انتقال نیرو، تأسیسات معدنی، تونل ها، نقاط مسکونی شهری و روستایی و منابع طبیعی در کشور منجر می شه. نبود رعایت کاربری مناسب واسه مناطق و تغییر در کاربری زمین ها همه دست به دست هم داده تا فرسایش خاک، روز به روز با شدت بیشتری صورت گیرد و مبالغ پولی زیادی بجای اونکه صرف تولید و آبادانی این کشور شه به مجبور صرف اثبات خاک و جلوگیری از فرسایش می شه [1].
استان گیلان و منطقه رودبار واقع در جنوب این استان، یکی از مستعدترین مناطق کشور نسبت به اتفاق زمین لغزش، سنگ ریزش و بقیه پدیده های مربوط به لغزش دامنه‏ها هست. پس از احداث آزادراه رشت – قزوین ، با توجه به سرعت بالای حرکت خودروها، ریزش های جزئی در طول راه هم میتونه خیلی خطرناک باشه، بنابر این این مسئله و در نظر گرفتن امنیت جانی رانندگان اهمیت مطالعه پهنا بندی خطر اتفاق زمین لغزش و اثبات ترانشه ها با روش های متناسب با شرایط طرح رو لازم می سازه.
در همین رابطه طی بازدیدهای صحرایی که از محدوده مورد مطالعه (رودبار) به عمل اومده و برداشت ها و اندازه گیری های انجام شده 10 مورد زمین لغزش شناسایی و به نقشه درآورده شدن. شناسایی ابتدایی این لغزش ها با استفاده از عکس های ماهواره‏ای و هوایی بوده که پس از تحقیقات صحرایی، با استفاده از سامانه موقعیت یاب جهانی2 محل اتفاق و وسعت اونا علامت گذاری و مشخص شدن. ضمنا جهت تعیین خصوصیات خاک منطقه لغزشی، اقدام به نمونه گیری از ترانشه‏ها و مرز گسلیده دامنه‏های لغزشی شد. تعیین بقیه عوامل تاثیرگذار در لغزش دامنه‏های منطقه و تهیه نقشه‏های رقومی جداگونه از هر کدوم از عوامل مرحله بعدی تحقیق رو در برگرفت. در این مرحله، جهت و درجه شیب، زمین شناسی، کاربری اراضی، بارندگی، تغییرات نسبی ارتفاع و فاصله از شبکه راه‏ها و آبراهه‏ها و گسل ها مورد مطالعه قرار گرفت. واسه بررسی داده‏ها از روش LNSF3 در محیط GIS4 استفاده شده و منطقه مورد مطالعه به پنج پهنا با حساسیت زمین لغزش خیلی کم (1)، کم (2)، متوسط (3)، زیاد (4)، و خیلی زیاد (5) تقسیم گردید. آخر سر از نتایج حاصل از آزمایش مکانیک خاک نمونه‏ها که شامل دانه بندی، حدود آتربرگ و برش مستقیمه، جهت پهنا بندی ژئوتکنیکی پهنا استعداد زمین لغزش خیلی زیاد و تعیین ضریب اطمینان استاتیکی در این پهنا استفاده شده.

آمار مربوط به بلایای طبیعی
مرکز تحقیقات همه گیرشناسی بلایا و حوادث5 بلایای طبیعی رو به 5 گروه ژئوفیزیکی6، هیدرولوژیکی7، بیولوژیکی8، هواشناختی9 و اقلیمی10 تقسیم نموده که زمین لغزش ها رو در زیرگروه حرکات توده‏ای از گروه اول دید می‏کنه. طبق شکل 1-1 که به وسیله این مرکز در سال 2013 منتشر شده، روش صعودی بلایای طبیعی گزارش شده در ده گذشته خوب قابل مشاهدهه. طبق این گزارش در سال 2012 از میون 10 کشور برتر از دید مرگ ومیر فجایع طبیعی، ایران با 319 قربونی در رتبه نهم قرار داره [2].

شکل 1-1- آمار بلایای طبیعی به اتفاق پیوسته بین سال های 2012 – 1990 [2]

ضمنا طبق آمار سال 2013 سازمان صلیب سرخ جهانی11، در فاصله سال های 2003 تا 2012 همه با همً 190 مورد حرکات توده‏ای (خشک و تر) گزارش شده که باعث کشته شدن 9183 نفر در اقصی نقاط دنیا گردیده [3].

ضرورت انجام تحقیق در منطقه
در اثر زمین لرزه ویرانگر 31 خرداد 1369 منجیل و رودبار بیشتر از 100 مورد حرکات دامنه ای به اتفاق پیوستهه که یکی از مرگبارترین اونا مربوط به لغزش روستای فتلک بوده که طی اون 150 تا 190 تن از اهالی کشته شده و خط لوله رشت – قزوین قطع گردید. لغزش گلدیان لغزش بزرگ دیگه منطقه که با این زلزله ایجاد گشت.
در سال 1384 در کیلومتراژ 520+29 الی 850+29 آزادراه رشت – قزوین زمین لغزش بزرگ دشتگان رخ داده، که پس از اتفاق این زمین لغزش راه آزادراه در این محدوده بسته گردید. برابر شکل 1-2.
سقوط دکل‏های فشارقوی انتقال نیرو، جابجایی زمین های کشاورزی و ایجاد اخلال در امر کشاورزی، خراب کردن جنگل‏ها و باغ‏ها، خراب کردن کانال‏ها در دامنه شیب های مناطق کوهستانی و بقیه تأسیسات آب رسانی و تهدید مناطق مسکونی روستایی در مناطق کوهستانی بر اثر لغزش زمین و ریزش سنگ ها و صخره ها مثل مواردیه که علاوه بر خسارات پولی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم باعث مرگ ها جانی هم می شه.
بنابر این تعیین پهنا‏های با استعداد زمین لغزش در این ناحیه میتونه یه قدم تاثیرگذار در جهت مهار یا جلوگیری حوادث آینده در این منطقه باشه.

شکل 1-2- خراب کردن دکل فشارقوی برق و امتداد جاده در اثر اتفاق زمین لغزش دشتگان [4]

اهداف تحقیق
پهنا بندی استعداد زمین لغزش در منطقه رودبار
پهنا بندی ژئوتکنیکی در پهنا استعداد لغزش خیلی زیاد
تعیین ضریب اطمینان استاتیکی در پهنا استعداد لغزش خیلی زیاد

فرضیات تحقیق
9 نقشه عامل لغزش استفاده شده در این تحقیق، کافی و
با دقت مناسب هستن.
روش LNSF روشی مناسب واسه پهنا بندی استعداد زمین لغزش در منطقه رودباره.
استفاده از پلی‏گون‏های تی‏سن روشی مناسب واسه پهنا بندی خصوصیات خاکه.

معرفی فصل‏های پایان نامه
فصل اول با عنوان “کلیات تحقیق” بوده که در اون علاوه بر ارائه مقدمه، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیات اون آورده شده.
فصل دوم با عنوان “مبانی نظری تحقیق و گذشته تحقیق” به معرفی پدیده زمین لغزش، چگونگی بروز و عوامل اون به همراه روش‏های کلی پهنا بندی و گذشته تحقیقات انجام شده در ایران و دنیا اختصاص داده شده.
در فصل سوم با عنوان “مواد و روش تحقیق” به معرفی روش LNSF، نرم افزارهای مورد استفاده و منطقه مورد مطالعه، همراه با مراحل ساخت لایه‏های اطلاعاتی و آزمایش‏های آزمایشگاهی انجام شده روی نمونه‏ها پرداخته شده.
در فصل چهارم نتایج وزندهی و برهم نهی لایه‏های اطلاعاتی و آزمایش‏های آزمایشگاهی به همراه پهنا بندی استعداد زمین لغزش، نوع خاک و ضریب اطمینان استاتیکی منطقه مورد مطالعه، بحث و بررسی شده.
در فصل پنجم به نتیجه گیری پرداخته می شه و آخر سر پیشنهاد هایی واسه ادامه تحقیق ارائه می‏شه.

فصل دوم:
مبانی نظری تحقیق
و گذشته تحقیق

تعاریف و اصطلاحات
اول به تعریف مفاهیم پایه و مورد بحث در این تحقیق پرداخته می شه:

تعریف زمین لغزش
محققان و مؤلفین عبارات مختلفی رو با وجود اشتراک‏های زیاد، واسه توضیح انواع لغزش ها بیان نموده‏ان. مثل به اصطلاحات حرکت توده‏ای، حرکت شیب12، زمین لغزش13 و انتقال توده‏ای14 اشاره کرد.
اصطلاح زمین لغزش بعضی وقتا واسه هر نوع توده خاکی که به طرف پایین دامنه حرکت کند، به کار می‏رود و در برخی موارد، اشاره به تیپ خاصی از حرکات توده‏ای داره و عموماً به کلیه رویدادهایی گفته می شه که در اثر ناپایداری در دامنه‏ها اتفاق افتاده و باعث جابجایی توده‏ای از مواد در طول دامنه می شه [5].
طبق نظریه برخی دانشمندا، زمین لغزش عبارته از حرکت خاک، سنگ و واریزه‏ها که برروی شیب ها صورت میگیره [6]. بعضی وقتا در این مورد محققین علاوه بر خاک، مواد ایجاد دهنده شیب شامل صخره‏های طبیعی، جمع‏های مصنوعی و یا مخلوطی از اونا که به وسیله نیروی ثقل به طرف پایین جابجا شن رو هم جزء این دسته به شمار می‏بیارن [7].
سازمان‏های در ارتباط هم تعاریف خاصی واسه این پدیده عنوان نموده‏ان، مثل میشه به تعریف فائو15 اشاره کرد که در راهنمای مدیریت آبخیزها، زمین لغزش رو حرکت قسمتی از شیب یه صخره، واریزه بزرگ یا خاک در طول سطح لغزش معرفی نمودهه [8].
ضمنا انجمن بین المللی زمین شناسی مهندسی16 هم زمین لغزش رو عبارت از جابجایی توده‏ای از مواد (سنگ بستر یا خاک های ماسه‏ای) در امتداد شیب به طرف پایین دامنه بیان نمودهه. این انجمن عنوان نمودهه که وقتی زمین با استعداد حرکت می شه که یه جور ناپایداری (به هر خاطر ممکن) در یه شیب حادث شه [9].
تعریف ارائه شده در زیر میتونه تکمیل کننده این بخش از بحث باشه:
زمین لغزش عبارته از کلیه حرکات و پارگی‏های شیبی یا دامنه‏ای تقریباً سریع که با کم شدن یهویی ضریب اطمینان به سطح پایین‏تر از واحد (1) تحت اثر غلبه نیروهای تخریب کننده؛ باعث یا مهاجم بر نیروهای مقاوم در سطوح شیب دار به اتفاق می‏پیوند. مضافاً اینکه در زمین لغزش ها مرزهای پارگی روشن و مشخص‏ان، حتی در زمین لغزش های قدیمی، منطقه لغزشی، مورفولوژی خاص خودشو داره و ً قابل تمایزه [10].
طبقه بندی حرکات توده‏ای
بین خصوصیات مختلفی که به عنوان معیارهای طبقه بندی و شناسایی حرکات توده‏ای مورد استفاده قرار گرفته؛ نوع حرکت، نوع مصالح، سرعت حرکت، شکل هندسی منطقه لغزشی، نهشته‏های حاصله، سن، میزان فعالیت، عوامل تاثیرگذار، درجه برهم ریختگی توده جابجا شده، رابطه یا نبود رابطه هندسی لغزش با ساختمان زمین شناسی، درجه پیشرفت و وضعیت فعالیت رو میشه نام برد [10].
وارنز17 (1978) طبق ویژگی‏های اصلی زمین لغزش یعنی نوع حرکت و نوع مواد جابجا شده یه جور از طبقه بندی رو ارائه داد که به عنوان راحت‏ترین و عادی‏ترین طبقه بندی زمین لغزش بکار می‏رود، برابر جدول2-1. از ویژگی‏های اصلی این طبقه بندی استفاده از نشونه‏هاییه که پس از اتفاق زمین لغزش هم حفظ شده و با گذشت زمان کمتر دست خوش تغییر می‏شن و از این ویژگی اون میشه واسه دسته بندی زمین لغزش های قدیمی‏تر هم استفاده کرد. در این طبقه بندی نحوه حرکت به پنج گروه اصلی ریزش‏ها، واژگونی‏ها، لغزش ها، حرکات با گسترش جانبی و جریان‏ها تقسیم گردیده. ششمین گروه هم با نام حرکات پیچیده شامل ترکیبی از دو یا چند نوع حرکت اشاره شده بالا در نظر گرفته شده [7]. طبق تعریف، خاک های مهندسی به دو دسته واریزه و خاک تقسیم می شن که خاک عبارته از مواد ریزدانه‏ای که کمه کم 50 درصد ذرات اون در اندازه ماسه، سیلت یا رس باشه.

جدول 2-1- طبقه بندی حرکات توده‏ای طبق مدل وارنز (1978)
نوع حرکت
نوع مصالح (قبل از حرکت)

سنگ بستر
نوع خاک از دید مهندسی

واریزه (بیشترً بزرگ‏دانه)
خاک (بیشترً ریزدانه)
1) ریزش‏ها
ریزش سنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *