دانلود پایان نامه روانشناسی : مهارت حل مسئله

ی وتمرینات عملی برای مقابله با موقعیتهای پر خطر پس از آموزش منظم مهارتهای زندگی از جمله مهارت حل مسئله،جرات ورزی
ویلز وهمکاران (2004)پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین مشروبات الکلی(کجا،با چه کسی و چه مقدار مصرف مواد)با میزان پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه کانادا بکار برد ونتایج پژوهش نشان دادتعداددفعات بالای مصرف مشروبات الکلی در دانشجویان پسر در محیط های مهییج مانند میخانه ها بیشترین تاثیر را بر شدت رفتارهای پرخاشگرانه در افراد وابسته به موادرادارد.
وایت (2005)پژوهشی تحت عنوان بررسی اثرات شدید وبلند مدت مصرف مواد مخدر بر میزان پرخاشگری در دوران نوجوانی و دوران بزرگسالی بکار برد ونتایج پژوهش نشان داد میزان شدت پرخاشگری در افراد وابسته به مواد مخدر در دوران نوجوانی بیشترین میزان را در مقایسه با دوران جوانی دارد.
ساتسیگلووهمکاران (2009)پژوهشی تحت عنوان رابطه بین میزان مصرف نیکوتین ومیزان پرخاشگری در مردان الکلیسم بستری در ترکیه بکار بردونتایج پژوهش نشان داد سیگار کشیدن همراه با مصرف مشروبات الکلی باعث افزایش شدت رفتارهای پزخاشگرانه در افراد وابسته به موادمی شود.
2-13-جمع بندی:
درمجموع با مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه های آموزش مهارت حل مسئله بر افراد وابسته به مواد ،بررسی میزان عودوپرخاشگری درافراد وابسته به مواد واز تحقیقات ذکر شده درزمینه ارتباط بااین متغیرها، اینگونه استنباط می شود که پژوهشهای مطرح شده کمتر به اثربخشی آموزش مشاوره گروهی مهارت حل مسئله بر کاهش عود وپرخاشگری درافراد وابسته به مواد توجه کرده اند بنابراین دررابطه با موضوع تحقیق حاضر درجستجوی پایان نامه ها ومقلات علمی داخلی وخارجی ،تحقیقی که به طور همزمان به اثر بخشی آموزش مشاوره گروهی مهارت حل مسئله برکاهش میزان عود وپرخاشگری درافراد وابسته به مواد پرداخته باشد،توسط پژوهشگر یافت نشد .لذا باتوجه به آنچه مطرح شد وهمچنین بر حسب علاقه وکار پژوهشگر باافراد وابسته مواد دراداره بهزیستی،تحقیق حاضر درصدداست تا به بررسی اثر بخشی آموزش مشاوره گروهی مهارت حل مسئله برکاهش میزان عود وپرخاشگری درافراد وابسته به مواد بپردازد.محقق امیدواراست این پژوهش بتواند خلاءتحقیقی موجود دراین زمینه راجبران کند.

3-1-مقدمه:
دراین فصل اطلاعات مربوط به این پژوهش ازقبیل بیان طرح تحقیق ،دیاگرام طرح،خلاصه جلسات هردوگروه،جامعه آماری،تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری،ابزارهای بکاررفته،روش اجراوروش های تجزیه وتحلیل آماری آورده شده است.
3-2-طرح پژوهش
پژوهش حاضر نوع آزمایشی (شبه آزمایشی )باطرح پیش آزمون،پس آزمون با گروه آزمایش وگواه می باشد.
3-3-دیاگرام طرح
پس آزمون متغیر مشخص پیش آزمون انتخاب تصادفی
گروه ها
T2 X T1 R آزمایش
T2 1 X T1 R گواه

3-4-جامعه آماری ونمونه مورد بررسی:
جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کلیه افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به مرکز خود معرف در اداره بهزیستی شهر شیراز که از نیمه ارد یبهشت ماه تا نیمه تیر ماه 1388(2ماهه) جهت سم زدایی مراجع نموده اند، که در مجموع 126 نفر راشامل می شوند.
3-5-نمونه وروش نمونه گیری
نمونه مورد بررسی عبارت است از 30نفر از افراد وابسته به مواد که با نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند وبه صورت تصادفی به دوگروه گواه وآزمایش تقسیم شدند ،تمام افراد
براساس 8 جنبه که عبارتنداز:سن،جنس،تحصیلات،شغل،میزان مصرف مواد مخدر ،نوع مصرف،تعدادترکهای قبلی،علت مصرف مجدددرترک قبلی همتاسازی وانتخاب شدندوهردوگروه 12جلسه درمان گروهی به مدت 90 دقیقه دریافت نمودند وبرای گروه آزمایش متغیر مستقل حل مسئله اعمال شد وگروه گواه آموزش خاصی دریافت نکردند.
3-6-خلاصه جلسات هر دوگروه
جلسات گروه آزمایش گروه کنترل

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اول هدف: آشنایی اعضاء با هم،کاهش اضطراب از شرکت در گروه ،شرح قوانین گروه، اطلاعات در خصوص گروه درمانی وانجام پیش آزمون پرخاشگری
هدف: آشنایی اعضاء با هم،کاهش اضطراب از شرکت در گروه ،شرح قوانین گروه، اطلاعات در خصوص گروه درمانی وانجام پیش آزمون پرخاشگری

دوم هدف:دادن اطلاعات به اعضاء در خصوص مهارت حل مسئله وآشنائی واهمیت مراحل مهارت حل مسئله ،دادن یکسری تکالیف خانگی هدف: شناسایی بیماری اعتیاد که هم جنبه روانی وجسمی وهم اجتماعی دارد،ریشه های اعتیاد چیست،معتاد کیست ودارای چه ویژگی های است.ودر نهایت اینکه اعتیاد بیماری مزمن است.جمع بندی درمانگر پس از اتمام بحث گروهی

سوم هدف: تعریف خود آگاهی هیجانی ،شناخت افکار کارآمد وناکارآمد،انجام یکسری تمرینات متفاوت، بررسی تکالیف خانگی
هدف: شناخت انگیزه های افراد برای ترک،نقش انگیزه های بیمار دردرمان چه بوده،مقایسه انگیزه فعلی معتادین بادوره های قبلی ترک

چهارم هدف:تعریف واضح ودقیق مهارت حل مسئله،
آشنایی با شیوه های مقابله ای : 1-مسئله مدار2-هیجان مدار3-شیوه های ناصحیح وناسالم ،بررسی تکالیف خانگی هدف: شناسایی روند یک درمان صحیح وعلمی برای اعتیاد،برنامه سم زدائی ودر مانهای غیر داروئی خصوصاً آموزش گروه درمانی برای آنها مشخص شده ،راجع به عوارض بعد ازترک صحبت شده تا همدردی وهم حسی ایجاد شود وهم اعضاءامیدوارتر شوند.

پنجم هدف:شناخت جهت گیری کلی نسبت به مسئله ، یاددادن توقف وتفکر کردن،خوب فکر کردن ،بررسی تکالیف خانگی هدف: نقش یک راهنما وحامی مناسب در فرآیند درمان به اعضاءتوضیح داده شدواشاره به بهترین راهنماکه درابتدا یکی ازاعضاء خانواده وسپس یکی از افراد بهبودیافته با مدت پاکی بالا وکمک گرفتن از روان
شناس اعتیاد برای حل مشکلات پس از ترک است.

ششم هدف:شناخت وتعریف دقیق بارش فکری ،انجام ایفای نقش،ایجاد بازخورد مثبت اعضاءاز مهارت حل مسئله ،بررسی تکالیف خانگی هدف:تعریف عود دردرمان و مسائلی که مرتبط با عود است .به نقش عوامل محافظت کننده،مخاطره آمیز اشاره شده ودرخاتمه بحث گروهی به صورت پرسش وپاسخ انجام گرفت.

هفتم هدف:هدف ها وآماج ها را مشخص کرده،شناخت اهداف واضح و اهداف مبهم ،بررسی تکالیف خانگی
هدف:تعریف وسوسه،عوامل ایجادکننده ومنشا وسوسه
چیست،راه های جلوگیری وافزایش وسوسه وراهکارهای مقابله ای بیشتر اجتناب از موقعیت های پر خطر ودر گیر کردن ذهن به هنگام وسوسه مورد بحث است واینکه وسوسه امری طبیعی است که میزان آن کم شده ولی صفر نشده است.

هشتم هدف: به دست آوردن راه حل های متعدد،ارزیابی گزینه ها،آرامش عضلانی، استفاده از بارش فکری، بررسی تکالیف خانگی هدف:راهکارهای مقابله ای باوسوسه ،استفاده از تجربیات اعضاءدر ترکهای قبلی وافرادی که پاکی بالاتری دارند.دادن اطلاعات بیشتر در خصوص منشاءوماهیت وسوسه

نهم هدف: ارزیابی راه حل ها،سعی در شناخت وانتخاب بهترین راه حل ، قضاوت وارزشیابی راه حل ها،دادن تقویت وپاداش به اعضاء بعد از انتخاب بهترین راه حل ،بررسی تکالیف خانگی
هدف:بیان نقش مواد وجایگزینی موادمثل الکل،حشیش یا سایر داروها در برگشت مجدد معتادین به موادمخدر،بیان تجربیات اعضاءدرترکهای قبلی

دهم هدف:اجراء وبازبینی راه حل ها ،سعی در باز بینی راه حل ها ی مناسب در صورت انتخاب راه حل نامناسب اعضاءگروه به مرحله قبلی برگردند ومراحل را دوباره شروع کنند،انجام یکسری تمرینات ،مرور مطالبی که در جلسات قبل گفته شده به طور خلاصه وباز خورد مثبت اعضاءو بیان احساسات اعضاءاز مهارت حل مسئله ،بررسی تکالیف خانگی هدف:انتظارات متقابل خانواده بیمار با فرد بیمار بررسی شد.همچنین درمورد شک خانواده نسبت به فرد معتاد وعدم پذیرش آنها به عنوان مهمترین مسئله بحث شد وسعی درایجاد این بینش در معتادین که شک خانواده ها با توجه به ترکهای ناموفق قبلی آنان عادی است وبتدریج کم تر شده است.

یازدهم هدف:تعریف خشم وپرخاشگری ،میزان عصبانیت یا پرخاشگری ،فیلترهای علل بوجود آورنده پرخاشگری،بررسی تکالیف خانگی
هدف:بررسی وتوضیح نقش جامعه در اعتیاد افراد.همچنین درمانگرسعی درایجاد بینش در افرادوابسته دارد که اولین علت اعتیادشان خودشان هستند .

دوازدهم هدف:آموزش شیوه های کنترل خشم ،آموزش شیوه های کوتاه مدت وبلند مدت خشم ،انجام ایفای نقش،در خاتمه گرفتن پس آزمون پرخا شگری
هدف: ایجاد تغییرات اساسی وپایدار در زندگی اعضاء برای رسیدن به بهبودی از مواد است.تغییر اولیه در افراد معتاد قطع مصرف است که اولین قدم محسوب شده ،تغییرثانویه درافکار،احساسات ورفتارهای افراد معتاد است که جزءاصلی ترین مرحله درمان است.

3-7-ابزارهای پژوهش:
3-7-1-مصاحبه روان شناختی
به منظور جلب همکاری آزمودنیها،اعتماد و برقراری رابطه درمانی مناسب به آنها از یک مصاحبه روان شناختی بدون ساختار استفاده شد که بوسیله فرد پژوهشگر در اتاق روان شناس مرکز صورت گرفت.
3-7-2-آزمایشگاه تشخیص مورفین
بیماران پس از دریافت نمونه های ادراری با حضور ناظر آزمایشگاه جهت حصول اطمینان از واقعی بودن نمونه ها به آزمایشگاه مرکز خود معرف برده شدند وبعد از طی 1روز از وجود یا عدم وجود مورفین در ادرار آنها که علامت برگشت یا عدم برگشت به مواد است اطلاع کسب نمودند.در حالت کلی این آزمایشات در طول آموزش گروه درمانی که به مدت 3ماه طول کشید هر2 هفته یک مرتبه انجام گرفت.
3-7-3-پرسشنامه پرخاشگری
برای اندازه گیری میزان پرخاشگری در این پژوهش از پرسشنامه پرخاشگریAGQ (1979) که دارای 3 عامل می باشد و30 ماده را در بر می گیرد استفاده شده است.ماده 1تا14 این
پرسشنامه را عامل اول تشکیل می دهد که مربوط به خشم وعصبانیت می باشد،ماده های 15تا 22 آن را عامل دوم تشکیل می دهد که مربوط به تهاجم وتوهین است بالاخره عامل سوم این پرسشنامه ماده های 23 تا 30 آن رادر بر دارد که مربوط به لجاجت وکینه توزی است.به منظور نمره گذاری این مقیاس 30 ماده ای برای هر یک از 4 گزینه (هرگز)،(بندرت)،(گاهی اوقات)و(همیشه)به ترتیب 0،1،2،3 در نظر گرفته شده است.سوال 18،پرسشنامه دارای بار منفی است وبه صورت برعکس نمره گذاری می شود.هرچه نمره فرد در این آزمون بیشتر وبالاتر از میانگین 5/42 باشد میزان پرخاشگری او بیشتر است.
روایی وپایایی پرسشنامه پرخاشگری :
زاهدی فر(1375)برای سنجش پایایی پرسشنامه از دو روش بازآزمایی وهمسانی درونی استفاده کرد.جهت بازآزمایی پرسشنامه پرخاشگری پس از 6هفته به 91 نفر از آزمودنی ها داده شد که شامل 48 آزمودنی مونث و43 آزمودنی مذکر بود .ضریب همبستگی به دست آمده بین دو نوبت برای کل پرسشنامه پرخاشگری 70% بود که رضایت بخش است .برای سنجش همسانی درونی این
مقیاس نیز نامبرده ضریب آلفای کرونباخ را بر روی داده های نمونه هنجاری (480:N ) محاسبه کرده وضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای بدست آمده برای کل پرخاشگری برروی 269 آزمودنی معادل 87% شد ورضایت بخش است.
3-8-روش اجرا
درابتدا معرفی نامه از دانشگاه جهت هماهنگی با واحد خودمعرف بهزیستی شیراز گرفته شد وسپس بر اساس تشخیص روان شناس وپزشک مرکز که با ا ستفاده از ملاکهای تشخیصی DSMIV وانجام مصاحبه بالینی نوع دوره سم زدائی برای نمونه مورد نظر مشخص شد وبعد ازاینکه دوره سم زدائی با موفقیت به اتمام رسید ،تست مورفین ازآنها گرفته شد.سپس به روش نمونه گیری تصادفی دردسترس یک نمونه 30 نفری از نوع شبه تجربی ،بادوگروه آزمایش وگواه انتخاب گردیدکه با توجه به خصوصیات 15نفری گروه آزمایش، تعداد15نفر دیگردر گروه گواه براساس 8جنبه که عبارتنداز:سن،جنس،تحصیلات،شغل،میزان مصرف مواد مخدر ،نوع مصرف،تعدادترکهای قبلی،علت مصرف مجدددرترک قبلی همتاسازی وانتخاب شدند.
سپس معتادین جهت حضور درآموزش گروه درمانی توجیه شدند واهمیت گروه درمانی برای آنهاتوضیح داده شد وروزوساعتی مشخص در هر هفته توسط روان شناس مرکز تعیین گردید.
در اولین جلسه گروه درمانی پیش آزمون پرخاشگری برای گروه آزمایش وگواه اجرا گردید سپس گروه آزمایش به تعداد 12جلسه ،هفته ای یکبار به مدت 90 دقیقه تحت آموزش مهارت حل مسئله قرار گرفتند و گروه کنترل مورد آموزش خاصی قرار نگرفتند وپس از پایان 12 جلسه پس آزمون پرخاشگری از آزمودنی های دو گروه به عمل آمد.
3-9-تجزیه وتحلیل آماری:
به منظور تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق از روش های زیر استفاده شده است:
داده ها بااستفاده از نرم افزار 11 SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و روش های آمار توصیفی:
میانگین،انحراف معیار،توزیع فراوانی ،درصد فراوانی استفاده شدند. روش های آمار استنباطی: مربع
خی 2،تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل واریانس تک متغیری استفاده شدند.

4-1-مقدمه:
هدف پژوهش حاضر ( اثر بخشی آموزش مشاوره گروهی مهارت حل مسئله بر کاهش میزان پرخاشگری و عود افرادوابسته به مواددر شهر شیراز)می باشد.دراین فصل بااستفاده ازروشهای آماری مناسب داده های جمع آوری شده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.یافته های پژوهش دردوقسمت آمارتوصیفی وآماراستنباطی ارائه می شوند.درسطح آمارتوصیفی شاخص های آماری:میانگین،انحراف معیار،توزیع فراوانی، درصدفراوانی ودر سطح آمار استنباطی:مربع خی 2 ،
تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس چند متغیری ،تحلیل واریانس تک متغیری، استفاده شده است.
دراین فصل تجزیه وتحلیل نتایج دردوقسمت ارائه می شود:
الف)تجزیه وتحلیل توصیفی ، ب)تجزیه وتحلیل استنباطی
4-2-تجزیه وتحلیل توصیفی:
جدول 4-1:میانگین وانحراف معیار گروه کنترل وگروه آزمایش آزمودنی های مورد بررسی بر اساس سن
گروه میانگین انحراف معیار
کنترل 93/32 86/7
آزمایش 86/31 75/6

همانطور که در جدول 4-1-مشاهده می شود میانگین وانحراف معیار سن درگروه کنترل 93/32 و86/7 می باشند ومیانگین وانحراف معیار سن گروه آزمایش 86/31 و75/6 می باشند.
جدول 4-2:توزیع فراوانی وفراوانی نسبی آزمودنی های در مورد بررسی بر اساس وضعیت تاَهل

گروه
متغیر آزمایش کنترل
فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی
متأهل 10 68 10 68
مجرد 4 27 4 27
مطلقه 1 6 1 6
کل 15 100 15 100

همانطورکه در جدول 4-2مشاهده می شود وضعیت تأهل از بین 15 نفر گروه آزمایش
67درصدمتأهل،27درصد مجرد و6 درصدمطلقه می باشند. نسبت افراد گروه کنترل مورد مطالعه
67 درصد متأهل، 27 درصد مجرد و6 درصدمطلقه می باشند.
جدول 4-3:توزیع فراوانی وفراوانی نسبی آزمودنی های مورد بررسی بر اساس تحصیلات
گروه
متغیر آزمایش کنترل
فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی
ابتدائی 2 3/13 2 3/13
راهنمائی 1 7 2 3/13
دیپلم 8 53 6 40
فوق دیپلم 2 3/13 3 20
لیسانس 2 3/13 2 3/13
کل 15 100 15 100

همانطور که در جدول 4-3مشاهده می شود: بالاترین میزان درصد فراوانی در هر
دوگروه مربوط به تحصیلات در سطح دیپلم بوده است،نمرات 53 درصد گروه آزمایش و40 درصد درگروه کنترل می باشد ،در هر دو گروه3/13 درصد آزمودنی ها تحصیلات ابتدائی ولیسانس دارند ومیزان تحصیلات راهنمائی 7 درصد در گروه آزمایش و3/13 درصد در گروه کنترل می باشد.
جدول 4-4:توزیع فراوانی وفراوانی نسبی آزمودنی های مورد بررسی بر اساس وضعیت شغلی

گروه
متغیر آزمایش کنترل
فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی
آزاد 5 33 5 3/13
راننده 3 20 4 26
کارمند 2 3/13 2 7/26
فنی 2 3/13 2 3/13
بیکار 3 20 2 3/13
کل 15 100 15 100

همانطور که در جدول 4-4مشاهده می شود 33درصد وضعیت شغلی افراد گروه آزمایش
دارای شغل آزاد ،پس ازآن 20 درصد مربوط به راننده و20 درصدمربوط به بیکار و3/13 درصد مربوط به کارمند و 3/13 درصدمربوط به مشاغل فنی بوده است ودر گروه کنترل نیز بالاترین میزان 7/26 درصد مربوط به شغل کارمند ،پس از آن 26 درصد مربوط به راننده و3/13 درصد مشاغل آزاد، 3/13 درصد مشاغل فنی وهمچنین3/13 درصد مشاغل بیکار بوده است.

جدول 4-5: توزیع فراوانی وفراوانی نسبی آزمودنی های مورد بررسی بر اساس وضعیت تست مورفین

گروه
متغیر آزمایش کنترل
فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی
منفی 15 100 15 100
مثبت 0 0 0 0
کل 15 100