مقاله درباره
تامین پولی، لیگ برتر فوتبال، باشگاهای فوتبال، لیگ برتر فوتبال ایران

مقاله درباره تامین پولی، لیگ برتر فوتبال، باشگاهای فوتبال، لیگ برتر فوتبال ایران

حرفه ایی ایران در فصل90-89 81
جدول(4-9) : وضعیت تامین پولی ازطریق کمکا در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89 81
جدول(4-10) : وضعیت تامین پولی ازطریق کمکای طرفداران در باشگاهای لیگ برتر فوتبال ایران در 90-89 82
جدول(4-11) : وضعیت تامین پولی ازطریق وام در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89 82
جدول (4-12) : وضعیت تامین پولی ازطریق فروش بلیط در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 83
جدول(4-13) : وضعیت تامین پولی ازطریق برند در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89 83
جدول(4-14) : وضعیت تامین پولی ازطریق فعالیتای فرهنگی در باشگاهای لیگ برتر فوتبال ایران درفصل90-89 84
جدول(4-15) : وضعیت تامین پولی ازطریق سهام در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89 84
جدول (4-16) : وضعیت تامین پولی ازطریق آورده ی سهامداران در باشگاهای لیگ برتر فوتبال ایران در90-89 85
جدول(4-17) : وضعیت تامین پولی ازطریق حامیان پولی در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 85
جدول(4-18) : وضعیت تامین پولی ازطریق کمکای دولت در باشگاهای لیگ برتر فوتبال ایران در 90-89 86
جدول(4-19) : وضعیت تامین پولی ازطریق شرکت مادر در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در90-89 86
جدول(4-20) : وضعیت تامین پولی ازطریق مدارس فوتبال در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 87
جدول(4-21) : وضعیت تامین پولی ازطریق فدراسیون در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 87
جدول(4-22) : وضعیت تامین پولی ازطریق سود سپردهای در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 88
جدول(4-23) : وضعیت تامین پولی ازطریق تسعیر ارز در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 88
جدول(4-24) : وضعیت تامین پولی ازطریق ارائه خدمات ورزشی در باشگاهای لیگ برتر فوتبال ایران در 90-89 89
جدول(4-25) : وضعیت تامین پولی ازطریق لیزینگ در باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 89
جدول (4-26) : منابع تامین پولی که بالاترین درصد رو در افزایش درآمد لیگ برتر انگلیس در سال 2009 داشته ان 91
جدول(4-27): روشای تامین پولی کلی باشگاهای فوتبال دسته یه انگلیس در سال 2010 91
جدول (4-28) : رتبه بندی منابع تامین پولی لیگای برتر و قهرمانی فوتبال انگلیس در سال 2011- 2010 92
جدول شماره (4-29) : درآمد حاصل از پخش زنده تلویزیونی در فصل 98-1997لیگ برترفوتبال انگلستان 100
جدول شماره(4-30) : اطلاعات مربوط به فروش حق پخش تلویزیونی لیگ برترفوتبال انگستان از سال 1983 به بعد 101
جدول(4-31) تامین پولی از راه حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برترفوتبال انگلستان طی سالای مختلف 101
جدول (4-31) تامین پولی از راه حق پخش تلویزیونی در لیگ برتر فوتبال انگلستان رو از سال 1392 تا 2010 101
جدول(4-32) : پخش درآمد حاصل از پخش تلویزیونی در فصل 2006-2005 لیگ برترفوتبال انگلستان 103
جدول(4-33) : اطلاعات مربوط به درآمد روز مسابقه لیگ برتر فوتبال انگلستان ( فصل 2006-2005) 104
جدول(4-34) : ظرفیت استادیوما باشگاهای لیگ برترفوتبال انگلستان درزمان فصلای 98-1997 تا 2007-2006 106
جدول(4-35) تامین پولی حامیان پولی پیراهن باشگاهای لیگ برترفوتبال انگلستان 2005-2004 108
جدول(4-36) : اطلاعات مربوط به برخی سرمایه گذاران خارجی لیگ برتر انگلستان در سالای گذشته 110
جدول(4-37) : میزان و مبلغ استفاده از انواع وام در باشگاهای فوتبال لیگ برتر انگلیس 110
جدول(4-38):درصد افزایش استفاده لیگای برتر فوتبال انگلستان از وامای بانکی در سال 2010 نسبت به 2009 111
جدول (4-39) : درصد افزایش سطح تسهیلات بانکی در سال 2010 111
جدول (4-40) : میزان روبرو شدن لیگای برتر و قهرمانی فوتبال انگلیس با مشکلات تامین پولی در سال 2010 111
جدول(4-41) :درصد سختی جذب منابع پولی به وسیله لیگای برتر،قهرمانی انگلیس و لیگ برتر اروپا در سال 2011 112
جدول(4-42) : منابع تامین پولی باشگاه منچستر یونایتد از سال 2008 تا 2010 112
جدول (4-43): منابع تامین پولی باشگاه منچستر یونایتد از حامیان پولی مختلف در سال 2010 113
جدول (4-44) : درآمد روز مسابقه در سال 2004-2003 در باشگاه منچستریونایتد 113
جدول (4-45) : تامین پولی ازطریق رسانه در سال 2004-2003 درباشگاه منچستر یونایتد 114
جدول (4-46) : تامین پولی از راه تجارت و بازرگانی در باشگاه منچستریونایتد 114
جدول(4-47) مقایسه برخی از عامل های کلی باشگاه های لیگ برترفوتبال حرفه ایی ایران و انگلیس 115
جدول(4-48) : مقایسه برخی عامل ها در مورد وضعیت تامین پولی لیگای حرفه ایی مورد مطالعه 116
جدول(4-49): مقایسه مهم ترین روشای تامین پولی باشگاهای فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان در 1388-1387 119

فهرست نمودارا :
نمودار(4-1) : سهم هریک از منابع تامین پولی از کل درآمدای باشگاهایای لیگ برتر فوتبال ایران در 86-85 74
نمودار(4-2) : وضعیت تراز پولی باشگاههایای لیگ برتر فوتبال ایران در 86-85 با احتساب کمکای دولتی 75
نمودار (4-3) : وضعیت تراز پولی باشگاهای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران بی احتساب کمکهای دولتی 75
نمودار (4-4) : سهم هریک از منابع تامین پولی از کل درآمدای باشگاهای لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1390 77
نمودار (4-6) : تقسیم بندی منابع تامین پولی لیگ برتر فوتبال حرفه ای انگلستان در سال 2002 93
نمودار (4-7) : سهم هریک از منابع تامین پولی اصلی از کل درآمدای لیگ برتر انگلستان ( فصل
2006-2005) 94
نمودار(4-8) روشای تامین پولی اصلی باشگاهای فوتبال دسته یه انگلیس در سال 2010 94
نمودار(4-9) : منابع کلی تامین پولی 5 ساله گذشته باشگاه منچستر یونایتد و درآمدهای اون از سال 2005 تا2009 95
نمودار(4-10) : منابع کلی تامین پولی 5 ساله گذشته باشگاه آرسنال به همراه درآمدهای اون از سال 2005 تا 2009 95
نمودار (4-11) : منابع کلی تامین پولی 5 ساله گذشته باشگاه چلسی به همراه درآمدهای اون از سال 2005 تا2009 96
نمودار(4-12) : منابع کلی تامین پولی 5 ساله گذشته باشگاه منچستر یونایتد و درآمدهای اون از سال 2006 تا 2010 97
نمودار(4-13) : منابع کلی تامین پولی 5 ساله گذشته باشگاه آرسنال به همراه درآمدهای اون از سال 2006 تا 2010 98
نمودار(4-14) : منابع کلی تامین پولی 5 ساله گذشته باشگاه چلسی به همراه درآمدهای اون از سال 2006 تا 2010 99
نمودار(4-15) تامین پولی از راه حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلستان در1998 تا2006 102
نمودار(4-17) : میانگین درآمد هر مسابقه در لیگ برترفوتبال انگلستان به ازای یه تماشاگر 105
نمودار(4-17) : هزینه باشگاهای لیگ برتر فوتبال انگلستان در مورد امکانات و فضاهای ورزشی 106
نمودار (4-18) : روش تامین پولی از راه درآمد روزمسابقه در فصلای پشت سر هم لیگ برتر انگلستان( 1998-2005) 107
نمودار(4-19) : روش کسب درآمد حاصل از تامین پولی حامیان پولی در فصلای پشت سر هم لیگ برترفوتبال انگلیس 109
نمودار(4-23) : مقایسه سهم منابع تامین پولی در درآمدزایی باشگاهای فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان در90-89 118
نمودار (4-24) : مقایسه ی مهم ترین منابع تامین پولی در باشگاهای فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان در 88-1387 119

فهرست اشکال :
شکل شماره(2-1) : یه نوع سیستم اداره ی باشگاها ی فوتبال یا عنوان اداره به شکل شرکت سهامی 25
شکل شماره (3-1) : مدل مفهومی تحقیق 68

فصل اول
1 – 1- مقدمه
علیرغم توجه اروپا از ده پنجاه میلادی به مطالعه فوتبال بعنوان یه صنعت، اما در ایران ، این جذابترین بخش اقتصاد ورزش ، جوری مورد توجه قرار نگرفتهه.با این که بیشتر از 10 سال از حرکت فوتبال ایران در راه حرفه ای گری می گذرد، اما در کشورمان فوتبال به عنوان یه صنعت مطرح نیس و چرخ اقتصاد در این رشته ورزشی برخلاف بقیه کشورهای مطرح در فوتبال به کندی حرکت می کند. کمبود منابع پولی و وابستگی شدید باشگاه های فوتبال کشورمان به دولت از مهم ترین دلایل این اتفاقه، تکیه باشگاه ها به بودجه دولت از اونا مجموعه هایی هزینه بر و زیانده ساختهه که از نظر اقتصادی حتی با وجود کمک های دولتی توان ارائه یه ترازنامه پولی مثبت آخر یه سال ورزشی رو ندارن. ادامه این وضعیت در طول سال هایی که از زندگی لیگ حرفه ای فوتبال ایران می گذرد کنفدراسیون فوتبال آسیا رو مجبور کرده تا واسه چندمین بار پشت سر هم باشگاه های فوتبال ما رو به نظم دوباره در امر درآمدزایی دعوت کند. تاکید دوباره AFC نشون دهنده اینه که باشگاه های فعال در سطح اول فوتبال ایران نتونستن تا الان از ظرفیت های موجود در درآمدزایی بهره ببرن تا با رسیدن به اون از کمک های دولتی بی نیاز شن و به استقلال پولی برسند. به خاطر این این تحقیق به خاطر شناسایی چگونگی تامین پولی باشگاها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر در کشور طراحی گردید و واسه اینکه بتونیم وضعیت خودمون رو با کشورهای پیشرفته در مورد ی درآمدزایی در امر فوتبال مقایسه کنیم از موفق ترین باشگاها در امر تامین پولی فوتبال استفاده کرده و به بررسی چگونگی وضعیت تامین پولی باشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر انگلستان پرداختیم.چراکه این باشگاها جزو موفق ترین باشگاها روی زمین و ضمنا جزو پولدارترین باشگاها در اروپا حساب می شن. البته در این به بررسی همه باشگاها نپرداختیم، باشگاهایی رو انتخاب کردیم که از نظر جایگاه در جدول مسابقات در دوره های مختلف در بالا بود و هم از نظر درآمد زایی و تامین پولی از روشای مختلف و کاربردی استفاده می کردن. بنابر این در این تحقیق باشگاه منچستر یونایتد، آرسنال، چلسی انتخاب گردید.درکل هدف ما از تحقیق مطالعه ی برابری چگونگی وضعیت تامین پولی باشگاها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان هستش.آخر هم با مقایسه ی وضعیت باشگاهای فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان پیشنهاداتی کاربردی ارائه و ضمنا مدلی پیشنهادی واسه تامین پولی باشگاهای حرفه ایی لیگ برتر ایران ارائه می شه.امیدوایم یافتهای این تحقیق کلیدی واسه بازگشایی مشکلات پولی باشگاها یفوتبال لیگ حرفه ایی ایران باشه.

1-2- بیان موضوع
الان ورزش و تفریحات سالم در کشورهای پیشرفته به عنوان یه صنعت مهم و عامل تاثیرگذار در رشد اقتصاد ملی مورد توجه و یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به حساب میاد صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته ، قلمرو اون همه جا رو تصرف کرده و در سراسر دنیا ریشه دوانیدهه تا میلیاردها انسان از اون بهره مند شن.( عسگریان، 1383 : 21) صنعت ورزش با در اختیار داشتن عامل محرکی مثل مسابقات بزرگ ورزشی ، امکان استفاده از فرصتای تبلیغاتی و رسانه ها رو فراهم نمودهه که این موضوع خود باعث ایجاد بستر لازم واسه رفت و امد بین صنعت ، تجارت و ورزش گردیده و به عنوان یه پل هدفمند در خدمت پیشرفت ورزش و رونق اقتصادی اون قرار گرفته.(کاظم،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *