دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره مهارتهای ارتباطی

گفتگو قرار می دهد و مبنایی برای ارتباطات بعدی است. هر یک از ما بطور مداوم با خود در ارتباط هستیم. اغلب هنگامی که ما در تنهایی خود هستیم چنان غرق در ارتباط با خود می شویم که گاه اگر توسط ناظر بیگانه ای مشاهده شویم باعث تعجب او می شویم و ممکن است تصور کنند ما دیوانه شده ایم، اشخاص زیادی در عین اینکه در میان انبوهی از انسانها قرار گرفته اند و با موج جمعیتی بی شمار حرکت می کنند چنان مستغرق در ارتباط با خود اند که تصور می شود در بیابان برهوتی به تنهایی قدم برمی دارند و یا در میان امواج خروشان اقیانوسی به تنهایی قرار گرفته اند. ارتباط با خود فقط در تنهایی و انزوا نیست بلکه در میان جمع و جماعتی نیز وقوع یافتنی است. ( فرهنگی،1382: 13-12 )
2-6-2 . ارتباط با دیگران
29
این ارتباط فراگرد، تفهیم و تفاهم و تسهیم معنی بین یک شخص و انسان های دیگر( حداقل یک نفر)است، این ارتباط به منظورحل مشکلات خود با دیگران، رفع تضادها و تعارضات، ردوبدل اطلاعات، درک بهترخود، رفع نیازهای اجتماعی، همانند نیاز تعلق به گروه و جمع و دوست داشتن و دوست داشته شدن می باشد در مصاحبه و یا گفتگو با مدیر مافوق یا استاد، گفتگو با والدین، گفت و شنود با همسر و فرزندان، گفتگو با همکاران و همقطاران و نیز قرار گرفتن در گروههای شغلی، اجتماعی، تفریحی و غیره ایجاد ارتباط با اعضای این گروهها، همه و همه نشان دهنده ارتباط با دیگران است .آمدن فرد دیگری به محدوده ارتباطی هر انسان، فراگرد ارتباطی را پیچیده تر می کند، هر انسان با خود مسائل و پیچیدگیهای زیادی را به همراه خواهد آورد و در مقابل با دیگران این پیچیدگی ها به مراتب وسیع تر و گاه، به گونه ای مسأله ساز جلوه گر می شوند.
هر چند انسان دارای ادراکات متفاوت، در شرایط متفاوت نسبت به پدیده ای می باشد و هر چند باورها، ارزشها و نگرشها او در شرایط متفاوت به گونه ای متفاوت متجلی می شوند .
تفاوتهای میان انسانها حتی دو نفر با یگدیگر ، معمولاً بسیار شدیدتر از اینها می باشد به علاوه هر انسانی راهی متفاوت خاص خود او برای بیان احساسات و عواطف خود دارد و این راه در بیشتر مواقع با راه دیگران نه تنها نزدیکی نداشته بلکه کاملاً مغایر است. بنابراین احتمال وقوع ارتباط موثر و موفق کاهش می یابد. ارتباط با دیگران در بیشتر موارد در شرایط رسمی برگزار می شود و شامل ارتباطات چهره به چهره بوده که خود ازطریق کلامی و غیرکلامی انجام شدنی است . در این ارتباط به گونه ای مداوم نقش فرستنده و گیرنده پیام ها جابه جا می شود و فرستنده پیام می شود گیرنده پیام و در جای خود، به فرستنده پیام نیز تبدیل می شود. در این نوع ارتباط برنامه ریزی از پیش انجام گرفته ای وجود ندارد و براساس شرایط حاکم برفراگرد ارتباطی، ارتباط شکل می گیرد. ( همان : 14-13 )
2-6-3 . ارتباط جمعی یا عمومی
30
ارتباط جمعی، نوعی از ارتباط است که بر اساس آن فرد با تعداد زیادی از انسان های دیگر ارتباط برقرار می کند. این ارتباط فراگرد تفهیم، تفاهم و تسهیم معنی بشمار کثیری از انسان های دیگراست. امروزه توجه زیادی به این نوع ارتباط مبذول می شود و دست اندرکاران سیاست، تجارت و غیره کم و بیش بیشترین تلاش خود را در جهت بهبود آن می نمایند و خود را مکلف به شناخت بهتر آن و فراگیری نکات ظریف آن می دانند . فردی سخنی می گوید و دیگران گوش می دهند. این نقش به طرق مختلف شکل می گیرد، مانند کاندیدای انتخاباتی، استاد یا معلم، سخنران مذهبی و غیره ارتباط جمعی یا عمومی براساس هدف اطلاعاتی و یا اقناع یا متقاعد سازی طرح ریزی می شود و شکل می گیرد ولی علاوه بر اینها ممکن است هدف آن، مشغول کردن و یا ایجاد وضعیت تفریحی برای دیگران باشد یا آنکه به معرفی و خوشامد گویی و یا موارد دیگری که مرتبط با جمع زیادی از انسانهاست باشد. (فرهنگی ،1382: 15 (
ارتباط جمعی نوعی از ارتباط است که هر فرد با تعداد کثیری از انسان ها ارتباط برقرار کرده و بیشتر از طریق ساختار، رسمیت و برنامه ریزی خود قابل تشخیص است. ارتباط جمعی در اکثر موارد بر اساس هدف اطلاعاتی و یا اقناع و متقاعد سازی، طرح ریزی شده و شکل می گیرد. ضمن آنکه می تواند با هدف سرگرمی و تفریح نیز صورت پذیرد.
از ویژگی های ارتباط جمعی این است که:
الف) امکان انتقال پیام برای تعداد کثیری از مخاطبان رابه طورهم زمان فراهم می آورد.
ب) امکان ارسال بازخورد آنی از سوی مخاطب برای فرستنده پیام بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن است. وسایل ارتباط جمعی دیداری- شنیداری و نوشتاری از قبیل رادیو، تلویزیون و روزنامه از این دسته اند. .(همان : 16)
2-6-4 . ارتباط مستقیم
ارتباطی است بدون واسطه بین انسان یا انسانها با انسان یا انسانهای دیگر بیواسطه بودن ارتباط از جهات مختلف مسامح نظر قرار می گیرد :
– گاه ارتباط فرد یا افراد با فرد یا افراد دیگر بدون نیاز به فرد یا افرادی واسط و نیز وسایل و یا ابزاری واسط ( وسایل ارتباط جمعی ) صورت می گیرد .
– گاه ارتباط بدون نیاز به فرد با افراد واسط، وسائل یا ابزاری واسط و هم نمادی واسط یا حامل ( زبان و … ) صورت می گیرد . ( ارتباط اشاره ای، بدنی، حرکتی و … )
پس بطور روشن می توان گفت، ارتباط انسانها هرگز به طور مطلق بی واسطه نیست، چه همیشه واسطه ای خاص، در جریان تحقق آن وجود دارد و پیچیدگی ارتباطات انسانی نیز تا حدی تابع همین واسطه هاست. در بسیاری موارد برداشت نایکسان از یک حامل( نظیر یک لغت یا مفهوم ) به قطع ارتباط یا بروز دشواری هایی چند در آن منجر می شود . در اکثر موارد، حرکات خاص بدن یا چهره معناهای نایکسانی در ذهن طرفین ارتباط متبادر می سازد و موجبات بروز سوء تفاهم را فراهم می سازد و با خود مشکلات ارتباطی را به همراه می آورد . (ساروخانی ، 1381: 32)
31

2-6-5 . ارتباط احساس برانگیز
فرآیند ارتباطی است که از طریق سخن یا نمادهای گوناگون برقرار می شود، بدون آنکه معنای دقیق ( محتوی ) انتقال یافته باشد. در جریان این فرآیند ارتباطی، صرفاً حالات احساس گونه منتقل می شوند و همبستگی اجتماعی و آمادگی روانی مشترک را پدید می آورند. این مفهوم در آغاز توسط مالینوسکی به کار رفت . به نظر هاکلت قسمت اعظم ارتباطی که از طریق هنر و مخصوصاً موسیقی برقرار می شوند از این نوعند.
2-6-6 . ارتباط معطوف به هدف
نوع خاص از ارتباط است که در آن برقرار کننده ارتباط دارای هدف خاص، از پیش تعیین شده و برخوردار از برنامه ای مدون است، نظیر ارتباط پرسشگرو پاسخگویش .
2-6-7 . ارتباط بازتابی
در این نوع ارتباط هدفی از پیش تعیین شده وجود ندارد . فرد یا افراد یکباره و بدون هیچ آگاهی در جریان ارتباط قرار می گیرند. انبوههای خلق در مواردی چند زمینه چنین ارتباطاتی را فراهم می سازند .
2-6-8 . ارتباط اجتماعی
به ارتباطی اطلاق می شود که موجبات انتقال معانی یا پیامهایی در بین جمعی را فراهم می سازد. پس ارتباط اجتماعی مستلزم وجود چند عنصر است :
1- وجود بیش از یک نفر درجریان ارتباط از هر سو ( فرستنده یا گیرنده پیام ) .
2- وجود نشانها یا نمادهایی که حامل پیامند . زبان یکی از مهمترین ابزار ارتباط اجتماعی است البته فراموش نشود که زبان نه کاملترین وسیله ارتباطی است و نه تنها ابزار ارتباطی .
3- کاربرد گسترده مجراها در انتقال پیام و ایجاد ارتباط اجتماعی، یکی از ابعاد ارتباط مخصوصاً در جامعه جدید است. هر چند مجراها در همه زمانها وجود داشته اند ( نظیر جارچی ها، چاووشها در گذشته های دور ) لیکن پیدایی عصر ارتباطات با اختراع وسائل ارتباط جمعی نظیر رادیو، تلویزیون و مطبوعات محقق پذیر گشته است و در آن ارتباط از صورت مستقیم و چهره به چهره درآمد و صورت جمعی، همه جایی، یا بی سابقه یافت .
32

ژرژ میل در کتابش به نام «زبان و ارتباط» چهار هدف برای ارتباط اجتماعی بر می شمرد :

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– یکسان تر کردن اطلاعات
– یکسان تر کردن افکار عمومی
– دگرگونی سلسله مراتب گروهی
– اظهار و انتقال حالات عاطفی
لیکن باید گفت، تنها هدف ارتباط اجتماعی اینان نیستند، ارتباط اجتماعی، سرآغاز پیدایی و عامل اساس در تداوم جامعه است، با آن فرآیند اجتماعی شدن محقق پذیر است، موجب پیدایی فرهنگ می گردد و انتقال آن را از نسلی به نسل دیگر میسر می سازد . ( همان : 34-33 )
2-6-9 . فرا ارتباط
به معنای ارتباطی است که قواعد ارتباط با ارتباط های بعدی را مشخص می سازد . ماورای ارتباط می تواند یک حرکت بدنی باشد یا یک لبخند یا یک نگاه . وقتی کسی سخن می گوید و ما ابرو در هم می کشیم، این خود ماورای ارتباط به شمار می آید، زیرا از این طریق پیامی به او رسانیده ایم و قاعده ای را در زمینه ارتباط به او گفته ایم. ( که در اینجا ممکن است معنای عمل ما دعوت به خاموشی یا تغییر موضوع صحبت باشد . )
2-6-10 . ارتباط حرکتی

ارتباطی است که با حرکات، صورت می گیرد و نه از طریق سخن، مثل حرکت چهره یا سرو یا دست که در هر جامعه تمایز می پذیرد . هر حرکت چهره یا سر و یا دست معنایی را به ذهن طرف ارتباط متبادر می سازند و در هر جامعه نیز تمایز می پذیرد. اعمالی چون گریه، فریاد، خنده نه تنها در بین ملل مختلف معناهای متمایز دارند بلکه در بین نحله ها و مکاتب فکری گوناگون نیز نماد دنیای خاص روانی افراد است .
2-7 . اصول اساسی در مهارتهای ارتباطی
هدف تنها باز بودن انسانها به سوی دیگران و بنای روابط سالم و سازنده اجتماعی نیست، بلکه نگهداری ارتباطات انسانی، بقا و امنیت ارتباطی بین انسانها مورد توجه است. بنابراین چند اصل اساسی در مهارتهای ارتباطی عنوان می شود . ( محسنیان راد ،381 :71)
33

2-7-1. اصل تقابل
هیچ مبنای دوستی یک طرفه باقی نخواهد ماند بلکه همواره باید بر تقابل روابط تکیه داشت . نباید خوبی ها را بی جواب بگذاریم و همچون کوهی از یخ در برابر سرچشمه های جوشان محبت باقی بمانیم تا از این رهگذر نه تنها شبکه روابط انسانی خود را بنا کنیم. بلکه از آن نگهداری نیز بنمائیم. مفهوم مبادله اجتماعی در میان دانشمندان علوم اجتماعی از مهمترین مباحث می باشد که براساس آن روابط انسانی بر پایه تعادل استوار می شود. انسانها در نوعی داد و ستد قرار می گیرند. در جریان آن تا حد اشباع مطلوب ارضا می شوند حتی آنان که تا مدتها سخن از بخشش مطلق و بی هیچ چشمداشت می راندند، در اندیشه خود تجدید نظر نموده اند .
2-7-2 . اصل اندیشه ترکیبی
در جریان مهارتهای ارتباطی باید از آنیت یا ارتجال محض پرهیز کنیم. یعنی در هر واکنش، اندیشیده و بعد عمل کنیم، گذشته را به خاطر آوریم و به نوعی عمل سینتیک را ارائه نمائیم. تصور کنید دوستی را که سالهاست محرم و مونس شماست حال از او تقاضایی نموده اید و او از انجام آن اجتناب کرده است اولین تمایل انسان این است که فرد مقابل را در اثر (هاله) جای دهد، یعنی در هاله یا پرتو خشم و نارضایی خود او را ببیند، نتیجه این است که یکباره دوست صمیمی در نظرش به صورت هیولا در آید، از او نفرت یابد و درصدد دوری از او برآید. این طرز اندیشه کودکان و سال یافتگانی است که هنوز به بلوغ ذهنی دست نیافته اند. راه دیگر تعمق و تفکر پرهیز از هر عملی است که صرفاً در پرتو هیجان آنی صورت می پذیرد. ما باید گذشته ها را در نظر آوریم.همه خوبیهای دوست را در ضمیر روشن ارزیابی کنیم و آنگاه می بینیم که اساساً شاید جایی برای حتی گله هم نیست . باید از نوسانی شدن ارتباطات خویش بپرهیزیم. روابط انسانی مستمر ثابت و پی گیرند و آنجا که ارتباطی با نوسان هایی سخت مواجه است، دچار آفت و در معرض تهدید است.
2-7-3 . اصل آگاهی
منظور از مرز رفتار و غریزه ای است که خاص حیوانات است. انسانها باید در روابط خود به مرزهای بالای آگاهی دست یابند، همدلی یکی از ابعاد آگاهی است. منظور از همدلی این است که بتوانم خود را به جای دیگری قرار دهیم. هدف این است که در هر رابطه بتوانیم مسائل دیگری را بفهمیم .
34

2-7-4 . اصل بقا
امنیت ارتباطی یکی از مهمترین خواسته‌های انسانی است. باید در هر رابطه انسان را همانند سرمایه ای بی نظیر پنداشت و همواره در این اندیشه بود که تنها به دست آوردن کافی نیست مهم نگه داشتن سرمایه های انسانی است. برخی ارتباط شناسان بر این عقیده اند که هر رابطه انسان همانند یک نوزاد است که نیاز به حمایت و نگهداری دارد و باید هر دو طرف در شکوفائی آن همت گمارند.
2-7-5 . اصل توازن
در آغاز و قبل از آنکه بنای ارتباط برقرار شود، باید در اندیشه توازن بود. نمی توان انتظار داشت که دوستی همواره بار سنگین دوست دیگر را بردوش کشد. بدون آنکه طرف مقابل امکان هیچ جبران داشته باشد. امروزه زمانی سخن از دوستی سوء یافته می رود که در اثر عدم توازن ارتباط یکی از طرفین سربار دیگری شده باشد و در مقابل روابط تعادل طبیعی و مطلوب خود را از دست داده باشد. گاه اتفاق می افتد فردی دوستی بر می گزیند که از نظر مالی توان بیشتری نسبت به او دارد به تصور آنکه از این دوستی سود برد غافل از آنکه اتکای بیش از اندازه یکی از طرفین ارتباط به دیگری، دوستی را آلوده و روابط را ناسالم و غیرطبیعی می سازد. چون یکی امکان جبران کمکها یا هدایا یا مخارج طرف مقابل را ندارد بناچار مطیع او و به نوعی تبدیل به « نوچه » او می شود و شخصیتی ضعیف، رنگ باخته و متزلزل می یابد .
2-7-6 . اصل همتایی
مَثل معروف « کبوتر با کبوتر، باز با باز » از اصول بدیهی ارتباطات است، بقای ارتباط، تداوم مطلوب آن و شکوفایی هر روزش زمانی فراهم می آید که دو طرف افقهای مشترکی با یکدیگر داشته باشند. رابطه ای رو به تکامل می رود که بر همدلی، تفاهم و وسعت چشم اندازهای مشترک بنا گردد.
2-7-7 . اصل تمیز حریم
35
باید مرزهای آزادی را باز شناسیم . در محدوده آن عمل کنیم و تا آنجا که ممکن است اغماض مبنای سیاست ارتباطی ما باشد. تصور دوستی را بکنید که همواره از مرزهای محدود خود تجاوز می کند و انتظار تداوم ارتباطش را نیز دارد. اگر قرار باشد همیشه دوستمان، همسرمان، یا حتی همکارانمان را مورد طعن و استهزا قرار دهیم و از آن خود لذت بریم به یقین دوست، همسر یا همکار خوب نیستیم زیرا به حریم دیگری تجاوز کرده ایم. پس یکی از اصول آموزش ارتباط، شناخت مرزهای آزادی است. احترام به حریم دیگران تا آنجا که ممکن است، گذشت به هنگام خطای احتمالی طرفهای درگیر در ارتباط است. ( همان : 10-8 )
2-8 . مهارتهای ارتباطی ، چه وظیفه ای بر عهده دارند
در فراگرد ارتباطات ما وظایفی را به عهده داریم که می باید به آن عمل کرده و هدفی را جامه عمل بپوشانیم. وظیفه اساسی مهارتهای ارتباطی، دگرگونی و سازش با دیگران است .