متن کامل پایان نامه سازگاری اجتماعی-دانلود کامل

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آنها تشکیل میدهد. این مقیاس افکار پارانوید را باز میشناسند. نمره بالا در این مقیاس علاوه بر سوء ظن ، بیانگر این موضوع است که فرد گرایش های خود آزاری خویش را بیرونی کرده و متوجه دیگران میسازد.

مقیاسPT : این مقیاس دارای 16 عبارت است که محتوای آنها را علائم مرضی اضطراب و تشویش، ترس ها ودلهره های بیجا و بی ارزش فرد تشکیل میدهد. افرادی که وسواسی بوده و از پدیده ها وحشت دارند و در اتخاذ تصمیم، ناتوانایی هایی از خود نشان میدهند و قادر نیستند فکر خود را بر روی موضوعی متمرکز کنند در این مقیاس نمره بالایی بدست می آورند .بین این مقیاس و مقیاس sc همبستگی بالایی وجود دارد. اگر فردی در این دو مقیاس نمره بالایی بگیرد وجود اسکیزوفرنیا را در مراحل پیشرفته نشان میدهد.
مقیاس SC : این مقیاس شامل 20 عبارت است که محتوای آنها را گوشه گیری، افکار عجیب و غیر عادی، شکایت از وضع خانوادگی، و چگونگی برداشت از خود تشکیل میدهد. فردی که خود را غریبه، یکه و تنها احساس میکند و معتقد است که عضو جامعه خود نیست و مردم او را درک نمیکنند در این مقیاس نمره بالایی می آورد. البته بعضی از افراد نورتیک نیز در این مقیاس نمره بالایی میآورند.
مقیاس MA : این مقیاس دارای 11 عبارت است و دامنه وسیعی از فعالیت هایی که متوجه امور بیهوده و بر خلاف سنن اجتماعی هستند نشان میدهند. افرادی که رفتارهای خود را در ضبط و کنترل ندارند معمولاٌ در این مقیاس نمره بالایی بدست میآورند. این افراد خوش بینی غیر منطقی نسبت به آینده خود داشته و بسیار حساس و زود رنج هستند .
خصایص و مشکل مراجع شش بعد مهم دارند:
1- شدت مشکل: شدت مشکل نشان میدهد که مشکل مراجع تا چه اندازه بر کارایی او در انجام
دادن کارهای روزمره ی اجتماعی، شغلی و یا در روابط میان فردی، تاثیر منفی برجای میگذارد.
یکی از شاخصهای مفید روان سنجی برای تشخیص شدت مشکل، وجود برافراشتگی درمقیاسهای پارانویا ، اسکیزوفرنیا وهیپومانی و دو آزمون MMPI MMPI2است.
2- درماندگی انگیزشی: درماندگی انگیزشی به درجهی تجربهی ذهنی مراجع از مشکل خود مربوط است که به صورت اضطراب، گم گشتگی و افسردگی شدید جلوه گر میشود.
ازجمله مقیاسهای MMPI که نسبت به درماندگی انگیزشی حساسند، عبارتند از: مقیاسهای F ، افسردگی و پسیکاستنی.
3- پیچیدگی مشکل: مشکلات برخی از مراجعان پیچیده است و انواع رفتارها را در برمیگیرد. در آزمون MMPI هرگاه مقیاس هیپوکندری و افسردگی هر دو بالاتر از 65 و مقیاس هیپوکندری دست کم 5 تا 10 نمره بالاتر از مقیاس افسردگی باشد، نشان دهنده ی مزمن بودن مشکل است.
4- سطح مقاومت: مراجعان مختلف در پذیرش و پاسخدهی به درمان یا مقاومت در برابر آن با یکدیگر تفاوت دارند.
برافراشتگی در مقیاسهای L،K ، پارانویا و مقیاس هیپوکندری در آزمون MMPI نشان دهندهی سطح بالای مقاومت است.
5- سبک کنار آمدن: سبک کنار آمدن مراجعان، پیوستاری را تشکیل میدهد که یک بعد آن برونی کردن و بعد دیگر، درونی کردن نامیده می شود.
شاخص سبک کنار آمدن به شیوهی برونی کردن از مجموع نمره های T سه مقیاس انحراف روانی- اجتماعی ، پارانویا ، هیپومانی و شاخص سبک کنار آمدن به شیوهی درونی کردن از مجموع نمره های T مقیاسهای افسردگی، پسیکاستنی و درونگرایی اجتماعی آزمون MMPI به دست می آید.
6- مرحلهی حل مساله: مراجعان در فرایند تغییر، مراحل مختلفی را پشت سر میگذارند11.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل دو گروه مختلف میباشد این دو گروه عبارتند از :
یک گروه عادی از میان دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان که بصورت تصادفی انتخاب شدند. تعداد افراد این گروه 70 نفر شامل 25 مرد و 45 زن که اغلب بین 20 تا 30 سال سن داشتند، میباشند.
گروهی دیگر مددجویان زندان شهر سمنان بودند. تعداد افراد این گروه 70 مرد آقا در رنج سنی 21 تا 57 سال میباشند. اخذ پرسشنامه و دستخط از این گروه با همکاری روانشناس زندان صورت گرفته است تا حتی المقدور از لحاظ اعتباری قابل اعتماد باشد.
3-3-1 ملاحضات اخلاقی
رعایت مسایل اخلاقی و تضمین حقوق انسانی آزمودنیها یکی از عمده ترین مسایل در پژوهشهای آموزشی و پرورشی است. اولین و مهمترین حقی که هر انسان دارد عبارت است از آزادی عدم مشارکت در پژوهش ، این اصل یا آزادی از این ناشی میشود که انسان علاقمند است برخی از اطلاعات مربوط به خود را از اعضای جامعه دور نگاه دارد یا این گونه اطلاعات را به هیچ وجه در اختیار آنها قرار ندهد. به عنوان مثال، خیلی از مردم علاقمندند که نتایج آزمونهای شخصیتی که برای آنها اجرا میشود، محرمانه باشد و به هیچ شکل این گونه اطلاعات در اختیار دیگران قرار داده نشود. ضمناً تمام افرادی که در یک تحقیق مشارکت میکنند حق دارند که برای خود اسم مستعار انتخاب کنند. به این معنی که افراد حق دارند برای خود اسامی مستعاری انتخاب کنند تا شناخته نشوند. لذا طی فرایند اخذ پرسشنامه و دستخط افراد در صورت تمایل با ما همکاری نمودند به عبارتی در مشارکت یا عدم مشارکت آزاد بودند. ضمناً تنها کسانی که تمایل به دانستن نتیجه پرسشنامه بودند اسامی خود را ذکر کردند و برای سایر افراد تنها از کد استفاده گردید.
3-4 نمونه دستخطهای پایگاه داده ارائه شده
در این بخش نمونه هایی از پایگاه داده ای که ارائه نموده ایم نمایش داده میشود.
دستخط شماره (3-1) یک دستخط ریز است و تنها از نیمی از کاغذی که در اختیار داشته است استفاده نموده است. بر اساس نظر خط شناسان خط بسیار ریز اغلب مربوط به انسانهایی ضعیف و کم رو می باشد. با نگاهی به نمودار T مربوطه، برافراشتگی بالا در مقیاسهای PT و HS دیده میشود. برافراشتگی بالا در مقیاس PT در نمودار T نشان دهنده خستگی روانی، ضعف روحی، اعتماد به نفس پایین و حساسیت بی مورد و برافراشتگی بالا در مقیاسHS در نمودار فوق نشان دهنده خود بیمار انگاری و اضطراب و اندیشه بیهوده در مورد سلامتی میباشد. بالا بودن مقیاسL نشان میدهد فرد سعی داشتهاست چهرهای جز آنچه هست نشان دهد.
شکل (3-1) یک نمونه از دستخط ریز
شکل )3-2( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-1(
در دستخط (3-3) ، جهت خط پایین رونده است. از نظر خط شناسان خطوط پایین رونده دلیل بر سستی، غمزدگی، بدبینی و دلسردی است. در نمودار T مربوطه برافراشتگی بالا در مقیاسهای D وPT دیده میشود. برافراشتگی بالا در مقیاس D در نمودار T نشان دهنده افسردگی، بد بینی و ناامیدی و برافراشتگی بالا در مقیاس PT در نمودار فوق نشان دهنده خستگی روانی، ضعف روحی، اعتماد به نفس پایین و حساسیت بی مورد می باشد. از آنجایی که مقیاسF بالاتر از مقیاسK میباشد، فرد سعی داشته خود را بدتر جلوه دهد.
شکل (3-3) نمونهای از دستخط با جهت پایین رونده
شکل )3-4 ( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-3(
دستخط (3-5) نمونهای از دستخط درشت را نشان می دهد. در نوشته های درشت، دنیایی فعال و متحرک دیده میشود که از بهتر تا بدتر در آن می توان یافت. در مورد یک فرد نامتعادل تمامی ارزشهای اخلاقی او را غلط از آب در میآورد و فرد را وادار به غلو و افراط می کند. یک خط ریز قضاوتش از محیط خود عاقلانهتر و حقیقیتر است. در نمودار Tمربوطه برافراشتگی بالادر مقیاس HY دیده میشود که نشانگر تمایل به جلب توجه و واکنشهای نمایش گونه و همچنین عدم بینش نسبت به ناراحتیهای خود میباشد. ضمناً بالاتر بودن مقیاسF از مقیاسK میباشد نشان میدهد فرد سعی داشته خود را بدتر جلوه دهد.
شکل (3-5) نمونهای از دستخط درشت با حاشیه های پهن از اطراف
شکل )3-6( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-5(
در دستخط (3-7) حرکات قلم به سمت راست و پایین پرتاب شدهاند. حرکت قلم به سمت راست نشاندهنده درونگرایی و داشتن سر در لاک خود میباشد و حرکت قلم به سمت راست و پایین نشاندهنده خودخواهی و تمایل به احتکار است. در نمودار T مربوطه برافراشتگیهای بالا را در مقیاسهای PA ,Hy و خصوصاً PD دیده میشود. بالا بودن برافراشتگی در مقیاس PD ناسازگاری اجتماعی و عدم توافق و ارتباط گرم با اجتماع و خانواده و بالا بودن برافراشتگی در مقیاسPA سوظن عدم اعتماد به نفس را نشان میدهد. بالا بودن برافراشتگی در مقیاس HY مربوط به کسانی است که رفتارشان فاقد پذیرش اجتماعی است.
شکل (3-7) نمونهای از دستخطی با حرکات دست و قلم به سمت راست و پایین
شکل )3-8( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-7(
در شکل (3-9) نمونه دستخطی دیده میشود که علاوه برپایین بودن جهت خط، از سمت چپ حاشیهای نسبتاً زیاد گذاشتهاست. پایین بودن جهت خط نشاندهنده افسردگی و ایستادن از لبه کاغذ مربوط به اشخاص خوددار و بدبین میباشد، افرادی که از آنچه برایشان ناشناس است فاصله میگیرند. در نمودار T مربوطه برافراشتگی بسیار بالای مقیاس D که میزان افسردگی را نشان میدهد، جلب توجه میکند و برافراشتگی بالای مقیاسهای PD, PA, PT به ترتیب نشاندهنده ترس و دلهره بیجا ، سوظن و ناسازگاری اجتماعی میباشد.
شکل(3-9) نمونهای از دستخطی با جهت پایین و حاشیه زیاد از سمت چپ
شکل )3-10( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-9(
شکل (3-11) نوشتهای محکم، کم و بیش زاویهدار و با اراده دیده میشود. در این نوشته قلم بر روی کاغذ بطور مرتب فشار داده شده حتی تا آخر حروفی که پایه آنها پایین میرود. این نوشته نشاندهنده اعتماد به نفس و مقاومت در برابر عوامل خارجی و غیر قابل نفوذ بودن است. در نمودار T مربوطه برافراشتگی بالای مقیاس pd و برافراشتگی پایین مقیاسهای Hy و pt دیده میشود. پایین بودن مقیاسهایHy و pt نشاندهنده داشتن اعتماد به نفس و عدم نیاز به واکنشهای نمایشگونه میباشدوبرافراشتگی بالای مقیاسpd بیتفاوتی اجتماعی را نشان میدهد.
شکل (3-11) نمونهای از نوشتهای محکم
شکل )3-12( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-11(
3-5 نتایج کلی پرسشنامهMMPI
در این بخش به نتایج کلی پرسشنامه های اخذ شده از مددجویان زندان شهر سمنان و دانشجویان به تفکیک مرد و زن نگاهی میاندازیم.
شکل (3-13) نمودار T نتیجه کلی مددجویان زندان شهر سمنان را نشان میدهد. آنچه نمودار نشان میدهد، برافراشتگی بالا در مقیاس های D ،Hy، Pd، Paو Sc و برافراشتگی پایین در مقیاس Ma میباشد. برافراشتگی پایین در Ma نشان دهنده پایین بودن خودشیفتگی ، بالا بودن مقیاس Dنشان دهنده بالا بودن افسردگی و بد بینی میباشد. بالا بودن مقیاس Hy مربوط به کسانی است که رفتارشان فاقد پذیرش اجتماعی میباشد این مقیاس برای مددجویان زندان دارای برافراشتگی بالاست در صورتی که برای دانشجویان (شکل های 3-14 و 3-15) این مقیاس دارای برافراشتگی پایین میباشد. بالا بودن مقیاس Pd نشان دهنده بی تفاوتی و ناسازگاری اجتماعی میباشد و بالا بودن مقیاس Pa نشان دهنده عدم اعتماد و بالا بودن مقیاس Sc نشان دهنده اختلال هویت خویش و انزواجویی میباشد.
شکل(3-13) نتیجه کلی پرسشنامه مددجویان شهر سمنان
شکل (3-14) نتیجه کلی پرسشنامه دانشجویان پسر
شکل (3-15) نتیجه کلی پرسشنامه دانشجویان دختر
فصل 4
شبیه سازی
در این فصل به نحوه پیاده سازی و نتایج تجربی میپردازیم. پیاده سازی سه مرحله اصلی دارد که شامل پیش پردازش، استخراج ویژگی و گروهبندی ویژگیها میباشد.
در این فصل ضمن مرور نحوه پیادهسازی کارهای پیشین، به تشریح الگوریتم پیشنهادی و نتایج بدست آمده پرداخته میشود و نمونههایی از نتایج تجربی به دست آمده نمایش داده میشود.
4-1 پیش پردازش
در پیاده سازی پروژه های شناسایی دست خط ، تشخیص حالات روحی افراد از روی دست خط ، شناسایی اسناد جعلی دست نویس و … اغلب سه فازمهم پیش پردازش ، استخراج ویژگی و دسته بندی اعمال می شود فاز پیش پردازش به نرمال سازی و حذف نویز و قطعه بندی و فاز دسته بندی با بهره گرفتن از ویژگی های استخراج شده به شناسایی حروف دست نویس می پردازد .
در عملیات پیش پردازش ابتدا تصاویر بانیری شده و سپس عملیات نازک سازی و حذف نویز و حذف پس زمینه انجام می شود. بانیری کردن ، سطوح روشنایی تصویر را به دو سطح تبدیل میکند تا از این طریق بتوان عملیات هایی از قبیل ریخت شناسی را به سادگی روی آنها انجام داد نازک سازی یکی از عملکردهای ریخت شناسی است که در مقاله خانم ساجدی و همکاران روی تمام تصاویر اعمال شده است.
حذف نویز در عملیات پیش پردازش یکی از مراحلی است که انجام آن باعث افزایش دقت خواهد شد.برای حذف نویز از راهکارهای مختلفی می توان استفاده کرد یکی از این روشها فیلترینگ است که اعمال آن روی تصاویر تأثیر بسزایی در حذف نویز خواهد داشت.

جوهرهای مختلف تاثیر زیادی بر روی امضا دارند وامضای یک شخص با دو جوهر متفاوت در شرایط یکسان، متفاوت خواهد بود. یک جوهر با رنگ تیره تر همیشه سطوح خاکستری نزدیک به سیاه را ایجاد می کند و جوهر روشن تر منجر به سطوح خاکستری بالاتر می شود.
برای اینکه تاثیر جوهرهای مختلف در فرایند شناسایی یا تایید امضا از بین برود، باید سعی کنیم تا تصاویر را از این نظر نرمال سازی نماییم. با انتقال هیستوگرام سطح خاکستری به سمت صفر، به طوری که پایین ترین سطح روی صفر قرار بگیرد می توانیم به این امر دست پیدا کنیم. برای این منظور کمترین سطح خاکستری را از سطوح خاکستری تفریق می کنیم.
در این تحقیق ابتدا تصویر خوانده شده نرمال سازی میگردد تا برنامه نوشته شده برای کلیه تصاویر با سایزهای مختلف قابل استفاده باشد. سپس تصویر باینری میشود و فیلتر پایین گذر روی آن اعمال میگردد. فیلتر پایین گذر دو تاثیر روی تصویر میگذارد: 1- حذف نویز انجام میدهد. 2- روی تصویر بلورینگ اتفاق میافتد و به این ترتیب لبهها محو شده و تا حدی گسستگیها از بین میرود.
از بین بردن نویز : در بسیاری از موارد تصویر نمونه ای که اسکن شده است دارای عوارض و لکه های ناخواسته ای هستند که نویز نامیده میشوند. این نویزها در هنگام اسکن کردن تصویر، کثیفی کاغذ و یا نوک سر قلم بوجود می آید. برای حذف این نویزها از فیلتر میانگین استفاده شده است که عبارتند از:
فیلتر پایین گذر یا میانگین: در این نرم افزار برای فیلتر میانگین گیری از یک ماتریس 3×3 شامل 9 المان مطابق شکل زیر استفاده می شود:
مقادیر پیکسل های ماتریس خروجی از حاصل ضرب پیکسل های Pi,j تصویر اولیه در المان‌های متناظر ماتریس ضرایب fi,j بدست می‌آید. سپس حاصل جمع مقادیر المان های جدید بجای پیکسل میانی (پیکسل مورد نظر) گذاشته می‌شود. این عملیات را می توان بصورت زیر بیان نمود :
فیلتر پایین گذر را با ماسکهای 3*3 و 5*5 و وزنهای مختلف امتحان کردیم. و بهترین نتیجه را با ماسک 3*3 و وزنهای یک گرفتیم.
سپس از عملیات ریخت شناسی(morphologi) جهت حذف نویز و از بین رفتن گسستگیها استفاده نمودیم. پیوسته کردن خطوط به کاهش خطا در استخراج ویژگی خصوصاً محاسبه تعداد خط کمک شایانی مینماید.
4-2 استخراج ویژگی
در میان انواع دست خط ها ، پیچیدگی های موجود در اسناد دست نویس فارسی بارزتر خواهد بود. علت این امر، خصوصیات نگارش این زبان است برخی از ویژگی ها و شاخص های نوشتاری فارسی بدین شرح است:
مهمترین ویژگی زبان فارسی پیوستگی حروف می باشد که این زبان را از سایر زبانها متمایز کرده است یکی از خصوصیات اصلی زبان فارسی شروع آن از سمت راست است. ویژگی دیگر این است که شکل حروف در زبان فارسی تابعی از محل قرار گرفتن آنها در کلمه است. و هر حرف بر حسب موقعیت های مختلف در کلمه (اول، وسط ، آخر) میتواند اشکال مختلفی داشته باشد و از طرفی دارای تنوع فراوان در شیوه های نگارشی در مقایسه با نوشتار لاتین می باشد. بدیهی به نظر می رسد که تعداد سبک نوشتاری اسناد دست نویس ، فرایند تشخیص حالات روحی فرد از روی دست خط را مشکل می سازد18.
در این بخش ابتدا مروری به کارهای قبلی خواهیم داشت. ویژگی ها ونحوه استخرا