جالب

عوامل تعیین ­کننده میزان نگه­ داشت وجه نقد

عوامل تعیین­کننده میزان نگه­داشت وجه نقد

2-2-1-5 -1 فرصت­های رشد

که تحقیقات قبل رابطه مثبت بین اون و میزان نگه­داشت وجه نقد رو نشون می­دهد.

2-2-1-5 -2 اندازه شرکت

دیگه عامل مهم در میزان نگه­داشت وجه نقد می­باشه.

2-2-1-5-3 احتمال پریشونی پولی

 که تحقیقات حال حاضر دو دید مختلف رو درباره پریشونی­های پولی و میزان نگه­داشت وجه نقد بیان می­کنن. کیم و همکاران[1] در سال 1998 بیان دارن شرکت­های با میزان وجه نقد پائین شاید دچار پریشونی پولی می شن. با این حال، فریا[2] 2004 بیان می­کنن شرکت­ها با پریشونی پولی تمایل به افزایش در میزان وجه نقد نگه­داری شده دارن واسه کاهش از خطرات احتمالی.

2-2-1-5 -4 اهرم پولی

 نسبت بدهی ممکنه بر دارایی نقدی شرکت اثر داشته باشه. تحقیقات تجربی قبلی نشون می­دهد که با افزایش اهرم پولی شرکت­ها میزان سطوح نقدی کاهش می­یابد(آلمازن و بقیه[3]، 2005).

2-2-1-5-5 سررسید بدهی

درتصمیم­گیری شرکت­ها در میزان داراییای نقدیشان تاثیرگذار هستن.  بدهی بانک­ها، با موسسات پولی با در نظر گرفتن سطوح بدهی در ارتباطه که شرکت­ها می­بایست بانک­هاشون رو حفظ کنه. گردش وجه نقد، چرخه تبدیل وجه نقد، دارایی نقدی(خالص سرمایه در گردش)، انحراف ملاک (سیگما) صنعت انحراف ملاک صنعت، ریسک گردش وجه نقد شرکت­ها آزمایش می­کند. حساب­های دریافتنی، موجودی جنس، حساب­های پرداختنی، روزهای (دوره) دریافت حساب­های دریافتنی  متوسط وقتی که شرکت حساب­های دریافتنی رو پیش خود نگه­داری می­کند رو اندازه­گیری می­کنه. روزهای متوسط وقتی که شرکت تبدیل موجودی جنس

موجودی جنس رو پیش خود نگه­داری می­کند، اندازه­گیری  می­کنه، روزهای تعویق حساب­های پرداختنی مقدار متوسط وقتی که شرکت حساب­های پرداختنی رو پیش خود نگه­داری می­کند، اندازه­گیری می کنه(هاشمی و صادقی، 1388).

[1]-Kim & et al

[2] -Frya

[3] -Almazen & et al