دانلود پایان نامه مدیریت درباره : روش نظریه مبنایی

ی قرارگرفت (تاکاسو، 2012).درحقیقت ازاین سند به بعد با حساسیت نظری ایجادشده تلاش شد تا با گردن چرخانیدر بین برنامه های جهانی در سازمان ملل مفاهیم و بحث های بیشتری ایجاد و یا ترکیب گردند و فرآیند برنامه ریزی واسه دنیا در سازمانهای مختلف سازمان ملل، مقایسه و برابری داده شن. بعد اعلامیه و برنامه عمل وینا در سال 1993(ویکی پدیا) بدلیل ارتباطش با فرآیند برنامه ریزی در مورد حقوق بشر، و بعد سندی دور و بر دیپلماسی پیشگیرانه(بدلیل ارتباطش با برنامه صلح و امنیت جهانی)، کدگذاری شدن. بعد با تمرکز بر خود برنامه ریزی، به بررسی سند بعدی(یعنی برنامه ریزی، مدیریت و رصد نتیجه محور هدفی که در یونسکو اعمال میشه و به وسیله دفتر هدفمند یونسکو در 2011 منتشر شده)، پرداخته شد. هدف از این نمونه گیریها، ایجاد30 الی40 بحث(با خوشه بندی و دسته بندی مفاهیم به شکل بحث ها و با بهره گرفتن از کدگذاری باز) و بعد کاهش این مقولات(با ترکیب اونا) به 20مقوله و بعد(با رابطه دادن بحث های باقیمونده) کاهش مقولات به بیشترین حد 7مقوله اصلی (درون مایه) بود(که در عمل به 10 بحث اصلی رسیدیم که از برخی صرفنظر شد و برخی در هم ترکیب شدن) تا بحث اساسی تعیین و ً توضیح شه و پارادایم مورد نظر دور بحث اساسی انجام بشه و بعد با کدگذاری انتخابی داستان خط داستان ممکن شه. البته در هریک از این گامها، فرآیند منظم تا رسیدن به اشباع نظری مورد توجه قرار داشت(محمدی ، 1390). اشباع نظری به قانون کلی در نظریه مبنایی منظم اشاره داره. نمونه گیری در این روش تا موقعیکه هر بحث به اشباع نظری برسد، ادامه می یابد. اشباع نظری وقتی اتفاق می افته که کدگذاری اسناد جدید باعث ایجاد داده های جدید در مورد بحث مورد مطالعه نشه(ارزش پایانی داده های جدید صفر باشه)، یا گسترش بحث تا اونجا که به عناصر پارادایم مربوطه(همراه روش و تنوع)، منظور شده باشه و به غلظت کافی برسد و یا اینکه روابط بین مقولات برقرار و تایید شن(محمدی، 1390). به همین خاطر در ادامه، مطالعه اسناد، دوباره متمرکز بر اهداف هزاره سوم شد و چگونگی تعیین اهداف هزاره سوم و شاخص گذاری واسه اونا در اسناد جستجو گردید(بررسی سندی با عنوان تمرکز بر داستان اهداف هزاره: تصمیمات رد شده(وندرمولتِ، ج.؛ 2011) و سازمان ملل و پیشرفت انسانی: از ایده سیاسی تا خط مشیهای جهانی(تِرین، 2012)) که در این مرحله بحث اساسی(یعنی پیشرفت انسانی) شناسایی شد. اسناد بعدی طبق کدگذاری انتخابی و شکل دادن پارادایم دور بحث اساسی شناسایی شده، انتخاب و نمونه گیری نظری شدن که مثل میشه به سیری در پیشرفت انسانی(پرابهو،ک.اس؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010)، اندیشه هایی دور و بر فلسفه، هدف و عمل پیشرفت(خدیجه، الحق؛ 2010)، جنگ ای جهانی واسه پیشرفت انسانی(محبوب، الحق؛ 1996)، سازمان ملل و موسسات برتون ودز(محبوب الحق و همکاران؛ 1994)، اشاره کرد. استفاده روش بعنوان یه ابزار تحلیلی، اسناد جدیدتری رو دردسترس قرارداد و حتی از روش واسه ارائه نتایج تحقیق هم استفاده شد. برخی از اسناد که دراین مرحله بررسی شدن عبارتند از: موسسات برتون ودز کدامند؟(برتون ودز پروجکت؛ 2012)، دکترین شوک: ظهور سرمایه داری فاجعه(شهابی، نبوی، 1390)، تأسیس و ساختار سازمان ملل(زائری، اسداله؛ 1387)، نقش سازمان ملل در حکمرانی جهانی(ویس، ت.، جی.؛ 2009). ضمنا اسنادی که واسه رسیدن به اشباع دور پارادایم حاصل موردتحلیل قرارگرفتند بطورخلاصه عبارتنداز: راهنمای مدیریت بر اساس نتایج واسه برنامه ریزیهای بهداشت عمومی(اردلان، علی؛1387)،خاطرات برژکف(جعفری، هوشنگ؛ 1363)،اقتصاد ایران تحمل یه شوک دیگه رو نداره-پیشنهاد فرشاد مومنی به رییس جمهور منتخب(جلالی پور، بهناز و آزاد، محمد؛1392)،خلاصی از دست کارشناسان دولتی:اونا نمیدانند چه چیزی واسه مردم بهتره(دنیای اقتصاد، 1389)،الهیات در رودخانه سیاست(حجاریان، سعید؛ 1390)،رو سینه رو هفت آب شی از کینه ها(حجاریان، سعید؛ 1392)،دولت روحانی و نون شب مردم(رحمانی ، تقی؛ 1392)،فرهنگ و ایده سیاسی(شریعتی، علی؛ ده 1350)،فراروایتهای جادویی در اندیشه آقای حجاریان(شهبازی، عبداله؛ 1384)،حکمرانی خوب؛مفهومی نو در مدیریت دولتی(صانعی، مهدی؛ 1385)،اصالت اقتصاد یا اصالت ریاضیات در گفتگو با مسعود نیلی و فرهاد نیلی(طاهری، محمد؛ نوروزیان، مهدی؛ 1390)،راهنمای برنامه ریزی مبتنی برشواهد(قمری، داریوش؛ 2012)،فاشیسم(نئوکلوس، مارک، 1391)، پایان یه رویا درنقد مارکسیسم(نراقی، احسان؛ 1389).

3-4- ابزار جمع آوری داده ها :
تنها متدی که واسه جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، بکاررفتهه استفاده از اسناد سازمان ملل و گزارشات اون است که بدلیل تعدد گزارشات سالیانه و گستردگی بانکهای اطلاعاتی سازمان ملل، ضعف نبود استفاده از روشای دیگه جمع آوری اطلاعات(ازجمله نگاه حضوری درمحل یا مصاحبه) رو برطرف میسازد و باتوجه به گستردگی اطلاعات و تنوع افراد گزارش دهنده، امکان افزایش غنای داده ها و زیادی گرایی(دلایل چندجانبه) فراهم میشه. البته گرچه در روش مبنایی منظم، اکتفاء به تنها یه روش جمع آوری داده ها پیشنهاد نمیشه، ولی این، پذیرفتنی و رایجه. ضمنا واسه ساماندهی به داده های حاصل از بررسی اسناد(یعنی مفاهیم، بحث ها، روابط بین اونا و هم داده هایی طبق افزایش حساسیت نظری واسه بررسی بهتر و نمونه گیری مناسبتر و…)، انواع تقریظها و نمودارها بعنوان ابزار جمع آوری داده ها در این روش تحقیق، بکارمیروند. تقریظها شامل تقریظهای عملیاتی(شامل جهتها و مسیرهای مربوط به طرح تحقیق درحال ظهور و تکامل)، تقریظهای کد(مربوط به کدگذاری باز و واسه تمرکز بر برچسب گذاری مفهومی) و تقریظهای نظری (مربوط به کدگذاری اساسی و کدگذاری انتخابی تمرکز بر ویژگیهای پارادایم و شاخصها و نشونه های فرآیند) میشوند. نمودارها هم شامل: نمودارهای منطقی(تصویرگرهای چشمی تفکرات تحلیلی که بیان کننده تکامل روابط منطقی بین مقولات و خرده مقولات اونا برحسب ویژگیهای پارادایمه) و نمودارهای ترکیبی یا ادغامی(تصویرگرهای چشمی تفکرات تحلیلی که واسه آزمون و نمایش روابط مفهومی بکارمیروند، نظم و ترتیب اونا بستگی به پارادایم داره و میتواند زمینه ای واسه نمایش تخیلات و خیالات ذهنی باشه) میشوند. نمونه هایی از این تقریضها در پیوست دو ارائه شده ان. البته باید اشاره شه که پس از ایجاد روش تحقیق نظریه مبنایی منظم، نرم افزارهای خاصی تولیدشدند تا درزمینه دسته بندی اطلاعات، بررسی و پردازش اطلاعات و طراحی شبکه مفهومی به محقق کمک کنن. اطلس تی آی، هایپر رسرچ، مکسد، اثنوگراف، کیو اس آر اِن شش، کیو اس آر اِن ویو ازجمله این نرم افزارها میباشند. محقق علیرغم دسترسی به نرم افزار اطلس، به سه خاطر از اون استفاده نکرد: فراهم شدن امکان یادگیری و درک بهتر در اولین تحقیق با بهره گرفتن از روشای سنتی، نبود زمان کافی واسه یادگیری و تسلط بر نرم افزار بی آشنایی با این روش تحقیق، اختلاف استفاده از نسخه غیر مجاز نرم افزار با رعایت اخلاق تحقیق.
3-5- پایایی و روایتی :

 
 
آزمایش روشای تحقیق کیفی، پیرو معیارهاییه که با معیارهای حاکم بر روشای تحقیق کمی فرق دارن و بنابر این معنای روایتی و پایایی تحقیق در روشای کیفی بیشتر با معنای مورد نظر در روشای کمی، تنها اشتراک لفظی دارن و با توجه به اینکه بیشتر، معیارهای اثبات گرایانه در مورد پایایی و روایتی تحقیق تو ذهن ارزیابان وجود دارن، آزمایش تحقیق با سختی همراه میشه.
با توجه به موضع هستی شناسی رئالیستی حاکم بر روش نظریه مبنایی، معیارهای مناسب واسه آزمایش کیفیت این تحقیق، بطورکلی عبارتنداز(بازرگان، 1387؛ دانائی فرد و بقیه، 1388):1-روایتی داخلی(شباهت یافتها باواقعیت که خُب نیازبه پیش خیال داره. در این تحقیق در بین اشباع نظری در این راه حرکت میشه)، 2-روایتی بیرونی(یا گسترش که خُب گسترش دقیق به جامعه مادر، غیرممکنه ولی با توجه به پوشش دادن انواع برنامه های جهانی آماده شده در سازمان ملل در این تحقیق، توانایی گسترش درون سازمانی وجوددارد و ضمنا بدلیل شباهت خطمشی گذاری عمومی واسه دنیا در سازمان ملل با تهیه هدف عمومی واسه دنیا در سازمانهای دیگه بین مللی، امکان گسترش نظریه حاصل بطوربالقوه وجودخواهد داشت)، 3-پایایی(درون یه پدیده قابل آزمایش نیس، چون پدیده فی نفسه تغییرمیکند ولی تکرار نظریه حاصل از تحقیق، در انواع برنامه های جهانی سازمان ملل از ده 1990 به بعد تاحدی دلالت بر پایایی نظریه داره)، 4- عینیت(نگاه گر بیطرف بودن محقق که عملی نیس چون معیاری واسه تشخیص بیطرفی وجودندارد. ارزشها بطورخاص از فرآیند تحقیق باید حذف شن چون بدلیل موضع شناخت شناسی این روش تحقیق، ادعا میشه که پارادایم حاصل، خالی از ارزشگذاریه. ارزشها، متغیرهای محدودکننده حساب میشوند که عینیت تحقیق رو خراب میکنند. اصول اخلاقی و جایگاه اخلاق هم در این روش تحقیق، اهمیت ویژه ای دارن و از طرف محقق، رعایت میشوند ولی در فرآیند تحقیق، دخالت داده نمیشوند. بنابر این رفتار اخلاقی بطوررسمی بوسیله سازوکارهای بیرونی قابل نظارت میباشند. قابل ذکره که محقق در شروع تحقیق طبق تعلیمات دانشگاهی رایج در مورد اقتصاد و مباحث سیاسی مطرح در جامعه ایرونی و دنیا، عقاید فریدمن در اقتصاد رو علمی فکر می کرد و به انتقادات وارد بر اون و یا شباهت اون با نئولیبرالیسم توجه نداشت که در بین تحقیق و برمبنای داده ها این فکر تغییر کرد که خود میتواند نمونه و اذعانی به رعایت بیطرفی باشه).
معیارهای بالا، واسه کلیه روشای کیفی مثل سه روش نظریه مبنایی(یعنی منظم، سازاگرا و نوخاسته) ارائه شده ان ولی واسه روش تحقیق نظریه مبنایی منظم، معیارهای خاصتری هم ارائه میشوند. مثل، در بررسی روایتی تحقیق به روایتی فرآیندهای عملیاتی، روایتی نظری، روایتی توصیفی و روایتی تفسیری توجه میشه. ضمنا روایتی بیرونی(گسترش، توانایی استفاده، میزان وابستگی به متن و توانایی تکرار و بازتولید) و روایتی داخلی(تکثرگرایی(چه در تحقیق، چه در نظریه و چه در روش جمع بیاری داده ها)، بازبینی دقیق، زمان طولانیتر، نرمی، نمونه گیری از مورد نقض، دخالت کم توضیح کنندگان، بررسی و تایید مشارکت کنندگان) تحقیق هم مورد توجه است(محمدی، 1390). حتی استراس و کوربن، بعنوان مبدعان روش نظریه مبنایی منظم معیارهای آزمایش زیر رو بطورخاص تر، پیشنهاد می کنه که علاوه بر طرح اونا، خودارزیابی محقق در مورد این سئوالات هم ارائه میشوند(البته تحقیق کیفی رو درصورتی میشه آزمایش کرد که روشها به روشنی بیان شده باشن(محمدی، 1390) که تفصیل ارائه شده در بخشهای قبلی و بعدی به همین خاطر است تا آزمایش قابل لمس تر شه):
الف) معیارهای مربوط به روش تحقیق(محمدی، 1390):
ملاک 1- نمونه اصلی چطوری گرفته شده و بر چه مبناییه؟
همانطورکه گفته شد پس از مطالعه و کدگذاری منشور سازمان ملل و بررسی چارت سازمان ملل و سازمان ملل در دنیای امروز و هم سندی درباره برنامه هدفمند پیشنهادی واسه تحقق اهداف پیشرفت هزاره سوم، مشخص شد که یکی از برنامه های اساسی در سازمان ملل که برنامه های جهانی مختلف رو پوشش می ده و تاحدی کامل میسازد، اهداف پیشرفت هزاره سوم است(که خُب با محو فقر هم رابطه داره). بعد به مطالعه بیشتر در این مورد مثل به بررسی اظهارات مارک مالوخ براون، برنامه هدفمند تهیه شده به وسیله ساکس واسه اهداف پیشرفت هزاره و مواردی مثل این پرداخته شد. بعد تلاش شد تا واسه کوچیک کردن دایره جستجو برخی از برنامه های سبکتر سازمان ملل مورد بررسی بگیره تا مدل دلخواه، از اونا درآورده شه. پس اعلامیه وینا و دیپلماسی پیشگیرانه بررسی شد ولی به نظر رسید که به اندازه ای وسیع نمیباشد که نظریه ای مناسب رو تولید کنه. بعد دوباره به اهداف پیشرفت هزاره مراجعه شد و در بین جستجو واسه درک چگونگی تعیین اهداف هزاره سندی با عنوان تمرکز بر داستان اهداف پیشرفت هزاره سوم(وندرمولتِ، ج.؛ 2011)، موردتوجه قرار گرفت که درحقیقت به نمونه اصلی این تحقیق تبدیل شد. انتخاب این سند بود که درنهایت در سند بعدی، بحث اساسی پیشرفت انسانی رو برجسته کرد ولی با وجود اینکه پیشرفت انسانی در این سند هم مطرح شده ولی تا پس از کدگذاری و بررسی سندهای آینده، اصلا برجسته نبود اما پس از شناسایی بحث اساسی، مراجعه دوباره به این سند به اشباع مقولات و افزایش پایایی تحقیق
(تکرار نتایج)، کمک کرد.
ملاک 2- مقولات اصلی که بوجود اومده ان؛ کدامند؟

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  77u.ir  مراجعه کنین
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایشا : صنعتی ، دولتی ، MBA ، پولی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت گسترده ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تغییر ، فناوری اطلاعات ، مدیریت علم ،هدفمند ، سیستمای اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش استفاده کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

مقولات اصلی شامل بحث ایده سیاسی پیشرفت انسانی، بحث ضرورت اجماع جهانی، بحث مشارکت جهانی، عوامل محیطی تاثیرگذار بر برنامه ریزی جهانی، شاخص گذاری واسه برنامه های جهانی، مالکیت برنامه جهانی و دامنه عمومیت اهداف جهانی و مخاطبان اون میباشند که از راه داده ها و با ترکیب تعداد زیادی از مقولات حاصل از کدگذاریای باز اسناد بوجود اومده ان.
ملاک 3- چه حوادثی، اتفاق هایی، اعمالی(بعنوان شاخص هستن) که به مقولات اصلی دلالت میکنند؟
توضیح اون در فصل آینده خواهد اومد ولی به برخی از اونا بطورخلاصه اینجا اشاره میشه. پیشرفت انسانی پس از انتقاد یونیسف و فشار سازمانهای جامعه مدنی به اجماع واشنگتن و هم پس از پایان جنگ سرد، زمینه ای پیدا تا اولویت برنامه ریزیهای سازمان ملل بگیره و کار محبوب الحق و آمارتیا کومار سن به این موضوع کمک کرد. تهیه اهداف پیشرفت هزاره سوم و هم بقیه برنامه های جهانی نیاز به اجماع رو برجسته ساخت ولی مسائلی که واسه تحقق اجماع در سازمان ملل با اونا روبرو میشویم خیلی پیچیده و البته اثر گذارند. واسه مثال به اصرار کشورهای در حال پیشرفت، خط فقر شدید برابر با درآمد یه دلار در روز تعیین شد و سال پایه واسه محاسبه نصف شدن فقر شدید هم سال1990 درنظر گرفته شد(وندرمولتِ، ج.؛ 2011). یا مشارکت جهانی یکی از اهداف پیشرفت هزاره سوم است که در موفقیت بقیه اهداف اثر زیادی داره و در همین جاه که راه و روش اعانه اساسی به برنامه های جهانی نگاه میشه. عوامل محیطی تاثیرگذار بر برنامه های جهانی سازمان ملل خیلی زیادند ولی مهمترین اونا رو میشه اثر مکتب اقتصادی شیکاگو دونست. در مورد شاخص گذاری واسه برنامه ها هم مقولات زیادی ظاهر میشوند که به ویژه میشه بر خطاها در بین تهیه شاخصها تاکید کرد. مالکیت برنامه جهانی هم با بحث اعانه اساسی و مشارکت جهانی درارتباط است و دامنه عمومیت برنامه های جهانی و مخاطبان اون هم با توجه به تقسیم بندی کشورها به فقیر و غنی، شمال و جنوب و پیشرفته و در حال پیشرفت و کمتر پیشرفته، مطرح میشه که بطورخاص در مورد مسئولیت کشورهای جنوب و شمال در مقابل گازهای گلخانه ای اشاره هایی در اسناد شده.
ملاک 4- نمونه گیری نظری طبق چه مقولاتی صورت گرفتن؟ بعبارت دیگه، شکل بندی نظری چطوری مواردی از جمع آوری اطلاعات رو رهبری کرد؟ بعد از انجام نمونه گیری نظری، مقولات تا چه حد نمایانگر داده ها بودن؟
همانطورکه در توضیح معیاراول رفت، نمونه گیریای نظری به دنبال تعیین مقولات بود و پس از اینکه ایده سیاسی