عوامل تاثیر گذار بر محیط زیست

عوامل تاثیرگذار بر محیط زیست

آلوده کنندها عبارتند از:

آلودگیای حاصل از احتراق

ضایعات صنعتی

مواد رادیو اکتیو

زباله شهری

صوت یا سرو صدا

گرما

مواد شیمیایی

آلوده کنندهای طبیعی ( آتشفشانا ، آتیش سوزی جنگلها ، مردابا و ….)

* آلایندهای هوا:

گازها مثل گاز CO 2[1],CO[2] ,Nox[3] ,SOx[4]

اکسیدکنندهای فتو شیمیایی

هیدروکربنها و ترکیبات آلی فرار

ترکیبات هالوژنه

مواد جامد آویزون

ذرات گرد وغبار

یا دوده

مایعات آویزون در هوا

بخار آب

* آلایندهای آب:

پسابهای صنعتی حاصل از فرآیند صنایع

فاضلابهای انسانی مناطق اداری و مسکونی

آبروهای آبهای سطحی  روان آبهای به دلیل بارندگی

* آلایندهای خاک:

دور ریز ضایعات به خاک

زبالهای صنعتی ، خونگی یا بهداشتی

ضایعات فلزی

مواد جامد خطرناک مثل آزبست ، سرب ، روی ، نیکل و…

پساب صنعتی

مواد شیمیایی مثل اسیدها و بازها ، انواع مواد شوینده

مواد خطرناک مثل انواع سموم شیمیایی ، حشره کشا ، و…

مواد سوختی و نفتی (گازوئیل ، مازوت و…)

شیرابه زبالها و زنگاب فلزات

* بقیه آلودگیا:

آلودگی صوتی

آلودگی تصویری

آلودگی رادیو اکتیو

آلودگی نفتی

آلودگی گرمایی

ارتعاشات و…

[1] Carbon Dioxide

[2] Carbon monoxide

[3] Nitrous Oxide

[4] Oxides of Sulfur