دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد محصولات زراعی

ب زارعان شهرستان سپیدان استان فارس است.
آمار و اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی، از کشاورزان استان فارس گردآوری شده است که به صورت دقیقتر می توان گفت با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی از 32 بهره بردار شهرستان سپیدان صورت گرفته است.
در هنگام تکمیل پرسشنامه ها مشاهده شد که مهمترین مشکل زارعان منطقه در زمان کاشت و برداشت محصولات، کمبود سرمایه است.
بنابراین مدل برنامه ریزی خطی چند دوره ای برای بدست آوردن الگوی بهینه کشت در طول افق برنامه ریزی به کار رفت طرح ریزی مدل پیشرفته برای چندین دوره انجام گرفت (مدل برنامه ریزی چند دوره ای در یک دورۀ 5 ساله انجام شد)
در منطقه مورد مطالعه سرمایه، آب و زمین از عوامل اصلی محدود کننده تولید به شمار می آید. محصولات زراعی به 2 روش آبی و دیم کشت می شوند.
در زراعت آبی محصولات لوبیا، گندم آبی و عدس آبی جزء محصولات تولیدی هستند و در زراعت دیم نخود، گندم و جو کشت می شوند.
بنابراین محدودیت زمین به 2 صورت آبی و دیم است.
با بررسی پرسشنامه ها، میزان خود مصرفی کشاورزان از گندم آبی و دیم به دست آمد و در مدل منظور شد بررسی پرسشنامه ها نشان داد که عملکرد در هکتار بیشتر محصولات در منطقه مورد مطالعه، از متوسط عملکرد کل کشور کمتر است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سال اول، به علت کمبود سرمایه، لوبیا که محصولی سرمایه بر است وارد الگو نشده است.
در سال دوم نیز محصولات دیم از نظر میزان سرمایه به تعادل رسیده اند و زمین به عنوان عامل محدود کننده ای برای این گروه از محصولات درآمده است. با این حال محصولات آبی هنوز با مشکل کمبود سرمایه رو به رو هستند همچنین در سال سوم، با افزایش سرمایه،مقداری از زمین به کشت لوبیا اختصاص می یابد و از سطح زیر کشت عدس آبی کاسته می شود در این حال سطح زیر کشت گندم آبی همچنان در حال افزایش است.
در سال چهارم نیز سطح زیر کشت لوبیا با کاهش میزان عدس آبی، همچنان افزایش می یابد در این سال، سطح زیر کشت گندم آبی ثابت باقی می ماند.
در سال پنجم، الگو به تعادل می رسد به دیگر سخن، سطح زیر کشت گندم آبی به میزان حداقل مورد نیاز، یعنی یک هکتار می رسد.
افزون بر آن، عدس آبی از الگو حذف می شود و سطح زیر کشت لوبیا به 5/2 هکتار می رسد در این حالت، محدودیت سرمایه از میان می رود و محدودیت زمین سبب ثابت ماندن سطح زیر کشت محصولات آبی می شود.

نتایج این مطالعه همچنین نشان می دهد که ارزش کنونی سود ناخالص محصولات وارد شده در الگو، در طول افق برنامه ریزی بیش از 45 میلیون ریال است.
نتایج تحلیل حساسیت نیز نشان می دهد که بازده برنامه ای این الگو انعطاف در خود ملاحظه ای دارد، به طوری که در دامنه وسیعی از تغییرات سود ناخالص، قیمت ها و هزینه ها، بازده برنامه ای الگو ارائه شده بدون تغییر باقی می ماند.
نتایج این مطالعه همچنان نشان می دهد که میزان سرمایه تنها نهاده ای است که تغییرات کمی در آن باعث تغییر تابع هدف می شود.
ترکمانی و خسروی (1380) هدف مطالعه خود را ارائه و کاربرد روشی در قالب برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای دانستند که می تواند تغییرات احتمالی مربوط به دوره های زمانی مختلف را در برنامه ریزی واحد کشاورزی تلفیقی مورد توجه قرار دهد.
آمار و اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق پرسشنامه و از واحدهای تلفیقی گاوداری – زراعت شهرستان مرودشت استان فارس جمع آوری شده است.
مدل برنامه ریزی چند دوره ای برای به دست آوردن الگوی بهینه زراعت – دامداری در طول افق برنامه ریزی به کار رفت این مدل برای چندین دوره طرح ریزی شده است و دوره ها از طریق متغیرهای مرتبط با یکدیگر ارتباط داده شده اند.
نحوه عمل مدل بدین صورت است که ضمن آنکه برنامه هر دوره را مشخص می کند برنامه ای مطلوب نیز برای هماهنگی فعالیت های کل دوره ها پدید می آورد.
هر دوره ممکن است بر حسب روز، هفته، ماه، فصل و یا حتی چندین سال باشد و برابر بودن طول دوره ها با یکدیگر الزامی نیست مجموعه این دوره ها، افق برنامه ریزی الگوی مورد نظر را ایجاد می کنند.
بهره بردار نمونه، در زمینی به مساحت 20 هکتار، به کشت محصولاتی همچون گندم آبی، یونجه، ذرت دانه ای و ذرت علوفه ای می پردازد همچنین کشت محصولات جو آبی و چغندر علوفه ای به تناوب صورت می گیرد.
در بخش دامداری گاو شیری، گوساله های نر، ماده پرواری و تلسیه نگهداری می شود.
در منطقه مورد مطالعه، سرمایه، آب، نیروی کار، تناوب زراعی و ظرفیت گاوداری از عوامل محدود کننده تولید هستند در این منطقه محصولات زراعی فقط به صورت آبی کشت می شود و زمینی اجاره نشده است.
همچنین به منظور رعایت کردن تناوب، کشت گندم و جو در مقدار معینی از زمین در 2 سال متوالی صورت نمی گیرد.
در حال حاضر، برنامه ریزی برای بهره بردار مورد مطالعه با بهره گرفتن از مدل برنامه ریزی خطی چند دوره ای برای یک دوره 3 ساله انجام شده است.
مدل شامل محدودیت های مختلفی از جمله سرمایه، زمین، نیروی کار، آب، تناوب زراعی، ظرفیت گاوداری، حداقل سطح زیر کشت برای تأمین گندم خود مصرفی و حداقل سطح زیر کشت برای تأمین علوفه است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سال اول، از بین رشته فعالیت های زراعی به علت کمبود سرمایه گندم آبی وارد الگو نشده و در سال دوم، با افزایش سرمایه عملیاتی، گندم به میزان محدودی وارد برنامه شده است با این حال سطح زیر کشت ذرت علوفه ای و یونجه کاهش یافته است در سال سوم، رشته فعالیت های زراعی و دامی، از نظر میزان سرمایه به تعادل رسیده اند و سطح زیر کشت بهینه محصولات گندم آبی، ذرت دانه ای، ذرت علوفه ای و یونجه به ترتیب 1، 5/6، 5/6 و 6 هکتار شده و همچنین میزان رشته فعالیت های دامی گاوهای شیری، گوساله های نر و ماده و تلسیه به ترتیب 30، 20، 20 و 10 رأس شده است نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد که بازده برنامه ای انعطاف زیادی دارد و در دامنه زیادی از تغییرات قیمتها و هزینه ها، بازده برنامه ای ثابت باقی مانده است با تغییر میزان نهاده ها نیز بازده برنامه ای در دامنه زیادی بدون تغییر باقی می ماند.
جولایی و همکاران (1384) متحدالنظر بودند که توسعه و تجدید کشت محصولات کشاورزی در مناطق مختلف باید با توجه با محدودیت منابع و زمین های حاصلخیز کشاورزی صورت گیرد و این مسئله لزوم طراحی یک مدل چند منطقه ای الگوی کشت محصولات زراعی را آشکار می کند مدلی که در عین فراگیری و یک پارچه بودن، از نظر منطقه ای تفکیک شده باشد و توانایی تمایز بین منابع مشترک و غیر مشترک را دارا باشد.
تفکیک مدل از نظر منطقه ای باعث افزایش دقت مدلسازی برای هر منطقه می شود و در کنار هم قرار دادن این مناطق در یک مدل فراگیر موجب نگرش فرا منطقه ای می گردد.
محصولات مورد نظر این تحقیق، محصولات زراعی راهبردی اند و بنابراین لازم است منطقه مورد مطالعه در تولید این محصولات از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد و همچنین شهرستان مورد مطالعه امکان مبادله منابع مشترک را داشته باشند.
از این رو 3 شهرستان مرکزی استان فارس انتخاب شده اند:
شهرستان شیراز
شهرستان مرودشت
شهرستان سپیدان

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این تحقیق علاوه بر مدل شهرستانی، از یک مدل چند منطقه ای نیز استفاده و در مدل اخیر 3 شهرستان مورد نظر در یک مدل جامع با ارتباطات بین مناطق بررسی شده است.
تابع هدف در این مدل حداکثرسازی سود ناخالص بازاری شهرستان است.
ضرایب تابع هدف در مدل شهرستانی، سود ناخالص هر یک از محصولات در هر یک از شهرستان هاست و متغیرهای تصمیم در مدل شهرستانی، سطح زیر کشت هر یک از محصولات راهبردی مورد نظر است.
این محصولات عبارتند از: گندم آبی، گندم دیم، جو آبی، جو دیم، ذرت دانه ای آبی، نخود آبی، نخود دیم، آفتابگردان آبی، پنبه آبی، چغندرقند، پیاز، سیب زمینی، لوبیا قرمز آبی، عدس آبی، عدس دیم و شلتوک است.
محدودیت ها شامل:
محدودیت آب
محدودیت نیروی کار
محدودیت سرمایه جاری
محدودیت ماشین آلات
محدودیت سموم
محدودیت کودهای شیمیایی
محدودیت زمین
محدودیت کشت آبی
محدودیت کشت دیم
محدودیت مدیریتی
محدودیت حداقل سطح زیر کشت
از آنجا که هدف این تحقیق ارائه مدلی بر کل کشور است ابتدا مدل هر شهرستان به تفکیک و سپس با کنار هم قرار دادن مدل های شهرستانی، مدل استان و آنگاه با کنار هم قرار دادن مدل های استانی مدل کل کشور ساخته شده است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از مدل چند منطقه ای، سود را نسبت به وضع موجود 03/2 درصد می افزاید و همچنین زمین های بدون کشت را 3 درصد نسبت به مجموع مدل های شهرستانی کاهش می دهد.