مقاله درباره تامین پولی، لیگ برتر فوتبال، لیگ برتر فوتبال ایران، باشگاهای فوتبال

تبلیغات
مقدار
7
6
1
000/000/480/13
0
000/331/811/5

جدول(4-2) اطلاعات مربوط به تامین پولی از راه تبلیغات در باشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران رو در فصل 90-89 نشون میده. همونجوری که توجه می شه در بین 7 باشگاه ، 1 باشگاه اعلام داشته ان که از تبلیغات تامین پولی نمی شن، ضمنا کمترین درآمد حاصل از تبلیغات در بین باشگاهای دارای این منبع پولی 0 ریال و بیشترین اون 000/000/480/13 ریال بوده. میانگین تامین پولی از راه تبلیغات واسه 7 باشگاه هم 000/331/811/5 ریال بوده.

جدول(4-3) : وضعیت تامین پولی ازطریق استادیوم در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل 90-1389(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاها
تعداد با شگاه هایی که از درآمدهای استادیوم استفاده می کنن
تعداد باشگاهایی که از درآمدهای استادیوم استفاده نمی کنن
بیشترین حد مبلغ دریافتی واسه درآمدای استادیوم
کمه کم مبلغ دریافتی واسه درآمدای استادیوم
میانگین
درآمد حاصل از استادیوم
مقدار
7
3
4
000/000/000/4
0
140/857/142/1

جدول (4-3) اطلاعات تامین پولی ازطریق استادیوم درباشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران رو در فصل 90-89 نشون می ده. همونجوری که توجه می شه در بین 7 باشگاه ، 4 باشگاه اعلام داشته ان که از راه استادیوم تامین پولی نمی شن، ضمنا کمترین درآمد حاصل از استادیوم در بین باشگاهای دارای این منبع پولی 0 ریال و بیشترین اون 000/000/000/4 ریال بوده. میانگین تامین پولی از راه استادیوم واسه 7 باشگاه هم 140/857/142/1ریال بوده.

جدول(4-4) : وضعیت تامین پولی ازطریق پخش رسانه در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 (ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاها
تعداد با شگاه هایی که از راه حق پخش رسانه تامین پولی می شن
تعداد با شگاه هایی که از راه حق پخش رسانه تامین پولی نمی شن
بیشترین حد مبلغ دریافتی واسه درآمدای حق پخش رسانه
کمه کم مبلغ دریافتی واسه درآمدای حق پخش رسانه
میانگین
تامین پولی از راه حق پخش رسانه
مقدار
7
2
5
000/655/928/6
0
000/950/346/1

جدول(4-4) اطلاعات مربوط به تامین پولی ازطریق حق پخش رسانه در باشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران رو در فصل 90-89 نشون میده. همونجوری که توجه می شه در بین 7 باشگاه ، 5 باشگاه اعلام داشته ان که از درآمدهای حق پخش رسانه ( رادیو، تلویزیون، نشریات و…) استفاده نمی کنن، ضمنا کمترین درآمد حاصل از حق پخش رسانه در بین باشگاهای دارای این منبع پولی 0 ریال و بیشترین اون 000/655/928/6ریال بوده. میانگین درآمد حاصل از حق پخش رسانه واسه کل باشگاها از 7 باشگاها هم 000/950/346/1ریال بوده.

جدول(4-5) : وضعیت تامین پولی ازطریق حق پخش آگهی در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در90-89 (ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاها
تعداد با شگاه هایی که از حق پخش آگهی
تامین پولی
می شن
تعداد با شگاه هایی که از حق پخش آگهی تامین پولی می شن
بیشترین حد مبلغ دریافتی واسه درآمدای حق پخش آگهی
کمه کم مبلغ دریافتی واسه درآمدای
حق پخش
میانگین
درآمد حاصل از حق پخش آگهی
مقدار
7
0
7
0
0
0

جدول(4-5) اطلاعات مربوط به تامین پولی ازطریق حق پخش آگهی در باشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران رو در فصل 90-89 نشون میده. همونجوری که توجه می شه در بین 7 باشگاه ،هیچکدام از روش تامین پولی حق پخش آگهی استفاده نمی کنن.

جدول(4-6) : وضعیت تامین پولی ازطریق نقل و انتقالات در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاها
تعداد با شگاه هایی که از درآمدای نقل و انتقالات بازیکنان
استفاده می کنن
تعداد با شگاه هایی که از درآمدای نقل و انتقالات بازیکنان
استفاده نمی کنن
بیشترین حد مبلغ دریافتی دربین باشگاها
کمه کم مبلغ دریافتی دربین باشگاها

میانگین
تامین پولی ازطریق نقل و انتقالات بازیکنان
مقدار
7
3
4
000/000/500/3
0
000/000/160

جدول(4-6)اطلاعات مربوط به تامین پولی ازطریق نقل و انتقالات بازیکنان126 در باشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران رو در فصل 90-89 نشون میده. همونجوری که نگاه می شه در بین 7 باشگاه ، 4باشگاه اعلام داشته ان که از درآمدهای نقل و انتقالات استفاده نمی کنن، ضمنا کمترین درآمد حاصل از در بین باشگاهای دارای این منبع پولی 0 ریال و بیشترین اون 000/000/500/3 ریال بوده. میانگین درآمد حاصل از واسه 7 باشگاه هم 000/000/160 ریال بوده.

جدول(4-7) : وضعیت تامین پولی ازطریق مسابقات در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاها
تعداد با شگاه هایی که از راه مسابقات تامین پولی می شن
تعداد با شگاه هایی که از راه مسابقات تامین پولی نمی شن
بیشترین حد مبلغ دریافتی در بین باشگاها
کمه کم مبلغ دریافتی در بین باشگاها
میانگین
درآمد حاصل از
درآمدهای مسابقات
مقدار
7
5
2
000/000/560/8
0
000/000/040/3

جدول(4-7) اطلاعات مربوط به تامین پولی از راه مسابقات در باشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران رو در فصل 90-89 نشون میده. همونجوری که توجه می شه در بین 7 باشگاه ، 2 باشگاه اعلام داشته ان
که از درآمدهای استفاده نمی کنن، ضمنا کمترین درآمد حاصل ازمسابقات در بین باشگاهای دارای این منبع پولی 0 ریال و بیشترین اون 000/000/560/8 ریال بوده. میانگین درآمد حاصل از مسابقات واسه 7 باشگاه هم 000/000/040/3ریال بوده.
جدول(4-8) : وضعیت تامین پولی ازطریق فرو شگاه در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاها
تعداد باشگاه هایی که از
راه مغازه تامین پولی میشوند
تعداد با شگاه هایی که از
راه مغازه تامین پولی نمی شن
بیشترین حد مبلغ دریافتی در بین باشگاها
کمه کم مبلغ دریافتی در بین باشگاها
میانگین
درآمد حاصل از
مغازه
مقدار
7
0
7
0
0
0

جدول (4-8) اطلاعات مربوط به تامین پولی از راه مغازه (ورزشی و…) در باشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران رو در فصل 90-89 نشون میده. همونجوری که توجه می شه در بین 7 باشگاه ،هیچکدام از راه مغازه تامین پولی نمی شن.

جدول(4-9) : وضعیت تامین پولی ازطریق کمکا در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاها
تعداد با شگاه هایی که از
راه کمکا و هدایا تامین پولی می شن
تعداد با شگاه هایی که از
راه کمکا و هدایا تامین پولی نمی شن
بیشترین حد مبلغ دریافتی در بین باشگاها
کمه کم مبلغ دریافتی در بین باشگاها
میانگین
تامین پولی از راه کمکا و هدایا
مقدار
7
0
7
0
0
0

جدول(4-9) اطلاعات مربوط به تامین پولی از راه کمکا و هدایا127 در باشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران رو در فصل 90-89 نشون میده. همونجوری که توجه می شه در بین 7 باشگاه ،هیچکدام از راه کمکا و هدایا تامین پولی نمی شن.

جدول(4-10) : وضعیت تامین پولی ازطریق کمکای طرفداران ( هواداران) در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاها
تعداد با شگاه هایی که از
راه کمکهای طرفداران تامین پولی می شن
تعداد با شگاه هایی که از
راه کمکای طرفداران تامین پولی نمی شن
بیشترین حد مبلغ دریافتی در بین باشگاها
کمه کم مبلغ دریافتی در بین باشگاها
میانگین
تامین پولی از راه کمکای طرفداران
مقدار
7
1
6
000/000/199
0
570/428/28

جدول (4-10) اطلاعات مربوط به تامین پولی از راه کمکا ی طرفداران ( هواداران) در باشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران رو در فصل 90-89 نشون میده. همونجوری که توجه می شه در بین 7 باشگاه ، 6 باشگاه اعلام داشته ان که از درآمدهای استفاده نمی کنن، ضمنا کمترین درآمد حاصل ازکمکا ی طرفداران در بین باشگاهای دارای این منبع پولی 0 ریال و بیشترین اون 000/000/199ریال بوده. میانگین درآمد حاصل ازکمکای طرفدرای واسه 7 باشگاه هم 570/428/28 ریال بوده.

جدول(4-11) : وضعیت تامین پولی ازطریق وام در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاها
تعداد با شگاه هایی که از راه وام تامین پولی
می شن

تعداد با شگاه هایی که از راه وام تامین پولی
نمی شن
بیشترین حد مبلغ دریافتی بین باشگاها
کمه کم مبلغ دریافتی بین باشگاها
میانگین
تامین پولی از راه وام
مقدار
7
1
6
000/982/46
0
000/710/6

جدول(4-11) اطلاعات مربوط به تامین پولی از راه وام 128در باشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران رو در فصل 90-89 نشون میده. همونجوری که توجه می شه در بین 7 باشگاه ، 6 باشگاه اعلام داشته ان که از راه وام تامین پولی نمی شن. ضمنا کمترین درآمد حاصل ازکمکا ی طرفداران در بین باشگاهای دارای این منبع پولی 0 ریال و بیشترین اون 000/982/46ریال بوده. میانگین تامین پولی از راه وام واسه 7 باشگاه هم 000/710/6ریال بوده.
جدول (4-12) : وضعیت تامین پولی ازطریق فروش بلیط در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاها
تعداد با شگاه هایی که از راه فروش بلیط تامین پولی می شن
تعداد با شگاه هایی که از راه فروش بلیط تامین پولی
نمی شن
بیشترین حد مبلغ دریافتی واسه
فروش بلیط بین باشگاها
کمه کم مبلغ دریافتی واسه فروش بلیط بین باشگاها
میانگین
درآمد حاصل از
فروش بلیط
بین باشگاها
مقدار
7
5
2
000/000/500/1
0
000/700/328

جدول(4-12) اطلاعات مربوط به تامین پولی از راه فروش بلیط(ورودیا) در باشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران رو در فصل 90-89 نشون میده. همونجوری که توجه می شه در بین 7 باشگاه ، 2 باشگاه اعلام داشته ان که از راه فروش بلیط تامین پولی نمی شن. ضمنا کمترین درآمد حاصل از فروش بلیط در بین باشگاهای دارای این منبع پولی 0 ریال و بیشترین اون 000/000/500/1 ریال بوده. میانگین تامین پولی از فروش بلیط واسه 7 باشگاه هم 000/700/328 ریال بوده.

جدول(4-13) : وضعیت تامین پولی ازطریق برند در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاها
تعداد با شگاه هایی که از راه برند باشگاه تامین پولی می شن
تعداد با شگاه هایی که از راه برند باشگاه تامین پولی
نمی شن
بیشترین حد مبلغ دریافتی واسه
برند باشگاه
کمه کم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *