دانلود پایان نامه روانشناسی : افراد وابسته به مواد-فروش و دانلود پایان نامه

15 100

همانطور که در جدول 4-5مشاهده می شود وضعیت تست مورفین در مرحله پیش آزمون را نشان می دهد . در گروه آزمایش 100 درصد افراد تست منفی ودر گروه کنترل نیز
100 درصد افراد تست منفی دارند.
جدول 4-6:توزیع فراوانی وفراوانی نسبی آزمودنی های مورد بررسی بر اساس نوع مصرف

گروه
متغیر آزمایش کنترل
فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی
تریاک 8 3/53 8 3/53
هروئین 4 7/26 4 7/26
آمپول 3 20 3 20
کل 15 100 15 100

همانطور که در جدول 4-6نشان می دهد در گروه آزمایش وگروه کنترل 3/53 درصدافراد
تریاک و7/26 درصدافراد هروئین و20 درصد افراد آمپول مصرف می کنند.در دو گروه تریاک بیشترین میزان مصرف را دارد.
جدول 4-7: توزیع فراوانی وفراوانی نسبی آزمودنی های مورد بررسی بر اساس شیوه مصرف

گروه
متغیر آزمایش کنترل

فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی
خوراکی 2 3/13 2 3/13
تدخینی 6 40 6 40
تزریقی 3 20 3 20
ترکیبی 4 26 4 26
کل 15 100 15 100

همانطور که در جدول 4-7نشان می دهد در گروه آزمایش وگروه کنترل بیشترین درصد
فراوانی40 درصد مربوط به شیوه تدخینی ،پس از آن26 درصد از افراد به شیوه ترکیبی ،20 درصد به شیوه تزریقی و3/13 درصد به شیوه خوراکی مواد را مصرف می کنند.

جدول 4-8: توزیع فراوانی وفراوانی نسبی آزمودنی های مورد بررسی بر اساس میزان مصرف

گروه
متغیر آزمایش کنترل
فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی
1 گرم 1 7/6 1 7/6
5/1 گرم 2 3/13 2 3/13
2گرم 3 20 3 20
3گرم 2 3/13 2 3/13
4 گرم 4 7/26 3 20
5گرم 3 20 1 7/6
کل 15 100 15 100

همانطور که جدول 4-8نشان می دهد در گروه آزمایش بیشترین میزان مصرف4 گرم
با 7/26درصد ،پس از آن 20 درصدبا 2گرم مصرف و20 درصد با 5 گرم مصرف و3/13 درصد با 5/1 گرم مصرف و3/13 درصد با 3 گرم مصرف و7/6 درصد با 1 گرم مصرف داشته اند ودر گروه کنترل بیشترین میزان مصرف 4گرم با 20 درصد و همچنین 2 گرم با 20 درصد ،پس از آن 3/13 درصد با 5/1 گرم و3/13 درصد با 3 گرم مصرف و 7/6 درصد با1 گرم و7/6 درصد با 5 گرم مواد مصرف داشته اند.

جدول 4-9: توزیع فراوانی وفراوانی نسبی آزمودنی های مورد بررسی بر اساس تعداد دفعات ترک

گروه
متغیر آزمایش کنترل
فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی
0 1 7/6 1 7/6
1 3 20 2 3/13
2 2 3/13 1 7/6
3 2 3/13 3 20
4 3 20 2 3/13
5 1 3/13 2 3/13
6 2 3/13 2 3/13
7به بالا 1 7/6 2 3/13
کل 15 100 15 100

همانطور که جدول 4-9نشان می دهد بیشترین دفعات ترک 4 بار ترک با 20 درصد
وهمچنین 1 بار ترک با 20 درصد، پس از آن3/13 درصد با 2بار ترک و3/13 درصد با3 بار ترک و3/13 درصد با5 بار ترک و3/13 درصد با6 بار ترک و7/6 درصد بدون ترک و7/6 درصد با7 بار ترک از مواد داشته اند ودر گروه کنترل بیشترین دفعات ترک را 3 بار ترک با 20 درصد،پس از آن 3/13 درصد با 1 بار ترک و3/13 درصد با 4 بار ترک و3/13 درصدبا 5 بار ترک و3/13 درصد با 6بار ترک و3/13 درصد با 7بار ترک و7/6 درصد بدون ترک و7/6 درصد با 2بار ترک از مواد داشته اند.
4-3-تجزیه وتحلیل استنباطی
فرضیه اول :
آموزش مشاورگروهی مهارت حل مسئله بر کاهش میزان عود افراد وابسته به مواد تاًثیر دارد.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آزمون آماری مورد استفاده: آزمون مربع خی 2 می باشد.
جدول 4-10:مقدار عود افراد وابسته به مواد در دو گروه آزمایش وکنترل

آزمایش تست مورفین

کل
آزمایش تست مثبت
آزمایش تست منفی
گروه ها

گروه آزمایش
15 1 14 مشاهده شده
15 7 8 مورد انتظار

گروه کنترل
15 7 8 مشاهده شده
15 7 8 مورد انتظار

همانطور که مشاهده می شود در گروه آزمایش 14نفر از افراد آزمایش تست مورفین منفی داشته اند و1 نفر تست مثبت داشته اند.در گروه کنترل 8 نفر از افراد آزمایش تست مورفین منفی و7 نفر آزمایش تست مورفین مثبت داشته اند. با توجه به اسمی بودن (غیر پارامتریک) بودن داده ها از آزمون مربع خی 2 استفاده شد.خی به دست آمده (X2=6/13) بود که در سطح

05/0P< معنادار بودو02/0P< بود واین تفاوت بیانگر این است که اعمال متغیر مستقل آموزش گروهی مهارت حل مسئله در پیشگیری از عود افراد وابسته به مواد موثر بوده است وفرضیه اول تاَئید می شود.
فرضیه دوم :
آموزش مشاورگروهی مهارت حل مسئله بر کاهش میزان پرخاشگری افراد وابسته به مواد تاًثیر دارد.
جدول4-11: میانگین وانحراف معیار نمرات پیش آزمون وپس آزمون پرخاشگری در دو گروه آزمایش وکنترل
گروه نوع آزمون میانگین انحراف معیار کل
کنترل پیش آزمون 20/58 07/12 15
پس آزمون 51 21/12 15
آزمایش پیش آزمون 13/56 81/11 15