دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره ویژگی های شخصیت

توان وراثت، محیط و موقعیت ( شرایط) را نام برد. (رابینز ، امیدواران ، 1384: 122 )
2-35 . عوامل تعیین کننده شخصیت
77
چون شخصیت را مجموعه ویژگیهای جسمی، روانی و رفتاری می توان در افراد در نظرگرفت پس عواملی که به وجود آورنده این ویژگیها، یعنی ویژگیهای جسمی، ساخته وراثت و بخش دیگر آن، زاینده عوامل اجتماعی یا محیط است.
تعیین اینکه کدامیک از این دو عامل نقش مهمتری در ایجاد شخصیت دارند ، کار غیر ممکنی است. اما بدیهی است که شخصیت هر فرد حاصل تعامل و تأثیر متقابل هر دو عامل است . بدین معنی که از یک سو، عوامل محیطی در چهارچوب امکانات و محدودیتهای فیزیولوژیکی و ساختار توارثی تأثیر می کنند و از سوی دیگر، توانائیهای بالقوه، که عمدتاً محصول توارث اند، هنگامی می توانند شکوفا شوند و از قوه به فعل در آیند که محیط مناسبی برای شکوفا شدن داشته باشند. (مقیمی،1383 : 239)
2-35-1 . وراثت
وراثت به عواملی که در زمان بسته شدن نطفه معین هستند اشاره دارد . توانمندی فیزیکی، جذابیت، چهره، جنسیت، مزاج (خلق و خو)، ترکیب و واکنش های ماهیچه ای، سطح انرژی و ریتم های زیستی، خصوصیاتی هستند که کاملاً یا تاحد زیادی از والدین توسط طبیعت زیستی، فیزیکی و روان شناختی فطری آنها تأثیر می پذیرند. رویکرد وراثت بحث می کند که شخصیت افراد نتیجه همان ساختار مولکولی ژن ها موجود در کروموزم هاست. شواهد نشان می دهد که خصلت هایی چون کم رویی، ترس و رنجش بیشتر ناشی از خصوصیات وراثتی است. این یافته ها حاکی از آنست که بعضی از خصلت های شخصیتی از کدهای ژنتیکی ساخته می شوند و روی عواملی مانند قد و رنگ و مو تأثیر می گذارند.
اگر ویژگیهای شخصیتی تماماً توسط وراثت تحمیل شده باشند. پس باید در زمان تولد تثبیت شده باشند و هیچ تجربه ای نتواند آنرا تغییر دهد.اما خصوصیات شخصیتی کاملاً توسط وراثت تحمیل نمی شود.
2-35-2 . محیط
از جمله عواملی که فشارهایی را برروی شخصیت ها اعمال می کنند فرهنگی است که در آن بزرگ می شویم.شرایط اولیه ما هنجارهای خانواده، دوستان و گروههای اجتماعی و سایر تأثیراتی که تجربه می کنیم. محیط پیرامونی که ما در معرض آن هستیم، نقشی اساسی در شکل دادن به شخصیتها ایفا می کند. فرهنگ، هنجارها، نگرش ها، ارزشهایی را به وجود می آورد که از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود و موجب ایجاد و سازگاری در طول زمان می گردد. یک ایدئولوژی که شدیداً در فرهنگی تأثیر می گذارد، ممکن است در فرهنگی دیگر تأثیری کم و جزیی داشته باشد. با نگاهی دقیق می توان فهمید که وراثت عوامل یا حدود خارجی را تعیین می کند، اما پتانسیل کامل افراد به وسیله چگونگی هماهنگی با خواسته ها و احتیاجات محیطی است که تعیین می شود .
78

2-35-3 . موقعیت ( شرایط )
سومین عامل که اثرات وراثت و محیط روی شخصیت را تحت تأثیر قرار می دهد موقعیت است. شخصیت یک فرد با اینکه کاملاً ثابت و پایدار است ، اما در موقعیت های مختلف تغییرمی کند . تقاضاهای متنوع از موقعیت های مختلف وجوه گوناگون از شخصیت یک فرد را طلب می کند پس نباید به الگوهای شخصیت به تنهایی نگاه کنیم. بنابراین موقعیتها بر شخصیت افراد تأثیر می گذارد و موقعیت های خاص بیشتر از دیگر موقعیتها بر شخصیت تأثیر می گذارد .
علیرغم اینکه می توان نتیجه گیری کلی در مورد شخصیت داشت، تفاوت های فردی تأکید بیشتری دارد که در اصل الگوهای کلی تر و عمومی تر را جستجو می کند. در شکل زیر تعدادی از عوامل اصلی شکل دهنده شخصیت نشان داده شده است . ( همان: 124-122)
عوامل فرهنگی
عوامل ارثی
عوامل طبقه اجتماعی و عضویت در دیگر گروها
روابط خانوادگی

( شکل 2-3 ) – برخی عوامل اثر گذار بر شخصیت
منبع : حسین خنیفر و همکاران، 1388، 51
2-36. تغییر پذیری شخصیت
79
اغلب روان شناسان معتقدند که ساختهای اساسی شخصیت، خیلی زود، در اوایل زندگی پدید می آیند. در واقع، برخی از آنها مدعی اند که پس از هفت یا هشت سالگی، تغییرات شخصیتی کمتری می تواند صورت پذیرد. با استفاده از یک مدل می توان فهمید که چرا معمولاً با افزایش سن افراد ایجاد تغییرات در شخصیت مشکل تر می شود. وقتی که شخصی دریک وضعیت انگیزیشی به عمل یا رفتاری دست می زند، این رفتار، چنانچه حلقه بازخوردی از خود نشان می دهد که نسبت به موجودی تجربه گذشته وی بعنوان یک داده جدید محسوب می شود. این داده هر قدر زودتر در زندگی حاصل شود تأثیر بالقوه آن بر رفتار آینده بیشتر است.
به این دلیل است که دراوایل زندگی، آن رفتار بخش بزرگتری ازکل تجربه گذشته یک شخص جوان را نمایان می کند. در صورتیکه اگر همان داده رفتاری بعداً در زندگی کسب شود، رفتار بخش کوچکتری درتجربه فرد خواهد بود. بعلاوه رفتار هر قدر طولانی تر تقویت شود، الگوی محکمتری پیدا می کند و مشکلتر می توان آن را تغییرداد. به همین دلیل بوجود آوردن تغییرات شخصیتی در اولیل زندگی آسانتر است. هر قدر شخص پیرتر می شود، زمان و تجارب تازه بیشتری برای ایجاد تغییر در رفتار او ضرورت می یابند.(هر سی پال ، کنت بلانچارد،1380: 29)
2-37 . نظریه ویژگی های شخصیت
یکی از مهم ترین محدوده های نظری در مطالعه شخصیت است. براساس این نظریه، شخصیت افراد از خصوصیات وصفات گسترده ای ترکیب یافته است. منظور از « ویژگی» یک خصوصیت نسبتاً پایدار است که باعث می شود افراد به شیوه های خاصی رفتار کنند.
نظریه ویژگی های شخصیت برخلاف سایر نظریه های شخصیت مانند نظریه های روانکاوانه و انسان گرایانه، بر تفاوت های بین افراد تمرکز دارد. ترکیب و تعامل ویژگی های مختلف است که شخصیت یک فرد را تشکیل می دهد و این برای هرشخص، یگانه و منحصر به فرد است. نظریه ویژگی‌های شخصیت بر تعیین و اندازه گیری این خصوصیات فردی شخصیت تمرکز دارد.
2-38 . نظریه گوردون آلپورت
در سال ۱۹۳۶، گوردون آلپورت، روان شناس، متوجه شد که تنها در یک فرهنگ لغات انگلیسی، بیش از ۴۰۰۰ واژه برای توصیف ویژگی های مختلف شخصیت وجود دارد. او این ویژگی ها را در سه سطح رده بندی نمود:
2-38-1 . ویژگی های اصلی
ویژگی هایی که بر کلّ زندگی فرد غالب است، تا جایی که آن شخص معمولاً به خاطر این ویژگی ها شناخته می شود. در واقع، شنیدن نام فرد، این ویژگی ها را به ذهن شنونده متبادر می کند. برای درک بهتر این موضوع، عبارت هایی نظیر فرویدی، ماکیاولی، دون ژوان، مسیح گونه و … را در نظر آورید. به نظر آلپورت، ویژگی های اصلی نادرند و در طول زندگی ساخته می شوند.
2-38-2 . ویژگی های مرکزی
80
خصیصه های عمومی که پایه های اصلی شخصیت را شکل می دهند. این ویژگی های مرکزی، هرچند به نفوذ و اقتدار ویژگی های اصلی نیستند، امّا خصیصه های عمده ای هستند که ممکن است برای توصیف یک فرد دیگر به کار آیند.عبارت هایی چون هوشمند، امین، کمرو و مضطرب نمونه هایی از ویژگی های مرکزی هستند .
2-38-3 . ویژگی های ثانویه
ویژگی هایی که گاهی به نگرش ها یا اولویت ها مربوطند و غالباً تنها در وضعیت های خاص یا تحت شرایط خاص پدیدار می شوند. به عنوان نمونه می توان به مضطرب شدن به هنگام صحبت در میان جمع یا بی صبری در هنگام انتظار در صف اشاره کرد.
2-39 ویژگی های شخصیت های سالم

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابراهام مازلو شخصیت های سالم را اشخاصی خود بازیافته و یا خود شکفته می نامد که شایستگی بودن و شدن دارند و خصایص آنها از این قرار است
1- ادراک صحیح داشتن از واقعیت .
2- باز بودن ذهن به تجارب، اطلاعات و افکار تازه .
3- وحدت شخصیت، هویت راسخ، آنها می دانند کیستند و به همان قرار رفتار می کنند .
4- توانایی گسترش روابط صمیمانه را دارند .
5- دارای خلاقیت هستند.
6- رفتار اخلاقی مبتنی بر اصول معنوی دارند . ( شعاری نژاد ،1370: 697)

2-40 . مدل 3 عاملی شخصیت
2- 40-1 . سه بعد شخصیت آیزنک
هانس آیزنک، روان شناس انگلیسی، مدلی برای شخصیت، بر پایه تنها سه ویژگی عمومی بنا کرد:
۱)- درون گرایی، برون گرایی
درون گرایی مستلزم جهت دهی توجه و تمرکز بر روی تجربیات درونی است در حالی که برون گرایی به تمرکز و توجه بر سایر مردم و محیط ارتباط دارد. بنابراین، یک فرد درون گرا معمولاً فردی ساکت و خوددار است و یک فرد برون گرا بیشتر خونگرم و اجتماعی.
۲)- تهییج پذیری، پایداری هیجانی
این بعد از نظریه ویژگی های شخصیت آیزنک به دمدمی مزاجی در مقابل خونسردی و آرامی مربوط است. فرد تهییج پذیر، زود ناراحت یا هیجان زده می شود در حالی که منظور از پایداری هیجانی یعنی از نظر هیجانی، ثابت و یکنواخت باقی ماندن.
81

۳) – روان پریشی گرایی
آیزنک بعداً پس از مطالعه افرادی که از بیماری روانی رنج می بردند، بعد دیگری از شخصیت را به نظریه خود افزود. او این بعد را روان پریشی گرایی نامید. کسانی که این ویژگی در آن ها برجسته است در برخورد با واقعیت ها مشکل دارند و معمولاً جامعه ستیز، مخالف، غیرهمدل و عوام فریب هستند.
2-41 . نظریه پنج عاملی شخصیت
نظریه های کاتل و آیزنک موضوع پژوهش های بسیاری قرار گرفته است و برخی از نظریه پردازان عقیده دارند که کاتل بر روی تعداد زیادی ویژگی تمرکز کرده است و آیزنک بر روی تعداد کمی. در نتیجه، یک نظریه جدید توسط مک کری و کوستا به نام نظریه پنج عاملی شخصیت شکل گرفت. در این مدل، پنج عامل شخصیت نشانگر پنج ویژگی اصلی است که در تعامل با یکدیگر، شخصیت انسان را شکل می دهند. با وجودی که پژوهشگران غالباً با یکدیگر بر روی نامگذاری دقیق این ابعاد اختلاف نظر دارند امّا نام های زیر بیشتر متداول است :
1- برون گرایی.
2- تطابق پذیری .
3- وظیفه شناسی، وجدان یا دلسوزی .
4- روان رنجوری یا ثبات عاطفی .
5- باز بودن نسبت به تجربه، تجربه اندوز یا گشودگی .
مدل 5 عاملی شخصیت 5 بعد اساسی است که بیشتر تغییرات مشخص و مهم در شخصیت آدمی را در برمی گیرد و بیشتر به عنوان Big Five نامیده می شود . این 5 عامل بزرگ عبارتند از :
1- برون گرایی: برون گرایی به خوشه ای از صفات اطلاق می گردد و آن درجه ای است که شخص، پرانرژی، معاشرتی، جسور، عالم، هیجان طلب و دارای شور و شوق، دارای اعتماد به نفس و دارای احساسات مثبت هست. این بعد سطح آسایش و رفاه فرد در ارتباطات را بررسی می کند. برون گراها مایلند که با گروه، مدعی، جامعه پذیر و خوش مشرب باشند. در حقیقت افراد برون گرا تمایل به اجتماعی بودن، احساسی بودن و صمیمی بودن داشته و معمولاً با افراد متفاوت بهتر کنار می آیند. برون گرایان هنگام کار روحیات و حالات مثبت داشته، نسبت به شغلشان، احساس رضایت بیشتر و عموماً درباره سازمان و محیط پیرامونی شان احساس بهتری دارند.
82

2- تطابق پذیری: این ویژگی به گرایش افراد به همسان بودن با دیگران ارتباط می یابد. افراد با ویژگی تطابق پذیری، قابل اعتماد، رو راست، نوع دوست، مهربان و دارای خصیصه از خود گذشتگی، پیرو، متواضع و فروتن و خوش قلب هستند. افراد تطابق پذیر معمولاً هدایت کنندگان تیمها می باشند.همچنین آنها مناسب برای تدریس، امور روانشناسی، مشاوره، کارها و فعالیتهای اجتماعی اند. از آنجا که این افراد در پی ایجاد سازگاری و راحت کنار آمدن با افراد هستند، معمولاً از مباحث اختلاف زا یا بحث برانگیز اجتناب می ورزند.
3- وظیفه شناسی، وجدان یا دلسوزی: این بعد معیار سنجش قابلیت اطمینان است. فرد با وجدان بالا، فردی شایسته، منظم، وظیفه شناس، هدف جو، دارای انضباط شخصی، وقت شناس وقابل اتکا (مشاور) می باشد. وظیفه شناسی، دربسیاری از موقعیت های سازمانی، مفید و مهم تلقی شده و شاخص مناسبی برای پیشگویی عملکرد در بسیاری از مشاغل می باشد. چرا که تمایل این افراد برای دستیابی به موفقیت بیشتر است .
4- روان رنجوری یا ثبات عاطفی: این بعد به توانایی فرد در تحمل استرس مربوط می شود. افراد با ویژگی روان رنجوری دارای ثبات عاطفی پایین اند. این افراد نگران، عصبی، مأیوس و نا امید، دارای استرس، خجالتی، آسیب پذیر و شتابزده هستند. افراد روان رنجور معمولاً حال و هوای منفی در محیط کار خود داشته و عموماً نگرش منفی نسبت به کار خود دارند. ممکن است در تصمیم گیری های گروهی، نفوذ هشیارکننده داشته باشند که این امر از طریق بیان جنبه های منفی تصمیم اخذ شده صورت می گیرد.
5- بازبودن نسبت به تجربه، تجربه اندوز یا گشودگی: آخرین بعد، میزان علاقه افراد نسبت به تازگی و کسب تجربه های جدید را نشان می دهد. افراد با این ویژگی دارای قدرت تخیل، علاقه به جلوه های هنری، کنجکاو نسبت به ایده های دیگران، با احساسات باز، دارای ایده و اقدام گرا هستند. افرادی که گشودگی در پذیرفتن تجربیات دارند، برای مشاغلی که در آنها تحول و تغییر زیاد روی می دهد و یا نیاز به نوآوری یا ریسک قابل ملاحظه ای دارند، می توانند مفید واقع شود. برای مثال کارآفرینان، معماران، عاملان تغییر در سازمان ، هنرمندان و دانشمندان تئوری پرداز، عموماً در این ویژگی در سطح بالایی قرار دارند. ( خنیفر و همکاران ،1388: 52-50 )
83

ابعاد شخصیتی
Big -5

ویژگی های مشخص مرتبط با
Big- 5

( شکل 2-4 )- سلسله مراتب سازمان شخصیت
منبع : حسین خنیفر و همکاران،1388 ،52
2-42 . ویژگی های شخصیتی مورد بررسی افراد بر اساس تحقیق Big Five
برای ایجاد یک چارچوب شخصیتی متحد و براساس تحقیقات Big Five روابطی بین ابعاد شخصیتی و مهارتهای ارتباطی می توان نشان داد .
افراد دارای اعتماد به نفس، با دقت، قادر به برنامه ریزی سازمان یافته، سخت کوش، مصمم و موفقیت محوراند، مایلند که عملکرد بهتری در مهارتهای ارتباطی داشته باشند. این افراد به علاوه باعث بهبود در ارتباطات میان فردی شده و در سطح بالاتری از مهارتهای ارتباطی با ارباب رجوع قرار دارند .
حال با توجه به پژوهش حاضر از میان ویژگی های شخصیتی بیان شده توسط دانشمندان ما به ذکر نمونه هایی از ویژگی های شخصیتی می پردازیم که با مهارتهای ارتباطی افراد در تقابل است و عبارتنداز:
2-42-1 . برون گرا
84
نگرش برون‌گرایانه، انسان را به سوی دنیای عینی بیرون سوق می‌دهد. چنین افرادی برطبق قواعد انعطاف‌ناپذیری زندگی می‌کنند. برونگرا فردی اجتماعی است که در فعالیتهای گروهی شرکت می کند و به دنبال فعالیتهای مهیج است. چنین فردی بی قرار و خوش بین است. این افراد مردم آمیز و هیجان طلبند و فعالیتهای اجتماعی را به فعالیتهای انفرادی ترجیح می دهند. برون گرایی، عملکرد افراد را در موقعیت مدیریتی و فروش پیش بینی می کند زیرا جزء مشاغلی است که مستلزم تعاملات اجتماعی زیادی است.