دانلود تحقیق در مورد گیاه، گیاهان، خشکی، افزایش

ش ظرفیت کل فتوسنتزی گیاه شده و رشد و آخر سر کارکرد اون دچار کمی می شه (حسنی، 1385).
خشکی بر جنبههای مختلف رشد گیاه اثر گذاشته و باعث کاهش و به تأخیر انداختن جوانهزنی، کاهش رشد اندام های هوایی و کاهش تولید ماده خشک می شه.(Singh and Patel, 1996)
در صورتی که شدت نا آرومی آب زیاد باشه، باعث کاهش شدید فتوسنتز و پریشون شدن فرآیندهای فیزیولوژیکی، توقف رشد و آخرسر مرگ گیاه می شه.(Singh and Patel, 1996)
نا آرومی خشکی یکی از فاکتورهای اصلی کاهش کارکرد در گیاهانه Sing, 2005)). جواب گیاهان به نا آرومی خشکی بستگی به زمان، جای و شرایط مزرعه داره که این نا آرومی میتواند باعث دیگه تنشها مثل نا آرومی دمایی شه (Cattivelli et al., 2008; Pandey et al, 2001)
تنشهای زنده و غیرزنده مثل کمبود آب اثر عمدهای بر رشد و نمو، میزان مواد موثره گیاهان داروئی و متابولیت های ثانویه داره و کمبود در جریان تولید گیاهان میتواند مرگ ها سنگینی به این گیاهان وارد کند
(امیدبیگی، 1379Dixon and Paiva, 1995;).
گیاهان با روشهای مختلفی در برابر نا آرومی آبی مقاومت میکنند، در هنگام نا آرومی فعالیتهای فیزیولوژی گیاه به طور مستقیم یا غیرمستقیم دچار مشکل میشه (Turner, 1986). در شرایط نا آرومی برخی از ترکیبات داخلی گیاه به میزان زیادی افزایش پیدا میکند (Atal and kapur, 1998).
این مواد شامل قندها، اسیدهای آمینهای چون پرولین و اکتوین هستن (Paul and Hasegava, 1996).
تجمع این مواد امکان کاهش فشار اسمزی رو در سلول فراهم مینماید، که در این شرایط از تجمع یونهای سمی در سیتوسول، که واسه پروتئینها و غشاءها مثل سدیم سمیه، جلوگیری بعمل میآورد
. (Guo et al.,2005)

2-2 نقش آب بر گیاه
رطوبت فراوانترین جزء ایجاد دهنده سلولهای زنده گیاهیه و در بین کلیه منابع لازم واسه رشد گیاه، زیاد ترین و ضمنا محدودکننده ترین منبع به حساب میآید. آب معمولا 85 تا 95 درصد از حجم بافت در حال رشد رو به خود اختصاص می ده. حتی بذرها که خشکترین بافت گیاهی حساب میشوند کمه کم دارای 5 تا 15 درصد آب هستن. آب در زندگی گیاه نقش ویژهای برعهده داشته و به عنوان محیط و بستری واسه بیشتر فرایندهای ضروریه (لاهوتی و عباسی، 1389).
آب به عنوان یه حلال، محیطی رو فراهم میسازد که مولکول ها میتوانند در بین سلولها و درون سلول حرکت داشته و بر ساختمان مولکولها و خصوصیات پروتئینها، غشاءها، اسیدهای هستهای و بقیه اجزای سلول هم تاثیرگذار باشن (لاهوتی و عباسی، 1389).
. بیشتر واکنشهای بیوشیمیایی سلول در محیط آبکی اتفاق افتاده و در بیشتر واکنشهای لازم مثل هیدرولیز و دهیدراسیون نقش داره. آب در مقایسه با بقیه حلالها مقدار بیشتر و طیف وسیعتری از مواد رو در خود حل میکند. این ویژگی تا حدی به کوچیک بودن اندازه مولکول آب و هم وجود قطبی اون مربوط میشه (لاهوتی و عباسی، 1389).
مولکول آب برخلاف تعداد دیگری از مواد درون سلول گیاهی، یه جزء موقت حساب میشه. گیاه همیشه آب رو جذب کرده و اون رو از دست می ده، از راه مواد محلول در خاک به دور ریشه حرکت نموده و جذب گیاه می شه. علاوه بر این، آب ظرفیت زیادی واسه نگهداری گرما داره و وجود اون در گیاه باعث میشه تا نوسانات دمایی در گیاهان آهستهتر رخ دهد. بالا بودن گرمای تبخیر آب باعث می شه که گیاهان گرم شده و در اثر تابش نور، بتونن از راه تعرق، درجه گرما خودشو واسه انجام فرایندهای رشدی تنظیم کنه (لاهوتی و عباسی، 1389).
2-3 مشخصات و خصوصیات مناطق خشک و نیمهخشک
مناطقی که دارای نزولات هرساله 500-250 میلیمتر هستن، مناطق نیمهخشک به حساب میآیند مناطقی نیمهخشک از نظر نوسانات فصلی، درجه گرما، نوع پراکندگی، نزولات متفاوت زیادی دارن. مناطق خشک و نیمهخشک در دنیا تقریباً 7/44 میلیون کیلومترمربع رو شامل میشوند و تقریباً 3900 درصد اونا یعنی حدود 4/17 میلیون کیلومترمربع جزء مناطق نیمهخشک است (کوچیکی، 1373).
این زمینه های خشک در مناطقی قرار دارن که اقلیم اونا از سرد و معتدل تا حاره متفاوته و شرایط اقلیمی اون نوع جنسا زراعی و سیستمها مختلف مدیریت رو مشخص میکند (کوچیکی و راشد، 1364).
خاک این مناطق معمولاً کمعمق، کمرطوبت بوده و فعالیت میکروارگانیسمها در اون پایینه. در این جور خاکها مواد ازته کم بوده و عوضش از مقادیر بالای پتانسیل برخورداره (کوچیکی، 1373). تبخیر در این جور مناطق بالا بوده و مقدار رضایتبخش نمیباشد. زراعت در مناطق نیمهخشک امکانپذیر بوده، ولی با استفاده از بارندگی در مناطق واقعاً خشک امکانپذیر نیس و کمه کم بارندگی تابستانه جهت تولید محصول در مناطق خشک 300mm است (کوچیکی، 1373).
نواحی خشک و نیمه خشک مناطقی هستن که کل تعرق گیاهان در اون 50% تعرق در شرایط بی نا آرومی و یا حتی کمتر از این مقدار باشه. متأسفانه کمبود آب تنها منحصر به این نواحی نمی شه، بلکه حتی در شرایط آب و هوای مرطوب، پخش بی نظم بارندگی باعث محدود شدن آب قابل دسترس و پس کاهش رشد گیاه می شه (کافی و همکاران، 1384).
در کشور ما بجز سواحل دریای خزر و قسمت های کوچیکی از شمالغربی کشور بقیه مناطق بطور کامل جزء مناطق خشک و نیمه خشک حساب می شن. این در حالیه که مناطق خشک کشور نسبت به مناطق نیمه خشک اون از وسعت بیشتری برخورداره (اهدایی، 1372).
ایران هم به خاطر موقعیت خاص و ویژگیهای توپوگرافیک اون از بارش و آب و هوای متفاوتی برخورداره (رشیدی، 1384).
میزان بارش سالیانه اون حدود یه سوم متوسط بارش کرهزمینه و به خاطر
اینکه قسمت بزرگ ایران در قلمرو آب و هوای خشک دنیا قرار داره، علاوه بر کمی بارندگی نوسانات شرایط بارندگی در مقیاسهای روزانه، فصلی و هرساله مثل خصوصیاتیه که باعث عدماطمینان کافی نسبت به دریافت کمه کم بارش مورد نیاز جهت مصارف کشاورزی، تغذیه جریانهای سطحی و سفره آبهای زیرزمینی و مصارف انسانی میشه (رشیدی، 1384).
با توجه به نوسانات منفی شدید در بارشهای مناطق مختلف کشور اتفاق خشکسالیهای کم تا شدید در کشور چیزی اجتنابناپذیر حساب میشه، که اثر خیلی زیانباری رو در بخشهای کشاورزی و اقتصادی مجبور میکنند (رشیدی، 1384).

2-4 خشکسالی
خشکسالی یکی از مزمنترین و زیانبارترین بلایای طبیعیه و در دهههای گذشته حوادث طبیعی که جمعیتهای انسانی رو تحت اثر قرار دادهاند از بقیه حوادث بیشتر بوده و خشکسالی واقعا بخش رد نشدنی از تغییرات وقتی آب و هوا بوده و باید به عنوان پدیده های قابل برگشت و غیر پیشبینی در برنامه ریزیها مورد توجه بگیره (ولدآبادی، 1389).
از آخرای قرن نوزدهم درجهحرارت سطحی دنیا روبه افزایشیه، با اینکه این افزایش دما بصورت یکنواخت نبوده و بعضی از مناطق به شکل موردی حتی تا حدودی هم سردتر شدهاند، اگه اثر گرمایشی به شرایط زیست اقلیمی خشکتر منجر شه، از آنجایی که این شرایط معمولا با زیادی و افزایش شدت همراهه (خلیلی و بذرافشان، 1383).
تولیدات کشاورزی هم در این مناطق به خطر خواهند افتاد. بارندگی هم یکیدیگر از عوامل مهم هواشناسیه که کمیت و پراکندگی اون به راه زیادی در نقاط مختلف کرهزمین متغیره (خلیلی و بذرافشان، 1383).
سهم ایران از کل سرزمینهای خشک حدود دو برابر سهم جهانیه و در مورد بیابانهای واقعی نزدیک به پنج برابر سهم جهانی است. تحقیقات انجام شده نشون داده که درصد زیادی اتفاق خشکسالی و شدت اون در کشور خیلی بالا بوده، که بیشترین زیادی با 50% برای بندرعباسه و پس از اون به ترتیب زابل 47.7%، زاهدان43%، ایرانشهر 40% و کرمان 27% دارای خشکسالیه، که همه از مناطق خشک ایران حساب میشه (خلیلی و بذرافشان، 1383).
کشور ما ایران علاوه بر مواجهشدن با کمی ریزشهای جوی با پخش نامناسب وقتی و مکانی بارشها هم روبروه، که خود بر پیچیدگی مشکل میافزاید، بنابراین بحث کمآبی و آخر سر بحران اون یه واقعیت عینی در کشور حساب میشه (گوپتا، 1366).
کشور ایران جزرو مناطق خشک و نیمه خشک در دنیا حساب می شن. بنابراین ایجاد ارقام مقاوم به خشکی ، یکی از اهداف مهم برنامههای اصلاح نباتات علوفهای در ایران به حساب میاد (dane etal., 2006)

2-5 سایکوسل
2-5-1 تعریف سایکوسل
سایکوسل یا CCC با نام شیمیایی کلرومکواتکلراید، یکی از مشتقات کولینه که از واکنش تریمتیلآمین و یه آلیفاتیکهالید به نام 1و2- کلرواتان، تولید می شه. ماده تولید شده به شکل کریستال بوده و در آب قابل حل می باشدDe et al., 1982; Humphrise, 1968) ).
سایکوسل به عنوان تنظیمکننده رشد گیاهی استفاده می شه چون سمیت کمی داره و در خیلی از گیاهان زراعی اثر می گذارد. ضمنا هم ریشه و هم اندام هوایی می میتونن اون رو جذب کنن
(Banerjee et al., 2012).
گزارش شده که کاربرد کلرومکواتکلراید به خاطر رشد ریشه بیشتر و مقاومت به خشکی بیشتر تحت حالات خشک بوده De et al., 1982; Humphrise, 1968)).
پر مصرفترین کندکننده رشد گیاهی به ویژه در اروپا است الان جهت کاهش خوابیدگی و کنترل رشد رویشی گیاهان زراعی کاربرد داره .(Emam and Moaied, 1999)
2-5-2 بیوسنتز
سایکوسل یه عامل آنتیجیبرلینه که از راه جلوگیری از چرخه ترانس- ژرانیل پیروفسفات در راه موالونیکاسید، باعث کاهش سطوح کورن (پیش ماده سنتز جیبرلیک اسید) و پس کاهش سطوح جیبرلین در گیاه می شه و ارتفاع گیاه رو کاهش می ده (De et al., 1982).
محققان فکر می کنند که از سایکوسل واسه مقاوم کردن گیاهان نسبت به کمآبی (Dushkova, 1981) و شوری (Prusakova, 1993) هم میشه استفاده کرد.

2-6 اثر نا آرومی خشکی بر صفات مرفولوژیک
2-6-1 ارتفاع
طی تحقیق انجام شده نگاه شد که با افزایش نا آرومی خشکی ارتفاع گیاه کاهش مییابد کاهش پتانسیل آب بافتهای مرسیستمی در طول روز باعث کمی پتانسیل فشاری به حدی کمتر از میزان لازم واسه بزرگ شدن سلولها میشه (نباتی، 1383).
کمبود آب و بروز نا آرومی خشکی در محیط رشد گلرنگ باعث کاهش اندازه گیاه، تغییر رنگ برگها، کم شدن دووم سطحبرگ و کاهش کارکرد میشه (یزدیصمدی، 1375).
با افزایش سطوح خشکی ارتفاع ظاهری هر بوته کاهش می یابد که خاطر اون کاهش سرعت رشد و اندازه سلولیه که با کم شدن میزان آب کاهش خاک می یابد Ludlow and Muchow, 1990)).
بررسی نشون داد که نا آرومی رطوبتی اثرات زیادی بر متابولیسم، مرفولوژی و فیزیولوژی گیاه میگذارد مثل کاهش سطح برگ، تحریک ریزش برگ، کاهش تورژسانس و پس کاهش پیشرفت سلول و رشد اندام میشه (کافی و مهدویدامغانی، 1379).
در بررسی دیگه نگاه شد که کمبود آب باعث جلوگیری از رشد میانگرههای ساقه اصلی و جوانههای جانبی میشه. تعداد برگها و براکتهها در ساقه اصلی تحت اثر نا آرومی قرار نمیگیرد. ولی سطح برگ براکتهها کاهش یافته و تعداد دانه و وزن خشک دانه در گیاه به طور زیادی با کمبود آب کاهش مییابد. کاهش کارکرد دانه در گیاه هم به دلیل تعداد کمتر غوزه در گیاهه که خود به دلیل کاهش تعداد ساقه در گیاهه (Hayashi and Hanada, 1985).
مطالعهی دیگری که روی سورگوم علوفهای اعلام داشتن که رون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *