مقاله درباره تامین پولی، ساختار سرمایه، جذب سرمایه گذاری، منابع پولی

زمین فوتبال به یه شکل خودشو حفظ کرده، ولی تغییرات فوتبال در خارج از زمین به شکل دیگریه و از حالت یه بازی راحت خارج شده و کم کم خودشو در کنار صنایع و کار و حرفهای موجود مطرح می کنه. همونجوری که در صنعت می باید برنامه ریزی دقیقی انجام گیرد و نوع سرمایه گذاری، نوع محصول حساب سود و زیان ، هزینه ها و نیروی انسانی متخصص و… همه مشخص و منظم باشن، لیگای حرفه ای در دنیا هم در این طرف و سو در حرکت می باشن. نه که لیگای منطقه ای و قاره ای بلکه الان لیگای داخلی ( در داخل کشورها) هم دارای ارزش قیمت خاص خود هستن و محصول خودشو که همون ارائه یه بازی و مسابقه هبه حاضرین در استادیوم و شنوندگان رادیو و بینندگان تلویزیون عرضه می کنن. (محمد کاظمی،1387: 118-107)
– زنگنه (1387) در تحقیق خود با موضوع ” رابطه بین توانمندسازها و نتایج در تعالی سازمانی باشگاهای فوتبال تهران در لیگ برتر ایران طبق مدل (EFQM )” به این نتایج رسید که باشگاه سایپابا 75/567 امتیاز رتبه ی اول ، باشگاه صبا باطری با 46/533 امتیاز رتبه ی دوم ، باشگاه پیکان با 34/487 امتیاز رتبه ی سوم، باشگاه راه آهن با 98/407 امتیاز رتبه ی چهارم ، باشگاه پرسپولیس با 33/372 امتیاز رتبه ی پنجم و باشگاه استقلال با 324 امتیاز رتبه ی ششم رو در تعالی سازمانی به خود اختصاص داده ان.( زنگنه ، 1387: 164-151)
– خبیری (1383) در تحقیق خود با عنوان ” مقایسه وضعیت باشگاهای لیگ حرفه ای فوتبال با معیارهای یوفا و باشگاهای منتخب از کشورهای کره جنوبی ، ژاپن، امارات ، ترکیه ” اقرار می داره: به گفته خیلی از دانشمندا علوم اجتماعی و صاحب نظران علوم انسانی ، ورزش فوتبال یکی از مهم ترین نهادهای عصر جدید انسان هاست که به عامل ای تاثیرگذار و با اهمیت در زندگی اجتماعی بدل شده. از آنجایی که ورزش فوتبال با توجه به محبوبیت روزافزون و دسترسی آسون به انجام بازی اون در هر گوشه و کنار دارای اثرات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، روانی ، صنعتی و… است، بنابر این بهتره با حساسیت جدی نسبت به نتیجه های اون نگریسته شه و همه عواملی رو که به نحوی اون رو تحت اثر قرار می دن و یا اثر می پذیرند شناسایی شده و هم واسه اون برنامه ریزی، نظم ، کنترل و هدایت اعمال شه.(خبیری ، 1383 : 35)
– جلالی فراهانی (1388) در رساله ی دکتری خود با عنوان “بررسی برابری ساختاری سازمانی و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب جهت ارائه الگوی بهینه” به مطالعه ی دقیق و بررسی محتوای ساختار و اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران،ژاپن ،آرژانتین، آلمان ،آفرقای جنوبی و استرالیا پرداخته. نتایج بدست اومده نشون داد که ساختار فدراسیون فوتبال باید مورد بازبینی قرار گرفته و در تنظیم ساختار جدید از تجارب کشورهای پیشرفته در مورد فوتبال استفاده شه.(جلالی فراهانی ، 1383: 254)
2-28-2- مروری بر تحقیقات خارجی
2-28-2-1- تامین پولی و ساختار سرمایه
– ولچ 87(2005) در راه و روش متفاوت از بقیه تحقیقات به بررسی اثر بازده سهام ( به عنوان متغیر جداگونه ) بر تغییرات ساختار سرمایه شرکتا ( به عنوان متغیر وابسته ) پرداخت . او نگاه کرد که شرکتا ساختار سرمایه خودشو به خاطر تغییرات بازده سهام تغییر می دن چون هدف دارن نسبتای ثابتی رو نگه دارن.(ولچ ، 2005: 21)
– بات88 (2001) در ده های گذشته بحث ساختار سرمایه و روشای تامین پولی و اثر اونا بر منافع سهامداران مورد توجه محققین قرار گرفته مثل دونالدسون ، میرز، برادلی در 1961 تحقیقی در مورد کارکرد تامین پولی شرکتای بزرگ انجام دادن و نگاه کردن که مدیریت از منابع پولی داخلی به عنوان یه منبع جدید صورت ها شدیدا طرفداری می کند و حتی منابع خارجی رو کنار می گذارد و در صورت نیاز به منابع پولی خارجی بیش تر از استقراض استفاده می کنن. حتی وقتی که نسبت قیمت به سود (P/E ) بالا بوده و با وجود مناسب بودن زمان فروش سهام عادی ، نسبت به پخش سهام بی میلی نشون م دادن، به شکلی هزینه سرمایه گذاری در موجودیا و بقیه داراییای جاری رو از منابع داخلی تامین کرده ان.(بات ، 2001: 12)
– جونز و کریس89 (1999) خاطر جمع نبودن و برابری به وسیله ی آربیتراژ ( میلر) رو در ساختار سرمایه شرکتای استرالیایی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که با استفاده از آربیتراژ در ساختار سرمایه میشه پرتفوی استانداردی از منابع پولی انتخاب کرد که منافع بیش تری رو نصیب سهامداران و شرکت کند.(جونزو کریس، 1999: 12)
– فوجینا و ماتسونو90(2001)، تامین پولی شرکتای ژاپنی رو با توجه به شرایط فعلی اقتصادی اون کشور مورد بررسی قرار دادن. ایشان عنوان کردن که 30 درصد از سرمایه گذاریا و تامین پولی شرکتا مربوط به پارادوکس تکنولوژی اطلاعات (IT) است. ایشان نیازای پولی IT رو حدس زدند.( فوجینا و ماتسونو،2001: 5-3)
– لارس جبجرگ91 (1999) تامین پولی رو در پروژههای کارآفرین بررسی کردن و
به این نتیجه رسیدند که تامین پولی در انتخاب پروژه ها تنها شرط ممکن نیس، بلکه یه پیش خیال اساسیه که بی توجه به اون ، موضوع کارآفرینی در پروژه ها به حد نازل می رسد. ایشان انواع ساختار بهینه سرمایه رو با توجه به ویژگی پروژه ها و چیزای مهم تامین پولی خارجی بررسی کرده ان.(جبجرگ،1999: 52)
– استولز92 (1990) معتقده که مدیران بیشتر سرمایه رو جهت افزایش اندازه شرکت و از همین رو افزایش پاداش خودشون افزایش می دن که ای باعث کارا منفی قیمت سهام می شه.(استولز، 1
990: 145)
– طبق نظر مودیگلیانی و میلر93(1992) چگونگی تأمین پولی و پس ساختار سرمایه ی شرکت، تأثیری بر ارزش شرکت نداشتهه (ون هون، 1371: 23). طبق نظر اونا به خاطر انجام فرآیند آربیتراژ، ارزش شرکت به چگونگی تأمین پولی و ساختار سرمایه ی شرکت رابطه نداشتهه.
– مایر94 (1989) ساختارهای پولی شرکت ها رو در هشت کشور مختلف صنعتی طی دوره ی 85- 1970 بررسی و مقایسه ی کرد. برخی از نتایج این تحقیق به توضیح زیره.
1- سود جمع، مهمترین منبع تأمین پولی همه ی کشورها به ویژه در انگلستان، کانادا و امریکاه. طوری که در امریکا و انگلستان بیشتر از 75 درصد سرمایه ی گذاری ها از راه سود جمع تأمین پولی شده.
2- یه رابطه برعکس بین استفاده از سود جمع و اعتبارات بانکی وجود داشته.
3- شرکت های کوچیک و متوسط نسبت به شرکت های بزرگ از منابع خارجی بیشتر استفاده نموده و در این تأمین پولی بیشتر با بانک های تجاری رابطه داشته و کمتر از اوراق بهادار جهت تأمین پولی استفاده می کنه (مایر، 1990، 1989، 1988)
– در مطالعه ی دیگه سینگ و حمید95 (1992) ، روش های تأمین پولی پنجاه کشور پیشرفته و کشورهای در حال پیشرفت رو بررسی کردن. نتایج اصلی این مطالعه به شکل زیره.
1- شرکت های واقع در کشورهای درحال پیشرفت، بیشتر از منابع خارجی واسه تأمین پولی استفاده می کنن.
2- شرکت های واقع در کشورهای در حال پیشرفت، واسه افزایش خالص دارایی های خود بیشتر به پخش سهام جدید روی می بیارن. (سینگ و حمید، 1992 :152)
– کوربت و جنکینسون96 (1994)، در مطالعه ی روش های تأمین پولی کشورهای پیشرفته رو در هر دوره ی 89- 1970 بررسی کردن. مهمترین نتایج این تحقیق به شکل زیره.
1- مهمترین روش تامین پولی در شرکت های همه ی کشورهای مورد مطالعه، منابع داخلیه.
2- پخش اوراق بهادار و اوراق قرضه مقدار کمی از منابع تأمین پولی در کشورهای مورد بررسیه.
3- مهمترین منبع تأمین پولی خارجی، وام های رهنی بانک ها به شرکت های مورد مطالعه.
4- منابع داخلی تأمین پولی در کشورهای امریکا و انگلستان نسبت به ژاپن از اهمیت بیشتری برخورداره. (کوبرت و جنکینسون ، 1994 :948)

28-2-2- تامین پولی فوتبال
یکی از روشای تامین پولی استفاده از حمایت مالیه که در این مورد پژوهشای انجام شده که در این قسمت به مهم ترین اونا اشاره ایی کوتاه میشه:
– گراتان وتیلور97 (1985) حمایت پولی شرکتی98 رو حمایت از یه ورزش ، اتفاق ورزشی ، سازمان ورزشی یا رقابت به وسیله یه شخص یا شرکت واسه کسب منافع یا سود دوجانبه واسه هر دو طرف قرارداد می دانند.(گراتان و تیلور ،1985: 102)
– از سویی هرناندر 99 (2002) واژه ی حمایت پولی شرکتی رو به کاربرده و اون رو شناساندن محصول ، نام یا آرم شرکت با استفاده از وجهه و تصویر بخشای مختلف مربوط به ورزش تعریف می کند. (هرناندر، 2002، 23-20)
در این بین باشگاهای حرفه ای فوتبال هم از فرصت موجود آخر استفاد ه رو برده و درآمدای کلانی رو از محل حامیان پولی کسب می کنه.
– مرکز تحقیقاتی دلویت و تاچ100 (2007) در گزارش هرساله خود درآمد باشگاهای حرفه ای دنیا رو از محل حامیان پولی پیراهن باشگاه 101 گزارش نمودهه.در این گزارش میزان این درآمد واسه باشگاهای یوونتوس، بارسلونا ، منچستر یونایتد، چلسی و بایرمونیخ واسه یه سال به ترتیب برابر با 4/43 ، 30 ، 20/4 ، 17/4 و 17 میلیون یورو اعلام شده.
موضوع حامیان پولی به خاطر تاثیرات زیادی که در پیشرفت اقتصاد ی صنعت ورزش به همراه داشته همیشه مورد توجه محققان بوده.
– جی یونگ کو102 (2004) به شرایط و نظام اقتصادی کشورها به عنوان دلیلی مهم در جذب حامیان پولی اشاره میکنه. برای مثال ، او وجود ساختار رقابتی در اقتصاد کشورها رو به عنوان یه عامل باعث واسه پیشرفت حمایت پولی اشاره میکنه.برای مثال ، او وجود ساختارها رقابتی در اقتصاد کشورها رو به عنوان یه عامل باعث واسه پیشرفت حمایت پولی از ورزش می داند.(جی یونگ کو ، 2004: 120)
– از طرف دیگه یافتهای پژوهشی هودا103(2001) نشون دهنده اینه که “اصل انتظار سود حاصل از سرمایه گذاری”مهم ترین عامل جذب سرمایه گذاری حامیان پولی در ورزشه.او اینجور نتیجه گیری می کند که حامیان پولی هنگامی قانع به سرمایه گذاری در ورزش می شن که تا حدی اطمینان یابند در صورت قرار دادن سرمایه خود در یه ورزش خاص بیشتر از بقیه گزینه های قابل انتخاب سود میبرن.(هودا ، 2001: 11)
– در هرصورت این وظیفه ی صاحبان صنعت فوتباله که شرایط و فضای مطمئن اقتصادی رو فراهم کنه تا جذب سرمایه گذاری در صنعت فوتبال خوب انجام شه.الیسون و مارتا 104(1998) در این ابطه اعلام میکنه که یکی از مهم ترین وظایف مدیران ورزشی واسه جذب حمایت پولی فراهم درست کردن اطمینان لازم واسه شرکتا در مورد تحقق اهداف اونا و آخر سر بازگشت سرمایه شانه.(الیسون و مارتا ، 1998: 59-45)
– استرلایز105 (2005) نقش نمایش تلویزیونی رو در جذب حامیان پولی خیلی مهم می داند و میگه هرچه نمایش مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بین المللی وسیع تر باشه میزان جذب حامیان پولی بیشتر هستش.(استرلایز، 2005: 22)
– کشاک106 (2004) هم وجود اطلاعات شفاف و کامل اقتصادی در مورد یه ورزش خاص رو یکی از مهم ترین ابزارای تصمیم گیری شرکتا واسه ورود به حمایت پولی از ورزش می داند.(کشاک ، 2004: 4)
– در همین رابطه ، میچی و آگتون 107(2005) هم ادعا می کنن که باشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *