دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع آزمایش کارکرد

مدلای کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی سازمانی هستن. با بهره گرفتن از این مدل ترکیبی میشه تموم جنبهای مهم و اساسی در موفقیت سازمان رو به عنوان شاخصای اصلی آزمایش کارکرد مورد توجه قرار داد.
مطالعه 17: خبرگذاری ام بی ای نیوز
در گزارش خبرنگار ام بی ای نیوز، سازمان مدیریت صنعتی در سال 1389 جهت رتبه بندی صد شرکت برتر ایران (مثل تولیدی و خدماتی) از شاخصای زیر استفاده نمودهه :
1-رقم فروش، 2- رشد فروش، 3- فروش سرانه، 4- دارایی، 5- رشد دارایی، 6- تعداد کارکنان، 7- رشد اشتغال، 8- سودآوری، 9- رشد سود، 10- بازده فروش، 11- بازده دارایی، 12- بازده ارزش ویژه، 13- گردش دارایی، 14- نسبت مالکانه، 15- صادرات، 16- صادرات سرانه، 17- نسبت جاری، 18- نسبت بدهی، 19- نسبت خالص صورت ها به دلیل عملیات به فروش، 20- نسبت خالص صورت ها به دلیل عملیات به سود عملیاتی، 21- نسبت پوشش هزینه بهره، 22- ارزش بازار، 23- بازده بازار حقوق صاحبان سهام، 24 – نسبتP/E ، 25- نسبت P/B.
2-6-1-جمع بندی ادبیات تحقیق:
هدف از بررسی ادبیات تحقیق درآورده شاخصای اصولی و کامل جهت آزمایش کارکرد شعب شرکتای بیمه ای هستش. لازم به ذکره بعد از بررسیای انجام شده در ادبیات تحقیق و تحقیقات پژوهشگران مختلف و استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان صنعت بیمه دور و بر این موضوع، به جمع بندی نهائی از شاخصا رسیدیم که در جدول (2-4) آورده شده.

جدول (2-4) جمع بندی و مقایسه شاخصای تحقیق
مطالعه شماره شاخص ابعاد
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

×
1- مونده عملیات شعبه بعد پولی
×

×

2- درصد تغییرات سالیانه مونده عملیات شعبه

× ×
×

× 3- نسبت مونده عملیات به حق بیمه ارسال شده

×
×

× × × ×
× 4- نسبت ضرر شعبه

×

5- درصد نسبت ضرر بیمه های غیر زندگی

6- درصد نسبت ضرر بیمه های زندگی

7- درصد رشد خسارات پرداختی شعبه

× ×

×
8-نسبت هزینه های اداری، پرسنلی (غیر عملیاتی) به حق بیمه ارسال شده

×

9- نسبت هزینه های بیمه گری (عملیاتی) به حق بیمه ارسال شده

×
×

× 1- سهم شعبه از حق بیمه ارسال شده در بازار بعد مشتری

2- سهم شعبه از حق بیمه بیمه های زندگی ارسال شده در بازار

3- سهم شعبه از حق بیمه بیمه های غیر زندگی ارسال شده در بازار

×

× 4- سهم شعبه از تعداد بیمه نامهای ارسال شده در بازار

5- سهم شعبه از تعداد بیمه نامهای زندگی ارسال شده در بازار

6- سهم شعبه از تعداد بیمه نامهای غیر زندگی ارسال شده در بازار

×

×
× ×
7- تعداد نمایندگان فعال هر شعبه

8- سهم شبکه فروش از حق بیمه ارسال شده (درصد فروش غیر مستقیم)

×

× ×
×
×
×
9- میزان رضایت مشتریان از کارکرد شعبه

×
×
10- درصد تعداد بیمه نامهای تمدیدی شعبه

11- نسبت بیمه گذاران بزرگ (طلائی) به کل بیمه گذاران شعبه

× ×

×
× ×
×
1- تعداد بیمه نامهای ارسال شده شعبه بعد فرآیندهای داخلی

×
×
2- رشد سالیانه تعداد بیمه نامهای ارسال شده شعبه
× × ×

×

×

3- میزان حق بیمه ارسال شده شعبه
×

×

4- رشد سالیانه حق بیمه ارسال شده شعبه

×

×

5- میزان حق بیمه دریافتی (خالص عایده)

×

6- رشد سالیانه حق بیمه دریافتی (خالص عایده)

7- درصد سهم تعداد بیمه نامهای زندگی ارسال شده به کل بیمه نامهای ارسال شده

8- درصد سهم تعداد بیمه نامهای غیر زندگی ارسال شده به کل بیمه نامهای ارسال شده

9- درصد سهم حق بیمه های زندگی ارسال شده از کل پرتفو

10- درصد سهم حق بیمه های غیر زندگی ارسال شده از کل پرتفو

11- درصد حق بیمه رشته های بیمه ای فعال به کل رشته های شعبه

× ×

×
12- میزان هزینه های اداری، پرسنلی (غیر عملیاتی) شعبه

13- میزان هزینه های بیمه گری(عملیاتی)شعبه

×
× ×

14- رشد هزینه های اداری، پرسنلی (غیرعملیاتی) شعبه

15- رشد هزینه های بیمه گری (عملیاتی) شعبه

×
16- میزان هزینه های تبلیغاتی شعبه

×

17- متوسط مدت زمان تسویه ضرر

×
×
18- تعداد شکایات و اعتراضات بیمه گذاران و ارباب مراجعه

×

19- کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان

×

×
1- تعداد کارکنان شاغل در شعبه بعد رشد و یادگیری

×

2- درصد کارکنان آموزش دیده

×

×

3- درصد کارکنان دارای تخصص بیمه ای

×

×
×

4- درصد کارکنان دارای تحصیلات کارشناسی و به بالاتر

×

×
×r />×
5- میانگین سنوات خدمت کارکنان (تجربه) شاغل در شعبه

×
6-درصد رضایت کارکنان

×

×
7- وضعیت مکانی شعبه و نمایندگان از دید دسترسی واسه بیمه گذاران

8- درصد تعداد بیمه نامهای ارسال شده در رشته های جدید بیمه ای ارائه شده

9-درصد حق بیمه ارسال شده در رشته های جدید بیمه ای ارائه شده
2-7- مدل پیشنهادی تحقیق:
یکی از نگرانی های مدیران ارشد شرکتای بیمه، استفاده از مدل و روشای مناسب جهت آزمایش کارکرد شعب خود هو تا کنون مدلی که در برگیرنده شاخصای اصولی و کامل جهت آزمایش کارکرد شعب شرکتای بیمه ای باشه ارائه نشده. علی خلاف میل اهمیّت و ضرورت معیارها و شاخصا بخش نظارت و آزمایش کارکرد (رتبه بندی) شعب شرکتای بیمه ای متأسفانه تا الان به این بحث توجه زیادی نشده. نکته قابل توجه دیگه اینکه مدلا و شاخصایی که تا الان به وسیله صاحب نظران و کارشناسان امر در این بخش ارائه گردیده، عمدتأ به زمینه های تولیدی مربوط بوده و خدمات بیمه ای رو تحت پوشش قرار نمی دهد و در علاوه بر توانایی امتحان و آزمایش ابعاد مختلف سازمان مثل داخلی و خارجی سازمان رو ندارن. بنابر این این تحقیق با توجه به محدودیتای بی شمار، سعی بر اون داره تا الگویی کامل در مورد آزمایش کارکرد شعب شرکتای بیمه ارائه کنه.
2-7-1- مدل کلان (مفهومی):
کلان مدل تحقیق به خاطر آزمایش شعب شرکتای بیمه ای با الهام از مدل آزمایش کارکرد متوازن (BSC) در شکل (2-6) آمدهه. در این کلان مدل در هر کدوم از ابعاد چهارگانه مدل عوامل اصلی احصاء گردیده. شکل (2-6) مدل کلان تحقیق

2-7-2- مدل خرد (عملیاتی):
طبق آزمایش (رتبه بندی) شعب شرکتای بیمه ای باید شاخصایی رو در هر عامل معرفی کرد که پس از مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با کارشناسان فن شاخصای جدول (2-5) احصاء گردیده شد.

 
 
جدول (2-5) مدل خرد تحقیق
شاخص عامل ابعاد
1- مونده عملیات شعبه الف- سودآوری بعد پولی
2- درصد تغییرات سالیانه مونده عملیات شعبه

3- نسبت مونده عملیات به حق بیمه ارسال شده (حاشیه سود ناخالص)

4- نسبت ضرر شعبه ب- هزینه ها
5- درصد نسبت ضرر بیمه های غیر زندگی

6- درصد نسبت ضرر بیمه های زندگی

7- درصد رشد خسارات پرداختی شعبه

8- نسبت هزینه های اداری، پرسنلی (غیر عملیاتی) به حق بیمه ارسال شده

9- نسبت هزینه های بیمه گری (عملیاتی) به حق بیمه ارسال شده

1- سهم شعبه از حق بیمه ارسال شده در بازار الف- وضعیت شرکت در بازار بعد مشتری
2- سهم شعبه از حق بیمه بیمه های زندگی ارسال شده در بازار

3- سهم شعبه از حق بیمه بیمه های غیر زندگی ارسال شده در بازار

4- سهم شعبه از تعداد بیمه نامهای ارسال شده در بازار

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  77u.ir  مراجعه کنین
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایشا : صنعتی ، دولتی ، MBA ، پولی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت گسترده ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تغییر ، فناوری اطلاعات ، مدیریت علم ،هدفمند ، سیستمای اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش استفاده کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

5- سهم شعبه از تعداد بیمه نامهای زندگی ارسال شده در بازار

6- سهم شعبه از تعداد بیمه نامهای غیر زندگی ارسال شده در بازار

7- تعداد نمایندگان فعال هر شعبه ب- وضعیت شبکه فروش
8- سهم شبکه فروش ازحق بیمه ارسال شده (درصد فروش غیرمستقیم)

9- میزان رضایت مشتریان از کارکرد شعبه

10- درصد تعداد بیمه نامهای تمدیدی شعبه (شاخص وفاداری مشتریان)

11- نسبت بیمه گذاران بزرگ (طلائی) به کل بیمه گذاران شعبه

1- تعداد بیمه نامهای ارسال شده شعبه الف- فروش (پرتفو) بیمه ای
بعد فرآیندهای داخلی
2- رشد سالیانه تعداد بیمه نامهای ارسال شده شعبه

3- میزان حق بیمه ارسال شده شعبه

4- رشد سالیانه حق بیمه ارسال شده شعبه

5- میزان حق بیمه دریافتی (خالص عایده)

6- رشد سالیانه حق بیمه دریافتی (خالص عایده)

7- درصد سهم تعداد بیمه نامهای زندگی ارسال شده به کل بیمه نامهای ارسال شده

8- درصد سهم تعداد بیمه نامهای غیر زندگی ارسال شده به کل بیمه نامهای ارسال شده

9- درصد سهم حق بیمه های زندگی ارسال شده از کل پرتفو

10- درصد سهم حق بیمه های غیر زندگی ارسال شده از کل پرتفو

11- درصد حق بیمه رشته های بیمه ای فعال (حالا) به کل رشته های شعبه (پنهون) (درصد بیمه نامهای خاموش)

12- میزان هزینه های اداری، پرسنلی (غیرعملیاتی) شعبه ج- هزینه های بیمه ای
13- میزان هزینه های بیمه گری (عملیاتی) شعبه

14- رشد هزینه های اداری، پرسنلی (غیرعملیاتی) شعبه

15- رشد هزینه های بیمه گری (عملیاتی) شعبه

16-میزان هزینه های تبلیغاتی شعبه

17-متوسط مدت زمان تسویه ضرر (سرعت عمل در تسویه پروندهای ضرر) د- کیفیت خدمات بیمه ای
18-تعداد شکایات و اعتراضات بیمه گذاران و ارباب مراجعه

19-کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان

1- تعداد کارکنان شاغل در شعبه الف- سرمایه انسانی بعد رشد و یادگیری
2- درصد کارکنان (پرسنل شعبه و نمایندگیا) آموزش دیده

3- درصد کارکنان دارای تخصص بیمه ای

4- درصد کارکنان دارای تحصیلات کارشناسی و به بالاتر

5- میانگین سنوات خدمت کارکنان (تجربه)

6- درصد رضایت کارکنان

7- وضعیت مکانی شعبه و نمایندگان از دید دسترسی واسه بیمه گذاران ب- سرمایه فیزیکی
8- درصد تعداد بیمه نامهای ارسال شده در رشته های جدید بیمه ای ارائه شده
ج-سرمایه نوآوری
9- درصد حق بیمه ارسال شده در رشته های جدید بیمه ای ارائه شده

لازم به ذکره که در طول تهیه پرسشنامه از طرف کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه به شاخصای مؤثر دیگری در مورد آزمایش کارکرد شعب؛ مثل، مونده بدهکاران، ضرر پرداختی بقیه شعب به وسیله هر شعبه و ضرر معوق اشاره شد که در زیر آورده شده. بنابر این از این شاخصا در تحقیقات بعدی می میتونه مورد استفاده بگیره.

(روش تحقیق)

3-1- مقدمه:
شناختی که به وسیله محقق نسبت به موضوعی ساخته میشه، شناختیه که متکی بر نگاه و تجربه انسانیه که وقتی صحت اون مورد آزمون واقع می شه؛ می میتونه تبدیل به واقعیت شه که به اون علم میگن. شناخت نسبت به موضوع به ویژه در رشته های علوم انسانی، هرکدام با روش خاص خود انجام می گیرد که از اون به متدولوژی یا روش شناسی تعبیر می شه. هدفای تحقیق ممکن نخواد بود مگه وقتی که جستجوی شناخت، با روش شناسی درست صورت پذیرد.
در روش تحقیق دو نوع پارادایم مطرح هکه عبارتند از :
الف- پارادایم دستوری، ب- پارادایم اثبات گرایی.
در نوع دستوری، محقق به اون چیزی که باید باشه می پردازد، ولی در پارادایم اثبات گرایی به اون چیزی که هست توجه می شه.
بعد از تشخیص پارادایم تحقیق، باید نوع تحقیق مثل توصیفی، تحلیلی، کشف، کاربردی، کمی، کیفی، قیاسی و استقرایی و محض مشخص شه.
بعد از مشخص شدن نوع تحقیق محقق باید طبق پارادایم تحقیق روش تحقیق خودشو انتخاب کند. اگه محقق بتونه طبق وجود تحقیق خود، روش تحقیق خودشو انتخاب کند، واقعا تکنیکای جمع بیاری داده ها و بررسی اونا رو مشخص کرده و می میتونه آخر سر به برداشت خود عمل کرده و یا به نتایج خود گسترش بخشد.
انتخاب روش تحقیق به هدفا و وجود موضوع تحقیق و امکانات اجرایی اون بستگی داره. بنابراین هنگامی میشه در مورد روش بررسی و انجام یه تحقیق تصمیم گرفت که وجود موضوع و اهداف اون تحقیق مشخص باشه. یعنی هدف از انتخاب روش تحقیق اینه که مشخص کنه، چه روش و روشی رو استفاده کنه تا اون رو هر چه دقیق تر، آسون تر و سریع تر در رسیدن به پاسخایی که واسه سوال تحقیق در نظر گرفته شده، کمک کنه (کوچیکی،1390، ص 81-80).
به طور خلاصه در این فصل به موضوعات زیر پرداخته می شه.
روش شناسی تحقیق؛
جامعه آماری؛
نمونه و روش نمونه گیری؛
ابزار تحقیق؛
روایتی و پایایی ابزار اندازه گیری ؛
و تکنیکای جدا سازی و بررسی داده ها.
3-2- روش شناسی تحقیق:
تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی حساب می شه. تحقیق کاربردی، به تحقیقی گفته می شه که یافتهای اون رو بشه مورد استفاده عملی قرار داد. تحقیق کاربردی به دنبال طرح نظریه الگو، یا ابزار جدید نبوده، بلکه به دنبال اجرا روش ها و مدلای موجود در قلمرو تحقیق طبق بهبود وضعیت هستش. هدف تحقیقات کاربردی، پیشرفت علم کاربردی در یه زمینه خاص هستش. یعنی تحقیقات کاربردی به طرف کاربرد عملی علم هدایت می شه (سرمد و همکاران، 1386، ص 79).
تحقیق حاضر از نظر نوع روش تحقیق از نوع توصیفی و زمینه یابی (اندازه گیری شده ) هستش. چون که با بهره گرفتن از نظرات خبرگان، میزان اهمیّت و اولویت ابعاد مدل رتبه بندی به دست آمدهه.
تحقیق توصیفی شامل؛ مجموعه روش هاییه که هدف اونا توضیح کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسیه. اجرای تحقیق توصیفی می میتونه فقط واسه شناخت بیشتر شرایط موجود و کمک دادن به مراحل تصمیم گیری باشه (سرمد و همکاران، 1387، ص 82).
تحقیق زمینه یابی (اندازه گیری شده) عبارته از؛ نگاه پدیده ها به خاطر معنا دادن به جنبهای مختلف اطلاعات جمع بیاری شده. این تحقیق دارای سابقه طولانیه و پیشرفت اون در علوم انسانی مدیون تلاشای جامعه شناسانی مانند؛ لازارفیلد، هیمن و استفر هستش. از تحقیق زمینه یابی میشه واسه کشف رابطه بین متغیرهای مختلف، بررسی وجود شرایط موجود، بررسی چگونگی صنعت موجود استفاده کرد (دلاور، 1381، ص 101-99).
روشای جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر، روش تحقیق اسنادی (کتابخونه ای) و میدانی (اندازه گیری شده) هستش. جهت بررسی ادبیات مطرح در مورد آزمایش کارکرد، از روش تحقیق اسنادی و واسه رسیدن به شاخصای پایانی آزمایش کارکرد شعب شرکتای بیمه از روش تحقیق اسنادی و میدانی استفاده شده.
در هر کدوم از روشای جمع بیاری اطلاعات نامبرده از ابزارهای متفاوتی استفاده کرده شده. ابزار جمع بیاری اطلاعات وسیله ایست که به پژوهشگران کمک می کنه تا اطلاعات لازم رو جمع بیاری و ثبت کنه.
در تحقیق حاضر ابزارهای جمع بیاری اطلاعات در روش تحقیق کتابخونه ای (اسنادی)؛ کتاب، مقالات، پایان نامهای بیمه ای، متون اینترنتی در سایت بیمه مرکزی، پژوهشکده بیمه و سایتای دیگه مثل؛ Google، Rosenet، Sciencedivert و… و انواع فصلنامه و سالنامهای آماری صنعت بیمه و در روش تحقیق میدانی از ابزارای جمع بیاری اطلاعات مانند؛ پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده.
3-3- جامعه آماری:
قبل از اون که به توضیح جامعه آماری تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *