دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع آزمایش کارکرد

یادگیری………………………………………………………..200
جدول (4-48) پخش زیادی شاخص دوم در بعد رشد و یادگیری……………………………………………………….201
جدول (4-49) پخش زیادی شاخص سوم در بعد رشد و یادگیری………………………………………………………201
جدول (4-50) پخش زیادی شاخص چهارم در بعد رشد و یادگیری…………………………………………………..202
جدول (4-51) پخش زیادی شاخص پنجم در بعد رشد و یادگیری…………………………………………………….202
جدول (4-52) پخش زیادی شاخص ششم در بعد رشد و یادگیری…………………………………………………….203
عنوان صفحه
جدول (4-53) پخش زیادی شاخص هفتم در بعد رشد و یادگیری…………………………………………………….203
جدول (4-54) پخش زیادی شاخص هشتم در بعد رشد و یادگیری……………………………………………………204
جدول (4-55) پخش زیادی شاخص نهم در بعد رشد و یادگیری……………………………………………………….204
جدول (4-56) توضیح آماری میزان اهمیّت شاخصای رشد و یادگیری در آزمایش کارکرد…………..205
جدول(4- 57) نتایج آزمون کولوموگرف اسمیرنوف واسه تعیین نرمال بودن شاخصا……………………..206
جدول (4-58) نتایج آزمون t واسه شاخص کلی تحقیق……………………………………………………………………….207
جدول (4-59) نتایج آزمون t واسه بعد پولی…………………………………………………………………………………………208
جدول (4-60) نتایج «آزمون فریدمن» بمنظور وجود یا نبود وجود فرق درشاخصای بعد پولی….209
جدول (4-61) رتبه شاخصای بعد پولی به ترتیب اهمیت………………………………………………………………..209
جدول (4-62) نتایج آزمون t واسه بعد مشتری…………………………………………………………………………………….210
جدول (4-63) نتایج«آزمون فریدمن»بمنظور وجود یا نبود وجود فرق در شاخصای بعد مشتری211
جدول (4-64) رتبه شاخصای بعد مشتری به ترتیب اهمیت…………………………………………………………..212
جدول (4-65) نتایج آزمون t واسه بعد فرآیندای داخلی…………………………………………………………………..213
جدول (4-66) نتایج «آزمون فریدمن» به خاطر وجود یا نبود وجود فرق در شاخصای بعد فرآیندهای داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….214
جدول (4-67) رتبه شاخصای بعد فرآیندهای داخلی به ترتیب اهمیت………………………………………….216
جدول (4-68) نتایج آزمون t واسه بعد رشد و یاد گیری………………………………………………………………………217
جدول (4-69) نتایج «آزمون فریدمن» به خاطر وجود یا نبود وجود فرق در شاخصای بعد رشد و یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………218
جدول (4-70) رتبه شاخصای بعد رشد و یادگیری به ترتیب اهمیت……………………………………………..219
عنوان صفحه
جدول (4-71) نتایج «آزمون فریدمن» به خاطر وجود یا نبود وجود فرق در ابعاد چهارگانه…………219
جدول (4-72) نتایج آزمون کروسکال والیس جهت بررسی اثر عنوان شغلی بر جواب افراد…………….220
جدول (4-73) نتایج آزمون کروسکال- والیس جهت بررسی اثر میزان تحصیلات بر جواب افراد……221
جدول (4-74) نتایج آزمون کروسکال- والیس جهت بررسی اثر سنوات خدمت بر جواب افراد………..221
جدول (4-75) نتایج آزمون کروسکال- والیس جهت بررسی اثر سابقه مدیریت بر جواب افراد……….222
جدول (4-76) بررسی کفایت اطلاعات نمونه……………………………………………………………………………………….223
جدول (4-77) گزینه های رتبه بندی…………………………………………………………………………………………………….224
جدول (4-78) معیارهای رتبه بندی………………………………………………………………………………………………………225
جدول (4-79) نتایج رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین در سال 1389………………………………………………….226
جدول (4-80) نتایج رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین در سال 1390………………………………………………….227
جدول (4-81) نتایج رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین در سال1389 و 1390……………………………………227
جدول (5-1) نتایج رتبه شعب در سالای 1389 و 1390………………………………………………………………..237

 
 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1) اطلاعات جواب دهندگان طبق عنوان شغلی………………………………………………………………172
نمودار (4-2) اطلاعات جواب دهندگان طبق میزان تحصیلات………………………………………………………..173
نمودار (4-3) اطلاعات جواب دهندگان طبق سنوات خدمت……………………………………………………………174
نمودار (4-4) اطلاعات جواب دهندگان طبق سابقه مدیریت……………………………………………………………175

فهرست شکلا
عنوان صفحه
شکل(2-1) تقسیم بندی انواع بیمه های بازرگانی……………………………………………………………………………………30
شکل(2-2) چهارچوب مدل اروپایی کیفیت…………………………………………………………………………………………..100
شکل(2-3) معیارهای مدل دمینگ………………………………………………………………………………………………………..103
شکل(2-4) مدل جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج……………………………………………………………………………..105
شکل (2-5) مدل داده-ستاده…………………………………………………………………………………………………………………111
شکل (2-6) مدل کلان تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….152

چکیده:
با توجه به اثر خیلی بالای صنعت بیمه بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها، آزمایش کارکرد در شرکتای بیمه ای از اهمیّت خیلی بالایی بهره مند هو از آنجائیکه شرکتای بیمه از دید ساختاری و نوع فعالیت خیلی گسترده می باشن بنابر این نیاز به کنترل و آزمایش کارکرد در اونا دوبرابر می شه. به خاطر این آزمایش کارکرد شعب شرکتای بیمه با بررسی کیفیت و چگونگی کارکرد و مقایسه اونا یه قدم واسه بهبود دائمی کارکرد شعب هستش. الان مسأله اساسی جهت آزمایش کارکرد شرکتای بیمه و یا مؤسساتی که دارای بخشای زیاد و شعب زیاد می باشن، اینه که تا الان روش آزمایش کارکرد کامل، قابل اعتماد و انعطاف پذیر در این مورد ارائه نگردیدهه؛ بنابر این این تحقیق بر اینه که با الهام گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن مدلی رو واسه آزمایش کارکرد شعب شرکتای بیمه طراحی کرده و بعد به رتبه بندی شعب شرکتای بیمه بپردازد. بدین منظور از راه مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان، کارشناسان و مدیران صنعت بیمه، مؤثرترین شاخصای عملکردی شناسایی و کلا به شکل یازده ملاک و 48 شاخص در چار بخش پولی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری طبقه بندی گردیده. بعد از راه پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و هم استفاده از آزمونای آماری به کمک نرم افزار SPSS به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شد. نتایج نشون دهنده اون بود که مدل کارت امتیازی متوازن و هر یه از ابعاد چهارگانه مدل در آزمایش شعب بیمه کارآفرین از اهمیّت معناداری بهره مند هو با بهره گرفتن از آزمون فریدمن مشخص گردید که ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن در صنعت بیمه از اهمیّت یکسانی بهره مند می باشن. آخر سر هم با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS به رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین در شهرستانای کاشان، همدان و اصفهان در سالای 1389 و 1390 پرداخته شد.
واژگان کلیدی:
آزمایش کارکرد، کارت امتیازی متوازن، رتبه بندی، تکنیک TOPSIS، شعب شرکتای بیمه

(کلّیات تحقیق)

1-1- مقدمه :
سازمانای امروزی با افزایش روزافزون رقابت به علّت جهانی شدن تجارت، انفجار تکنولوژی و علم سازمانی، ایجاد علم و توانایی نوآوری با چالشای عدیده ای مثل؛ منابع پولی محدود و در حال اتمام، افزایش انتظارات مشتریان و فشار واسه شفافیت و پاسخگویی بیشتر، افزایش وظایف و فعالیتا و جمله راه حلای مدیریتی متفاوت واسه بهبود وضعیت سازمان روبرو هستن. در اینجور فضایی آزمایش کارکرد خیلی پیچیده و سخت هستش. به خاطر این یکی از نگرانی های اساسی سازمانای امروزی برسی به شکل آزمایش کارکرد کامل، قابل اعتماد و انعطاف پذیر هستش (طبری، 1387، ص 12).
با ظهور عصر اطلاعات، آزمایش کارکرد سازمان ها تنها با اجرا معیارهای پولی گذشته ممکن نمی باشه و سازمانا نیازمند آزمایش در کلیه ابعاد پولی و غیرمالی خود می باشن. بنابر این ایجاد تغییر در سیستم آزمایش و استفاده از روشای آزمایش کارکرد نوین رد نشدنی هستش (صفری و مداح، 1382، ص 25).

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  77u.ir  مراجعه کنین
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایشا : صنعتی ، دولتی ، MBA ، پولی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت گسترده ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تغییر ، فناوری اطلاعات ، مدیریت علم ،هدفمند ، سیستمای اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش استفاده کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

تا الان ابزارهای مختلفی جهت پوشش به این خلأ ارائه شده که مشهورترین اونا ابزاری با نام کارت امتیازی متوازن (BSC) هستش. روش آزمایش کارکرد متوازن به عنوان یه سیستم آزمایش کارکرد، علاوه بر آزمایش پولی که متکی بر مقیاسای حسابداری سنتی هستش، کارکرد سازمان رو از کلیه ابعاد مثل پولی و غیر پولی مورد آزمایش قرار میده.
صنعت بیمه مثل صنایعیه که در اقتصاد جدید و تجارت داخلی و خارجی و نقش اساسی که در تولید ناخالص داخلی اجرا می کند، از اعتبار و اهمیّت بالایی برخورداره. آزمایش کارکرد شرکتای بیمه علاوه بر مشخص کردن جایگاه کلی بنگاه در صنعت و بازار و آگاهی دادن به ذینفعان، باعث افزایش رقابت و جست و خیز صنعت و پیشرفت جامعه می شه (حاجیانی، 1389، ص 77).
روش های آزمایش کارکرد در صنعت بیمه شامل روش های مورد استفاده از طرف شرکتای بیمه در داخل سازمان جهت آزمایش واحدها، شعب و نمایندگیای شرکت و روش هایی که از طرف عوامل بیرون سازمان اعمال می شه، هستش.
آزمایش کارکرد شعب شرکتای بیمه با بررسی کیفیت و چگونگی کارکرد و مقاسیه اونا یه قدم واسه بهبود دائمی کارکرد این شعب هستش، بنابر این تحقیق حاضر بر اینه که جهت آزمایش کارکرد و رتبه بندی شعب شرکتای بیمه طبق عملکردشان به آزمایش اونا بپردازد. بدین خاطر، جهت آزمایش کارکرد شعب شرکتای بیمه پس از بررسی مدلای مختلف آزمایش کارکرد، مدل آزمایش کارکرد متوازن، به عنوان چارچوب تحقیق در نظر گرفته شد. در شروع کار تحقیق، شاخصای کلیدی کارکرد شناسایی و به تأیید پایانی از نظر مدیران، کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه رسانده شدن و بعد از اون اطلاعات مربوط به هر یه از شاخصا جمع بیاری گردید. در ادامه با بهره گرفتن از نظرات خبرگان و کارشناسان از راه وزن دهی به شاخصا، درجه اهمیّت و اولویت هر یه از اونا تعیین و مدل پیشنهادی و کاربردی طبق دریافت به شاخصای مناسب واسه رتبه بندی شعب شرکتای بیمه ارائه گردید. آخر جهت رتبه بندی شعب شرکتای بیمه از تکنیک TOPSIS استفاده گردید.
بنابراین فرآیند کلی تحقیق حاضر از 3 مرحله مرور ادبیات، جمع بیاری اطلاعات و جدا سازی و بررسی اطلاعات ایجاد شده که شامل؛ تعریف مسأله، بررسی مدلای آزمایش کارکرد و انتخاب مدل آزمایش کارکرد متوازن، درآورده شاخصای عملکردی، تأیید پایانی شاخصا و جمع بیاری اطلاعات، تعیین درجه اهمیّت معیارها و شاخصای عملکردی (اولویت بندی شاخصا)، طراحی مدل مناسب آزمایش کارکرد، آخر سر رتبه بندی شعب شرکتای بیمه ای (اجرای مدل) هستش. لازم به ذکره که مدل پیشنهادی با الهام گرفتن از مدل آزمایش کارکرد متوازن، 48 شاخص به شکل 11 ملاک به جدا هر جنبه ارائه شده.
جدول (1-1) مراحل کلی تحقیق

1-2- تعریف مسأله :
الان در راه پیشرفت پایدار کشور ضرورت داره تا کلیه بنگاهها و سازمانای اقتصادی از دید لیاقت عملیاتی و استفاده، آزمایش و رتبه بندی شن و از آنجائی که اطلاعات رتبه بندی مورد استفاده جامعه و ذینفعان خیلی قرار می گیرد؛ شایستهه که با مهم ترینّیت خیلی بالایی به این موضوع پرداخته شه (کمک، 1389، ص 47).
در کشورمان صنعت رتبه بندی به خاطر مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی و چالشایی مثل؛ از دست دادن بانکای اطلاعاتی متمرکز، خلأ شبکه تبادل اطلاعاتی قوی و موثر، نبود وجود سیستم و متدولوژی مدوّن، نبود وضع قوانین و مقررات کافی، نبود وجود راه حل و برنامه مدوّن و ضمنا نبود مؤسسات رتبه بندی تخصصی و جداگونه، جایگاه مناسبی نیافتهه (میرزایی و صفری، 1388، ص 16).
صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی در جوامع بافرهنگ و مهمترین نهادهای پشتیبانی کننده بقیه نهادهای اقتصادی خانوارها به شمار می آید (حاجیانی، 1389، ص77). با توجه به اهمیّت خیلی بالای صنعت بیمه در رشد و پیشرفت کشورها، آزمایش کارکرد و رتبه بندی شرکتای بیمه از اهمیّت خیلی بالایی بهره مند هو از آنجائیکه شرکتای بیمه ارائه کننده خدمات عمومی هستن و موتور محرکه جامعه تلقی می شن، در صورتی که کارکرد اونا آزمایش نشوند، از دید اقتصادی و اجتماعی جامعه رو با رقابت روبرو می کنه.
در مورد اینکه بخوایم هدف از رتبه بندی شرکتای بیمه رو بدونیم لازمه اینه که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *