رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد اجرای عین تعهد

طرف دیگر قرارداد) مسؤول دانست. برخی حقوقدانان دیگر علاوهبراین، شرط درخواست مطالبه ضرر وارده را از جانب یک طرف قرارداد، داشتن حسن نیّت او ذکر کردهاند.
در انگلستان چنانکه گذشت انصاف نقش مکمل و متفاوتی از کامانلا دارد. البته بهخاطر تقدم آن بر کامانلا نقش آن درخصوص اشتباه و راههای جبران خسارت اهمیت مضاعفی مییابد. نتایج کامانلا درخصوص اشتباه از چند جهت میتواند مورد قبول انصاف واقع نشود.
نخست آنکه در کامانلا از اشتباه اساسی یک تعریف محدود و مضیقی بهعمل میآید و لذا یک قرارداد اغلب میتواند معتبر تلقّی شود. این امر بدین معنا است فردی که موضوع معامله را نمیخواسته است و یا نسبت به جزئی از قرارداد ناراضی بوده است مجبور است به قرارداد تن در دهد. دوم آنکه چون در کامانلا ملاک نوعی بهکار میرود، اغلب یک اشتباه اساسی، اساسی تلقّی نمیشود و مشکل بالا مجدداً رخ میدهد. در هر یک از این دو مورد امنیت اقتصادی بر عدالت قراردادی ترجیح داده شده است. سوم آنکه در کامانلا در مواردی مانند پرونده «Cundy v. Lindsay» بهخاطر بطلان قرارداد، فرد ثالث بیگناه میتواند متحمل خسارت شود.
انصاف با تدارک خسارت برای انواع خاصی از اشتباه که مورد بیتوجهی کامانلا قرار گرفته است و نیز با ارائه جبران خسارتهای مناسبتر، بهنوعی کامانلا را تعدیل میکند. البته تشخیص ملاک جبران خسارت بر اساس انصاف چندان آسان نیست. مسأله در پروندههای مختلف، تفاوت میکند بهنحویکه میتوان گفت از میان پروندههای مختلف نمیتوان یک نظریه منسجم مبتنی بر انصاف درخصوص اشتباه بهدست آورد. بااینحال چون در کامانلا همه ضرر ناشی از اشتباه میباید بر دوش یک نفر تحمیل شود ولو آنکه هر دو طرف بهطور یکسان بیتقصیر باشند و درواقع چون در کامانلا تقسیم ضرر وجود ندارد، میتوان گفت قواعد انصاف ولو غیر منسجم میتواند ما را یک قدم به عدالت نزدیکتر کند.
قواعد بسیار آزاداندیشانه انصاف درخصوص اشتباه تا حدی اولویتهای مورد تأکید کامانلا درخصوص امنیت قراردادی را قربانی میکند. درواقع نمیتوان در این زمینه هم عدالت و هم امنیت قراردادی را توأمان بهدست آورد. از این جهت حقوق انگلستان تا حدی از یک ظاهر ناهماهنگ و ناسازگار برخوردار است بهنحویکه کامانلا در تلاش است که امنیت قراردادی را تأمین کند، درحالیکه انصاف در پی ارتقای عدالت میباشد.
با این تفصیل میتوان گفت نظام حقوقی جذاب و البته پیچیده انگلستان سه ملاک و مصلحت مختلف را بهنوعی در نظر دارد. این نظام حقوقی از یک طرف با بطلان (مطلق و نسبی)، قواعد فنی اراده و از جمله تخلّف از قصد را محترم میشمارد و همزمان با محدود کردن موارد این بطلان در کامانلا به نظم عمومی و امنیت قراردادی میاندیشد. اگر کامانلا قواعد فنی اراده را به نفع امنیت قراردادی و رونق بازار یک قدم به عقب میراند و بر محدود بودن نظریه اراده تأکید میکند، انصاف نیز بهنحوی دیگر قواعد فنی اراده را ولو در همان چهارچوب محدودش، یک قدم دیگر به نفع عدالت و انصاف به عقب میراند تا شاید هم مصلحت اشتباهکننده حفظ شود و هم منافع طرف دیگر به خطر نیافتد. صرفنظر از پیچیدگی و عدم انسجام نظام حقوقی انگلستان در زمینه اشتباه، شاید بتوان گفت این نظام حقوقی همزمان سه مصلحت اراده، نظم و امنیت قراردادی و اخلاق و عدالت را محترم میداند و در تلاش است تا بهنوعی (ولو بهصورت نامأنوس با حقوق ما) این سه را با هم جمع کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این درحالی است در نظام حقوقی فرانسه تأکید عمده بر مصلحت اراده و اخلاق و عدالت است و در نظام حقوقی ما تنها بر اراده تأکید میشود. باید دانست جبران خسارت در انصاف بر اساس طبیعت خود اشتباه تقسیم نمیشود بلکه بر اساس صلاحدید دادگاه درخصوص روش جبران خسارت، جبران خسارت تقسیمبندی میشود.
بهطورکلی در انصاف سه نوع جبران خسارت برای اشتباه پیشبینی شده است؛ اصلاح، فسخ (بطلان) و رد اجرای عین تعهد.