پایان نامه های روانشناسی

روش نمونهگیری

سطح تولیدات سازمان می باشد.
حقیقت جو و ناظم (1387) در تحقیقی با عنوان خلاقیت مدیران، سلامت سازمانی و بهرهوری کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی کشور به این نتیجه رسیدند که بین خلاقیت مدیران و بهرهوری کارکنان رابطه مستقیمی وجود دارد و به عبارت دیگر با افزایش خلاقیت، بهرهوری کارکنان نیز افزایش خواهد یافت.

در پژوهشی دیگر که توسط حاج کریمی ساری در سال (1383) با عنوان خلاقیت و نوآوری و تأثیر آن بر بهره وری سازمانی، انجام شد؛ نتایج بدست آمده نشان داد که بین خلاقیت با بهره وری وظایف سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
قاسمی نیز در (1383)، خلاقیت را از جمله عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی از نظر مدیران ارشد و مدیران میانی دانست و بر روی نقش مؤثر و گیرای خلاقیت سازمانی بر بهره وری وظایف سازمانی کارکنان تأکید داشت.
1-2-2- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور
پولیتیس در (2005) طی مطالعات خود نشان داد که برخی از ابعاد محیط کاری، منشأ خلاقیت و در نتیجه باعث بهره وری کارکنان سازمان می باشند.
در پژوهشی که توسط کارلسن (1990) انجام شد؛ بر مدل شبکه افزایش مهارت های مدیران و بهره وری تأکید شد و پرورش خلاقیت را از جمله مهارت های اساسی مؤثر بر بهره وری برشمرد.

مقدمه
در این فصل مباحث روش پژوهش، جامعه آماری، گروه نمونه، روش نمونهگیری و نحوه انتخاب آزمودنیها، ابزار پژوهش، روش اجرا و چگونگی گردآوری اطلاعات و روش آماری، از عمده مباحثی است مطرح شد.
1-3- روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و پژوهشگر در صدد یافتن رابطه بین متغییرهای پژوهشی میباشد.

2-3- جامعه آماری، گروه نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش استان فارس بوده که تعداد آنها طبق آمار اخذ شده 450 نفر (67 نفر زن و 383 نفر مرد) که از این بین 205 نفر بر اساس جدول مورگان و به روش نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند.

3-3- ابزار گردآوری داده ها

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پرسشنامه بهرهوری نیروی انسانی: این پرسشنامه شامل 9 مولفه به شرح جدول زیر میباشد:
مولفه
شماره سوالات
توان
1، 3، 5، 6
شناخت شغل
7، 8، 9، 10
حمایت شغل
12، 14، 15، 16، 17، 18
انگیزش
19، 20، 22
بازخورد عملکرد
23، 24، 25، 26، 27، 28، 29
اعتبار تصمیمات
11، 21، 30
سازگاری کارکنان با عوامل طبیعی
13، 31، 32، 33
مشارکت
34، 35، 36، 37، 38
آموزش
2 ، 4، 39، 40، 41
و در مجموع شامل 41 ماده میباشد که هر ماده شامل مقیاس لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم میباشد.
سنجش روایی و پایایی: روایی و پایایی این پرسشنامه توسط حسنعلی جاهد (1385) سنجیده شده است که برای سنجش روایی از روش بازآزمایی استفاده شده و برای سنجش پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم افزارspss ، ضریب پایایی به میزان 87/0 به دست آمده است.
برای بررسی پایایی این پرسشنامه ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای 30 نفر از افراد مورد بررسی (که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند) محاسبه گردید و نتیجه این بررسی نشان داد که ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای کل سؤالات پرسشنامه 83/0 میباشد که نشاندهنده پایایی ابزار اندازهگیری در این پژوهش است.
پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب: که توسط رندسیپ در سال 1979 ابداع گردیده است. این پرسشنامه دارای 50 پرسش است که بر اساس یک طیف لیکرت پنج درجهای (کاملاً موافقم: 5، موافقم: 4، بینظم: 3، مخالفم:2، کاملاً مخالفم:1) درجهبندی شده است. و میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
گزینه‌های انتخابی افراد به صورت زیر امتیازبندی شده و سپس جمع امتیازات محاسبه میشود:
امتیاز
درجه بندی