دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره رفتار شهروندی

دارد. بیشترین میزان رضایت شغلی مربوط به کارمندان با تحصیلات لیسانس و بیشترین میزان تعهد سازمانی مربوط به کارمندان با تحصیلات دیپلم است. مجرد و متأهل بودن با رضایت شغلی تعهد سازمانی هیچ تفاوتی وجود ندارد و این شرایط به خاطر شرایط یکسانی است که در محیط کار برای آنها فراهم است. پس متوجه می شویم که نوع تیپ شخصیتی و محیط کاری و نوع تحصیلات و سن افراد در رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیردارد و سازمان ها می توانند برای افزایش بهره وری، سودآوری، کاهش غیبت ازکار، کاهش ترک کار از این رابطه ها استفاده کنند و افراد مناسب را برای شغلها و سمت ها استخدام کنند.
– بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شغلی کارکنان با تعهد سازمانی آنان در سازمان آب و برق اهواز عنوان پایان نامه آقای خدادادی، در سال 1383 است .
14
14

پژوهشی که تحت این عنوان انجام داد و نتایج بدست آمده از این پژوهش بدین شرح می باشند: بین اکثر ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) رابطه معنا داری وجود دارد. بین انواع ویژگی های شغلی با تعهد عاطفی و هنجاری رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد، ولی با تعهد مستمر رابطه منفی معنی داری وجود دارد. ضمناً یافته ها نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین ضرایب همبستگی چند متغیری و خصوصیات شخصیتی و ویژگی های شغلی با انواع تعهد سازمانی وجود دارد.
-رابطه ویژگی های شخصیتی و رفتار شهروندی سازمانی دانشجویان شاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق عنوان مقاله دکتر حسین بیگدلی است. به نظر او ویژگی ها و تفاوت های شخصیتی می تواند منبع توسعه خلاقیت و یا ریشه بسیاری از مشکلات سازمانی باشد و بر عمل، تصمیمات و رفتار سازمانی تأثیر گذارد.
هدف این پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و رفتار شهروندی سازمانی دانشجویان شاغل دانشگاه آزاد واحد تهران شرق براساس مدل پنج عاملی شخصیت است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان شاغل دانشگاه آزاد واحد تهران شرق می باشد که 85 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه 12 سوألی نتیمر و برای سنجش ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان از فرم کوتاه 60 سوألی پرسشنامه شخصیتی تجدید نظر شدهNEO موسوم به NEOFFI استفاده شده است .
نتایج نشان داد که همه ویژگی های شخصیتی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار دارند بر اساس تحلیل رگرسیون از بین 5 عامل شخصیتی مورد بررسی، عوامل برونگرایی با وجدان بودن و دلپذیری با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار مثبت و عامل روان رنجوری با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار منفی دارند . این عامل مجموعه 42 درصد واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تعیین کرده اند.
بین ویژگی شخصیتی انعطاف پذیری با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود نداشت. بین کارکنان زن و مرد مورد مطالعه از لحاظ 3 ویژگی شخصیتی انعطاف پذیری، با وجدان بودن و دلپذیری، تفاوت معنی داری وجود داشت . بین تمام ویژگی های شخصیتی همبستگی مثبت ( فقط در ویژگی شخصیتی روان رنجوری همبستگی منفی می باشد ) وجود دارد. بین ابعاد چهارگانه رفتار شهروندی سازمانی ویژگی های شخصیتی همبستگی معنی داری وجود دارد.

15

این همبستگی تنها در ویژگی شخصیتی روان رنجوری منفی می باشد و در بقیه ویژگی های، همبستگی مثبت می باشد .
– آقایان محمد رضا طبرسا و حمیدرضا اسمعیلی گیوی در سال 1389 در یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تأثیر متغیرهای عدالت های توزیعی، مراوده ای و رویه ای را از طریق دو مسیر رضایت شغلی و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی و در نهایت رفتار شهروندی سازمانی مورد تحقیق قرار دادند. یافته های آنها نشان داد که از دو مسیر رضایت شغلی و اعتماد سازمانی، تنها مسیر رضایت شغلی در تأثیر انواع عدالت سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی به طور کامل تأیید می شود. آنها در تحقیقات خود پیشنهاد کردند که باید در جامعه مورد مطالعه شان متغییرهای عدالت کلی بویژه عدالت توزیعی تقویت شود و برای بهبود وضعیت اعتماد سازمانی پیشنهاد شد تلاشهای لازم برای حمایت و مشارکت بیشتر کارکنان در امور و تصمیم گیری های سازمانی و نیز برگزاری جلسه های دوره ای برای ایجاد همسویی و تفاهم میان مدیران و پرستاران صورت پذیرد.
16

1-8 . تعریف مفاهیم
1-1-8 . تعاریف نظری و عملیاتی
– مهارتهای ارتباطی
عبارتست از رفتارهای معین و آموخته شده ‌ای که افراد در روابط میان فردی خود، برای کسب تقویت های محیطی یا حفظ آن انجام می دهند.
– مهارت کلامی
ارتباطات کلامی، مجموعه روابطی است که از طریق سخن گفتن و گفت و گو حاصل می شود. ویژگی های مورد بررسی در ارتباطات کلامی عبارتند از : لحن و شدت صدا، صحبت نکردن با تلفن و تلفن همراه در حین گفتگو می باشد.
– مهارت غیرکلامی
عبارتست از هر گونه پیام ارسالی یا دریافتی که مستقل از کلمات کتبی یا گفتاری باشد، در مقابل در برگیرنده عواملی از قبیل زمان و مکان، فاصله میان افراد هنگام گفتگو، استفاده از رنگ لباس و یا رفتارهایی همچون قدم زدن، ایستادن، طریقه نشستن، موقعیتها و تجهیزات اداری می باشد. ویژگی های مورد بررسی در ارتباطات غیرکلامی : ظاهر فیزیکی، با علاقه گوش دادن، حفظ تماس چشمی، اشاره های حرکتی و حرکات بدن می باشد.
– روابط صمیمانه با دیگران
در برگیرنده اولین تلاشهای ما برای ایجاد رابطه و گفتگو با شخص تازه ای است که برای اولین بار با او روبرو شده ایم. در طول این فراگرد تجزیه و تحلیل، ارتباطات معمولاً محتاطانه و تا حد بسیار بالایی قراردادی است. ویژگی‌های مورد بررسی در روابط صمیمانه با دیگران عبارتند از : تأثیر اولین برخورد در ایجاد رابطه مناسب، پذیرش ارباب رجوع همانگونه که هست.
– سازگاری با دیگران
باید به تفاوتهای فردی توجه کرده با وجود همه ی تفاوتها نقطه نظرهای خود را بیان کرده و به صحبتهای طرف مقابل هم گوش دهیم. مسائل خود را حل کنیم تا با دیگران به تفاهم برسیم و با رعایت صداقت، ادب و تواضع درارتباط خود با دیگران سازگاری برقرار کنیم. ویژگی های مورد بررسی در سازگاری با دیگران عبارتنداز : ارسال فیدبک مثبت، آرامش در شرایط استرس، تأثیر همجنس بودن در ایجاد رابطه است. ( فرهنگی،1382 :123-121 )
17

– سازمان
جائی که یک مجموعه آگاهانه هماهنگ شده و مرکب از دو یا چند نفر، در یک ساختار نسبتاً دائم برای رسیدن به هدف مشترک انجام وظیفه می نمایند. (رابینز، امیدواران، 1384: 26)
– کارکنان
کلیه کسانی که در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران”هما” به صورت رسمی و قراردادی مشغول به فعالیت هستند .
– سابقه کار
شامل زمانی است که فرد به استخدام سازمان در می آید تا زمانی که از آن سازمان بیرون می رود، می شود .

– سمت شغلی
سمت شغلی عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان به عنوان کار به شخص سپرده می شود. مسئولیتی که افراد با توجه به تعریفی که در پست سازمانی شده است در آن پست قرار گرفته، سمت و عنوانی را اشغال می کنند. که در این تحقیق با توجه به دفاتر فروش” هما” پستهای کارمند، کارشناس و سایر می باشد .
– میزان درآمد
به کارکنان به جبران کاری که در سازمان انجام می دهند، حقوق و دستمزد پرداخت می شود اما علاوه بر جبران زحمات، وقت و نیرویی که کارکنان در جهت و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می کنند، پرداخت باید جنبه انگیزشی نیز داشته باشد .
– اعتماد سازمانی
میزان اعتمادی که باتوجه به احساس تعلق داشتن افراد به سازمان برای آنها ایجاد می کنند و به عنوان جَوی که در آن افراد دارای احساسات حاکی از اطمینان، گرمی و پذیرش دو جانبه هستند. ویژگی های مورد بررسی در اعتماد سازمانی عبارتند از : صداقت، شایستگی، ثبات، وفاداری و صراحت می باشد .
– عدالت سازمانی
عدالت سازمانی بیانگر ادراک کارکنان از برخورد های منصفانه در کار است که خود به شناسایی سه جزء متفاوت عدالت سازمانی یعنی عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی منجر گردیده است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

18
ویژگی های مورد بررسی در عدالت سازمانی عبارتند از : منزلت و پرستیژاجتماعی، ارزیابی سالانه کارکنان، رویه های و مقررات یکسان برای افراد در سازمان می باشد .
– وضعیت استخدام
نوع استخدامی که افراد در ابتدای ورود به سازمان، توسط سازمان و با توجه به نیاز سازمان مشخص می شود. رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی بودن افراد را نشان می دهد .
– تحصیلات
مقدار و میزان علم و دانشی است که هر فرد می تواند آن را فرا گیرد که منجر به اخذ مدارک در مقاطع مختلف تحصیلی می شود.
– قومیت
هنجارها و ارزشهای فرهنگی که اعضای یک گروه معین را از دیگران متمایزمی کنند. افراد متعلق به گروه و قوم خاصی بودن مثلاً فارس، ترک، کرد، لر، عرب و …. می باشد.
– ارباب رجوع
منظور هر شخصی که به عنوان مشتری جهت کسب یا دریافت خدمات دولت در زمینه امور مربوط به صنعت هواپیمایی به شرکت هواپیمایی ایران مراجعه می کند.
– شخصیت
شخصیت، مجموعه پایدار و ثابتى از صفات و خصوصیات و گرایشهایى است که وجوه اشتراک و اختلاف فرد را با دیگران مشخص می کند.
– شخصیت برون گرا
نگرش برون‌گرایانه، انسان را به سوی دنیای عینی بیرون سوق می‌دهد.چنین افرادی برطبق قواعد انعطاف‌ناپذیری زندگی می‌کنند. این افراد بی قرار و خوش بین هستند. همچنین مردم آمیزو هیجان طلبند و فعالیتهای اجتماعی را به فعالیتهای انفرادی ترجیح می دهند. ویژگی های برون گرایی مورد بررسی در این تحقیق عبارتنداز : با اعتماد به نفس، جاه طلب، پرانرژی، بلند پرواز است .
– شخصیت درون گرا
19
نگرش درون‌گرایانه، او را متوجه دنیای درون خود می‌نماید. این افراد از تفکرخود بازداری کرده و شدیداً هیجانی هستند. آن‌ها از ارزش‌ها، اصول اخلاقی و آداب و رسومی که آموخته‌اند، دست برنداشته و از آن‌ها پیروی می‌کنند و به طور غیرمعمول نسبت به انتظارات و عقاید دیگران حساس هستند. آن‌ها احساسات و هیجان‌های خود را سرکوب کرده، در تمام جنبه‌های زندگی خود واقع‌گرا هستند. درونگرا به فعالیتهای فردی علاقه مند بوده و نیازمند تفکرند. به آرمانهای خود بها می دهند و سعی می کنند به آن آرمانها برسند. این افراد همراهی با کتاب را به همراهی با مردم ترجیح می دهند و عموماً مردم گریزند. منظم و جدی و درکارهای خود احساس مسئولیت می کنند.
ویژگی های درون گرایی مورد بررسی در این تحقیق عبارتنداز : کمرو، بی ریا، سرسخت و کاری، سازگار است.
– شخصیت سوداگرا
شخصی که وظیفه شناسی بالایی دارد، مسئول، سازمان یافته، مستقل و مصمم است. آنهایی که امتیاز پایینی دارند در این بعد قرار نمی گیرند افرادی حواس پرت، سازمان نیافته و غیرقابل اطمینان هستند. کارهایی را ترجیح می دهد که جنبه حرف زدن و گفتاری داشته باشد تا بتواند با قدرت بیان خود دیگران را تحت تأثیر قرار دهند. ولی ویژگی شخصیتی افراد سوداگرا مورد بررسی در این تحقیق عبارتنداز: خلاق، مبدع، کنجکاو و مستقل می باشد .
– شخصیت اجتماعی
این بعد به گرایش افراد برای احترام گذاشتن به دیگران باز می گردد. افرادی که توافق زیادی با دیگران دارند هماهنگ، خونگرم و قابل اعتماد هستند . افرادی که امتیاز پائینی در موافقت با دیگران دارند، خونسرد، ناموافق و مخالف هستند. افرادی که روحیه کمک کردن و برقراری ارتباط با دیگران در آنها دیده می شود، افراد اجتماعی هستند که ویژگی های شخصیتی مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از : خونگرم، صمیمی، همیار و فهیم می باشد .
– شخصیت هنرمند
افراد با این ویژگی دارای قدرت تخیل، علاقه به جلوه های هنری، کنجکاو نسبت به ایده های دیگران، با احساسات باز، دارای ایده و اقدام گرا هستند. افراد احساساتی که علاقه مند به بیان احساساتشان از راه هنر هستند. ویژگی های شخصیتی افراد هنرمند مورد بررسی در این تحقیق عبارتنداز: خیال پرداز، نامنظم، آرمانگرا و احساسی می باشد. ( آیزنک،1969: 45-42)
– شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ” هما ”
اگرچه تاریخچه پروازهای بازرگانی در ایران به سال‏های 1320و 30 خورشیدی باز می گردد اما در 5 اسفند سال 1340 بود که برای نخستین بار یک شرکت هواپیمایی بازرگانی ملی تاسیس گشت . این شرکت با نام بین المللیIRAN AIR و عنوان هواپیمایی ملی ایران با نام اختصاری “هما” امکانات سایر شرکت‏های خصوصی که تا پیش از آن تاریخ در ایران فعالیت می کردند را در اختیار گرفت و بدینسان تاریخ پرفراز و نشیب”هما” که تا امروز بیش از نیم قرن است ادامه دارد رقم خورد.
20
در میانه دهه هفتاد میلادی، “هما” پروازهای بدون توقف بسیاری را به طور روزانه به قاره اروپا داشت. در این دوره هواپیمایی ملی ایران تنها در مسیر تهران-لندن بیش از 30 پرواز هفتگی انجام می‌داد. خط هوایی تهران به فرودگاه جان اف کندی نیویورک در سال ۱۹۷۵(1354) با بهره‌گیری از بویینگ ۷۰۷ و با یک توقف در فرودگاه “هیث‌رو” لندن آغاز شد. با خرید بویینگ‌های ۷۴۷ اس پی، “هما ” این هواپیماهای دوربرد را در مسیر تهران- نیویورک به کار گرفت و به این ترتیب طولانی‌ترین خط هوایی بدون توقف جهان را راه اندازی کرد.
در سال‌های پایانی دهه هفتاد، هواپیمایی ملی ایران به عنوان رو به رشدترین شرکت هواپیمایی جهان شناخته می‌شد و در عین حال یکی از ایمن‌ترین، مدرن‌ترین و پردرآمدترین شرکت‌های هواپیمایی دنیا نیز به شمار می‌رفت. در سال 1976 (1355) “هما” پس از شرکت استرالیایی”کوانتاس” ایمن‌ترین شرکت هوایی جهان لقب گرفت. نام رسمی شرکت در سال 1360ب
ه ‹‹ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران›› ،”هما” تغییر یافت. در این سال “هما” 7/1 میلیون نفرمسافر را جابه جا کرد.
در سال‏های پس از پیروزی انقلاب تعدادی هواپیمای فوکر 100، ایرباس و بویینگ نیز به شرکت “هما” اضافه شدند و در حال حاضر تعداد ناوگان عملیاتی “هما” (هواپیماهای موجود در خط پروازی) به 51 فروند رسیده است .
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” تلاش می کند که علی رغم تمام محدودیت های، ذره ای از اصول ایمنی و استاندارد جهانی عدول نکرده و انتقال ایمن و راحت مسافران با ارزش خود را در دستور کار قرار دهد و با تکیه برتوان بالای نیروهای فنی و خلبانان کارآزموده و سایر نیروهای غیورش ، پروازی راحت و آرام را تدارک بخشد.
“هما” همچنان آشناترین واژه پرواز برای هر ایرانی است و تا همیشه خواهد ماند. (سایت ایران ایر )
21

فصل دوم
مروری بر ادبیات نظری تحقیق

2-1. مقدمه :
از زمانی که این پرسش در ذهنم ایجاد شد که چرا برخی از افراد تعاملات اجتماعی خوبی با همه دارند و چگونه مهارتهای ارتباطی به آنان کمک می

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *