مقایسه راهبرد های مقابله ای معلمین زن و مرد آموزشگاه های ابتدایی شهرستان بهاباد و ارتباط آن با سلامت روان- قسمت ۸

مقایسه راهبرد های مقابله ای معلمین زن و مرد آموزشگاه های ابتدایی شهرستان بهاباد و ارتباط آن با سلامت روان- قسمت ۸

۸- باز بر آورد مثبت ، مواد: (۲۰، ۲۳، ۳۰، ۳۶، ۳۸، ۵۶، ۶۰)
نمره فرد در هر مقیاس از مجموع امتیازات وی از سوالات مختص به آن مقیاس بدست می آید.
قسمت مسأله محورداری ۴ ویژگی جستجوی حمایت اجتمـاعی، مسـئولیت پـذیری، حـل مدبرانه مسئله و ارزیابی – مجدد مثبت است .و قسمت هیجان محور نیـز شـامل ۴ ویژگـی رویارویی،دوری گزینی، خویشتن داری و گریز – اجتناب است .
۳-۷ روش اجرا :
دوتست راه های مقابله لازاروس فولکمن ، منبع کنترل در اختیار افراد مورد نظر از مناطق مختلف شهرستان بهاباد قرار داده شد و هر فرد بر آنها پاسخ داده و نمره ها برآورد شد .
۳-۸ اعتبار و روایی :
۳-۸-۱ اعتبار و روایی پرسشنامه لازاروس فولکمن :
از آنجا که پرسشنامه راه های مقابله ای فرایند های مقابله (که بر حسب تعریف متغیر هستند) را اندازه
می گیرد . برآوردهای رایج تست مجدد برای اعتبار نامناسب هستند .
پیامد مرتبطی که زمینه اعتبار و ثبات ساختار عاملی باید در نظر داشت ناپراشی است ساختار عاملی جمعیتها و دوره های تنیدگی زایی که بایستی با روش های استاندارد شده, ارزیابی گردد . شواهد حاکی از وجود همگرایی خوب اما نه کامل عوامل ، متعدد هستند. مثلاً ویتالیا نو، روسو ، کار میکرد ، و بکر فهرست اصلی راه های مقابله ای را تحلیل کردند و از سه نمونه آزده استفاده کردند . روان گسیختگیهای سرپایی ، همسران بیماران مبتلا به آیزایمر و دانشجویان پزشکی. روش عامل گیری ، مقیاسهای مقابله مشکل مدار ، خود سرزنش گری ، تفکر آرزویی ، جستجوی حمایت اجتماعی تهدید کاهی و اجتناب را به وجود آورد .
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از آنجا که راهبردهای توصیف شده ، راهبرهایی هستند که افراد گزارش داده اند که در مقابله با خواسته های موقعیتهای تنیدگی زا آنها را به کار می برند پرسشنامه راه های مقابله ای روایی صوری دارد . (آقا یوسفی ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۷۴ )
یافته های مطالعات متعدد ما حمایت روشنی برای پرسشنامه راه های مقابله ای به عنوان ابزاری است که
۱- هر دو کارکرد مشکل مدار و عاطفه مدار ۲- تغییر در مقابله چه در مواجهات متفاوت چه در مواجهه معین را به تسخیر خویش در می آورد . بنابراین روایی سازه پرسشنامه راه های مقابله ای تا جایی که یافته ها با پیش بینی های نظری ما هماهنگ هستند تایید می شود . (آقا یوسفی ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۷۶)
شیوه ی اجرا
در اولین جلسه بعد از خوش آمد گویی به آزمودنی ها، درباره چگونگی راهبردهای مقابله ای، سوابق تاثیر گذاری آن، کارآمدی آن و آیتم های سلامت روانی توضیحاتی برای آشنایی شرکت کنندگان ارائه شد. و در ابتدای امر پرسشنامه ها به تعداد ۴۰ نفر ارائه شد تا به سوالات پرسشنامه ها پاسخ داده شود. و در پایان پرسشنامه ها جمع آوری گردید
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزبه و تحلیل داده ها به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه ن تحلیل داده ها عبارت اند از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود چون غالب مسائلی که در تعلیم و تربیت مورد پژوهش قراد می گیرند خیلی گسترده تر و وسیع تر هستند. پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه ای که صورت بندی کرده است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند. (دلاور، ۱۳۸۶ ص۲۴۴).
در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش استفاده شده است؛ روش های مبتنی بر آمار توصیفی و روش های مبتنی بر آمار استنباطی.
تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از روش های توصیفی
در این تحقیق از میانگین، میانه، فراوانی و انحراف استاندارد استفاده خواهد شد.
تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از روش های استنباطی
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.و برای تجزیه گروه ها از آزمون تی مستقل استفاده شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه:
این فصل به تجزیه و تحلیل اطلاعات اختصاص دارد. بدین منظور در سطح آمار توصیفی شاخص های فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد محاسبه شده است. همچنین، با بهره گرفتن از آزمون های آماری مناسب فرضیه های پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است. نظر به اینکه ماهیت داده های جمع آوری شده از نوع فاصله ای است و در ضمن فرضیه ها به بررسی رابطه بین متغیرها و تفاوت بین گروه ها می‌پردازد از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان، تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون t مستقل استفاده شده است.
الف ) یافته های توصیفی تحقیق:
جدول ۴-۱ : شاخص های توصیفی مربوط به جنسیت معلمان

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت فراوانی درصد درصد معتبر درصد تراکمی
دختر ۴۹ ۵۵٫۰۶ ۵۵٫۰۶ ۵۵٫۰۶
پسر ۴۰ ۴۴٫۹۴ ۴۴٫۹۴ ۱۰۰٫۰۰
مجموع ۸۹ ۱۰۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰

 

همانگونه که جدول۴-۱نشان میدهد۰۶/۵۵درصدمعلمان نمونه زن و ۹۴/۴۴ درصد بقیه مرد می باشند.
جدول ۴-۲: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای فاصله ای تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *