مقاله درباره تامین پولی، باشگاهای فوتبال، سازمان ورزش، سازمان ورزشی

تامین پولی صاحبان سهام 42شناخته می شه.برعکس قرض گرفتن پرداخت بار بهره یا برگرداندن اصل پول رو به قرض دهند مجبور نمی کند. به هر حال ، کنترل رو به سهامدار تحویل میده و یه انتظاری هست که یه سودی باید پرداخت شه.

2-18-1-4- درآمدهای تقسیم نشده ( د رآمدهای نگهداری شده ) 43
پولیه که دومرتبه سرمایه گذاری در سازمان ورزشی شده. نکته ای که باید به اون توجه کرداینه که پرداخت بهره ای نداره و کنترل در وقتی که سرمایه استفاده میشن، حفظ می شه. واسه سازمانای ورزشی غیر انتفاعی44 ، نگهداری درآمدها واجب و ضروریه، ازآنجایی که اون یه اجبار قانونیه.

2-18-2- تامین پولی بازگشتی 45
شامل پولیه که فعالیتای روزانه رو تامین پولی می کند. که از منابع زیادی می آید که وابسته به نوع سازمان ورزشیه.
2-18-2-1- حق عضویت46
که ممکنه جوون بالغ47 ، عضو پیوسته48 ، فامیل یا دسته بندیای شبیه باشه. نکته ای که اینجا باید به اون توجه کرد اینه که اونا بیشتر رو راست خویشاوند پایدار حساب می شن و بنابراین یه منبع نقد فوری حساب می شن. اعضا ضمنا یه کارکرد بازاریابی رو بوسیله ی ایجاد کردن یه پایگاه مشتری مرکزی49 ارائه می کنن.
2-18-2-2- هزینه ی ورود تماشاچیان50
شامل دسته هایی از جوونا بالغ ، فامیلان ، گروه های خاص ، حق بیمه 51، می شه. نکته ای که باید به اون توجه کرد، زمانیکه درجه ی بالایی از انعطاف هست، بدلیل تغییر الگوی حضور52 و تفاوتایی در برنامه های بازیا مجبور می شیم تنوع زیادی هم وجود داشته باشه.

2-18-2-3- تسهیلات شرکتی53
شامل صندوق ها54 و میزبانیا(مهمون نوازی)55.نکته ای که باید به اون توجه کرد اینه که سرمایه زیادی نیازه اما نقاط قوتی هست که ارتباطات تجاری ساخته میشه و می تواندحق اجاره ایی بیمه56 هزینه شده باشه.

2-18-2-4- حق الزحمه ی بازیکنان 57و هزینه هایی شامل حق وردی ها58 ( ورودیا ) ، اجاره ی تجهیزات59
نکته ای که باید به اون توجه شه اینه که درآمد وابسته به تقاضاه و کاربر به خاطر تجربه اجرت می گیرد.
2-18-2-5- کارا افزایش سرمایه ایی خاص 60
از دیگه منابع تامین پولی بازگشتیه که ممکنه شامل حراج61 ، فروش چیزها ی بی اهمیت و…باشه. نکته ای که باید به اون توجه کرد اینه که بار روی کارمند و اعضاییه که ترتیباتی می دن و به امور رسیدگی می کنن.به هر حال ، این دسته از وقایع ممکنه از راه بالابردن میزان اجناس62 درآمد زا و سودآور باشه.
2-18-2-6- لاتاری و قمار63
مثل بخت آزمایی، شراب خواری، ماشینای قمار و…نکته ی مهم اینه که اجازه نیازه و بیشتر الزامه. حاشیه سود پایینه و رقابت سخت از دیگه طرفای دعاوی هست.

2-18-2-7- تجارت 64
مثل خاطرات 65، شال گردن ، تی شرتا ، ژاکتا ، لوازم چاپ66 . نکته ی مهم اینه در حالیکه می میتونه یه افزایش کوتاه یه مدت بر درآمد داشته باشه اون می میتونه غیر مسطح67 همراه با افت68 در مورد ی موفقیت باشه.

2-18-2-8- حامیان پولی و پشت نویسی 69
از دیگه منابع خوب هستن که ممکن شامل اسم شبا ، شرکا، نشانا ، پشت نویسی جنسا، معاملات مخالف باشه. به هر حال ممکنه سازمان کنترل خودشو از دست بده و وابسته به درآمد حامیان پولی باشه و بوسیله ی تقاضاای شرکا متفاوته.

2-18-2-9-کترینگ 70
ممکن ست شامل غذاا یا نوشیدنیایی می شه که همون جا سرو می شه و یا برده می شه. نکته ای که باید به اون توجه کرد اینه که اون کاربر71ه اما به خاطر اینکه یه محیط غیر رقابتی ارائه می کند، حاشیه سود بالایی رو حفظ خواهدکرد.

2-18-2-10- حق پخش رسانه72
مثل تلویزیون و رادیو و اخیرا بیشتر اینترنت و حق جریان تلفن73 همراهه. نکته ایی که باید توجه شه اینه که اون رو به بر ورزشای حرفه ای بر مبنای شنوندگان زیاد متمرکز شه و ممکنه با بیشتر موسسات ورزشی و باشگاها غیر در ارتباط باشه.در همین زمان اون ممکنه منبع درآمدی بزرگ و منحصر به فردی واسه لیگای ورزشی حرفه ای باشه.
2-18-2-11- درآمد سرمایه ای74
مثل بهره بدست اومده و سودهای سهام : به هر حال نکته اینه که قیمتای سهام می میتونه در کوتاه مدت تغییر کند، و زیان می میتونه به خاطر سطح ریسک ایجاد شه . ضمنا میزان سود ممکنه پایین باشه.

2-18-2-12- بخششای دولت75
ممکن مرکزی ، یا ایالتی یا محلی باشه. نکته ای که باید به اون توجه کرد اینه که بیشتر در ورزشای مختلف متفاوته و سال به سال متفاوته و مثل بودجه ی سرمایه ایی دولت باید شرایط خاص ایجاد شه. (استوارد76،2007 : 25-20)

2-19- تامین پولی باشگاهای فوتبال
هر سازمان ورزشی واسه جلو بردن برنامه ها و پروژه های خودنیاز به حمایت پولی داره؛ این حمایتا باعث می شه تا سازمان ورزشی به آرمانهایش نایل شه. بخش مهم این منابع از محل منابع دولتی تأمین می شه. درآمدهای دیگری هم از طرف سازمانای بین المللی و درآمدهای بازاریابی، حق عضویتا، اعانات، قابل حصوله. الان خیلی از سازمانای ورزشی واسه تأمین منابع مالــی موردنیاز خود به طرف شرکتایی می روش که علاقمندهستند به شکل داوطلبانه و واسه تبلیغ نام شرکت خودشون به ورزش کمک کنن.(حسینی،1386 :10) علاوه براین توانمندی باشگاها واسه تولید ارزش و ساختار درآمدی اونا واسه خرید و فروش بازیکنان، فروش جنسا فرعی ( پیراهن ، لوازم ورزشی و…) حمایتای پولی هواداران ، حق پخش ت
لویزیونی ،بلیت فروشی و تبلیغات به گونه ایه که می میتونه تامین کننده ی منابع پولی اونا باشه.

2-20- تامین پولی باشگاهای فوتبال اروپا
در بیشتر موارد تبدیل به اوراق بهادار کردن مورد استفاده قرار می گرفت،درمراحل بعدی پیشرفت ی استادیومای فوتبال درالویت تامین پولی قرار داشت. فرآیند تیدیل به اوراق بهادار کردن می میتونه با اوراق قرضه شهرداریا مقایسه شه که به خاطر تامین پولی پروژه ها مورد استفاده قرار می گرفت.تبدیل به اوراق بهادارکردن به باشگاها در دراز مدت سود خوبی میده .مدیران پولی و باشگاا باید خوب تفکر کنن وقتی که بخوان تبدیل به اوراق بهادار کردن رو شروع کنن.به خاطر اینکه این فرآیند احتمال داره خیلی خطرناک باشه.تبدیل به اوراق بهادار کردن باید بوسیله ی داراییا برگردانده شه.الان ، لیورپول در فکر درست کردن استادیوم جدیدی بوسیله ی تبدیل به اوراق بهادار کردنه. آرسنال هم حالا این کار رو انجام داده و 357 میلیون پوند از این راه تامین پولی شده. (Deloitte&Touche Annual, 2002:45)

2-20-1- فوتبال حرفه ایی در غرب اروپا بر چار منبع تامین پولی اصلی تاکید می کند
1. درآمدای روز مسابقه ( قبضا ی ورودی و فروش بلیطای تموم فصلی)
2. حق پخش تلویزیونی
3. حامیان پولی ( اسم گذاری برند روی لباسا و دور استادیوم)
4. دیگه درآمدهای تجاری – بازرگانی ( تجارتای پروانه دار، خدمات کنفرانس ، کترینگ ) (دلویتی77، 2008: 12)

2-21- منابع پولی و هزینه های سازمان لیگ حرفه ایی فوتبال ژاپن
1. حق عضویت
2. حق پخش تلویزیونی
3. حامیان پولی
4. ارسال مجوز
5. ورودیه ورزشگاه در مسابقات به میزبانی سازمان لیگ
6. و دیگه درآمدها (الهی ، 1383 : 64)

2-22- سودآوری باشگاهای فوتبال انگلیس
به زبون حسابداری باشگاهای فوتبال سازمانای تقریبا راحت ایی هستن.سودآوری باشگاه فوتبال انگلستان بیشتر بوسیله ی فاکتورهای جدا از هم اما در ارتباط ساخته میشه :
1. تبلیغات
2. تجارت
3. درآمد روز مسابقه (دلویتی و تاچ ) 78
درآمد روز مسابقه و پرداختای اضافی حامیان پولی در روز مسابقه حاصل می شه.
از زمانیکه فوتبال یه صنعت جدید شدگزینهای جدید تامین پولی به طرف باشگاهای ورزشی باز شد.بنابراین تامین پولی باشگاها ی فوتبال سخت تر و بدتر شد. واسه باشگاهای بزرگ روشایی مثل تبدیل به اوراق بهادار کردن و معاملات پولی بازیکنان مثل نقل و انتقالات واسه باشگاهای کوچیک استفاده شد.دیگه روشای تامین پولی مثل بورس اوراق بهادار و وامای آسان79 تقریبا بعلت تجربه های بعد سرمایه گذاران کمتر وجود داشت.در این زمان میشه گفت باشگاای انگلیسی بیشتر از راه بورس اوراق بهادار درآمدهای خیلی ی داشتن! و از ضررای احتمالی پیشگیری می کردن.(دلویتی و تاچ ،2010: 12)

2-23- بررسی انواع روشای تامین پولی در باشگاه ی فوتبال
2-23-1- تامین پولی از راه بورس
از ابتدا سالهای ده 90 ، باشگاها به خاطر افزایش هزینه و اجرای طرحای جدید و پرخرج، به منابع جدید پولی نیازمند شدن و کارشناسان خبره در شاخه ی اقتصادی فدراسیون جهانی فوتبال ، بهترین راه رو پیوستن اونا به بورس ، به عنوان بهترین راه ، پیشنهاد کردن.
درحال حاضر بیست باشگاه مطرح لیگ برتر انگلستان در بورس لندن سهام عرضه کرده ان و هزاران انگلیسی طرفدار فوتبال سهامدار این باشگاها شده ان و از راه دادوستد سهام ، به باشگاهای خود کمک پولی می کنن. جمع کل سرمایه ی این بیست باشگاه فوتبال که در بورس انگلستان حضور دارن ، نزدیک به هفتاد درصد کل ارزش جاری بورسای نوظهوری مثل بلغارستانه و جمع مبلغ قرارداد بیست بازیکن اول لیگ برتر ، که بیشتر جزو باشگاهای حاضر در بورس لندن به شمار می روش ، حدود ده درصد ارزش جاری بورس تهرانه.در اسپانیا هم بیشتر باشگاهای مطرح وارد بورس شده ان و رئال مادرید سرآمد همه ی این باشگاه هاست.بارسلونا دیگه باشگاه اسپانیایی یکی از مردمی ترین باشگاهای بورس در اروپابه شمار میره.این تیم کمه کم یکصدهزار نفر سهامدار قرص و محکم داره.
در ایتالیا تیمای یوونتوس ، لاتزیو ، آث میلان و آث رم سرمایه های کوچیک و بزرگ خود پرطرفداراترین سهام بازار سرمایه ایتالیا به شمار می روش.این روش در آلمان هلند و بلژیک هم پیشرفته.اون دو به دو روش به بازار بورس راه یافته ان، در روش اول ، باشگاهای فوتبال به شرکتای سهامی عام تبدیل شده ان و از راه عرضه ی سهام به همه مردم ، که بیشتر طرفداران تیم هستن ، در بازار بورس حضور پیدا کرده ان و در روش دوم ، با تاسیس یه شرکت سرمایه گذاری به وسیله باشگاه و وارد کردن اون در بازار بورس تونسته ان پس از تقویت شرکت تازه تاسیس ، باشگاه رو در اون هضم کنه.
فرق کلی ای که بین باشگاهای فوتبال و بنگاهای اقتصادی هست اینه که در بنگاهای اقتصادی « سرمایه » و پس از اون « بازار فروش » از مهم ترین دلایل موفقیت به حساب میاد، درحالی که در باشگاهای فوتبال ضریب موفقیتا طبق « مدیریت» و «برد و باخت » تیما در بازی هاست.بنابراین یه از تاثیرگذارترین شاخصا بر قیمت سهام باشگاها ، تصمیمات مدیریتی و نوسانات برد و باخت تیم هاست، طوری که ممکنه حتی با تساوی در یه بازی ، قیمت سهام باشگاه دستخوش تغییر شه.
از طرف دیگه چیزی که باعث نوسانان قیمت سهام باشگاها می شه، رفتار غیر حرفه ای سها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *