پایان نامه های روانشناسی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد درمان مبتنی بر پذیرش

عدم انعطاف پذیری روان شناختی در درد(PIPS) (ویکسل و همکاران، 2008)
نسخه ی اولیه ی پرسش نامه یPIPS ، محتوی 38 آیتم بود که برای سنجش 4 حیطه ی مربوط به عدم انعطاف پذیری روان شناختی در درد طراحی شده بود یعنی: اجتناب (12 آیتم)، در آمیختگی شناختی (14 آیتم)، جهت گیری ارزشمند (5 آیتم)، و پذیرش(7آیتم). در پژوهش ویکسل و همکاران (2008)، نتایج تحلیل عامل این مقیاس دو عامل اجتناب از درد (10 آیتم) و در آمیختگی شناختی مرتبط با درد (6 آیتم) را نشان داد که ویژگی های روان سنجی رضایت بخشی هم داشتند. خرده مقیاس اجتناب از درد رفتارهای خاص مرتبط با اجتناب از درد و پریشانی را مورد سنجش قرار می دهد و خرده مقیاس در آمیختگی شناختی، فراوانی افکار تجربه شده ی بیمار را ارزیابی می کنند، این افکار در صورتی که بالفعل در آیند منجر به رفتارهای اجتنابی می شوند. این پرسش نامه بر اساس یک مقیاس 7 درجه ای لیکرتی از “هیچ وقت حقیقت ندارد” (1) تا “همواره حقیقت دارد” (7)، نمره گذاری می شود و نمرات بالاتر نشان دهنده ی عدم انعطاف پذیری بیشتر است. نتایج یک مطالعه ی کنترل شده ی تصادفی کوچک نشان داد که این پرسش نامه به تغییرات ناشی از مداخله ی مبتنی بر مواجهه و پذیرش حساس است. علاوه بر این عدم تغییر نمرات این مقیاس در گروه کنترل، احتمالا نشان دهنده ی پایایی آزمون باز آزمون این ابزار می باشد. نتایج مطالعه ی ویکسل و همکاران (2010)، در رابطه با نسخه ی بازبینی شده ی 12 آیتمی این پرسش نامه، نشان داد که تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی این پرسش نامه دو عامل آن را با 12 آیتم (اجتناب،8 آیتم و درآمیختگی شناختی،4آیتم)، مورد حمایت قرار داد و این نشان دهنده ی شایستگی مدل، همسانی درونی مناسب و ارتباط قوی با متغیرهای ملاک (مثل ناتوانی و رضایت از زندگی) می باشد. اعتبار سازه ی این مقیاس از طریق همبستگی بالا با خرده مقیاس های پرسش نامه ی پذیرش درد مزمن(CPAQ ) و مقیاس ترس از جنبش تامپا (TSK )، مورد حمایت قرار گرفته شد. علاوه بر این نشان داده شده که PIPS ارتباط بین برخی از متغیرها مثل درد و ناتوانی را تعدیل می کند و این نشان دهنده ی کفایت این ابزار در رابطه با بررسی درمان بیماران مبتلا به درد مزمن می باشد(ویکسل و همکاران، 2010). بعد از ترجمه و بازترجمه ی این مقیاس توسط محقق و چند روان شناس و مترجم، نسخه ی فارسی این مقیاس تهیه شد و به منظور بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی آن، بر روی 60 نفر از کودکان مبتلا به درد مزمن اجرا شد. نتایج این بررسی، میزان آلفای کرونباخ این ابزار را 74/0 نشان داد. هم چنین مشخص شد که این ابزار همبستگی معناداری با خرده مقیاس های اضطراب و افسردگی CBCL داشت.
3-6 شیوه ی انجام پژوهش
1) تهیه و آماده سازی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان (CHACT) بر اساس کتب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (هیز، 2003؛2004)، الگوی ACT بزرگسالان مبتلا به درد مزمن (ولز و سورل، 2007)، گرته اولیه پروتکل ACT ویژه کودکان (مورل و ویلسون، 2002)، الگوی درمان اضطراب کودکان (راپی، راند و ویگنال، آن، 1390)، الگوی درمان وسواس کودکان (فریمن، جنیفربی و گارسیا، آبه مارس،1391) و مشورت با اعضای انجمن علوم رفتاری و بافتاری (ACBS).
2) انتخاب آزمودنی ها بر اساس ملاک های شمول و عدم شمول
3) جایگزینی آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل و انجام پیش تست
4) اجرای برنامه درمانیCHACT برای گروه آزمایش
5) انجام پس تست در دو گروه آزمایش و کنترل
6) ورود اطلاعات ناشی از پیش تست و پس تست و تحلیل آن با توجه به شیوه ی تحلیل داده ها
7) اجرای برنامه ی درمانی برای گروه کنترل در صورت تمایل آزمودنی ها: قابل ذکر است با توجه به اینکه پس آزمون گروه ها در هفته ی پایانی دی ماه انجام شده، هنوز کار با گروه کنترل آغاز نشده است.
3-7 شیوه تحلیل داده ها
در این تحقیق علاوه بر استفاده از آمار توصیفی، از روش مقایسه ی میانگین های مربوط به تفاضل پیش- پس آزمون بر اساس آزمون یومن ویتنی، به دلیل عدم وجود مفروضه های آزمون پارامتریک استفاده شده است.

فصل چهارم
نتایج پژوهش
4-1نتایج پژوهش
در این فصل، متناسب با اهداف و سوالات تحقیق، نتایج پژوهش در دو مرحله ارائه میگردند.
4-1-1 نتایج مربوط به مرحله ی اول تحقیق
در این قسمت به نتایجی اشاره می شود که در مرحله ی اول تحقیق حاضر حاصل شده است. مرحله ی اول تحقیق، به طراحی مقدماتی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT)، مربوط می شود. با توجه به خلاء پژوهشی موجود در زمینه ی روان درمانی درد مزمن کودکان، مخصوصا از منظر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (CHACT) و با توجه به نظرات اعضای انجمن علوم رفتاری و بافتاری (ACBS) مبنی بر خلاء پژوهشی موجود در این زمینه، گام اولیه ی این پژوهش در جهت طراحی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT)، برداشته شد. این پروتکل بر اساس کتب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (هیز، 2004؛ هیز،2003)، گرته اولیه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان (مورل و ویلسون، 2002)، الگوی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بزرگسالان مبتلا به درد مزمن (ولز و سورل، 2007)، الگوی درمان اضطراب کودکان (راپی، راند و ویگنال، آن، 1390)، الگوی درمان وسواس کودکان(فریمن، جنیفربی و گارسیا، آبه مارس، 1391)و با مشورت اعضای انجمن علوم رفتاری و بافتاری (ACBS)، طراحی گردید. نتایج مربوط به طراحی این پروتکل، در سه قسمت تنظیم شده اند. در قسمت نخست، به الگوها و محتوای تنظیم شده ی مربوط به طراحی کتاب کار درمانگر اشاره می گردد، در قسمت دوم، الگوها و محتوای مربوط به طراحی کتاب کار کودک ارائه می گردد و در قسمت آخر، به الگوها و محتوای مربوط به کتاب کار والدین، اشاره می گردد.
4-1-1-1 طراحی کتاب کار درمانگر
کتاب کار درمانگر

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جلسه اول
هدف : فهم نحوه ی واکنش به درد
خوش آمدید

آیا می دانی که بعضی بچه ها درد های طولانی مدت دارند یا آنقدر درد می کشند که باعث می شود کارهایی را که واقعا از انجام آن لذت می برند از دست بدهند؟ بچه هایی که درد های طولانی مدت دارند، معمولا از روان شناسانی که شغلشان کمک به مردم است، کمک می گیرند تا یاد بگیرند چگونه نگرانی و ناراحتی مربوط به دردشان را کمتر کنند. همراه با پدر و مادرت، مهارت های جدیدی را یاد خواهی گرفت که به تو کمک می کنند نگرانی ها و ناراحتی هایت را کمتر کنی. تو مثل تعداد زیادی از بچه ها این مهارت ها را یاد می گیری و متوجه می شوی که وقتی به اندازه ی کافی آنها را تمرین کنی، احساس بهتری خواهی داشت و می توانی کارهایی را که انجامشان خیلی سخت هست را انجام دهی. هر جلسه ی درمان، فعالیت ها و تکالیفی دارد که تو باید در فواصل بین جلسات انجام دهی. به پدر و مادرت هم تکالیفی داده می شود. بنابراین، شما یک فعالیت خانوادگی را در پیش رو دارید و شما با هم کار خواهید کرد و به همدیگر کمک می کنید (راپی، راند و ویگنال، آن ، 1390). ما به شما کمک می کنیم که کارها و تکالیفی که از نظر شما ارزشمند است ولی به دلیل دردآور بودنشان، آنها را انجام نمی دادید، بهتر بتوانید انجام دهید اما لازم است برای شروع کار چند نکته ی مهم را یاد بگیری:
– برای بعضی از بچه ها شروع کردن این فعالیت ها سخت است به خاطر اینکه آنها با پیامدهای ناخوشایندی که معمولا همان”درد” هست مواجه می شوند. این بچه ها باید راجع به تعداد مشکلات پیش آمده با ما صحبت کنند. این مشکلات، اغلب، حتی مواقعی که فرد به موفقیت های خوبی می رسد، وجود دارند. اگر درد حاصل از بیماری را به عنوان “رنج اولیه” در نظر بگیریم، واکنشی که فرد به این درد می دهد، به عنوان “رنج ثانویه” درنظر گرفته می شود. به عنوان مثال اگر یک مهمان سر زده، بدبو، گستاخ و نفرت انگیز به مهمانی شما بیاید، چه کار می کنید؟ رنج اولیه، رسیدن یک آدم ولگرد به خانه است و رنج ثانویه، واکنشی است که شما در مقابل این آدم از خود نشان می دهید. درد، یک آدم ولگردی است که در مهمانی که زندگی ماست، ظاهر می شوند(ولز و سورل، 2007). آنچه که مهم است این است که ما نمی توانیم مانع از رسیدن این آدم ولگرد شویم ولی می توانیم واکنشی که نسبت به این آدم ولگرد نشان می دهیم (یعنی رنج ثانویه)، تغییر دهیم. حالا به دایره های پایین خوب نگاه کن، دایره کوچک مربوط به آدم ولگرد (یا درد) می باشد و دایره ی بعد از آن مربوط به واکنشی است که نسبت به درد نشان می دهی و دایره ی سوم مربوط به پیامد (مثبت یا منفی) مربوط به این واکنش ها می باشد.
ولگردد آأم
ولگردد آأم

– نکته ی مهمی که در این جا وجود دارد این است که چهار بخش برای واکنش به درد (یا همان اجتناب از آن) وجود دارد این بخش ها عبارتند از:
بدن تو: ماهیچه ها و تمام اعضای بدنت برای فرار از موقعیت درد آور آماده می شوند. مثلا ممکن است قلبت تندتر بزند، ماهیچه هایت منقبض شوند و نفست تندتر شود.
فکرهای تو: تو شروع به فکر کردن راجع به موضوعات درد آور می کنی مثل “اگر آن کار را انجام دهم یا وارد آن موقعیت شوم، دردم شروع می شود یا بیشتر می شود” و وقتی این فکرها را می کنی دیگر نمی توانی آنها را نادیده بگیری.
احساس تو: برخی از احساس ها (یا هیجاناتی) که نسبت به درد وجود دارند عبارتند از ناراحتی، غم، نگرانی و غیره.
رفتارهای تو: درد باعث می شود که تو فرار کنی. شاید تو بخواهی از چیزهایی که تو را مضطرب می کنند، دور بمانی که گاهی به این معنی است که تو کارهایی را که می توانند جالب و ارزشمند باشند، از دست بدهی (راپی، راند و ویگنال، آن ، 1390).
– برای فهم بهتر مثال بالا من طرحی از یک ” کیک” را می کشم و قطعات مختلف آن را با نام های “درد”، “نگرانی”، “غمگینی”، “ناامیدی”، “از دست دادن دوست”و غیره، مشخص می کنم. واکنش ناخوشایندی که نسبت به برخی از این قطعات دیده می شود، می تواند نام یکی دیگر از قطعات باشد، مثلا قطعه ای با نام “من آن را نمی خواهم”. برای تمرکز بیشتر بر این الگوی کلی، می توان یک نام برای کل کیک در نظر گرفت: ممکن است شما و والدینتان بخواهید که برای تجربه ی درد، واکنش های عاطفی نسبت به آن، اجتناب رفتاری و غیره، از اصطلاح “ناخوشی” استفاده کنند. هدف این است که شما ، تعریف درد را گسترش دهید یعنی اینکه فقط فکر نکنید که درد، علت جسمی دارد، بلکه، همراه با درد ممکن است، احساس، رفتار و افکار خاصی به ذهنتان برسد(هیز، 2004).
– حالا با استفاده از آنچه که در مورد بخش های مهم واکنش به درد گفتم، نقاشی های زیر را کامل کن. نقاشی اول مربوط به طرح دو بزرگسال است که در بالای سرشان دو حباب وجود دارد. منظور از این حباب ها، افکاری است که این دو بزرگسال راجع به آمدن شما به این جلسات (علت آمدن به جلسات درمان) دارند و نقاشی دوم مربوط به این است که شما سه حباب فکر (که روی سرتان قرار دارد)، حباب احساس (که روی قلبتان قرار دارند) و حباب رفتار (که روی پایتان قرار دارد) را راجع به آمدن به این جلسات کامل کنید(مورل و ویلسون، 2002).
– پس آنچه که ما تا به حال فهمیدیم این است که واکنش به درد باعث می شود که ما از برخی کارها دوری کنیم. حالا چشمانت را ببند، نفس عمیق بکش، آرام باش و حالا فرض کن که اگر یک جادوگری این جا باشد و بخواهد عصای جادویی اش را تکان دهد، دوست داری از او بخواهی که چه اتفاقی در زندگی ات بی افتد، اگر این اتفاق بی افتد چه احساسی پیدا می کنی، چه کاری انجام می دادی و غیره (مورل و ویلسون، 2002).
– نکته ی مهمی که در این جا وجود دارد این است که ما در این جلسات سعی می کنیم که شما به این ارزشمندی ها (کارهایی که از نظرتان مهم است و از جادوگر خواستید) نزدیک شوید اما رسیدن به آنها کار سختی است. من برای تو در این جا دو مثال می آورم، در نظر بگیر که وقتی اولین بار می خواستی ورزشی (مثل دوچرخه سواری)، انجام دهی، خیلی سختت بود و با دشواری می توانستی آن را انجام دهی اما بعد کم کم که آن را تمرین کردی به خوبی در آن مسلط شدی (استعاره ی ورزش)، کاری که ما در این جا انجام می دهیم همین طور است، یعنی در ابتدا سخت است اما لازمه ی آن تلاش و پشتکار است، یا مثلا در نظر بگیر که بر روی این میز یک لیوان با آب گل آلود قرار دارد، به نظرت چگونه می توانی گل هایی که در انتهای لیوان ته نشین شده است برداری؟ پس یکی از راه ها این است که از یک قاشق استفاده کنی و گل های ته نشین شده را برداری، اما نکته ی مهمی که در این جا وجود دارد این است که در هنگام برداشتن گل و لای، ممکن است آب لیوان کمی گل آلود شود، یعنی ممکن است در ابتدا تمیز کردن آب به قیمت کدر شدن آن تمام شود (استعاره ی لیوان گل آلود) و این دقیقا مشابه به همان کاری است که ما دراین جا انجام می دهیم یعنی اینکه روند جلسات و انجام تکالیف ممکن است برای تو کمی رنج آور باشد، اما به نظرت بعد از تحمل این رنج، تو به چه چیزی می رسی؟ یعنی می خواهم بگویم لازمه ی رسیدن به این ارزشمندی ها، پذیرش سختی و رنج ناشی از آن می باشد(هیز، 2004). خوب حالا ما خلاصه ای از این جلسه را با هم مرور می کنیم.
خلاصه جلسه اول :
ما در این جلسه یاد گرفتیم که نسبت به درد (یا همان آدم ولگرد)، واکنش هایی را نشان می دهیم. این واکنش ها به چند دسته تقسیم بندی می شوند که عبارتند از فکر، احساس، رفتار و واکنش های بدنی. همه ی این واکنش ها باعث می شوند که ما از کارهایی که درد آور است اما در عین حال ممکن است اهمیت زیادی برایمان داشته باشد، دوری کنیم. این کارها همان کارهایی هستند که تو از جادوگر می خواستی که با عصای جادویی اش برایت انجام دهد. ما در این جلسه گفتیم که به شما کمک می کنیم تا به این کارهای ارزشمند نزدیک شوی و گفتیم که لازمه ی رسیدن به این کارهای ارزشمند، تلاش و پشتکار سخت است و این تلاش و پشتکار سخت را هم با مثال لیوان گل آلود و ورزش کردن به تو نشان دادیم.
(بعد از مرور خلاصه ی جلسات، درمانگر به کتاب کار کودک مراجعه می کند و تکالیف مربوط به جلسه ی اول را به کودک می دهد)
جلسه دوم
هدف : مقدمه ای بر ناامیدی خلاقانه و فهم ارزش گذاری
– ما درجلسه ی قبل یاد گرفتیم که نسبت به درد (یا همان آدم ولگرد)، واکنش هایی را نشان می دهیم. این واکنش ها به چند دسته تقسیم بندی می شوند که عبارتند از فکر، احساس، رفتار و واکنش های بدنی. همه ی این واکنش ها باعث می شوند که ما از کارهایی که درد آور است اما در عین حال ممکن است اهمیت زیادی برایمان داشته باشد، دوری کنیم. این کارها همان کارهایی هستند که تو از جادوگر می خواستی که با عصای جادویی اش برایت انجام دهد. ما در این جلسه گفتیم که به شما کمک می کنیم تا به این کارهای ارزشمند نزدیک شوی