پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درمورد جرایم سازمان یافته

شدهاست. این نوع جرایم نوعاً توسط گروهها و سازمانهایی ارتکاب مییابند که دارای تشکیلات عظیم و بنیه مالی قوی و غالباً قدرت نفوذ در ارکان حکومتها میباشند. مرتکبین این جنایات، سازمانهای قدرتمندی هستند که در برخی مواقع دارایی آنها چندین برابر بودجه سالانه برخی از کشورهاست. لذا شناخت مفهوم جرایم سازمان یافته برای مقابله با آن ضروری به نظر میرسد. بر همین اساس در این فصل به طور مبسوط به مفهوم جرایم سازمان یافته هم در دکترین و هم از دیدگاه حقوق بینالملل پرداخته شده و سپس بررسی این مفهوم در قوانین ملی مورد مطالعه واقع شده است. در بررسی مفهوم جرم سازمان یافته در قوانین ملی سعی بر آن بوده است که نمونههایی از قوانین ملی هم در نظام حقوقی کامن لو، هم نظام حقوقی نوشته و هم نظام حقوقی مختلط آورده شود.
گفتار اول: از منظر دکترین
مفهوم جرم سازمان یافته به لحاظ علمی از جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی وارد قلمرو حقوق کیفری شده است. نویسندگان این رشتهها در مقایسه با تعریفهای رسمی جرم سازمانیافته چون کمتر با محدودیتهای سیاسی- اجرایی مواجه بودهاند از این رو تنوع تعاریف در سطح بیشتر است. بدین معنا که گروهی نفس جرم سازمان یافته و گروهی دیگر گروه مجرمانه سازمان یافته را در تعریف لحاظ کردهاند. از طرف دیگر گروهی نیز ویژگیهای سازمان مجرمانه را به عنوان جزء مقوم این جرم در تعریف آوردهاند. با وجود این، همه تعاریف در رساندن ماهیت کلی جرم سازمان یافته که دلالت بر نوعی برنامهریزی و سازمان یافتگی در ارتکاب جرم میکند و هدف اساسی آن کسب سود و قدرت و نفوذ است، مشترکند. در این معنا سازمان یافتگی مجرمانه، به منزله پدیدهای پیچیده، در پی فراملی شدن بزهکاری، به منزله محصول پدیده جهانی شدن ایجاد شده و شکل خاصی از بزهکاری را به همراه دارد. در این قسمت به برخی مهمترین تعاریف ارائه شده از سوی نویسندگان داخلی و خارجی بدون قضاوت و تحلیل در خصوص نقاط ضعف یا قوت آنها اشاره میشود.
این تعریف از جهات مختلف ناقص به نظر میرسد. انگیزه تحصیل منفعت به طور نامحدود، در این تعریف نادیده گرفته شده است و اینگونه به ذهن متبادر میشود که مرتکبین صرفاً برای تأمین معاش خود مبادرت به ارتکاب جرم میکنند. از سوی دیگر منافع حاصله فقط عاید مباشران نمیشود بلکه بیشتر منافع نصیب هدایت کنندگان میشود که غالباً مرتکبین حتی آنها را نمیشناسند.
جنایت سازمان یافته مجموعه ساختار هماهنگ و سازمان یافتهای از اشخاص است که معمولاً به وسایل غیرقانونی برای جمعآوری سرمایه اتکاء میکنند. در این تعریف بیشتر به توصیف گروه جنایتکار سازمان یافته پرداخته شده و نحوه اداره آن را مدنظر داشته است نه توصیف جنایت سازمان یافته.
اصطلاح جرم سازمان یافته اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروههایی از اشخاص دارد که به شکل منسجم و متشکل گردهم آمدهاند و معمولاً قصد دارند که از اعمال خود فواید مالی کسب کنند.
جرایم سازمان یافته به اشکال فعالیتی اطلاق می شود که بسیاری از ویژگیهای سوداگری متعارف را دارند اما غیرقانونی محسوب می گردند. این تعریف هیچگونه مشخصه ویژهای را برای شناسایی جرایم سازمان یافته بیان ننموده است و صرفاً به نامشروع بودن آن اشاره کرده است، که به هیچ عنوان آن را از جرایم عادی متمایز نمیکند.
«جنایت سازمان یافته فعالیت غیرقانونی با انگیزه اقتصادی است که توسط گروه، انجمن یا ارگان دیگری مرکب از دو چند شخص که خواه بطور رسمی و یا غیررسمی سازمان یافته باشند، ارتکاب یابد؛ جایی که اثر منفی فعالیت مذکور از بعد اقتصادی، اجتماعی، ایجاد خشونت، بهداشت و سلامت عمومی و یا زیست محیطی حائز اهمیت تلقی شود.»
جرم سازمان یافته به زعم برخی نویسندگان «جرمی است که شاخص تدارک و ارتکاب آن، تشکیلاتی روشمند است که اغلب برای مباشران آن امکانات معاش فراهم میکند.» و به نظر برخی «منسجمترین ساختار باند مجرمانه است که در طول زمان تداوم داشته و به مثابه یک خانواده دارای سلسله مراتبی جدی است که اعضای آن بر اساس اطاعت، وفاداری درستکاری و اصل رازداری یا قانون سکوت به یکدیگر مربوط میشوند.»
برخی نیز معتقدند «جرم سازمان یافته یا به تعبیر آنها «شرکت سهامی ارتکاب جرم» اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروههایی از اشخاص دارد که به شکل منسجم و متشکل گرد هم آمده و معمولاً قصد دارند که از اعمال خود فواید مالی کسب نمایند و هر کس نقشی را در راه رسیدن به هدف اصلی؛ که همانا کسب سود و فایده است، بازی کرده و در پایان سهمی از منافع حاصل شده در نتیجه فعالیت جمعی مشترک را تصاحب میکند.»
از نظر ریموند گسن؛ «جرم سازمان یافته نتیجه اراده ناشی از تبانی و مشاوره چند نفر با هم برای ارتکاب یک یا چند اقدام مجرمانه و اساساً به منظور تصاحب اموال دیگران است که میتواند سه شکل داشته باشد: 1- با توسل به خشونت 2- پرداختن به فعالیتهای غیرقانونی سودبخش و 3- شکل متمدن جرم سازمان یافته یعنی بزهکاری یقه سفیدی.»
نویسنده دیگری نیز جرم سازمان یافته را از گذر گروه ساختار یافته اینگونه تعریف نموده است: «جرایم سازمان یافته به عنوان هر گروه نسبتاً دایمی افراد تعریف میشود که به طور نظاممند مبادرت به فعالیتهای غیرقانونی میکنند که هدف اصلی آنها کسب سود مالی و بهرهبرداری اقتصادی است. این مشتمل بر هماهنگی افراد متعدد در برنامهریزی و اجرای فعالیتهای غیرقانونی و یا تعقیب اهداف مشروع نظیر کسب سود از طریق روشهای غیرقانونی است. جرایم سازمان یافته از طریق استفاده از تهدید، ارعاب، زور، کنترل انحصاری و فساد ارتکاب مییابد. به علاوه درآمدهای فعالیتهای غیرقانونی برای ایجاد شرکتهای مشروع به عنوان پوششی برای فعالیت غیرقانونی بیشتر استفاده میشود.»
در یک تعریف کوتاه نیز آمده است: «جنایت سازمان یافته ارتکاب برنامهریزی شده جنایتی قابل توجه برای تحصیل منفعت یا قدرت است. در صورتی که بیش از دو شریک در مدت زمانی طولانی یا نامحدود سهمی از طریق تجارت یا ساختارهای شبه تجارتی یا استفاده از خشونت یا دیگر وسایل تهدید یا از طریق نفوذ در سیاست یا رسانهها یا اداره عمومی، سیستم دادگستری یا اقتصادی ایفا نموده و با یکدیگر همکاری کنند.»
برخی از نویسندگان نیز با الهام از کنوانسیون پالرمو اقدام به ارائه تعریف کردهاند «فعالیتهای غیرقانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی با هم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر مجرمانه شدید میپردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده میکنند.»
پلیس بینالملل نیز چنین تعریفی از گروه مجرمانه سازمان یافته ارائه داده است: «هر گروه که دارای ساختاری منسجم با هدف اولیه کسب پول از طریق فعالیتهای غیرقانونی و انجام اقدامات فساد یا ارعاب باشد گروه سازمان یافته مجرمانه تلقی میشود.»
در یک تعریف طولانی از جرم سازمان یافته نیز آمده است که «جرم سازمان یافته جنایت سازمان یافته یک نهاد غیرایدئولوژیک است که دارای تعامل اجتماعی نزدیک به هم هستند و بر اساس نظمی مبتنی بر سلسله مراتب با حداقل سه سطح یا طبقه سازماندهی شده و برای کسب سود و قدرت به ارتکاب فعالیتهای قانونی و غیرقانونی اقدام میکنند. جایگاه افراد در سلسله مراتب و موقعیتهای کاری ممکن است بر اساس خویشاوندی، دوستی یا مهارت تعیین گردد. موقعیتها هیچگاه قائم به شخص نیستند. تمامی اعضاء قصد استمرار و تداوم فعالیتها را دارند و به دنبال انجام فعالیتهای انحصاری و مناطق انحصاری نیز هستند. گروهی که برای تحقق اهداف و حفظ نظم در صورت لزوم به خشونت و یا ارتشاء متوسل میشود. عضویت محدود است، گرچه گاهی گروه به عضو گیری اعضاء جدید میپردازد. قواعد صریح نوشته و نانوشتهای در گروه وجود دارد که با ضمانت اجراهای مختلفی همچون قتل عضو متخلف توأم است.» البته در این تعریف اولاً برخلاف کنوانسیون پالرمو، قلمرو فعالیت جرم سازمان یافته فراتر از کسب سود بوده، شامل تحصیل قدرت و اعمال نفوذ نیز میگردد، و ثانیاً، گروه مجرمانه در واقع با اتخاذ نوعی روش همزیستی مسالمتآمیز در کنار نظام حکومتی موجود به ارتکاب افعال مجرمانه مشغول است و به حکومت به عنوان بستری مناسب برای تجارت و فعالیت غیرقانونی خویش نگاه میکند. لذا سازمانهای مجرمانه برخلاف گروههای تروریستی نه فقط به دنبال براندازی نیستند، بلکه گاهی منافع آنان اقتضاء میکند که از حکومت و نظام موجود دفاع کنند. البته در صورت نیاز گاهی نیز برای رسیدن به اهداف خویش از گروههای تروریستی برای اعمال فشار بر حکومت بهره میگیرند.
برخی نویسندگان نیز با جعل عبارات جدید نظیر «سازمان یافتگی جنایی» بجای جرم سازمان یافته آن را اینگونه تعریف کردهاند «همکاری بیش از دو نفر با وظایف مشخص در یک دوره زمانی بلند مدت یا نامحدود در سطح بینالمللی با به کارگیری برخی صورتهای نظارت و کنترل و نیز به کارگیری دیگر ابزارهای مناسب برای تهدید و ارعاب، استفاده از تشکیلات تجاری و صنعتی، مداخله در تطهیر درآمدهای نامشروع و اعمال نفوذ در سیاستها و نهادهای عمومی؛ به گونهای که بتوان مباشران آنها را مظنون به ارتکاب جرمهای بزرگ و شدید دانست.»
گفتار دوم: از منظر اسناد بینالمللی و منطقهای
علیرغم وجود معاهدات و قطعنامههای بینالمللی قابل توجه پیرامون جرم سازمان یافته، متأسفانه تعریف قابل توجهی از جرم سازمان یافته در اسناد بینالمللی یافت نمیشود. برای مثال با اینکه بند 5 ماده 3 کنوانسیون بینالمللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دارو و یا روان گردان 1988 سازمان ملل، ارتکاب قاچاق مواد مخدر توسط گروه مجرمانه سازمان یافته و ارتکاب فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته فراملی توسط مرتکب قاچاق را از علل مشدده مجازات جرم ارتکابی دانسته، ولی هیچگونه توضیحی درباره گروه مجرمانه سازمان یافته یا فعالیت مجرمانه سازمان یافته فراملی نداده است. به همین صورت علی رغم وجود قطعنامههایی علیه جرم سازمان یافته توسط شورای اروپا و اتحادیه اروپا و قراردادهایی جهت مبارزه مظاهر این جرم، تعریفی از آن به میان نیامده است. در عین حال در بعضی از اسناد منطقهای و بینالمللی تعاریفی ارائه شده که بیشتر به بیان ویژگیهای این جرم میپردازد. به بررسی این اسناد میپردازیم:
بند اول: اسنادبینالمللی
در اولین موضعگیری سازمان ملل در مقابل جرم سازمان یافته، دبیرخانه این سازمان در پنجمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین (12-1 سپتامبر1975- ژنو) در گزارشی تحت عنوان «جرم به عنوان تجارت: جرم سازمان یافته، جرم یقه سفیدها و فساد اداری» ضمن هشدار نسبت به عواقب جرم سازمان یافته ماهیت این جرم را با توجه به ویژگیهای چهارگانه زیر تبیین نمود:
هدف اصلی از ارتکاب آن بدست آوردن سود و منافع مالی است.
این جرم با سازماندهی و برنامه ریزی صورت میگیرد.
برای رسیدن به هدف از تجارت قانونی بهره گرفته میشود.
افراد شرکت کننده در این جرم غالباً دارای قدرت و موقعیت بالای سیاسی هستند.
تبیین فوق الذکر جرم سازمان یافته را عبارت از «فعالیت مجرمانه گروهها و افراد قدرتمند برای بدست آوردن سود و منافع مادی که با برنامهریزی و سازماندهی صورت گرفته و برای رسیدن به اهداف خود از تجارت قانونی بهره میگیرند» میدانست، و بدین طریق این جرم را شامل جرم یقه سفیدها و اکثر جرمهای سازمان یافته با هر کمیت و ظرفیتی نمود.
به دنبال این اقدام هشتمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین با صدور سندی به طور مفصل پیرامون جرم سازمان یافته و جنبههای مختلف آن مسائلی را مطرح کرد. بند 16 این سند با اشاره به عدم امکان تعریف واحدی از جرم به سبب دخالت رویکردهای مختلف در ارائه تعاریف، بیان می دارد:«با ترکیب رویکردها ممکن است این پدیده را از حیث ویژگی به عنوان یکسری از فعالیتهای مجرمانه پیچیده تلقی کرد که در سطح وسیعی بوسیله سازمانها یا گروههای منسجم با انگیزه تحصیل منافع مادی و قدرت ارتکاب مییابند. این فعالیتها با تأسیس اداره و سوءاستفاده از بازار برای ارائه کالا و خدمات غیرقانونی صورت میگیرد. این جرمها مرزهای ملی را پشت سر گذاشته و نه تنها با فساد دستگاههای دولتی و سیاسی همراه است، بلکه همچنین آمیخته با تهدید، ارعاب و خشونت است.»در رویکرد جدید بیشتر به جرم سازمان یافته فراملی توجه گردیده است که معمولاً توسط سازمانهای گسترده و شرکتهای چند ملیتی ارتکاب مییابند.
در شانزدهمین کنگره بین المللی حقوق کیفری (1999 بوداپست) تحت عنوان سیستم عدالت کیفری در مقابل چالش جرم سازمان یافته قطعنامهای صادر گردید؛ که در آن ویژگیهای جرم سازمان یافته به عنوان مکمل تعریف آن مورد استفاده قرار گرفت. در این تعریف آمده است: «جرم سازمان یافته نوعاً به دنبال بدست آوردن قدرت و یا منافع مالی است که با استفاده از سازمان کاملاً منظم و منسجمی آن را بدست میآورد. جرم سازمان یافته غالباً مؤلفههای خاصی دارد که میتواند اعمال مفاهیم سنتی و ابزار کیفری را از کار اندازد.»
سرانجام با تدوین کنوانسیون بینالمللی مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی از سوی سازمان ملل، تعریفی ارائه شده که گرچه نظر به سازمان مجرمانه دارد ولی با توجه به عبارات و توضیحات مختلف میتوان جامعترین تعریف جرم سازمان یافته در حقوق بینالمللی را در آن پیدا کرد. بر اساس این تعریف: «گروه مجرمانه سازمان یافته عبارت از گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای مدتی وجود داشته و به قصد ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا جرائم پیش بینی شده در کنوانسیون و با هدف تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منفعت مالی یا مادی عمل میکنند.»در عین حال این تعریف بسیار مجمل بوده و برخی از عبارتهای آن نیاز به توضیح دارد. که بطور خلاصه میتوان گفت:
الف) منظور از گروه متشکل؛ در این تعریف گروهی است که به طور تصادفی و برای ارتکاب موقت یک جرم تشکیل نشده و نیازی به داشتن نقش معین رسمی برای اعضای خود، استمرار عضویت یا یک ساختار پیشرفته ندارد.
ب) منظور از جرم خاص؛ عضویت در گروه مجرمانه سازمان یافته، پولشویی، فساد اداری، کارشکنی در اعمال عدالت نسبت به جرایم سازمان یافته است.
ج) منظور از جرم شدید؛ رفتار مجرمانهایست که حداکثر مجازات سالب آزادی آن حداقل 4 سال حبس باشد.
بند دوم: اسناد منطقهای
در سالهای اخیر سازمان همکاریهای اقصادی (اکو) اقدامات محدودی را برای مبارزه با جرم سازمان یافته داشته است، در عین حال نه تنها هیچ گونه تعریفی را از این جرم ارائه نداده است، بلکه حتی خصوصیات و ویژگیهای آن را هم بیان نکرده است.
در میان سازمانهای منطقهای اروپایی تنها اتحادیه اروپا تعریفی مبتنی بر ویژگیهای این جرم ارائه داده است. این ویژگیها عبارتند از:
همکاری بیش از دو نفر
وظیفه مشخص هر یک از اعضاء
همکاری برای یک دوره طولانی غیر معین
حاکمیت نظم و کنترل
در مظان ارتکاب جرایم سنگین بودن اعضاء

اعمال خشونت، ارعاب و تهدید
بهره گرفتن از ساختارهای بازرگانی یا شبه تجاری
ارتکاب تطهیر پول
تأثیرگذاری و نفوذ در امور سیاسی، رسانههای گروهی، ادارات دولتی، مقامات قضایی و اقتصادی

داشتن هدف کسب منافع مادی یا قدرت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ادامه اتحادیه اروپا برای تحقق جرم سازمان یافته وجود شش ویژگی از 11 ویژگی فوق را لازم دانسته که ویژگیهای 1، 5 و 11 از ویژگیهای ضروری و مقوّم این جرم یا تشکیل گروه مجرمانه تلقی شدهاند.تعریف فوق از سال 1997 توسط تمامی اعضا اتحادیه اروپا پذیرفته شده و دولتهای عضو مکلفند بر مبنای این تعریف گزارش سالانه خود را در مورد جرم سازمان یافته ارائه دهند.
بند سوم: از منظر سازمانهای بینالمللی
جرم سازمان یافته و گروههای مرتکب آن امروزه مرزهای ملی را پشت سر گذاشته و از آنها فراتر رفتهاند، به گونهای که اصطلاح جرم سازمان یافته فراملی را بوجود آوردهاند. عبور از مرزها موجب درگیر شدن کشورهای مختلف با این پدیده گردیده و در نتیجه سازمانهای بینالمللی