دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع جدا سازی واریانس

بپردازیم، اول تعریفی از جامعه آماری رو بیان می‎داریم. جامعه آماری که بعضی وقتا اون رو جمعیت آماری، جمعیت اصلی و جمعیت کل هم می‎نامند؛ «مجموعه واحدهایی هستن که کمه کم در یه صفت، مشترک باشن». یه جامعه آماری ممکنه ده ها ویژگی داشته باشه ولی کمه کم می‎باید در یه صفت مشترک باشن. (راحت، 1375، ص 160-159).
جامعه آماری تحقیق حاضر که به خاطر آزمایش و رتبه بندی شعب شرکت بیمه کارآفرین شکل میگیره، شامل خبرگان و کارشناسان شعب کاشان، اصفهان، همدان و شرکت مرکزی بیمه کارآفرین هستش.
3-4- نمونه و روش نمونه گیری :
اگه جامعه تحقیق وسیع باشه، محقق ناچاره از بین افراد جامعه تعداد مشخصی رو برای مثال برگزیند و با مطالعه این جمع محدود، ویژگیا و صفات جامعه رو مطالعه کرده، شاخصا و اندازه های آماری اون رو محاسبه کند (حافظ نیا، 1383، ص 119). در تعریف نمونه می‎باید گفت که نمونه؛ «زیرمجموعه‎ایه از جامعه که اعضای اون رو بخشی از آدما جامعه اصلی ایجاد می‎دهند.» واسه اینکه بشه نتایج به دست اومده از نمونه رو به جامعه آماری گسترش داد باید 2 شرط زیر موجود باشه:
الف) اندازه و حجم نمونه می‎باید طبق منطق و فرمول‎های آماری به دست آید.
ب) روش انتخاب افراد نمونه از بین افراد جامعه با رعایت موازین علمی باشه (ظهوری، 1387، ص 100).
در تحقیق حاضر واسه تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران به شکل زیر استفاده شده.
که در اون :

(چندک 975/0 پخش نرمال استاندارده.)
در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تخصیص متناسب استفاده شده، بدین صورت که روی هر بخش، که حجم جامعه تراکم بیشتری داشته، به همون نسبت از اون بخش نمونه بیشتری گرفته شده.
با جایگزینی مقادیر بالا در فرمول کوکران، حجم نمونه n=97 به دست می آید ولی با توجه به اینکه میزان بازگشت پرسشنامها 100% نمی باشه، به خاطر این 110 پرسشنامه بین خبرگان پخش و به جمع بیاری پرسشنامهای تکمیل شده اقدام و تعداد 97 پرسشنامه مورد استفاده تحقیق قرار گرفت. بنابر این با توجه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تخصیص متناسب، به نسبت تراکم حجم جامعه پرسشنامها بین خبرگان و کارشناسان در هر مجموعه پخش گردید که تعداد 67 پرسشنامه به شرکت مرکزی بیمه کارآفرین، تعداد 32 پرسشنامه به شعبه اصفهان، تعداد 7 پرسشنامه به شعبه کاشان و تعداد 4 پرسشنامه به شعبه همدان اختصاص گردید.
3-5- ابزار تحقیق:
ابزار جمع بیاری اطلاعات، وسیله ایه که به پژوهشگران کمک می کنه تا اطلاعات لازم رو جمع بیاری و ثبت کنه (طبری، 1387، ص 18).
پرسشنامه یکی از ابزارهای عادی تحقیق در جمع آوری اطلاعات میدانی هستش. در تحقیقات توصیفی و هم تحقیقاتی که از وسعت جغرافیایی بزرگی بهره مند باشن یا افراد جامعه آماری و نمونه اون زیاد باشن، معمولاً از روش پرسشنامه استفاده می شه (حافظ نیا، 1383 ص 179). پرسشنامه مجموعه ای از سؤال هاست که جواب دهنده با توجه اونا پاسخای لازم رو ارائه میده. این پاسخا داده های مورد نیاز پژوهشگر رو ایجاد می دن. سؤالای پرسشنامه رو یه جور باعث-جواب میشه حساب کرد. از راه سؤالای پرسشنامه میشه علم، علائق، نگاه و عقاید فرد رو مورد آزمایش قرار داد، به تجربیات قبلی افراد پی برده و از اونی که الان انجام می دن آگاهی پیدا (سرمد و همکاران، 1386).
در طراحی پرسشنامه از اندازه لیکرت ، یه اندازه فاصله که از تعدادی عبارت و گزینه های جوابیه ایجاد یافته. گزینه های جوابیه در این اندازه، معمولاً بیان کننده میزان موفقیت یا مخالفت جوابگو نسبت به یه موضوع یا معنی معینی، اعم مثبت یا منفیه. دراین اندازه 5 گزینه مختلف از خیلی کم تا خیلی زیاد هست. امتیازها و ارزشای عددی گزینه ها رو طوری تعیین می کنیم که امتیاز یه تا پنج به گزینه خیلی کم تا خیلی زیاد مربوط شه (راحت، 1375، ص 116-115).
پرسشنامه تحقیق حاضر شامل دو بخش؛ الف) سؤالات جمعیت شناختی و ب) توضیح مدل هستش.
بخش سؤالات جمعیت شناختی سؤالاتی مانند نام ونام خانوادگی، عنوان شغلی در صنعت بیمه، میزان تحصیلات، سنوات خدمت در صنعت بیمه، سابقه مدیریت در صنعت بیمه، شماره تماس و آدرس ایمیل ایجاد شده. در بخش توضیح مدل بعد از معرفی چار چوب کلی مدل تحقیق، جدول سؤالات در مورد بررسی میزان اهمیت شاخصا در آزمایش شعب شرکتای بیمه ارائه شده.
چارچوب کلی مدل تحقیق در پرسشنامه شامل ابعاد چهارگانه مدل آزمایش کارکرد متوازن و به شکل 11 عامل هستش. بعد از معرفی مدل کلی تحقیق تعداد 48 شاخص، به شکل 48 سؤال در مورد بررسی میزان اهمیّت شاخصا در آزمایش شعب شرکتای بیمه ارائه شده.
3-6- روایتی و پایایی ابزار اندازه گیری:
3-6-1- روایتی ابزار اندازه گیری:
این واژه که به اعتبار اندازه گیری هم معروف هستش، معرف درجه ایه که یه وسیله اندازه گیری می میتونه یه متغیر رو طبق تعریفی خاص امتحان کند، یعنی؛ درجه مثبت بودن جواب به این سوال رو که « وسیله امتحان، فقط همون چیزی رو که می خواهیم اندازه گیری کنیم رو مورد امتحان قرار میده یا نه؟» مشخص می کند.
اعتبار انواع مختلفی داره که در این تحقیق به اعتبار نظری ( قضاوتی) تحقیق اشاره می شه. میزان اعتبار نظری، طبق نظر افراد مطلع و دست اندرکار رو بی مراجعه به ملاک و قوانین خاص، تعیین می شه. یعنی فرد م
شخص، نظر میده که محتوای آزمون همون چیزی رو که عنوان بیان می داره، اندازه می گیرد (ظهوری، 1387، ص 127).
در تحقیق حاضر با توجه به اینکه شاخصای مورد استفاده در این تحقیق بر مبنای مطالعه ادبیات موضوع درآورده شده و بعد با بهره گرفتن از نظرات و قضاوت کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه شاخصای مورد نیاز تعیین و پایانی شدن. بنابراین میشه ادعا کرد که احتمال خطا در این مورد کمتر بوده و پرسشنامه از روایتی بالایی بهره مند هستش.

 
 

3-6-2- پایایی (توانایی اعتماد) ابزار اندازه گیری:
مقصود از پایایی اینه که اگه ابزار اندازه گیری رو در یه فاصله وقتی کوتاه، چندین بار و به یه گروه واحدی از آدما بدیم نتایج حاصل از اون ابزار اندازه گیری نزدیک بهم باشه.
یعنی ابزار پایا یا معتبر ابزاریه که از خاصیت و امتحان نتایج برابر بهره مند باشه (حافظ نیا، 1383، ص 155).
انواع پایایی عبارتند از : الف- ثبات ب- موافقت
الف- ثبات : یکسانی نتایج کل اندازه آزمودنیا در اندازه گیریای متعدده. ثبات به دو نوع داخلی (داخلی) و خارجی (بیرونی) تقسیم می شه.
منظور از ثبات داخلی، یکسانی اندازه ها در آزمونای زیاد، با یه وسیله اندازه گیریه. ولی در ثبات خارجی، هدف یکسانی اندازه ها در آزمونای تکراری با چند آزمون کننده یا چند ابزار اندازه گیری هم قوه و مشابهه که همتا (موازی) نامیده می شه.
ب- موافقت: یکسانی اجزای اندازه صفت در آزمودنیا، در اندازه گیریای متعدده. پیروی اتحاد اندازه های حاصل شده از اجزای صفت در آزمودنیا، از اتحاد مشخص شده در تعریف واسه اندازه اجزا هستش.
واسه اندازه گیری پایایی، از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم. ضریب اتحاد بین اندازه های نتایج اندازه گیری تکراری با یه وسیله اندازه گیری در شرایط برابر، نشون دهنده درجه پایایی اندازه گیری اون وسیله اندازه گیریه. کمیت ضریب پایایی معمولا بین صفر تا یه تغییر می کند (ظهوری، 1387، ص 136-135).
از اونجا که در تحقیق حاضر نمی تونستید از آزمون دوباره یا آزمون همتا استفاده کنیم، پس از محاسبه ضریب پایایی در مورد ثبات صرف نظر کردیم، اما در مورد موافقت می تونستید از دو روش جهت اندازه گیری ضریب پایایی استفاده کنیم که از روش دو نیم کردن (تنصیف) صرف نظر کرده و روش موافقت داخلی رو بررسی کردیم. جهت ضریب پایایی در این روش از روش آلفای کرونباخ یا نگاه سنج استفاده شد.
روش آلفای کرونباخ به وسیله 3 دانشمند به نامای کرونباخ، راجار اتنام و گلیرز مطالعه و ارائه شد ولی فقط به نام کرونباخ مشهور هو در اون علاوه بر اون که شاخصی واسه ثبات اندازه های حاصله از گروه ها و افراد به دست می آید، توانایی گسترش این اندازه به بقیه اندازه ها هم مشخص می شه. در این روش از جدا سازی واریانس استفاده می‎شه (قبلی، 1387، ص 145-142). سؤالاتی که در آزمون‎ها استفاده کرده شده‎ان، دارای بیشتر از دو گزینه‎ان و فرمول اون به توضیح زیره:

در فرمول بالا، K معرف تعداد سؤالات (آزمون‎ها) و واریانس کل آزمودنی‎ها به سؤال Kه که از فرمول زیر به دست می‎آید:

، ارزش عددی گزینه انتخابی آزمودنی I، در سؤال (K) است. واریانس جمع نمرات هر آزمودنی، در همه سؤالاته که از فرمول زیر به دست می‎آید:

در این تحقیق واسه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعداد 110 پرسشنامه پخش که پس از دریافت تعداد 97 پرسشنامه جمع بیاری و مورد استفاده گردید. بعد از داده های موجود با بهره گرفتن از نرم افزار spss ضریب آلفای کرونباخ واسه هر یه از معیارهای چار گانه سوال نامه به شکل جداگونه محاسبه گردید که نتایج محاسبه آلفای کرونباخ در هر گروه در جدول (3-1) آمدهه.
جدول(3-1) ضرایب آلفای کرونباخ
ابعاد تعداد متغیرا (سؤالات) آلفای کرونباخ
بعد پولی 9 86/0
بعد مشتری 11 87/0
بعد فرآیندهای داخلی 19 92/0

بعد رشد و یادگیری 9 85/0
معمولاً آلفای بین 6/0تا 8/0قابل قبول و بالاتر از 8/0نشان دهنده پایایی بالا هستش؛ بدیهیه که هرچه این عدد به یه نزدیکتر باشه بهتره. بنابر این با توجه به نتایج آلفای کرونباخ هر گروه از سؤالات که از 7/0 به اندازه کافی بالاتر هستش؛ میشه نتیجه گرفت که اطلاعات به دست اومده از پایایی مناسبی بهره مند هستش. لازم به ذکره از آنجائیکه آلفای کرونباخ هر یه از ابعاد چهارگانه موردقبول قرار گرفت؛ از محاسبه آلفای کرونباخ کل صرف نظر گردید.
3-7- تکنیکای جدا سازی و بررسی داده ها:
در تحقیق حاضر از تکنیکای آماری زیر جهت بررسی میزان اهمیت شاخصا استفاده شده.
از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف واسه نرمال بودن پخش هریک از داده ها؛
از آزمون t استیودنت تک جامعه ای واسه بررسی میانگین میزان اهمیت متغیرها با حد متوسط؛

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  77u.ir  مراجعه کنین
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایشا : صنعتی ، دولتی ، MBA ، پولی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت گسترده ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تغییر ، فناوری اطلاعات ، مدیریت علم ،هدفمند ، سیستمای اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش استفاده کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

از آزمون ناپارامتریک فریدمن به خاطر رتبه بندی میزان اهمیت شاخصا و تعیین ترتیب اهمیت اونا؛
از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس به خاطر بررسی اثر یا نبود اثر متغیرهای دموگرافیک یا تعدیلگر روی شاخصای تحقیق؛
و ضمنا جهت رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین از تکنیک TOPSIS استفاده شده.
3-7-1- تکنیک رتبه بندی TOPSIS:
تکنیک TOPSIS یا روش رتبه بندی از راه امتحان با راه حل ایده آل، از روش های سنتی در مورد تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (کمّی و کیفی) است که در سال 1981 میلادی به وسیله هوانگ‎ و یون ایجاد گردید. این تکنیک، روش مناسبی واسه اولویت بندی طبق نزدیکی به جواب ایده آل هستش. در این روش m گزینه بوسیله n شاخص مورد آزمایش قرار می‎گیرند و هر مسأله رو می‎توان به عنوان یه سیستم هندسی شامل m نقطه در یه فضای n بعدی در نظر گرفت.
پایه این روش بر این معنی ساخته شده که گزینه انتخاب شده باید کمترین فاصله رو از راه حل (جواب) ایده آل مثبت ( بهترین حالت ممکن، ) و بیشترین فاصله رو از راه حل ایده آل منفی (بدترین حالت ممکن، ) داشته باشه.
مثل امتیازات این روش اینه که در شرایطی که بعضی از معیارهای تصمیم گیری از نوع هزینه و هدف کاهش هزینه باشه و بعضی از معیارهای از نوع سود و هدف افزایش سود باشه، این روش به آسونی جواب ایده آلی رو که ترکیبی از بهترین مقادیر رسیدن به همه معیارها هستش، پیدا می کند.
در فرآیند تصمیم گیری TOPSIS سنتی، رتبه ها و وزنای هر ملاک مقادیر قطعی هستن. واقیت پایه ای این روش تصمیم گیری اینه که مطلوبیت هر شاخص باید به طور یکنواخت افزایشی و یا کاهشی باشه که در اون صورت بهترین مقدار از یه ملاک نشون دهنده ایده آل مثبت و بدترین مقدار نشون دهنده ایده آل منفیه. TOPSIS فاصله ها رو به طور با هم از بهترین و بدترین جواب با توجه به نزدیکی نسبی به جواب بهینه در نظر می گیرد و اطلاعات اصلی معیارها رو با توجه به وزن اونا مورد توجه قرار میده. جواب وابسته به وزنیه که به وسیله تصمیم گیرنده به معیارها داده می شه. این روش در علاوه بر یافتن جواب، بقیه پیشنهادات رو هم به ترتیب اولویت منظم می کند (آذر و رجب زاده، 1381، ص 128-126).
روش TOPSIS شامل شش مرحله که به توضیح زیر مشخص شده‎ان.
3-7-2- مراحل TOPSIS:
قدم اول: ماتریس D رو به کمک فرم اقلیدسی به یه ماتریس بی‎اندازه شده، تبدیل می کنیم:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *