دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره منزلت اجتماعی

ادراک، درک معانی لغات، روانی کاربرد کلمات، ادراک فضایی، محاسبات عددی، استدلال وحافظه. تورستون آزمونهای سنجش هوش خودرا بر همین اساس طراحی کرد ومعتقد بود که هرکدام از این توانشها را می توان به طور جداگانه با آزمونهای ابداعیش سنجید.
اما آنچه که تقریبا” مورد توافق اکثر روانشناسان قرار گرفته است تقسیم هوش به دو بخش کلامی وغیر کلامی است. آزمونهایی هم که تا کنون طراحی شده است یاتنها یکی ازدو بخش را اندازه گیری می کنند ویا هردو را. زیرا در برخی موارد نتایج آزمونهای کلامی شاخص خوبی برای پیش بینی عملکرد هستند ودر مواردی دیگر نتایج آزمونهای غیرکلامی وگاهی ضرورتا” نتایج آزمونهای ترکیبی.

رابطه هوش با سن
همه می دانیم همچنان که کودکان ما بزرگتر می شوند، توانایی پاسخ دادن به پرسشهای پیچیده تری را پیدا می کنند که قبلا” قادر نبودند. این امر نشان می دهد که هرقدر سن آدمی افزایش می یابد، توان ذهنی او هم به همان نسبت افزایش پیدا می کند. هوش کلامی در نوزادان تقریبا” صفراست. فقط تواناییهای حسی وحرکتی آنان باهم تفاوت دارد. معمولا” تاسن 14 سالگی سرعت پیشرفت هوش باسرعت افزایش سن برابر است. بطوری که یک کودک چهارده ساله، دارای سن عقلی – به مقیاس آلفرد بینه- چهارده سالگی است. اما این هماهنگی تا پایان عمربه همین صورت باقی نمی ماند. زیرا ازاین به بعد سرعت رشد ذهنی نسبت به افزایش سن کاهش پیدا می کند، تا بالاخره در پایان نوجوانی متوقف می شود. دراین مرحله به مدت 10 تا 20 سال(حدود 40 سالگی) توانایی ذهنی آدمی درهمین حد ثابت می ماند وسپس کاهش تدریجی آن با آهنگی آهسته آغاز می گردد. اما از حدود هفتاد سالگی این آهنگ سریعتر می شود(نمودار 1). البته این روند درهمه افراد یکسان نیست، بلکه درافرادی صدق می کند که ازهوش کاملا” متوسط برخوردارند. همه این مراحل در افرادی که هوشی بیش ازحد متوسط دارند به نسبت با تاخیر رخ می دهد. درمورد افرادی که از هوش پایین ترازحد متوسط برخوردارند موضوع برعکس است.
باید یادآور شویم که علیرغم توقف رشد هوش درآغاز جوانی، وکاهش تدریجی آن در سنین بالای عمر، بزرگسالان بخاطر بکارگیری تجربه های خود، توانایی بیشتری نسبت به جوانان ونوجوانان، دراستفاده ازهوش خود برای حل مسائل دارند. ازسوی دیگر قدرت بزرگسالان درمهار عواطف وهیجانات، کمک بزرگی درسازگاری با شرایط جدید به آنان می کند.

آزمونهای سنجش هوش
ماهیت هوش هرچه باشد جز ازراه کاربرد تستهای هوشی قابل سنجش نیست. به همین دلیل برای اندازه گیری توانشهای ذهنی یک داوطلب استخدام، باید او را مورد آزمون قرار داد. برای این کار آزمونهای متعددی ابداع شده است. هدف از طراحی این آزمونها دستیابی به شاخصهایی است که بتوانیم به کمک آنها اقداماتی چند را به شکلی منطقی تر ومنظم تر انجام دهیم. این اقدامات عبارتنداز: طبقه بندی دانش آموزان، متناسب با سطح برنامه های آموزشی، راهنمایی حرفه ای وشغلی دانش آموزان دبیرستانی وافراد جویای کار، گزینش واستخدام کارگران، کارمندان ومتخصصان داوطلب شغل، ارتقاء شغلی وجابجایی کارگران وکارمندان وبالاخره انتخاب افراد، برایر مشاغل ومسئولیتها وماموریتهای خاص.
اولین آزمونهای هوشی به صورت امروزی، توسط آلفرد بینه وهمکارش تئودور سیمون ابداع شد که مخصوص کودکان ونوجوانان بود وسن عقلی آنان رامی سنجید. زیرا فرض او براین بود که افراد از لحاظ هوشی باهم تفاوتی ندارند بلکه سرعت رشد ذهنی آنها باهم برابر نیست. مثلا” رشد ذهن یک کودک کودن ازلحاظ کارکرد، برابر با ذهن کودکی است که درسن پایین تر از او قرار دارد. این روش پس از چندین بار تجدید نظر، توسط ترمن کامل و ارائه گردید که به آزمون هوشی استانفورد – بینه نوع LM شهرت یافت. و بالاخره جدیدترین فرم تجدید نظر شده آن در سال 1985 توسط رابرت تورندایک و الیزابت هیگن تهیه گردیده است که سن عقلی را به کلی کنار گذاشته و به جای آن ضریب هوشی استاندارد را قرار داده اند. این آزمون از روایی و اعت بار بالایی بر خوردار است. شاخص حاصل از آزمون استانفورد– بینه، ضریب هوش یا هوشبهر می باشد که عبارتست از نسبت سن عقلی به سن واقعی وبا استفاده از فرمول:IQ=M.A/C.A*100 محاسبه می گردد. در این آزمون تواناییهای ذهنی شامل: مهارتهای بصری-حرکتی، استدلال، فهم معانی واژگان، مفاهیم عددی، تشابه و تفاوت اشکال وحافظه، مورد سنجش قرار می گیرد.
نوع دیگر، آزمون وکسلر است که شامل دو گروه سؤالات برای اندازه گیری استعدادهای کلامی و عملی بوده و مجموع نمرات هر گروه را با بهره گرفتن از جدولهای خاص به هوشبهر تبدیل می نمایند. وکسلر هوش کلی را نیز با همین شیوه محاسبه می کند. پرسشهایی که در این آزمون مطرح می شود، اطلاعات عمومی، اطلاعات عملی و توانایی ارزیابی تجربه های قبلی، استدلال ریاضی، توانایی تشخیص شباهتهای اشکال یا مفاهیم، حافظه طوطی وار، معلومات لغوی، توانایی رمزگردانی، توانایی تکمیل تصاویر، استعداد طراحی با قطعات، قدرت تنظیم تصاویر و الحاق قطعات یک شیء را در فرد می سنجد.
آزمون استانفورد – بینه و آزمون وکسلر، آزمونهای مفید و مؤثری هستند، به طوری که به ترتیب از ضرایب پایانی 90/0 و 91/0 با روش بازآزمایی ، برخوردارند. این آزمونها شاخصی از هوشمندی، آنگونه که مورد نظر عمومی است به دست می دهد. زیرا بین نتایج این آزمونها و درجه بندی که معلمان از دانش آموزان به عمل می آورند 60/0 تا 80/0 همبستگی وجود دارد.
یکسری آزمونهای متنوع دیگر وجود دارد که ما از بین آنها آزمونهایی را نام می بریم که در صنایع و واحدهای کار و امور گزینش و استخدام و راهنمایی حرفه ای از آنها استفاده می شود.
■ آزمون کلامی B.V.C.8 : بوناردل درباره درک و دریافت واژه هاست و از یکسری جملات شش کلمه ای ساخته شده است که پنج تای آنها از لحاظ معنی نزدیک به هم و یکی دیگر با آنها متفاوت است. آزمودنی باید واژه ی اخیر را مشخص نماید.
■ آزمون D.48 : که توسط رن پیشو و فاور تهیه شده و برای همه افراد با تحصیلاتی در مقاطع مختلف از خواندن و نوشتن تا عالی به کار می رود. این تست از سری تستهایی است که در راهنمایی حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
■ آزمون دیگری از رن موجود است که به خصوص به منظور سنجش هوش داوطلبان استخدام و طبقه بندی کارمندان و کارگران در صنایع و سازمانهای اداری تهیه شده است و شامل 42 پرسش می باشد.
■ آزمون غیرکلامی B.INV.53 : نیز ساخته بوناردل می باشد که ابعاد عملی هوش افراد را در زمینه فعالیتهای حرفه ای می سنجد. این آزمون شامل چند تصویر مرتبط به هم می باشد که یکی از آنها جدا و در بین چند تصویر دیگر قرار دارد که آزمودنی باید آن را پیدا کند.
■ بالاخره باید از آزمون هوشی نوع 2 و 3 کاتل نام برد که از نوع 2 اغلب در مشاوره حرفه ای و از نوع 3 آن بیشتر برای گزینش و استخدام کارمندان اداری استفاده می شود.

گروه های هوشی در جامعه
بر اساس نتایج آزمونهای هوشی – که با بهره گرفتن از فنون گوناگون بدست می آیند- در نهایت به کمیتی می رسیم که بیانگر میزان هوش افراد می باشد. این کمیت ضریب هوش است. مطالعه روی هوش گروه های نمونه، جدولی را بدست داده است که طبقه بندی افراد را از نظر هوش نشان می دهد(جدول1). مطابقت بهره هوشی هر آزمودنی با هر یک از گروه های جدول، وضعیت هوشی او را مشخص می سازد. ضرایب هوشی مقادیری بین صفرو اعدادی در حدود 180 یا بیشتر را به خود اختصاص می دهند.روان شناسان افرادی را که دارای بهره هوشی بین 90 تا 110 می باشند-و نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند- طبیعی یا نرمال گویند و تعدادی دیگر، یعنی واجدین ضرایب هوشی کمتر از 70 و بیشتر از 130 را به ترتیب عقب مانده و پیشرفته ذهنی می نامند. ما در جایی دیگرخواهیم گفت که حتی می توان از بعضی افراد عقب مانده ذهنی در انجام برخی مشاغل استفاده نمود.
حدود بهره هوش گروه ها ی هوشی
25 – صفر کانا ldiot
50 – 25 کالیوlmbecile
70 – 50 کودن Moron
80 – 70 مرزیBorder Line
90 – 80 هنجار ضعیفLow Normal
110 – 90 طبیعی Normal
120 – 110 باهوشBright Normal
130 – 120 پرهوشSuperior
150 – 130 سرآمدVery Superior
200 – 150 نزدیک به نابغه-نابغهNear genius-genius
جدول شماره 1: گروه های هوشی و طبقه بندی آنها

رابطه هوش با جنس
در فصل دوم دیدیم گذشته از این که افراد در زمینه های گوناگون با هم تفاوت دارند. تفاوتهایی نیز در بین گروه های افراد دیده می شود. در اینجا ممکن است برای یک مدیر این پرسشها مطرح شود که آیا زنان و مردان از لحاظ هوش با هم تفاوت دارند؟ آیا تا آنجا که به هوش مربوط می شود، زنان و مردان به یک اندازه از عهده انجام وظایف شغلی و حل مسائل برمی آیند؟
بر خلاف نظر عامه ، پژوهشهای علمی نشان داده است که هوش زنان کمتر ازهوش مردان نیست، زیرا همبستگی معنی داری بین جنس و بهره هوشی مشاهده نمی شود. اما تفاوتهایی از لحاظ مراحل رشد ذهنی و عوامل هوشی بین زنان و مردان وجود دارد. ذهن دختران تا سن بلوغ با سرعت بیشتری نسبت به پسران رشد می یابد. اما از آن پس رشد آن به گونه ای است که در پایان 18 سالگی از پختگی یکسانی برخوردارند.
از سوی دیگر مردها در مهارتهای عددی و تجسم فضایی برتر از زنان هستند. در حالیکه مهارت کلامی و ادراک زیبایی اشکال و حافظه در نزد زنان بیشتر است. بنابراین در گزینش داوطلبان استخدام، در مشاغلی که عوامل دیگر در موفقیت شغلی تاثیر ندارد اولویت دادن به جنس بستگی دارد به نوع شغل و تواناییهای مورد نیاز برای ثمربخشی آن.

رابطه هوش با نژاد
مطالعات روان شناختی ثابت کرده است که نژادها از لحاظ هوش با هم تفاوت ندارند. گرچه مفهوم نژاد، خود از مفاهیم بحث انگیز است، اما باید دانست علیرغم همه نظریه های نژادگرایی و تلقی های تعصب آمیز، نگروئیتا (سیاه پوستان) و مغولها(زرد پوستان) هوش کمتری نسبت به نژاد دیگر (قفقازیها) ندارند. بنابراین، این افراد می توانند در همه بخشهای فعالیت، کارآمدی مکفی داشته باشند.

رابطه هوش با عملکرد شغلی
در انجام کارهای ساده، مهارت وتوانایی همه افراد تقریبا” در یک حد است. اما وقتی پای کارهای پیچیده به میان می آید، تفاوتهای آنان در انجام کارها، آشکار می گردد. آنگاه می بینیم که همه از عهده انجام کارهای پیچیده برنمی آیند، بلکه کسانی توانمندی انجام وظایف پیچیده را دارند که از نوانشهای ذهنی یا هوش کافی و متناسب با آن وظایف برخوردار باشند. بعضی از مشاغل و حرفه ها و مستلزم تواناییهای خاص و احیانا” در سطح بالایی از لحاظ هوشی هستند. بدین معنی که بین موفقیت شغلی در این نوع از حرفه ها و استعدادهای ذهنی تا حدود قابل ملاحظه ای رابطه وجود دارد. اما آیا این توانشها همانهایی هستند که با آزمونهای توانشهای عمومی ذهنی سنجیده می شوند؟
تقریبا” در همه جوامع، می توان مشاغل را بر حسب میزان استعدادهای مورد نیاز در عملکرد به صورت فهرستی درآورد که دارای سلسله مراتبی است. از طرف دیگر می توان حرفه ها را به ترتیب ارزش و منزلت اجتماعی آنها دریک فهرست، درجه بندی نمود. دربیشتر موارد این فهرستها با هم هماهنگی دارند. بدین معنی که هرقدر شغلی با اهمیتتر است، مستلزم هوش بالاتری نیز هست. در حالی که همیشه این چنین نیست. البته تصور من این است که اولا” این امر فقط در مشاغلی مصداق دارد که لازمه حراز آنها، تحصیلات دانشگاهی است. ثانیا” تلقی جامعه در این زمینه نقش اساسی دارد. مثلا” اگر می بینیم در سالهای اخیر در جامعه ما، این دو فهرست ظاهرا” هم خوانی دارند، بدین علت است که داوطلبان این مشاغل باید دانشگاه بروند. بنابراین داوطلبان کنکور ورودی دانشگاهها در این رشته های فزونتر است. از طرفی چون ظرفیت دانشگاههای کشور محدود است، پس با استعدادترین آنان انتخاب می شوند.
در اینجا این پرسشها مطرح می شوند: آیا سؤالات آزمونهای ورودی دانشگاهها روایی لازم را دارند؟ آیا تستهای کنکور، توانشهای ذهنی داوطلبان ورود به دانشگاه را هم اندازه می گیرند یا فقط آموخته های آنها را می سنجند؟ گذشته از این، این سلسله مراتب در همه جوامع یکسان نیستند.

فصل سوم
روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه
جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر دانشجویان رشته های مدیریت صنعتی و بازگانی است که از بیت دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ابهر که در حدود 1350 نفر دانشجو در بین سالهای 85-83 مشغول به تحصیل هستند که جزء آمار بدست آمده به حساب می آیند.

حجم نمونه
با توجه به جامعه آماری و برآورد کل آن از بین 1350 نفر 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و و آزمون هوش و استرس بر روی آنها اجرا گردیده است.

روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در تحقیق حاضر از نوع روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است که در مواقع و در تحقیقات آموزی به کار می رود به این صورت که 50 نفر از این دانش آموزان که 25 نفر در مقطع چهارم و 25 نفر در مقطع پنجم و از هر کلاسی در حدو یک نفر شاگر اول و یک نفر شاگرد دوم و یک نفر شاگرد سوم انتخاب شده و بعد از جمع آوری آنها به صورت فردی آزمون بر روی آنها اجرا گردیده است که مزیت عمده نمونه گیری خوشه ای به جلوگیری از اتلاف وقت و صرفه جویی در منابع مالی است.

ابزار اندازه گیری در تحقیق
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسش نامه استرس است که این پرسش نامه توسط آندره در سال 1976 طراحی شده است که این پرسش نامه دارای 6 سؤال چند گزینه ای است به این صورت که سؤالات در گزینه های الف- ب-پ-ت-د-ر تقسیم شده اندو آزمودنی باید با دقت به این سؤالات جواب دهد و بهتر است که این آزمون از 10 ساله به بالا اجرا شود که میزان استرس را در این افراد مورد سنجش قرار می دهد و نمره گذلری این پرسش نامه از طریق کلید صورت می گیرد و طبق کلید نمره 1 و مخالف کلید نمره 0 و دست آخر نمرات جمع و هر گزینه یک تفسیر خاص به خود دارد و مدت اجرای این آزمون در حدود 20 الی 30 دقیقه است که طبق تحقیقات انجام شده و سنجش استرس روایی این آزمون 85 درصد و پایایی آن 70 درصد بوده است.
ابزار اندازه گیری دیگر در تحقیق حاضر مکعب های چوبی کهس است که آزمودنیها را جهت سنجش هوش از این طریق مورد آزمایش قرار می دهیم به این صورت که این آزمون تشکیل شده از مکعبهای رنگی که در چهار رنگ قرمز- آبی- زرد- سفید طراحی شده است که این دفترچه مخصوص به خود دارد که آزمونگر تصویر مربوط در دفترچه را به آزمودنی نشان می دهد و آزمودنی باید با تمام حواس خود شکل را بسازد این آزمون دارای مدت زمام تعیین شده ای است و اگر آزمودنی در سه شکل نتواند در موعد مقرر آزمون را پاسخ دهد شکست می خورد و بهتر است این آزمون از بعد از 7 سالگی برروی افراد اجرا شود تا 14 سالگی این آزمون توسط کَهس در سال 1968 جهت سنجش هوش در کودکی ساخته شده است. هر تصویری یک مدت زمان مخصوص به خود دارد در این آزمون باید به صورت فردی اجرا گردد و آزمودنی در موقع آزمون باید کاملا” ساکت و آرامش خود را حفظ کند که این آزمون طبق آمار بدست آمده آزمونی عالی جهت سنجش هوش است که روائی آن در حدود 70 درصد و پایایی آن در حدود 68 درصد بوده است که طبق آخرین آمار بدست آمده است.

روش آماری مربوط به فرضیه
جهت سنجش فرضیه ها که عبارت است از بررسی رابطه بین هوش و استرس در بین دانش آموزان ممتاز از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده که فرمول آن به شرح زیر است:
N4xy – 4x 4y
rxy =

[n4x^2-(4x)^2].[n4y^2-(4y)^2]

روش تحقیق
روش تحقیق استفاده از نوع همبستگی است که هدف از تحقیق همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می شود بین آنها رابطه وجود دارد(علی دلاور- 1380).

فصل چهارم
یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها

مقدمه
جهت آزمون فرضیه تحقیق و اینکه آیا بین هوش و استرس دانشجویان ممتاز رشته های مدیریت بازرگانی و صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر با هم ارتباط دارند و اینکه هوش