پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درمورد حقوق بشر

: یکپارچهسازی………………………………………………………………………………133
گفتار سوم: پولشویی از منظر کنوانسیون پالرمو………………………………………………..134
گفتار چهارم: پولشویی از منظر کنوانسیون 1988 وین………………………………………136
مبحث دوم: فساد………………………………………………………………………………………….136
گفتار اول: مفهوم فساد…………………………………………………………………………………136
گفتار دوم: فساد از منظر کنوانسیون پالرمو………………………………………………………139
گفتار سوم: فساد از منظر کنوانسیون مقابله با فساد2003(مریدا) ………………………..140
مبحث سوم: قاچاق………………………………………………………………………………………142
گفتار اول: مفهوم قاچاق………………………………………………………………………………142
گفتار دوم: انواع قاچاق………………………………………………………………………………..143
بند اول: قاچاق مواد مخدر………………………………………………………………………….143
الف:قاچاق مواد مخدر از منظر کنوانسیون 1988(وین) …………………………………144
ب: قاچاق مواد مخدر از منظر دیگر اسناد بینالمللی……………………………………..147
بند دوم: قاچاق انسان…………………………………………………………………………………148
الف: قاچاق انسان از منظر پروتکل الحاقی کنوانسیون پالرمو…………………………..152
ب:قاچاق مهاجران از منظر پروتکل الحاقی کنوانسیون پالرمو………………………….149
بند سوم: قاچاق اسلحه……………………………………………………………………………….154
مبحث چهارم: تروریسم………………………………………………………………………………..157
گفتار اول: وجوه اشتراک تروریسم و جرم سازمان یافته……………………………………158
گفتار دوم: وجوه افتراق تروریسم و جرم سازمان یافته……………………………………..159
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………161
فصل دوم: منابع بینالمللی……………………………………………………………………….162
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………163
مبحث اول: اسناد بینالمللی……………………………………………………………………………..163
گفتار اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی 2000………..163
بند اول: پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………….163

بند دوم: تدابیر پیشبینی شده کنوانسیون پالرمو………………………………………………166
الف:تدابیر تقنینی………………………………………………………………………………………166
جرم انگاری…………………………………………………………………………………………….167
ضمانت اجرای کیفری………………………………………………………………………………..169
ب:تدابیر قضایی……………………………………………………………………………………….172
صلاحیتها……………………………………………………………………………………………….173
همکاریهای قانونی……………………………………………………………………………………177
همکاریهای بینالمللی جهت مصادره…………………………………………………………..178
استرداد………………………………………………………………………………………………………179
انتقال رسیدگیهای کیفری……………………………………………………………………………181
انتقال اشخاص محکوم………………………………………………………………………………..182
ج: تدابیر پلیسی………………………………………………………………………………………..182
اقدامات ویژه پلیسی……………………………………………………………………………………182
همکاریهای بینالمللی پلیسی………………………………………………………………………185
د: تدابیر جرم شناختی……………………………………………………………………………….187
گفتار دوم: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988………………………………………………………………………………………………………191
بند اول: تدابیر تقنینی…………………………………………………………………………………192
بند دوم: تدابیر قضایی و پلیسی……………………………………………………………………193
بند سوم: تدابیر اجرایی……………………………………………………………………………….194
مبحث دوم: اسناد منطقهای…………………………………………………………………………….194
گفتار اول: اقدامات سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ……………………………………….195

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول: طرح اقدام اکو……………………………………………………………………………….195
الف: اقدامات در سطح داخلی…………………………………………………………………….196
ب: اقدامات در سطح منطقهای……………………………………………………………………197
بند دوم: بیانیه سمینار وزیران دادگستری اکو 2001…………………………………………199
گفتار دوم: معاهدات اتحادیه اروپا…………………………………………………………………201
بند اول: معاهده همکاریهای پلیسی…………………………………………………………….202
بند دوم: معاهده همکاریهای قضایی……………………………………………………………202
بند سوم: کنوانسیون اتحادیه اروپا برای مبارزه با ارتشاء کارمندان اروپایی………….203
نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………….204
بخش سوم: چالشهای فرایند مبارزه با جرایم سازمان یافته از منظر حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….207
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………208
فصل اول: تقابل مکانیسم پیشگیری از جرایم سازمان یافته با موازین حقوق بشری…….211

مقدمه……………………………………………………………………………………………211
مبحث اول: رویکرد سخت گیری کیفری……………………………………………………………213
مبحث دوم: افتراقی شدن حقوق کیفری…………………………………………………………….214
مبحث سوم: کرامت انسانی………………………………………………………………………………216
مبحث چهارم: توسعه اختیارات مقامات…………………………………………………………..219
مبحث پنجم: حریم خصوصی………………………………………………………………………..222
مبحث ششم: حق بر آزادی فردی………………………………………………………………….228
مبحث هفتم: تعلیق تعهدات حقوق بشری در راستای پیشگیری از جرایم سازمان یافته……232
گفتار اول: تفاوت محدودیت با تعطیلی………………………………………………………….232
گفتار دوم: حقوق غیرقابل نقض……………………………………………………………………233
گفتار سوم: شرایط اعمال محدودیت بر حقوق بشر………………………………………….234
بند اول: یک خطر عمومی استثنایی………………………………………………………………235
بند دوم: اعلام رسمی حالت فوقالعاده…………………………………………………………236
بند سوم: تناسب پاسخ………………………………………………………………………………236
بند چهارم: انطباق با تعهدات بینالمللی دولت……………………………………………….236
بند پنجم: تدابیر غیرتبعیضآمیز…………………………………………………………………….236
گفتار چهارم: انطباق محدودیتها با قانون ……………………………………………………237
گفتار پنجم: ضرورت اعمال محدودیت در یک جامعه دموکراتیک…………………….237
مبحث ششم: اعمال تبعیض………………………………………………………………………….238
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………239
فصل دوم: تقابل مکانیسم کشف جرم سازمان یافته با موازین حقوق بشر………………….240
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………240
مبحث اول: تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………………….241
گفتار اول: زمان تحت نظر بودن……………………………………………………………………241
گفتار دوم: استفاده از فیشهای متعدد……………………………………………………………242
مبحث دوم: روشهای کشف جرم…………………………………………………………………244
گفتار اول: کنترل محموله و استفاده از مخبرین ………………………………………………245
گفتار دوم: معاملات صوری…………………………………………………………………………249
گفتار سوم: شنود مکالمات و بازرسی مراسلات و کنترل الکترونیکی………………….250
گفتار چهارم: تفتیش و بازرسی……………………………………………………………………..252
گفتار پنجم: رفع قواعد موجب حفظ اسرار حرفهای…………………………………………253
گفتار ششم: اعمال فشار برای کسب اطلاعات…………………………………………………259
گفتار هفتم: بازداشتهای نامعین…………………………………………………………………..262
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………265
فصل سوم: تقابل مکانیسم دادرسی و رسیدگی قضایی به جرایم سازمان یافته با موازین حقوق بشری………………………………………………………………………………………..266
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………269
مبحث اول: رسیدگی به جرایم سازمان یافته؛ صلاحیت محاکم داخلی یا بینالمللی؟…………………………………………………………………..269
گفتار اول: صلاحیت تکلیفی…………………………………………………………………………270
گفتار دوم: صلاحیت تخییری……………………………………………………………………….271
گفتار سوم: صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی…………………………………………………272
مبحث دوم: اصل قانونی بودن جرایم……………………………………………………………..275
مبحث سوم: تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت……………………………………………….277
مبحث چهارم: دلیل پنداری گسترده………………………………………………………………..284
مبحث پنجم: دادگاههای ویژه…………………………………………………………………………286
مبحث ششم: غیرعلنی بودن محاکمات……………………………………………………………290
مبحث هفتم: حق بر دسترسی به وکیل، ادله، مدارک و شهود……………………………..291
گفتار اول: حق بر داشتن مشاور و وکیل حقوقی……………………………………………..291
گفتار دوم: حق بر دسترسی به ادله و مدارک و اسناد دعوی………………………………294
گفتار سوم: حق بر احضار شهود……………………………………………………………………291
مبحث هشتم: حق بر تجدید نظر خواهی…………………………………………………………301
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………303
نتیجهگیری نهایی و پیشنهادات…………………………………………………………………………312
منابع……………………………………………………………………………………………………………..313
مقدمه
در عصر حاضر، جهانی شدن منجر به گسترش و تسهیل ارتباطات فرامرزی و بیاثر شدن مرزهای بینالمللی شده است. یکی از اوصاف جامعه بینالمللی جدید، ظهور پدیدههای مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است. لذا به موازات فعالیتهای مشروع و قانونی، تجارت غیرقانونی و تحصیل منافع نامشروع و اقدامات خلاف قانون نیز توسعه روز افزون یافته