دانلود تحقیق در مورد مدارس راهنمایی

م رضایت شغلی مدیران آموزشی تأثیر ندارد و آزمون های آماری معنا دار بودن ارتباط ر تأیید نکرده است، ولی نتیجه ی بعضی تحقیقات نشان دادند که بیشتر مدیران مدارس تخصّص شغلی لازم را ندارند و اکثر آنان به دلیل فقدان تخصّص در رشته ی مدیریّت آموزشی و رشته ای مربوط به آموزش و پرورش و طی نکردن دوره های آموزشی مدیریّت از اصول مدیریّت، اطّلاع کافی ندارند و می تواند به طور جدّی در ایفای نقش ایشان مؤثّر باشد.
2- مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی به احتمال 99% از مدیران فاقد تحصیلات دانشگاهی در زمینه ی شناخت افراد پر نفوذ اجتماعی و پیش بینی واکنش های این افراد و بسیج منافع و امکانات موجود توانا ترند ( قنّاد رضایی، عبّاس، 1369 ).
3- سابقه ی مدیریّت کم هم می تواند یکی از عوامل مؤثّر در نارضایتی مدیران آموزشی باشد.
4- وجود سابقه ی خدمت اکثر مدیران آموزشی عصر جدید رو به کاهش است و این خود صراحتاً عامل مهمّی در عدم رضایت شغلی مدیران آموزشی می تواند باشد.
5- الف) سبک‌ مدیریّت هدف گرایی متوسط را اکثریّت افراد قبول دارند و هیچ ارتباطی بین این نوع سبک مدیریّت و عدم رضایت شغلی پاسخگویان، شناسایی نشده است. امّا به هر حال با توجّه به اهمیّت مشارکت کارکنان در چند سال اخیر، این گونه سبک مدیریّت که اهدافش فقط اهداف سازمان و عدم توجّه به خلّاقیّت کارکنان است ، مورد پسند جامعه و نظام کنونی کشورمان نمی باشد.
ب) در سبک مدیریّت عضو گرا، مدیریّت سعی دارد با ایجاد رضایت باطنی در کارکنان به انگیزش انجام امور محوّله و تشویق و ترغیب در کارکنان بپردازد ( عسکریان، مصطفی، 1373 )، که البته جامعه ی ما زیاده روی را مطلوب نمی داند.
ج ) در سبک مدیریّت سایه نما به نظر می رسد که ارتباط بین این سبک مدیریّت و عدم رضایت شغلی به وضوح مشخّص می باشد.
د ) اثر افراد موافق سبک میتنه رویی در حدّ متوسط بوده اند و تحلیل درصدی ارتباط بین عدم رضایت شغلی و این سبک را نشان می دهد.
ه ) بین سبک ایده آل مدیریّت و عدم رضایت شغلی پاسخگویان شدّت رابطه ی ضعیف به دست آمده است . قابل تعمیم به جامعه ی آماری نمی باشد. عبّاس قنّاد رضایی در سال 1369 تحقیقی تحت عنوان « مقایسه ی مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی در زمینه ی تغییر و نو آوری از نظر دبیران مدارس راهنمایی پسرانه ی تهران » انجام داده است. نتایج به دست آمده از سؤالات و فرضیه های این تحقیق نشان دادند که مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی به احتمال 90 درصد در مواردی از مدیران فاقد تحصیلات دانشگاهی توانا ترند که پاره ای از این موارد عبارتند از :
– توانایی ریشه یابی و حل ابتکاری مشکلات
– انتقاد پذیری نسبت به معلّمان
– داشتن آگاهی کافی نسبت به وضع مطلوب تعلیم و تربیت
– خنثی سازی مقاومت های معلّمین به طریق منطقی در مقابل تغییر
– آگاهی به محدودیّت هایی که ابزار و تکنولوژی برای معلّمین در ایفای وظایفشان به وجود می آآورد.
– تخصّص در زمینه ی اجرای طرح های تغییر و نو آوری
– بسیج افراد مؤثّر در حمایت از وجود تغییر و نو آوری
همچنین در این تحقیق نتیجه گرفته شده که مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی به احتمال 99 % از مدیران فاقد تحصیلات دانشگاهی در زمینه ی شناخت افراد پر نفوذ اجتماعی، پیش بینش واکنش های این افراد، بسیج منافع و امکانات موجود توانا ترند.
تحقیقی در سال 1370 تسط گروه تحقیق و برنامه ریزی کارشناسی آموزش ابتدایی استان اصفهان در مورد « رابطه ی مدیران مدارس با مدرک تحصیلی و سوابق خدمت آنان » انجام گرفته که در تجزیه و تحلیل اطّلاعات، موارد زیر از جمله غلل موفّقیّت در امر مدیریّت شناخته شده است.
– داشتن سطح علمی بالاتر نسبت به سایر معلّمان
– داشتن توانایی های تخصّصی شغلی
– داشتن اطّلاعات کافی در زمینه ی محتوای مطالب درسی به ویژه روش های تدریس
– آشنایی به مسایل تربیتی و روان شناسی کودکان
– آگاهی در تهیّه، تکمیل و کاربرد وسایل کمک آموزشی
– داشتن اطّلاعات تخصّصی در زمینه ی طراحی آموزشی – تحلیل آموزشی
نتایج تحقیق خانم اکرم منتظر الظهور در سال 1373 در مورد برّرسی ویژگی های مدیر آموزشی موفّق شهرستان اصفهان نشان می دهد که ویژگی « مهارت در بر قراری روابط انسانی و ایجاد روحیّه ی تفاهم و همکاری » یکی از ویژه گی های مهمّی است که در تئوری های جدید مدیریّت و نظام های آموزشی، بسیار مطرح و مورد نظر می باشد و 5/94 % دبیران و اولیا و 3/93 % مسئولین و مدیران این ویژگی را برا یمدیر آموزشی لازم و ضروری دانسته اند و در رابطه با دارا بودن تحصیلات دانشگاهی در زمینه ی مدیریّت آموزشی و علوم تربیتی 96 % دبیران و اولیا ، 99 % مسئولین و مدیران نظر کاملاً موافق داشته اند و در نتیجه یافته ها نشان داد که دارا بودن دانش و اطّلاعات کافی در زمینه ی مدیریّت برای مدیر آموزشی موفّق مورد تأکید قرار دارد.

مقدّمه
در این فصل از تحقیق به توضیح مواردی پرداخته می شود که به درک بهتر روابط و نتیجه گیری از اطّلاعات بدست آمده کمک می کند.
مطالبی که در این فصل خواهد آمد و به توضیح آن خواهیم پرداخت یه شرح زیر می باشند.

نوع تحقیق :
از آنجایی که در طرح های تحقیق، بسته به نوع هدفی که تحقیق در جهت رسیدن به آن هدف صورت می گیرد روش های مختلفی کار گرفته می شود. در این تحقیق که توصیف عینی و واقعی جامعه مورد مطالعه از لحاظ عوامل مؤثّر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی در سطح منطقه ی تبادکان می باشد، لذا تحقیق از نوع توصیفی می باشد که از طریق گزینش جمعیّت نمونه انتخاب شده در سطح منطقه انجام می گیرد.
تحقیق توصیفی :

هدف محقّق از این نوع پژوهش توصیف عینی واقعی و منظّم خصوصیّات یک واقعیّت با یک موضوع است، به عبارت دیگر پژوهش گران در این گونه تحقیقات سعی می کنند تا « آنچه هست » را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهند و نتایجی عینی از موقعیّت بگیرند. محقّق ممکن است در گزارش خود نتایج حاصل از آزمون را به شکل های گوناگون مانند دسته بندی گروه های قوی، ضعی و متوسط و … رسم منحنی اعلام میانگین و حدّ بالا و پایین نمرات و غیره توصیف کند. امّا به هیچ وجه مقایسه یا استنتاج در گزارش دیده نمی شود.
ویژگی های تحقیق توصیفی :
درپژوهش توصیفی با معنی اخص آن محقّق الزاماً در پی کشف و توضیح روابط، همبستگی ها و احتمالاً آزمودن فرض ها و پیش رویدا ها نیست بلکه توجّه او بیشتر در جهت توصیف کردن و گزارش نویسی از موقعیّت ها و وقایع بر اساس اطّلاعاتی است که صرفاً جنبه ی وصفی دارد.
البته در اغلب موارد این نوع تحقیق در دیگر انواع تحقیق به گونه ای خود نمایی می کند و صاحب نظران در تعیین آنچه مشمول تحقیق توصیفی است اتّفاق نظر ندارند و گاهی به تعریف این نوع تحقیق تا اندازه ای وسعت می دهند که شامل همه ی انواع روش های تحقیق به جز تاریخی و تجربی می شود.
مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی :
1- موضوع و هدف پژوهش را تعیین و به روشنی تعریف کنیم و به عبارت دیگر حقیقت و خصوصیّتی را که قصد آشکار ساختن آن را داریم باید مشخّص نماییم.
2- سؤال هایی از فبیل سؤالاتی که در زیر می آید باید مطرح کرد و در صدد یافتن پاسخ مناسب برای آنها باشیم :
الف) چگونگی و نوع جمع آوری اطّلاعات
ب) چگونگی انتخاب نمونه
ج) چگونگی و نوع وسایل و مشاهدات تکنیکی که برای انجام پژوهش مورد نیاز است
د) آیا برای جمع آوری اطّلاعات به آزمایش نمونه ای نیاز است؟
ه) آیا به آموزش افرادی که مأمور جمع آوری اطّلاعات می شود نیاز است؟
3- اطّلاعات لازم را باید جمع آوری کرد و سپس با واقعه نویسی به صورت توصیفی پرداخت.
4- گزارشی از نتایج و یافته ها تنظیم شود.
جامعه ی آماری :
جامعه ی آماری مورد تحقیق کلیّه ی مدیران واحد های آموزشی منطقه ی تبادکان می باشد که تعداد این جمعیّت ( جامعه ) در منطقه نفر می باشد. از این تعداد نفر مدیر مرد می باشند و نفر از مدیران زن می باشند.
نمونه ی آماری ( جمعیّت نمونه ) :
به منظور صرفه جویی در وقت، نیروی انسانی، پراکندگی و دور افتادگی مدارس در سطح منطقه، به جای تحقیق در مورد تمامی افراد جامعه ی آماری از این جامعه ( جمعیّت ) نمونه ی آماری انتخاب می گردد.

شیوه ی گزینش جمعیّت آماری ( جامعه ی نمونه ) :
نمونه گیری به روش تصادفی و با بهره گرفتن از جدول اعداد تصادفی به عمل می آید و این به خاطر این است که حجم جامعه ی مورد نظر بسیار بزرک و نا محدود است و دسترسی به همه ی آنان مقدور نیست و از طرفی نیز احتمال انتخاب شدن برای تمامی مدارس برابر و انتخاب هر کدام مستقل از دیگر مدارس باشد.
نمونه ی مطلوب از بین مدیران به این صورت انتخاب می گردد که ابتدا فهرستی از اسامی کلیّه ی مدارس در سطح منطقه تهیّه کرده و بر اساس ترتیب حروف الفبا از شماره ی 1 تا شماره گذاری می کنیم. بعد یک عدد را به صورت تصادفی انتخاب می کنیم و بعد به فاصله ی 3 تا 3 تا انتخاب می کنیم تا به جهت نمونه یعنی نفر مدیر مرد و نفر مدیر زن دست پیدا کنیم. و بعد تحقیق را در این مدارس انجام می دهیم.

وسیله ی تحقیق ( روش جمع آوری اطّلاعات ) :
در اغلب موارد تماس مستقیم با آزمودنی ها که اساس جمع آوری اطّلاعات از طریق مصاحبه است، وقت فراوان می گیرد و یا گران تمام می شود و گاهی غیر ممکن است. به همین لحاظ در این گونه موارد محقّقان علوم تربیتی و انسانی برای دستیابی به حقایق مربوط به گذشته ی حال یا پیش بینی وقایع و اغلب شرایط آینده از پرسشنامه استفاده می کنند.
در این تحقیق برای دستیابی به اطّلاعات مورد نیاز و شناسایی بیشتر موضوع با مراجعه به کتابخانه های عمومی از جمله آستان قدس و کتابخانه ی دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز آموزش عالی ضمن خدمت بیشترین کمک را از مطالب پژوهش نامه ها و کتب موجود در کتابخانه ها دریافت کردیم ولی به منظور تجزیه و تحلیل و استنباط منطقی از یافته ها از روش پرسشنامه ها استفاده می شود.
در مقایسه با مصاحبه، پرسشنامه در اغلب شرایط عملی تر و آسان تر است و به ما امکان می دهد تا نمونه های بزرگ تر را مطالعه و برّرسی کنیم.
از دیگر محاسن پرسشنامه، یکنواخت بودن آموزش است که برای تکمیل کردن پرسشنامه به آزمودنی ها داده می شود و همچنین یکسان بودن تقریبی شرایط آنان در موقع تکمیل کردن پرسشنامه است. از طرف دیگر پرسشنامه ها معایبی مانند احتمال عدم فهم و برداشت یکسان آزمودنی ها از سؤالات پرسشنامه نیز دارد، زیرا امکان تهیّه و تنظیم تعدادی سؤال که همه ی آنها برای هر خواننده ای واضح و روشن و قابل فهم باشد بسیار کم است.
روش و چگونگی تهیّه ی پرسشنامه :
پرسشنامه ی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی شامل 29 سؤال می باشد که پس از مطالعه و برّرسی مجلّات تدبیر و پایان نامه ها از جمله مجلّه ی تدبیر بهمن ماه 77 تحقیقی از محمّد رضا سنجری و پایان نامه ی برّرسی عوامل مؤثّر بر عدم رضایت شغلی مدیران آموزشی مقطع ابتدایی نواحی هفی گانه ی مشهد در سال تحصیلی 77 – 76 از فریده هاشمیان نژاد و پایان نامه ی برّرسی میزان کار آیی مدیران تحصیلکرده در رشته ی مدیریّت با سایر مدیارن از جواد مکاری هدایت آباد و علی عبّاس میم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انتخاب شده است، که این پرسشنامه پنج مقیاس درجه بندی می باشد که شامل کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم می باشد.
شیوه ی اجرا و جمع آوری اطّلاعات :
پس از تهیّه ی پرسشنامه ها، پرسشنامه ها تکثیر و اجرای آن بر اساس طرح تحقیق انجام می گیرد که به این صورت می باشد، از طریق شرکت در جلسات مدیران و مراجعه به مدارس و به صورت حضوری در مدارس مورد نر انجام می گیرد و پس از جمع آوری نتایج بر اساس پاسخ های مدیران واحد های آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
متغیّر ها و تعاریف عمل آنها :
الف – متغیّر های مستقل
شامل : 1- روابط انسانی 2- سابقه ی مدیریّت 3- انگیزه های معنوی 4- انگیزه های مادّی 5- مدرک تحصیلی 6- سبک مدیریّت
ب- متغیّر وابسته
– میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی
روابط انسانی : منظور جوّ حاکم بر روابط بین کارکنان با کارکنان و کارکنان با مدیر واحد آموزشی می باشد که این مهم از طریق سؤالات پرسشنامه به دست می آید.
سابقه ی مدیریّت : منظور تعداد سال هایی است که مدیران آموزشی در سمت مدیریّت مشغول بوده و هستند.
انگیزه های معنوی : یک نیروی درونی می باشد که به فرد در جهت رسیدن به هدف، نیرو و انرژی می دهد.
انگیزه های مادّی : یک نیروی بیرونی می باشد که به فرد در جهت رسیده به هدف نیرو و انرژی می دهد . می تواند از طریق برخورداری از تشویق از سوی مسؤلین رده بالا، اولیاء دانش آموزان، ترفیعات و غیره ایجاد گردد.

در اینجا لازم به ذکر است با توجّه به محدودیّت های زمانی و …. ، امکان اجرای دقیق و کامل این پژوهش میسّر نگردید. لذا به ذکر نمونه هایی از جداول مربوط به وضعیّت مدیران آموزشی جامعه ی نمونه و نیز جداول مربوط به توزیع پاسخگویان بر حسب پاسخگویی به تک تک سؤالات، به طور نمونه اشاره می شود :
ردیف مدرک تحصیلی تعدا ( فراوانی ) در صد
1 دیپلم

2 فوق دیپلم

3 لیسانس

4 فوق لیسانس و بالاتر

5 جمع

جدول توضیع پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات
ردیف سابقه ی خدمت تعدا ( فراوانی ) در صد
1 3 ال 7

2 8 الی 12

3 13 الی 17

4 18 الی 22

5 23 الی 27

6 جمع

جدول توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سابقه ی خدمت
ردیف سابقه ی مدیریّت تعدا ( فراوانی ) در صد
1 1 الی 5

2 6 الی 11

3 12 الی 17

4 18 الی 23

5 جمع

جدول توزیع پاسخگویان بر اساس میزان سابقه ی مدیریّت
سؤال : مدیران تحصیل کرده در رشته ی مدیریّت آموزشی در مقایسه با سایر مدیران در لزوم درک روابط انسانی موفّق ترند.
پاسخ ها تعدا ( فراوانی ) در صد
کاملاً موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملاً مخالفم

جمع

جدول توزیع پاسخگویان بر حسب پاسخ گویی به سؤال نه
خواهشمندیم نظر خود را در هر یک از موارد زیر با زدن ضربدر مشخّص کنید.
ردیف متن سؤالات کاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخافم
1 هر چه روابط انسانی در محیط آموزشی مطلوب تر باشد افراد در انجام وظایف
محوّله موفّق تر خواهند بود.

2 سابقه ی بالای مدیران آموزشی در پست مدیریّت موجبات رضایت شغلی را فراهم
می سازد.

3 انگیزه های معنوی بیش از انگیزه های مادّی باعث رضایت شغلی را فراهم می سازد.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4 مدیرانی که در رشته ی مدیریّت تحصیل کرده اند در زمینه ی انجام امور مدیریّتی موفّق تر هستند.