پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درمورد مبارزه با قاچاق

روانگردان برخلاف مواد مندرج در کنوانسیون 1961 و اصلاحیه های آن و یا کنوانسیون 1971، مواد روانگردان
کشت خشخاش، بوته کوک و یا گیاه شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر برخلاف مواد مندرج در کنوانسیون 1961 و اصلاحیه آن.
در اختیار داشتن و یا خرید هرگونه ماده مخدر و یا داروی روانگردان به منظور ارتکاب هر یک از فعالیتهای مندرج در بند(1) فوق الذکر.
ساخت، حمل و یا توزیع تجهیزات، مواد و یا داروهای روانگردان با علم به اینکه احتمال دارد از آنها برای کشت غیرقانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان استفاده گردد.
سازماندهی، مدیریت و یا تأمین بودجه برای ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و یا (4) فوق الذکر.
ب)
تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بندهای (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم و یا جرایمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.
اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی منبع، محل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیدهاند.
ج) مشروط بر اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و یا عادی هر یک از اعضاء.
تحصیل، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایم موضوع بند (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیدهاند.
در اختیار داشتن تجهیزات و یا مواد و یا اشیاء مذکور در جدول مذکور در جدول 1 و 2 با علم به اینکه اقلام مزبور به منظور کشت غیرقانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان مورد استفاده قرار گرفته و یا خواهند گرفت.
تشویق و یا ترغیب علنی دیگران به هر وسیلهای به منظور ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این ماده و یا استعمال غیرقانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان.
شرکت، همکاری یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق ارتکاب هریک از جرایم موضوع این ماده.
مشروط به اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و عادی خود، هر یک از اعضاء کنوانسیون تدابیر لازم را به منظور جرم قلمداد کردن عمل در اختیار داشتن، خرید و یا کشت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان برای مصرف شخصی برخلاف مقررات کنوانسیون 1961، اصلاحیه آن و یا کنوانسیون 1971، چنانچه عمداً ارتکاب یافته باشند، معمول خواهد داشت.
علم، قصد و یا منظور مرتکب که به عنوان عنصر تشکیل دهنده جرم مشروحه و در بند (ا) این ماده مورد نیاز می باشد، از شرایط واقعی و عینی قابل کشف و احراز است.
الف) هر یک از اعضاء، برای ارتکاب جرایم موضوع بند (1) این ماده با توجه به شدت و ضعف آنها مجازاتهایی را از قبیل زندان و یا انواع دیگر مجازاتهای سالب آزادی، جریمههای نقدی و ضبط اموال مقرر خواهد نمود.
ب) علاوه بر محکومیتهای یاد شده، اعضاء همچنین میتوانند در مورد جرم ثابت شده طبق بند(1) این ماده، مقرر دارند که مجرم میبایستی پارهای اقدامات دیگر از جمله درمان، آموزش، مراقبتهای بعدی، بازسازی و یا آزادی مشروط را تحمیل نماید.
ج) صرفنظر از بندهای سابق الذکر، در موارد مقتضی که دارای طبعی خفیف باشد، اعضاء میتوانند اقداماتی از قبیل آموزش، بازسازی و یا آزادی مشروط در مواردی که مجرم خود معتاد به مواد مخدر می باشد، معالجه و مراقبتهای بعدی را جانشین محکومیتها و یا مجازاتهای اصلی نماید.
د) اعضا میتوانند یا به عنوان اقدامات تبعی و یا به عنوان کیفرهای تکمیلی علاوه بر محکومیت و یا مجازات جرم احراز شده طبق بند(2) این ماده، تدابیری را در جهت درمان، آموزش، مراقبتهای بعدی، بازسازی و یا اعاده حیثیت اجتماعی مجرم پیش بینی نمایند.
اعضاء مراقبت خواهند نمود که دادگاهها و سایر مراجع صالحه آنها بتوانند کیفیات واقعی مشدده در ارتکاب جرایم بند (1) این ماده را ملحوظ نظر قرار دهند، …به منظور حصول اطمینان، اعضاء کوشش خواهند نمود که هر گونه اختیارات قانونی آنها در رابطه با تعقیب مرتکبین جرایم موضوع این ماده به منظور به حداکثر رساندن اثر اقدامات اجرایی قانون در زمینه جرایم مزبور و با توجه کافی به نیاز برای جلوگیری از ارتکاب آنها به اجرا گذاشته شده است.
….
….
هر عضو تدابیر متناسب و سازگار با سیستم حقوقی خود را برای حصول اطمینان نسبت به این امر اتخاذ خواهند نمود که متهم و یا محکوم به یکی از جرایم موضوع بند (1) این ماده که در قلمرو سرزمین آن عضو یافت شده است، در جلسات محاکمه حضور داشته باشند.
….
….
مواد 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 12 درباره ضبط اموال و جلوگیری از شست شوی پول کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر، استرداد مجرمان، معاضدت قضایی، نیابت قضایی، آموزش، تعاون، محمولههای تحت کنترل و مواد پیش ساز می باشد.
ب: قاچاق مواد مخدر در دیگر اسناد بینالمللی
هم اکنون سه کنوانسیون بینالمللی و یک سند که از اهمیت ویژهای درباره مبارزه با مواد مخدر برخوردار هستند که عبارتند از:
کنوانسیون سال 1961 درباره مواد مخدر با منبع گیاهی که با پروتکل اصلاحی 1972 تکمیل شده است.

کنوانسیون سال 1971 درباره مواد روانگردان
کنوانسیون سال 1988 درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان
سند یا طرح چند منظوره و جامع فعالیت های مربوط به مشکلات سوء مصرف و قاچاق
مواد مخدر که در 427 ماده در کنفرانس سال 1987 تدوین شده و کاملترین سند کاربردی در ارائه راهبردهای پیشگیری از تولید و سوءمصرف مواد مخدر و کشت جایگزین میباشد.
بند دوم: قاچاق انسان
بردهداری تاریخ کهن دارد. در قرون گذشته، خرید و فروش انسانها، به صورت تجارت بردگان رواج داشت. نظامهای مختلف نه تنها بردهداری را نفی نمیکردند، بلکه صاحبان قدرت در این امر دخالت داشتند. با تحولات اجتماعی، بردگی و تجارت برده که پدیدهای کاملاً پذیرفته شده محسوب میشد به یک خطای اخلاقی و سپس به یک جرم بینالمللی تغییر ماهیت داد.
دین اسلام نیز با توجه به برابری تمامی انسانها با یکدیگر، تنها ملاک برتری افراد را تقوا دانسته است. از این رو در احکام اسلام با هر نوع بهرهکشی و استثمار انسانها مقابله شده است. با توجه به رواج بردهداری در زمان نزول قران، برای از بین بردن این رسم ناپسند، در آیات متعدد بر اهمیت و ارزش والای آزاد ساختن بردگان تأکید شده است. به رغم الغای بردهداری در قرن 18 و 19، بردهداری در قالب قاچاق انسان نمود و ظهور یافته است. امروزه در عمل استثمار و بهره کشی از انسانها، بخصوص اطفال و زنان، نه تنها کمتر از دوره بردهداری نیست؛ بلکه در قالب قاچاق انسان، موضوع و دامنه جغرافیایی آن توسعه یافته است. در حال حاضر، استفاده از اعضاء و جسم آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
عوامل متعددی در افزایش قاچاق انسان، در دهههای اخیر مؤثر بودهاند. افزایش توریسم جنسی، فقر اقتصادی و فرهنگی، سود سرشار حاصل از فعالیتهای قاچاق، حاکمیت فرهنگ خشونت، تبعیضهای اجتماعی ناروا، فقدان مدارک هویت، نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی، بحران در نظام ارزشها و اخلاقیات، عدم وجود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان و تسهیل رفت و آمد به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق و تصویب معاهده شن گن از مهمترین عوامل افزایش قاچاق انسان است.
شواهد نشان میدهد قاچاق انسان در میان انواع قاچاق سریعترین رشد را داشته است. شاید یکی از مهمترین دلایل چنین امری این باشد که قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان از قاچاق مواد مخدر کم خطرتر و محتمل خسارت کمتری است. زیرا این افراد معمولاً به رضایت خود جابجا میشوند و هنگامی که به مقصد میرسند تازه متوجه میشوند در دام جنایتکاران سازمان یافته گرفتار شدهاند. این خطر بخصوص زنان کشورهای اروپای شرقی و روسیه را پس از فروپاشی به خود گرفتار کرده است. پس از جابجایی آنان گرفتار فحشای اجباری، کار در صنعت سکس، بردگی و بهره برداریهای خانگی … میشوند.
آمار دقیقی از افراد قاچاق شده وجود ندارد، اما سازمانهای بینالمللی فعال در این زمینه گزارش دادهاند که سالانه دو میلیون نفر قاچاق میشدند. طبق آمار این سازمانها تخمین زده میشود که از سال 1970 حدود 30 میلیون زن و کودک قاچاق شدهاند.
برخی از نویسندگان قاچاق انسان و شیوع ویروسها و بیماریهای آمیزشی مانند ایدز و هپاتیت و … را از آثار و ابعاد جهانی شدن دانسته که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. در میان مصادیق قاچاق، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تشابه زیادی با یکدیگر دارند که در برخی موارد تمییز آنها از یکدیگر مشکل است. تفاوت عمده آنها این است که در قاچاق مهاجران سوء استفاده جنسی از افراد صورت نمیگیرد.
به موجب ماده 4(الف) پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق دریا، خشکی و هوا الحاقی به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی؛ قاچاق مهاجران عبارتند از:«عبور غیرقانونی یک فرد به کشوری است که وی تابعیت یا مجوز اقامت در آن را ندارد، به منظور کسب منافع مالی یا دیگر منافع مادی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم»
قاچاق مهاجران با ورود به مقصد پایان مییابد در حالی که قاچاق انسان ورود به مقصد یک کار ابتدایی است و پس از آن بزه دیده وادار به کار اجباری، بردگی، فحشا و … میشود. در قاچاق انسان افراد مورد قاچاق، موضوع جرایم بعدی هستند و قاچاق آنان وسیلهای برای درآمدهای آتی محسوب میشود. در حالی که در قاچاق مهاجران صرف گذراندن فرد از مرزها هدف غایی محسوب شده و قاچاقچیان منفعت مورد نظر خود را از مهاجران دریافت میکنند. بزه دیدگان قاچاق انسان ممکن است بصورت قانونی وارد یک کشور شوند تا در آینده مورد بهرهکشی قرار گیرند. در حالی که در مورد قاچاق مهاجران استفاده از وسایل غیرقانونی برای ورود به کشور دیگر بیشتر رواج دارد. لذا پیشگیری از ورود بزه دیدگان قاچاق انسان در مقایسه با قاچاق مهاجران مشکلتر است.
در راستای مبارزه با قاچاق انسان اتحادیه اروپا رأساً و همچنین دولتهای عضو این اتحادیه منفرداً اقداماتی برای پیشگیری از قاچاق و ورود اشخاص انجام دادهاند؛ اما این اقدامات به هیچ وجه کافی نبوده و اقدامات اساسی باید برای تعقیب جدی قاچاقچیان و همچنین تدارک حمایت اجتماعی و حقوقی لازم از زنان موضوع قاچاق صورت بگیرد.قوانین ملی اغلب کشورها در خصوص برخورد با این معضل مقررات کافی ندارد و در سطح بینالمللی نیز قواعد و مقررات کافی در این زمینه وجود نداشت. در اجلاس هفتم کمیسیون پیشگیری از جنایت و عدالت کیفری، آرژانتین تدوین یک کنوانسیون جدید علیه «قاچاق اطفال» را پیشنهاد کرد. جامعه بینالمللی تصمیم گرفت این مفهوم را به «قاچاق اشخاص» گسترش دهد، لیکن تأکید خاصی بر آسیب پذیری زنان و کودکان صورت گرفت. به خاطر ارتباط خاص با جنایت سازمان یافته و ارتکاب قاچاق انسان توسط گروههای سازمان یافته؛ دولتهای عضو تصمیم گرفتند سند مربوطه را به شکل یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی تدوین و تنظیم کنند. پروتکل در سال 2000 آماده و به تصویب مجمع عمومی و همچنین به امضاء دولتها در کنفرانس پالرمو رسید.
الف: قاچاق انسان از منظرپروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو
پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی، سند این عنوان جنایی است. اهداف اساسی این پروتکل را با توجه به مقدمه و متن آن می توان در سه مورد خلاصه کرد:
پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص با بذل توجه ویژه به زنان و کودکان
حمایت و کمک به بزه دیدگان و مجنی علیهها (اشخاص موضوع قاچاق) با توجه کامل به حقوق بشری آنها و رعایت آن.
ارتقاء همکاری میان دولتها به منظور نیل به این اهداف
در واقع هدف سوم مذکور ضمن اینکه اهمیت اساسی در این پروتکل دارد، وسیله تأمین دو هدف پیش گفته است. بنا به صراحت ماده 1، مندرجات این پروتکل با توجه به مندرجات کنوانسیون تفسیر و اجرا خواهند شد. همچنین جرم تعریف شده در ماده 5 این پروتکل به منزله جرم مندرج در متن کنوانسیون خواهد بود.
ماده 5 پروتکل در تعریف این عنوان کیفری تحت عنوان جرمانگاری مقرر میدارد:
هر دولت متعاهدی اقدامات قانونگذاری و سایر اقدامات ضروری برای جرایم جنایی تلقی کردن رفتار مندرج در ماده 3 این پروتکل وقتی بطور عمدی ارتکاب یابند، اتخاذ خواهد نمود.
هر دولت متعاهدی همچنین اقدامات قانونگذاری و سایر اقدامات لازم برای جرم جنایی تلقی کردن اعمال زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف) طبق مفاهیم اساسی حقوق داخلی، شروع به ارتکاب جرم مقرر در بند 1 این ماده؛
ب) مشارکت در یک جرم مقرر در بند 1 این ماده؛ و
ج) سازماندهی و هدایت اشخاص دیگر به ارتکاب یک جرم مقرر در بند 1 این ماده.
لازم به ذکر است که؛ در این ماده تعریفی از ماهیت عمل مجرمانه صورت نگرفته است، لذا برای تعریف این عنوان جنایی به ماده 3 پروتکل تحت عنوان «استفاده از اصطلاحات» باید مراجعه نمود.
از نظر این پروتکل:
الف) «قاچاق انسان» به معنی استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوءاستفاده از قدرت یا سوءاستفاده از وضعیت آسیب پذیری، یا با دادن یا گرفتن مبالغ یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد، که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت میگیرند. بهرهبرداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهرهبرداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضاء است؛
رضایت مجنی علیه قاچاق اشخاص در مورد بهرهبرداری مورد نظر مقرر در بند (الف) این ماده وقتی که وسایل مزبور در آن بند بکار رفته باشند، ارزشی نخواهد داشت؛

استخدام، اعزام؛ انتقال؛ پناه دادن یا تحویل گرفتن یک کودک به منظور بهرهبرداری «قاچاق اشخاص» تلقی خواهد شد، حتی اگر متضمن هیچیک از طرق مندرج در بند (الف) نباشد.
مطابق ماده 4، قاچاق اشخاص نیز زمانی مشمول تمهیدات مقرر در این پروتکل خواهد بود که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروه سازمان یافته جنایتکارانه ارتکاب یابد.
در مقدمه کنوانسیون تأکید شده است که مسموع نبودن استناد به رضایت قربانیان در صورت توسل به وسایل مصرحه، به معنی محدود نمودن حق دفاع متهمین یا مخدوش کردن اصل برائت نیست. در عین حال نباید بار اثبات را به دوش مجنی علیه گذاشت؛ بلکه مانند هر قضیه کیفری، بار اثبات بر عهده دولت یا مقام تعقیب کننده است.
ب: قاچاق مهاجران از منظر پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو
اما در مورد قاچاق مهاجران؛ دلایل و قرائن نشان می دهند که گروههای سازمان یافته فراملی بیش از گذشته به قاچاق مهاجران اشتغال دارند. فجایع تأسف بار ناشی از قاچاق مهاجران موجب شد جامعه بینالمللی در صدد پیشگیری و مبارزه با این پدیده جنایی برآید و در این راستا به تنظیم و تدوین یک سند بینالمللی همت گمارد و لذا پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی تدوین گردید و مبنا و مستند این عنوان جنایی است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با استفاده از مندرجات ماده 3 پروتکل، که مفهوم اصطلاحات بکار رفته در این پروتکل را توضیح داده است، میتوان معنی و دایره شمول این عنوان جنایی را روشنتر نمود. به موجب ماده 3 (الف) منظور از قاچاق مهاجران فراهم نمودن ورود غیرقانونی یک شخص به داخل سرزمین دولت متعاهدی که شخص مربوطه تابع یا ساکن دائمی آن دولت نیست، به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا نفع مادی دیگری است. خود عبارت ورود غیرقانونی حسب