دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد به

مندی هایمان دور می سازند. هم چنین یاد گرفتیم که ممکن است در کوتاه مدت به ارزش مندی هایمان نرسیم و برای رسیدن به ارزش مندی هایمان نیاز به گذشت زمان داریم. علاوه بر این ما فهمیدیم که در مسیر حرکت در جهت ارزش مندی هایمان ممکن است موانعی بر سر راهمان دیده شود و با هم این موانع را بررسی کردیم.
تکلیف جلسه سوم ( کودک ) :
از تو می خواهم که تا جلسه ی آینده دو تکلیف انجام دهی :
تکلیف اول : کارهایی که برای رسیدن به ارزشمندی لازم هست در شکل زیر بنویس.
ارزش مندی 1
رفتارهای لازم برای ارزشمندی 1 :
رفتارهای لازم برای ارزشمندی 1 :
رفتارهای لازم برای ارزشمندی 1 :
ارزش مندی 2
رفتارهای لازم برای ارزشمندی 2:
رفتارهای لازم برای ارزشمندی 2 :
رفتارهای لازم برای ارزشمندی 2 :
ارزش مندی 3
رفتارهای لازم برای ارزشمندی 3 :
رفتارهای لازم برای ارزشمندی 3 :
رفتارهای لازم برای ارزشمندی 3 :
ارزش مندی 4
رفتارهای لازم برای ارزشمندی 4 :
رفتارهای لازم برای ارزشمندی 4 :
رفتارهای لازم برای ارزشمندی 4 :
تکلیف دوم : موانعی که بر سر راه رسیدن به ارزش مندی هایت وجود دارد، در قالب یک داستان توضیح بده.
جلسه چهارم
خلاصه ی جلسه چهارم :
ما در این جلسه با استفاده از تمرین”شیوه ی عمل کردن”و تمرین”جعبه ی کالا” فهمیدیم که مشکل اصلی مربوط به کنترل کردن است و برای فهم بهتر این موضوع دوباره داستان الاغی در چاه را تعریف کردیم. هم چنین در این جلسه فهمیدیم که حل مشکل درد و همین طور ارزشمندی ها چه اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی را به دنبال دارد و بالاخره به این موضوع رسیدیم که بهتر است به جای حرکت در جهت هیولای درد، در جهتی که علاقمندیم(یعنی ارزش مندی هایمان) حرکت کنیم.
تکلیف جلسه چهارم (کودک) :
در این شکل ها، پیامد کوتاه مدت و بلند مدت مربوط به حل کردن مشکل درد و همین طور پیامد کوتاه مدت و بلند مدت مربوط به ارزش مندی ها را بنویس.
پیامد کوتاه مدت و بلند مدت حل کردن مشکل
پیامد کوتاه مدت و بلند مدت ارزشمندی ها
جلسه پنجم
خلاصه جلسه پنجم
در این جلسه ما کارهایی که مغز و ذهنمان انجام می دهد، یاد گرفتیم و با استفاده از تمرین گردش در فضا و تمرین انتخاب کارت های پنهان فهمیدیم که گاهی اوقات لازم است روی بعضی چیزها فکر کنیم و گاهی اوقات لازم نیست روی چیزی فکر کنیم. ما با استفاده از تمرین”ذهن هیولا” فهمیدیم که بعضی اوقات ذهن ما را از احساسات رنج آور نجات می دهد اما نمی گذارد ما کارهای قهرمانانه انجام دهیم. ما با استفاده از داستان غروب آفتاب یاد گرفتیم که باید بعضی تجربه ها را بپذیریم مثلا در آن داستان یاد گرفتیم که به جای اینکه از رفتن منظره ی غروب آفتاب ناراحت شویم بهتر است همچنان به کارمان ادامه دهیم و رفتن غروب آفتاب را بپذیریم. هم چنین با استفاده از تمرین قطبیت ذهنی، یعنی تمرینی که در آن چشم هایمان را می بستیم و راجع به افکار مثبت یا منفی صحبت می کردیم، این موضوع را بهتر فهمیدیم. در این جلسه یاد گرفتیم که ممکن است برخی افکار و احساسات منفی مربوط به برخی کارها (مثل کارهایی که هدف ما نیستند و برایمان ارزشمند نیستند) باعث می شود که ما نسبت به این کارها علاقمند شویم و ما فهمیدیم که نباید گول این افکار و احساسات منفی را بخوریم.
تکلیف جلسه پنجم (کودک)
تکلیف اول :
– راجع به کارهایی که نباید رویش فکر کرد یک داستان بساز یا اگر راحت تری در موردش یک نقاشی بکش.
تکلیف جلسه پنجم (کودک)
تکلیف دوم :
– در این جدول، بر اساس روزهای هفته، بنویس که راجع به چه کارهایی باید فکر کرد و راجع به چه کارهایی نباید فکر کرد.
روزهای هفته
کارهایی که باید راجع به آن فکر کرد
کارهایی که نباید راجع به آن فکر کرد
جمعه
شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جلسه ششم
خلاصه جلسه ششم
در این جلسه ما مواجهه با موقعیت درد آور را یاد گرفتیم. برای این کار ما یک جدولی را درست کردیم که در آن جدول، یک سری از موقعیت هایی که درد آور هستند را مشخص کردیم و آنها را در سه طبقه قرار دادیم. یک طبقه مربوط به موقعیت هایی بود که خیلی درد آور بودند، یک طبقه مربوط به موقعیت هایی بود که به طور متوسط درد آور بودند و یک طبقه ی دیگر مربوط به موقعیتی بود که یک کم درد آور بودند. البته، همزمان با نوشتن این موقعیت ها، شدت درد آنها را از 1 تا 10 نمره گذاری کردیم. بعد از اینکه ما این جدول را نوشتیم، یک جدول دیگر که اسمش جدول نردبانی بود را کامل کردیم. در این جدول نردبانی ما یکی از موقعیت های جدول قبل را انتخاب کردیم و آن را به موقعیت های کوچکتر که قابل اجرا هم بودند، تقسیم کردیم. ما این موقعیت ها را به ترتیب شدت درد، مرحله بندی کردیم یعنی موقعیتی که کمترین درد را داشت در مرحله 1 قرار دادیم، موقعیتی که یک کم دردش از مرحله 1 بیشتر بود در مرحله 2 قرار دادیم و همین طور پیش رفتیم تا جدول نردبانی را کامل کردیم. البته موقع نوشتن جدول نردبانی، برای هر مرحله پاداش مربوط به آن را هم مشخص کردیم.
تکلیف جلسه ششم (کودک و والدین)
(تکلیف اول)
با توجه به جدول زیر، تمام موقعیت هایی که برایت دردآورند را مشخص کن و بنویس که هر موقعیت چقدر برایت درد آوردند. برای این کار از 1 تا 10 نمره گذاری کن، نمره ی 10 را به موقعیتی بده که بیشتر از همه برایت درد آور است و نمره ی 1 را به موقعیتی بده که کمتر از همه درد آور است. تلاش کن هر قدر که می توانی موقعیت ها را مشخص و خاص بنویسی.
فهرست موقعیت های درد آور
شدت درد
(0-10)
انجام دادن این کارها خیلی برایم درد آور است
انجام دادن این کارها برایم درد آور است
انجام دادن این کارها یک کم درد آور است
تکلیف جلسه ششم (کودک و والدین)( تکلیف دوم)
با استفاده از دستورالعمل زیر نردبانت را کامل کن:

1- اول یک هدف عملی تعیین کن – به عبارت دیگر، کاری که واقعا بتوان انجام داد.
2 – در مورد تمام مرحله هایی که فکر می کنی می توانند موقعیت های درد آور را به قسمت های کوچکتر تقسیم کنند، فکر کن. اینها را روی یک تکه کاغذ بنویس.
3- به هر مرحله، از نظر شدت درد، یک درجه بده.
4- تعدادی مراحل کافی انتخاب کن تا تقریبا تمام موقعیت های درجه بندی شده ات، مرحله ای بعد از خودشان داشته باشند.
5- مرحله هایت را به ترتیب از آسان ترین تا سخت ترین روی نردبانت بنویس.
6- بعد، با پدر و مادرت درباره ی پاداش هایی که برای هر مرحله باید انتخاب شود، گفت و گو کن. یادت باشد که پاداش های کوچک برای مراحل کوچک و پاداش های بزرگتر برای مرحله های سخت تر هستند.
مرحله 10
پاداش
مرحله 9
پاداش
مرحله 8
پاداش
مرحله 7
پاداش
مرحله 6
پاداش
مرحله 5
پاداش
مرحله 4
پاداش
مرحله 3
پاداش
مرحله 2
پاداش
مرحله 1
پاداش
جلسه هفتم
خلاصه جلسه هفتم
ما در این جلسه یاد گرفتیم که موقعیت هایی که به صورت مرحله بندی شده در جدول نردبانی نوشته بودیم، به اجرا بگذاریم. ما یاد گرفتیم که برای اجرا، ابتدا باید از موقعیتی شروع کنیم که کمترین درد را دارد یعنی در مرحله 1 قرار دارد و بعد موقعیت مربوط به مرحله ی 2 و همین طور پیش می رویم تا به آخرین مرحله برسیم. هم چنین یاد گرفتیم که وقتی می خواهیم هر مرحله را اجرا کنیم باید آنقدر آن را تکرار کنیم که بتوانیم به راحتی درد آن را تحمل کنیم و برای این کار هم از مثال بالا رفتن از سرسره استفاده کردیم. در ادامه ی این جلسه یاد گرفتیم که ممکن است در هنگام اجرای این مراحل به مشکلاتی برخورد کنیم و این مشکلات را حتما باید بررسی کنیم.
تکلیف جلسه هفتم (کودک)
این تکلیف، ادامه ی تمرینی است که در جلسه ی قبل انجام می دادی و کاری است که تو چندین بار در طی ماه های آینده انجام خواهی داد. تو در این تکلیف، مرحله های نردبانت را به اجرا می گذاری. دو قسمت در این فرم وجود دارد : یک ستون برنامه ریزی و یک ستون بررسی.
در ستون برنامه نویسی (ستون اول) می نویسی :
– چه مرحله ای را انجام خواهی داد، چه زمانی آن را انجام خواهی داد.
در ستون بررسی (ستون دوم به بعد) می نویسی :
1- میزان دردت، در آن روز، در زمان انجام برنامه و در زمان بعد از انجام مرحله، چقدر بوده است و برای این کار از 0 تا 10 نمره گذاری می کنی.
2- چه مشکلی در هنگام انجام هر مرحله داشته ای؟
3- چقدر توانستی هر مرحله را با موفقیت انجام دهی و برای این کار از نمره ی 1 تا 10 استفاده می کنی.
4- از تجربه ات چه چیزی یاد گرفته ای؟
5- در نهایت، چه پاداشی دریافت کردی؟
برنامه ریزی
بررسی
چه مرحله ای را انجام خواهم داد؟
چه زمانی آن را انجام خواهم داد؟
شدت درد

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(0 -10)

به چه مشکلی برخوردم؟
چقدر موفق
شدم؟
(1-10)
چه چیزی یاد گرفتم؟
چه پاداشی می گیرم؟
4-1-1-3 طراحی کتاب کار والدین
کتاب کار والدین
تکلیف جلسه اول (والدین) :
توضیح دهید که فرزندتان هنگامی که درد دارد :
چه احساسی دارد (یا حالت صورتش چگونه است)؟ واکنش بدنی اش به درد چگونه است؟ به چه چیزی فکر می کند؟ چه کاری (یا چه رفتاری) انجام می دهد؟
توضیح دهید که شما در مقابل این حالات فرزندتان چه واکنشی نشان می دهید؟
توضیح دهید که فرزندتان هنگامی که درد دارد :
شما چه احساسی دارید؟ واکنش بدنی اتان چگونه است؟ به چه چیزی فکر می کنید؟ چه کاری (یا چه رفتاری) انجام می دهید؟
توضیح دهید که فرزندتان در مقابل این واکنش های شما چه واکنشی نشان می دهد؟
تکلیف جلسه دوم (والدین)
در جدول زیر، پنج حوزه ی مهم زندگی کودک مشخص شده اند. از شما می خواهم که حداقل در هر زمینه، یکی از ارزش مندی های کودکتان را شناسایی کنید. برای هر ارزش، میزان اهمیت آن را در مقیاسی از 10 (بسیار مهم)تا 1 (کم اهمیت) درجه بندی کنید. اینکه چقدر کودک توانسته است با موفقیت در طی ماه گذشته در راستای این ارزش ها زندگی کند، در مقیاسی از 10 (بسیار موفق) تا 1 (کاملا ناموفق) درجه بندی کنید. در نهایت، این ارزش ها را به ترتیب اهمیتی که اکنون کودک مایل است در راستای آن کار کند، مرتب کنید و با 1 به عنوان بالاترین مرتبه شروع کنید.
فرم ارزشیابی ارزش ها
حوزه
نوع ارزش
میزان اهمیت
(از 1 تا 10)
موفقیت در انجامش
(از 1 تا 10)
رتبه بندی
(از 1 تا 10)
خانه و خانواده
روابط صمیمی و نزدیک
دوستان
سلامت
مدرسه
تکلیف جلسه سوم (والدین) :
با استفاده از جداول زیر، کارهای لازم برای دستیابی به ارزش مندی ها و همین طور موانع موجود بر سر راه دستیابی به ارزش مندی ها را مشخص کنید:
ارزشمندی 1
رفتارهای مربوط به ارزشمندی 1 :
رفتارهای مربوط به ارزشمندی 1 :
رفتارهای مربوط به ارزشمندی 1 :
ارزشمندی 2
رفتارهای مربوط به ارزشمندی2 :
رفتارهای مربوط به ارزشمندی2 :
رفتارهای مربوط به ارزشمندی 2 :
ارزشمندی 3
رفتارهای مربوط به ارزشمندی3 :
رفتارهای مربوط به ارزشمندی 3 :
رفتارهای مربوط به ارزشمندی 3 :
ارزشمندی 4
رفتارهای مربوط به ارزشمندی4 :
رفتارهای مربوط به ارزشمندی 4 :
رفتارهای مربوط به ارزشمندی4 :
ارزش ها
موانع
تکلیف جلسه چهارم (والدین) :
در این شکل ها، پیامد کوتاه مدت و بلند مدت مربوط به حل کردن مشکل درد و همین طور پیامد کوتاه مدت و بلند مدت مربوط به ارزش مندی ها را بنویسید .
پیامد کوتاه مدت و بلند مدت حل کردن مشکل

پیامد کوتاه مدت و بلند مدت ارزشمندی ها (مربوط به کودک)

پیامد کوتاه مدت و بلند مدت ارزشمندی ها (مربوط به خودتان)
تکلیف جلسه پنجم (والدین)
– در این جدول، بر اساس روزهای هفته، بنویسید که راجع به چه کارهایی باید فکر کرد و راجع به چه کارهایی نباید فکر کرد (مربوط به کارهایی که در رابطه با فرزندتان دارید).
روزهای هفته
کارهایی که باید راجع به آن فکر کرد
کارهایی که نباید راجع به آن فکر کرد
جمعه
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
تکلیف جلسه پنجم (والدین)
– در این جدول، بر اساس روزهای هفته، بنویسید که راجع به چه کارهایی باید فکر کرد و راجع به چه کارهایی نباید فکر کرد (مربوط به کارهای فرزندتان از دیدگاه خودتان).
روزهای هفته
کارهایی که باید راجع به آن فکر کرد
کارهایی که نباید راجع به آن فکر کرد
جمعه
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
تکلیف جلسه ششم (کودک و والدین)
(تکلیف اول)
با توجه به جدول زیر، تمام موقعیت هایی که برای کودکتان دردآورند مشخص کنید و بنویسید که هر موقعیت چقدر برایش درد آور است. برای این کار از 1 تا 10 نمره گذاری کنید، نمره ی 10 را به موقعیتی بدهید که بیشتر از همه برایش درد آور است و نمره ی 1 را به موقعیتی بدهید که کمتر از همه درد آور است. تلاش کنید هر قدر که می توانید موقعیت ها را مشخص و خاص بنویسید.
فهرست موقعیت های درد آور
شدت درد
(0-10)
انجام دادن این کارها خیلی برایش درد آور است
انجام دادن این کارها برایش درد آور است
انجام دادن این کارها کمی برایش درد آور است
تکلیف جلسه ششم (کودک و والدین)( تکلیف دوم)
با استفاده از دستورالعمل زیر نردبان را کامل کنید:
1- اول یک هدف عملی تعیین کنید – به عبارت دیگر، کاری که واقعا بتوان انجام داد.
2 – در مورد تمام مرحله هایی که می توانند موقعیت های درد آور را به قسمت های کوچکتر تقسیم کنند، فکر کنید.
3- به هر مرحله، از نظر شدت درد، یک درجه بدهید.
4- تعدادی مراحل کافی انتخاب کنید تا تقریبا تمام موقعیت های درجه بندی شده ، مرحله ای بعد از خودشان داشته باشند.
5- مرحله ها را به ترتیب از آسان ترین تا سخت ترین روی نردبانت بنویسد.
6- بعد، با کودکتان درباره ی پاداش هایی که برای هر مرحله باید انتخاب شود، گفت و گو کنید. پاداش های کوچک برای مراحل کوچک و پاداش های بزرگتر برای مرحله های سخت تر هستند.
مرحله 10
پاداش
مرحله 9
پاداش
مرحله 8
پاداش
مرحله 7
پاداش
مرحله 6
پاداش
مرحله 5
پاداش
مرحله 4
پاداش
مرحله